/140

PIELĘGNIARSTWO RODZINNE

PIELĘGNIARSTWO RODZINNE - WIOSNA 2020

1 / 140

1. Do opracowania standardów opieki wykorzystuje się między innymi

2 / 140

2. Zgodnie z teorią Donabediana opiekę zdrowotną można oceniać w odniesieniu do aspektów

3 / 140

3. Benchmarking funkcyjny polega na

4 / 140

4. Zadania z zakresu wspierania rodziny i opieki nad dzieckiem, dotyczące prowadzenia monitoringu sytuacji dziecka, u rodziny zagrożonej kryzysem lub przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej należy do zadań

5 / 140

5. Celem zasiłku stałego jest

6 / 140

6. Specjalistyczne usługi opiekuńcze to

7 / 140

7. Organizowanie społeczności lokalnej polega na zespoleniu wysiłków różnorodnych instytucji danej społeczności w celu

8 / 140

8. Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi należy do

9 / 140

9. Świadczeniami z pomocy społecznej są świadczenia pieniężne oraz świadczenia niepieniężne. Do świadczeń pieniężnych NIE należy/żą

10 / 140

10. Socjalizacja to

11 / 140

11. Zachowania niezgodne z ogólnie przyjętymi i akceptowanymi w danej grupie czy społeczeństwie normami oraz zachowania je naruszające lub łamiące nazywamy

12 / 140

12. Czynniki istniejące w rodzinie, które podlegają znacznej bezpośredniej modyfikacji w działaniu pielęgniarki mieszczą się głównie w

13 / 140

13. Promocja zdrowia jest strategią ukierunkowaną na

14 / 140

14. W okresie wczesnego dzieciństwa działania promujące zdrowie powinny być ukierunkowane na

15 / 140

15. Jedną ze strategii nauczania w edukacji zdrowotnej jest ,, rozwiązywanie problemów".Wybierz metodę nauczania najbardziej adekwatną do powyższej strategii

16 / 140

16. Podczas której międzynarodowej konferencji promocji zdrowia podkreślono szczególną rolę podstawowej opieki zdrowotnej w dążeniu do zapewnienia zdrowia dla wszystkich?

17 / 140

17. Zachowania ANTYZDROWOTNE to zachowania

18 / 140

18. Najbardziej efektywnym sposobem oddziaływania na zdrowie wg modelu PRECEDE - PROCEED, jest

19 / 140

19. Warunkiem zwiększania świadomości ludzi i motywacji do udziału w programach profilaktycznych jest

20 / 140

20. W modelu promocji zdrowia zorientowanym na chorobę działania skierowane są na

21 / 140

21. Największy wpływ na rozwój idei opieki środowiskowej w nowoczesnym pielęgniarstwie miała

22 / 140

22. W realizacji opieki nad rodziną pielęgniarka rodzinna współdziała głównie z

23 / 140

23. D.E. Orem pod pojęciem samoopieki rozumie

24 / 140

24. Postawy przyzwolenia społecznego na złe traktowanie, dyskryminację osób starszych, to

25 / 140

25. Zjawisko prania mózgu, to

26 / 140

26. Osobie dotkniętej przemocą w rodzinie, udziela się bezpłatnej pomocy, w szczególności w formie

27 / 140

27. Pielęgniarka, która w związku z wykonywaniem swoich obowiązków zawodowych powzięła podejrzenie o popełnieniu ściganego z urzędu przestępstwa z użyciem przemocy w rodzinie, powinna zawiadomić policję

28 / 140

28. W ramach procedury „Niebieskie Karty” członkowie zespołu interdyscyplinarnego lub grupy roboczej na posiedzeniu w obecności zaproszonej osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie dokonują analizy sytuacji rodziny i wypełniają formularz

29 / 140

29. Przedstawicielem ochrony zdrowia uprawnionym do działań w ramach procedury „Niebieskie Karty” jest osoba wykonująca zawód medyczny, w tym

30 / 140

30. Syndrom Sztokholmski, to

31 / 140

31. Zespół poupadkowy to

32 / 140

32. Odleżyna II stopnia wg skali Thorrance’a charakteryzuje się

33 / 140

33. Astma oskrzelowa w okresie starości stanowi większe zagrożenie życia niż w pozostałych przedziałach wiekowych ponieważ

34 / 140

34. MNA to kwestionariusz służący ocenie

35 / 140

35. Z punktu widzenia klinicznego otyłość typu gynoidalnego to otyłość

36 / 140

36. Do wielkich problemów geriatrycznych NIE należą

37 / 140

37. Dokonujesz oceny czynności poznawczych podopiecznej. Które z poniższych zachowań każe szukać pomocy lekarskiej?

38 / 140

38. Mniejsza wiarygodność pomiarów BMI w starości wynika z

39 / 140

39. Azotan srebra to preparat antyseptyczny,który działa miejscowo

40 / 140

40. Jakie skale COG należy wykonać u pacjenta w podeszłym wieku, aby ocenić jego wydolność czynnościową w zakresie podstawowych i złożonych czynności dnia codziennego

41 / 140

41. Do form opieki nad osobami zależnymi, niesamodzielnymi w ramach systemu opieki zdrowotnej NIE zaliczamy

42 / 140

42. Testy przesiewowe polegające na wstępnej identyfikacji odchyleń od normy, niezdiagnozowanych chorób, zaburzeń lub wad realizowane przez pielęgniarkę szkolną należą do działań

43 / 140

43. Test przesiewowy w kierunku wykrywania zeza jest wykonywany u dziecka na etapie edukacji

44 / 140

44. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, pielęgniarka lub higienistka pracująca w szkołach prowadzących naukę zawodu z warsztatami w szkole, szkołach sportowych powinna mieć pod opieką nie więcej niż

45 / 140

45. Listy uczniów danej szkoły objętych opieką pielęgniarki szkolnej należy potwierdzać podpisaną przez dyrektorów szkół informacją o liczbie uczniów objętych opieką przez świadczeniodawcę i przekazać do wojewódzkiego oddziału NFZ

46 / 140

46. Po zakończeniu kształcenia przez ucznia, pielęgniarka, higienistka szkolna albo położna przekazują indywidualną dokumentację medyczną ucznia

47 / 140

47. Koncepcja czynników wpływających na zdrowie każdego człowieka została opracowana przez

48 / 140

48. Badanie przesiewowe służące do wykrywania zaburzeń widzenia barw wykonywane jest za pomocą

49 / 140

49. Skrining to badanie zaliczone do badań

50 / 140

50. Status pielęgniarek środowiskowych nadano pielęgniarkom szkolnym w

51 / 140

51. Od wielu lat w Polsce w szkołach prowadzona jest u uczniów profilaktyka fluorkowa kontaktowa (egzogenna) w postaci grupowego, nadzorowanego szczotkowania zębów preparatami fluorkowymi. Zabiegi te wykonywane są

52 / 140

52. Jedną z najczęstszych przyczyn hospitalizacji wśród dzieci i młodzieży w wieku szkolnym są

53 / 140

53. Szczególną postacią zakrzepowego zapalenia żył powierzchownych jest postać tzw. wędrującego zapalenia. Jest/są to

54 / 140

54. Kompensacja to

55 / 140

55. Wśród kobiet choroba wieńcowa częściej niż u mężczyzn objawia się:

56 / 140

56. Charakterystycznym objawem klinicznym twardziny układowej jest objaw

57 / 140

57. Celem nebulizacji chorego wentylowanego mechanicznie NIE jest

58 / 140

58. Dla rozwoju pielęgniarstwa psychiatrycznego istotne znaczenie miał model relacji międzyludzkich autorstwa

59 / 140

59. Obecność świeżej krwi w stolcu

60 / 140

60. Jakie czynności może samodzielnie podjąć pielęgniarka rodzinna w domu pacjenta do czasu przybycia lekarza w przypadku wystąpienia u pacjenta obrzęku płuc?

61 / 140

61. Zespół nadpobudliwości psychoruchowej z zaburzeniami koncentracji uwagi to

62 / 140

62. Kontrola masy ciała jest ważnym elementem samoopieki pacjenta z rozpoznaną przewlekłą niewydolnością krążenia. Zarówno pacjent jak i jego rodzina powinni wiedzieć, że lekarza należy powiadomić, gdy

63 / 140

63. Przewlekłe autoimmunologiczne zapalenie tarczycy to choroba

64 / 140

64. Do głównych objawów podmiotowych chorób żył NIE należy/ą

65 / 140

65. Niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ) stosowane są w bólach nowotworowych. Pielęgniarka opiekująca się pacjentem leczonym NLPZ powinna zwrócić szczególną uwagę na objawy, takie jak

66 / 140

66. Podopieczna lat 68, otyła. Skarży się na uczucie osłabienia, bóle głowy, brak łaknienia, zwiększone pragnienie, pocenie się twarzy i głowy, świąd sromu. Występuje częste parcie na mocz, ziębnięcie stóp. Jakie schorzenie sugerują opisane objawy?

67 / 140

67. Objawy pierwotne zgłaszane przez pacjenta z rakiem żołądka to

68 / 140

68. Aby uzyskać wysoką skuteczność leczenia przeciwbólowego leki należy podawać

69 / 140

69. Zgodnie z kalendarzem szczepień szczepienie przeciw BŁONICY, TĘŻCOWI, KRZTUŚCOWI (pierwsza dawka szczepienia podstawowego) podawane jest

70 / 140

70. W celu stwierdzenia niedoczynności tarczycy należy oznaczyć poziom

71 / 140

71. Dieta w przewlekłym zapaleniu trzustki powinna być

72 / 140

72. Najczęstszą przyczyną krwawienia podpajęczynówkowego jest

73 / 140

73. Uważa się, ze promieniowanie ultrafioletowe jest odpowiedzialne za występowanie następującego odsetka nowotworów skóry

74 / 140

74. Na jakie objawy należy zwrócić szczególną uwagę u chorych, u których występuje depresja?

75 / 140

75. Przyczyną charakterystycznej pałeczkowatości palców rąk może być

76 / 140

76. Do niefarmakologicznych metod leczenia zalecanych w nadciśnieniu tętniczym NIE należy

77 / 140

77. Pacjentka po niedokrwiennym udarze mózgu półkuli dominującej opuszcza szpital. Nadal utrzymuje się niedowład połowiczy i afazja. Pacjentka ma znacznie upośledzoną zdolność mówienia, ale rozumie mowę innych osób. U pacjentki występuje afazja

78 / 140

78. Do działań niepożądanych morfiny należą

79 / 140

79. Występujące u pacjenta omamy będą objawiały się w następujący sposób

80 / 140

80. U pacjenta z cukrzycą typu 2–go w 1 fazie klinicznej neuroartropatii Charcota stopa jest

81 / 140

81. Stopień zaawansowania niewydolności serca można ocenić stosując klasyfikację

82 / 140

82. Ból nowotworowy oceniany w skali VAS powyżej 8 to

83 / 140

83. Bezwzględnym przeciwwskazaniem do leczenia uzdrowiskowego NIE jest

84 / 140

84. Nadciśnienie „białego fartucha” jest to

85 / 140

85. Pielęgniarka podczas wzajemnego poznawania się z pacjentem z zaburzeniami psychicznymi odgrywa rolę

86 / 140

86. Astma jest przewlekła choroba zapalną układu oddechowego, do charakterystycznych objawów należy

87 / 140

87. Kto był w Polsce prekursorką ruchu hospicyjnego

88 / 140

88. Najczęstszą postacią otępienia jest

89 / 140

89. U pacjenta z chorobą nowotworową może wystąpić ból spowodowany zniszczeniem włókien nerwowych na skutek ucisku nowotworowego, zabiegu chirurgicznego lub radioterapii. Określamy go terminem bólu

90 / 140

90. Według CCS (Canadian Cardiovascular Society - Kanadyjskie Towarzystwo Kardiologiczne) III klasa nasilenia dławicy piersiowej, to dolegliwości występujące

91 / 140

91. Przyczyną przednerkową ostrego uszkodzenia nerek (AKI) jest

92 / 140

92. Do działań niepożądanych diuretyków tiazydowych (hydrochlorotiazyd) i pętlowych (furosemid) należy

93 / 140

93. Najczęstszym nowotworem złośliwym wśród mężczyzn w Polsce jest nowotwór

94 / 140

94. Najważniejszym źródłem wsparcia dla chorego jest

95 / 140

95. Do typowych powikłań długotrwałej cukrzycy NIE należy

96 / 140

96. Celem opieki paliatywnej jest

97 / 140

97. Bezwzględnym przeciwwskazaniem do wykonania koronarografii jest

98 / 140

98. Pierwsze objawy stwardnienia rozsianego pojawiają się najczęściej między

99 / 140

99. W celu oceny odporności poszczepiennej u osób z grup ryzyka zakażenia WZW typu B, zaleca się określenie poziomu przeciwciał anty-HBs nie wcześniej, niż po

100 / 140

100. Pacjenci z niewydolnością nerek powinni ograniczyć spożywanie warzyw i owoców, które mają dużą zawartość soli mineralnych. Należą do nich

101 / 140

101. Podstawowym lekiem pierwszego stopnia drabiny analgetycznej jest

102 / 140

102. Obserwacja pacjenta w kierunku wystąpienia działania niepożądanego preparatów żelaza podawanych drogą domięśniową dotyczy

103 / 140

103. Która z podanych wartości wskaźnika masy ciała (BMI) wskazuje na otyłość?

104 / 140

104. W przypadku wystąpienia zaparć pielęgniarka powinna pacjentowi zalecić

105 / 140

105. Kserostomia jest to

106 / 140

106. Choroba w rodzinie i jej „pozytywne konsekwencje”, to

107 / 140

107. Terapia uzależnienia od alkoholu obejmuje

108 / 140

108. Epidemia to

109 / 140

109. Pomocnym kluczem w rozpoznaniu cierpienia jest właściwa

110 / 140

110. Typowymi objawami skórnymi zapalenia skórno-mięśniowego są

111 / 140

111. Samokontrola i samoobserwacja prowadzona przez pacjenta z przewlekłą niewydolnością serca powinna obejmować

112 / 140

112. 20- letnia kobieta jest na rencie z powodu zespołu depresyjno-maniakalnego. Obecnie pacjentka jest euforyczna, pobudzona ruchowo, stale robi zakupy. Pacjentka cierpi na

113 / 140

113. W trakcie doustnego testu tolerancji glukozy pielęgniarka rozpuszcza 75 g glukozy w

114 / 140

114. Podwyższone stężenie którego antygenu występuje w raku gruczołu krokowego

115 / 140

115. Najwłaściwsza droga podawania leków przeciwbólowych w zwalczaniu bólu nowotworowego u pacjenta z zaburzeniami połykania, wymiotami, to droga

116 / 140

116. W reumatoidalnym zapaleniu stawów (RZS) początkowe zapalenie zazwyczaj dotyczy

117 / 140

117. Pod pojęciem kacheksja rozumiemy

118 / 140

118. W jakim celu posługujemy się skalą Lovetta?

119 / 140

119. W razie przypadkowego ukłucia pielęgniarki igłą zabrudzoną krwią nosiciela HIV konieczne jest m.in.

120 / 140

120. Zgodnie z Narodowym Programem Ochrony Zdrowia Psychicznego dzieci i młodzież z zaburzeniami psychicznymi podlegają następującym formom opieki

121 / 140

121. W jakim zakresie pacjent, który nie ukończył 16 lat ma prawo do informacji o swoim stanie zdrowia, rozpoznaniu, proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych i leczniczych, dających się przewidzieć następstwach ich zastosowania albo zaniechania, wynikach leczenia oraz rokowaniu?

122 / 140

122. Pielęgniarka i położna wykonują zlecenia lekarskie

123 / 140

123. Zamieszczone w internecie ogłoszenie o treści: "Jestem młody i zdrowy, sprzedam nerkę, mogę uratować komuś życie, cena do negocjacji". Czyn taki jest:

124 / 140

124. Od 1 stycznia 2016 roku, samodzielnie ordynować leki zawierające określone substancje czynne, mogą pielęgniarki i położne, które ukończyły

125 / 140

125. Ustawa o samorządzie zawodowym pielęgniarek i położnych z dnia 1 lipca 2011 r. reguluje:

126 / 140

126. Zasady pobierania, przechowywania i przeszczepiania komórek, tkanek i narządów określa ustawa

127 / 140

127. Informowanie pacjenta przez pielęgniarkę,położną o zamiarze wykonania iniekcji domięśniowej odbywa się na poziomie

128 / 140

128. Jednym z etapów choroby szpitalnej dziecka chorego jest faza rozpaczy, która trwa

129 / 140

129. Celowe użycie milczenia jest ważnym narzędziem terapeutycznym, stymulującym napięcie konieczne do ujawnienia ważnych informacjii pogłębienia już poznanych. Jest ono charakterystyczne dla fazy

130 / 140

130. Standardy etyczne prowadzenia badań naukowych w medycynie, stawiające dobro uczestnika badania na pierwszym miejscu, określa

131 / 140

131. Przyrost naturalny ludności, to

132 / 140

132. Do najważniejszych modyfikowalnych czynników ryzyka chorób przewlekłych w Polsce należą

133 / 140

133. W oficjalnych kryteriach oceny ofert dla świadczeń medycznych składanych płatnikowi (obecnie NFZ), nie znajdują się kryteria

134 / 140

134. Zidentyfikuj pracowników z teorii Y McGregora

135 / 140

135. Dostosowanie rytmów biologicznych człowieka do rozkładu jego czasu pracy, tak aby jak najmniej zaburzać fizjologię, to

136 / 140

136. Do technik obserwacji bezpośrednich zmierzających do ustalenia pracochłonności danego zadania, zalicza się

137 / 140

137. Zmienna, która pojawia się w przebiegu badania jako skutek oraz nie podlega manipulacji lecz obserwacji i pomiarom jest to

138 / 140

138. Określenia Evidence-Based Medicine (EBM) czyli praktyka medyczna oparta o wiarygodne i aktualne dowody naukowe jako pierwszy użył

139 / 140

139. Przegląd systematyczny polega na

140 / 140

140. Opieka pielęgniarska oparta na faktach - EBNP (Evidence- Based Nursing Practice), to konsekwentne wdrażanie do codziennej praktyki zawodowej wiarygodnych wyników badań naukowych, w której pacjent jest

Your score is

The average score is 0%

0%