/140

PIELĘGNIARSTWO RODZINNE

PIELĘGNIARSTWO RODZINNE - WIOSNA 2019

1 / 140

1. Przedmiotem monitorowania i oceny jakości opieki zdrowotnej, a także opieki pielęgniarskiej są trzy główne elementy:

2 / 140

2. Struktura opieki według Avedisa Donabediana, twórcy nowoczesnego systemu poprawy jakości w medycynie, obejmuje:

3 / 140

3. Outsoursing to przedsięwzięcie polegające na:

4 / 140

4. Świadczeniami z pomocy społecznej są świadczenia pieniężne oraz świadczenia niepieniężne. Do świadczeń pieniężnych NIE należy/żą:

5 / 140

5. Społeczność lokalna to:

6 / 140

6. Dochód na osobę w rodzinie to:

7 / 140

7. Celem zasiłku stałego jest:

8 / 140

8. System wsparcia to:

9 / 140

9. Podstawowym celem pomocy społecznej jest/są:

10 / 140

10. Korzystnym typem relacji opiekuńczych w rodzinie osób chorych i niepełnosprawnych jest:

11 / 140

11. Deklaracja zwana "Kartą Ottawską" zdefiniowała zdrowie jako potencjał indywidualny i społeczny szczególnie akcentując:

12 / 140

12. Zdolność pełnienia ról społecznych i utrzymywanie prawidłowych relacji z innymi ludźmi określamy jako:

13 / 140

13. Profilaktyka zdrowotna ma na celu:

14 / 140

14. Model edukacji zdrowotnej zorientowany na czynniki ryzyka uznaje:

15 / 140

15. Diagnoza społeczna będąca składową diagnozy problemu podczas tworzenia programów promocji zdrowia, określa:

16 / 140

16. Warunkiem zwiększania świadomości ludzi i motywacji do udziału w programach profilaktycznych jest:

17 / 140

17. Główną rolę w kreowaniu międzynarodowej polityki zdrowotnej odgrywa:

18 / 140

18. Promocja zdrowia jest strategią ukierunkowaną na:

19 / 140

19. Edukacja zdrowotna osiąga swój cel, gdy:

20 / 140

20. Ewaluacja w edukacji zdrowotnej oznacza:

21 / 140

21. Który z prądów filozoficzno-kulturowych wywiera najgłębszy wpływ na przemiany zachodzące w pielęgniarstwie:

22 / 140

22. Cele standardu ujęte są w:

23 / 140

23. Na możliwości opiekuńcze rodziny mają wpływ między innymi takie czynniki jak:

24 / 140

24. Zaniedbanie - naruszenie obowiązku do opieki ze strony osób bliskich jest formą przemocy:

25 / 140

25. Zjawisko prania mózgu, to:

26 / 140

26. W wyniku doznawania przemocy, podejmowania nieskutecznych prób obrony siebie, a także w wyniku wtórnego zranienia spowodowanego nieprawidłowymi rekcjami otoczenia, osoba krzywdzona nabiera przekonania, że naprawdę zasługuje na takie zachowanie. Opisana sytuacja dotyczy:

27 / 140

27. Pielęgniarka, która w związku z wykonywaniem swoich obowiązków zawodowych powzięła podejrzenie o popełnieniu ściganego z urzędu przestępstwa z użyciem przemocy w rodzinie, powinna zawiadomić policję:

28 / 140

28. Postawy przyzwolenia społecznego na złe traktowanie, dyskryminację osób starszych, to:

29 / 140

29. Przedstawicielem ochrony zdrowia uprawnionym do działań w ramach procedury „Niebieskie Karty” jest osoba wykonująca zawód medyczny, w tym:

30 / 140

30. Osobie dotkniętej przemocą w rodzinie, udziela się bezpłatnej pomocy, w szczególności w formie:

31 / 140

31. Z punktu widzenia klinicznego otyłość typu gynoidalnego to otyłość:

32 / 140

32. Postępowanie niefarmakologiczne w hipotonii ortostatycznej polega na unikaniu:

33 / 140

33. Zespół poupadkowy to:

34 / 140

34. Klasyczna triada objawów choroby Parkinsona to:

35 / 140

35. Afazja ruchowa charakteryzuje się:

36 / 140

36. Mniejsza wiarygodność pomiarów BMI w starości wynika z:

37 / 140

37. Rodzina pacjenta z chorobą Alzheimera narażona jest na:

38 / 140

38. Wielkie problemy geriatryczne są zespołami niesprawności starszego człowieka. Zaliczamy do nich:

39 / 140

39. Niedożywienie będące następstwem przewlekłego niepowikłanego głodzenia, w którym dochodzi do zmniejszenia masy ciała i innych wskaźników antropometrycznych oraz wskaźników prawidłowych stężeń w surowicy krwi należy do typu:

40 / 140

40. W leczeniu ran NIE zaleca się:

41 / 140

41. Opieka pielęgniarska w środowisku zamieszkania nad pacjentem w zaawansowanym wieku leczonym metodą hemodializy polega przede wszystkim na monitorowaniu chorego w kierunku powikłań. Najczęstszym późnym powikłaniem jest/są:

42 / 140

42. W przypadku każdego nagłego zdarzenia na terenie szkoły niezależnie od rodzaju obrażenia zadaniem pielęgniarki szkolnej jest:

43 / 140

43. Pielęgniarka realizując świadczenia w środowisku nauczania i wychowania współpracuje w szczególności z:

44 / 140

44. Zadania pielęgniarki szkolnej wynikają m. in. ze standardów postępowania oraz umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych, która jest zawarta z:

45 / 140

45. Koncepcja czynników wpływających na zdrowie każdego człowieka została opracowana przez:

46 / 140

46. W przypadku zmiany szkoły przez ucznia dokumentację medyczną ucznia pielęgniarka przekazuje:

47 / 140

47. Grupowa profilaktyka fluorkowa metodą nadzorowanego szczotkowania zębów preparatami fluorkowymi prowadzona jest u uczniów szkół podstawowych:

48 / 140

48. Główne założenia systemu opieki zdrowotnej nad uczniami to:

49 / 140

49. Do zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej, jako instytucji nadzoru w profilaktycznej opiece zdrowotnej, należy:

50 / 140

50. Po zakończeniu kształcenia przez ucznia, pielęgniarka, higienistka szkolna albo położna przekazują indywidualną dokumentację medyczną ucznia:

51 / 140

51. Badanie przesiewowe służące do wykrywania zaburzeń widzenia barw wykonywane jest za pomocą:

52 / 140

52. Listy uczniów danej szkoły objętych opieką pielęgniarki szkolnej należy potwierdzać podpisaną przez dyrektorów szkół informacją o liczbie uczniów objętych opieką przez świadczeniodawcę i przekazać do wojewódzkiego oddziału NFZ:

53 / 140

53. Według skali VAS, ból mieszczący sie w przedziale 7-10, należy traktować jako ból:

54 / 140

54. Najczęstszą przyczyną choroby niedokrwiennej serca jest:

55 / 140

55. Podstawowym lekiem pierwszego stopnia drabiny analgetycznej jest:

56 / 140

56. Pacjentka chora na schizofrenię, obecnie pobudzona ruchowo, która słyszy wrogie głosy i twierdzi, że ludzie cały czas ją obserwują, cierpi na urojenia:

57 / 140

57. Bezwzględnym przeciwwskazaniem do wykonania koronarografii jest:

58 / 140

58. Zespół nadpobudliwości psychoruchowej z zaburzeniami koncentracji uwagi to:

59 / 140

59. Przewlekłe autoimmunologiczne zapalenie tarczycy to choroba:

60 / 140

60. Samokontrola i samoobserwacja prowadzona przez pacjenta z przewlekłą niewydolnością serca powinna obejmować:

61 / 140

61. Rehabilitacja społeczna realizowana jest głównie przez:

62 / 140

62. Pielęgniarka stawiając diagnozę pielęgniarską w chorobach reumatycznych szczególna uwagę zwraca na:

63 / 140

63. Głównym czynnikiem etiologicznym choroby wrzodowej żołądka jest:

64 / 140

64. W terapii nerwicy histerycznej należy zastosować:

65 / 140

65. W walce z bólem pielęgniarka musi ocenić:

66 / 140

66. Do typowych objawów klinicznych kamicy moczowej należy:

67 / 140

67. Zgodnie z kalendarzem szczepień szczepienie przeciw BŁONICY, TĘŻCOWI, KRZTUŚCOWI (pierwsza dawka szczepienia podstawowego) podawane jest:

68 / 140

68. Obrzęk śluzowaty jest klinicznym objawem świadczącym o:

69 / 140

69. Jakie czynności może samodzielnie podjąć pielęgniarka rodzinna w domu pacjenta do czasu przybycia lekarza w przypadku wystąpienia u pacjenta obrzęku płuc:

70 / 140

70. Do niefarmakologicznych metod leczenia zalecanych w nadciśnieniu tętniczym NIE należy:

71 / 140

71. Skierowanie do szpitala psychiatrycznego wydawane jest w dniu badania, a jego ważność wygasa po upływie:

72 / 140

72. Właściwą dietą w zaostrzeniu objawów w przewlekłym zapaleniu trzustki jest:

73 / 140

73. Nadciśnienie „białego fartucha” jest to:

74 / 140

74. Osoby chorujące na chorobę wieńcową powinny do końca życia przyjmować lek przeciwpłytkowy taki jak:

75 / 140

75. Lęk przed otwartą przestrzenią, obecnością tłumu, sytuacją, z której utrudniona jest ucieczka do bezpiecznego miejsca to:

76 / 140

76. Która z podanych wartości wskaźnika masy ciała (BMI) wskazuje na otyłość:

77 / 140

77. Leukocytoza może mieć przyczyny fizjologiczne, takie jak:

78 / 140

78. Niezbędny czynnik budujący zaufanie to:

79 / 140

79. Terapeutyczny wskaźnik INR w czasie leczenia acenokumarolem z powodu utrwalonego migotania przedsionków powinien wynosić:

80 / 140

80. Podaj objawy, które świadczą o hipoglikemii:

81 / 140

81. Samobadanie piersi należy wykonywać:

82 / 140

82. Stwardnienie rozsiane spowodowane jest:

83 / 140

83. Niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ) stosowane są w bólach nowotworowych. Pielęgniarka opiekująca się pacjentem leczonym NLPZ powinna zwrócić szczególną uwagę na objawy, takie jak:

84 / 140

84. Aby uzyskać wysoką skuteczność leczenia przeciwbólowego leki należy podawać:

85 / 140

85. Szczególną postacią zakrzepowego zapalenia żył powierzchownych jest postać tzw. wędrującego zapalenia. Jest/są to:

86 / 140

86. 20-letnia kobieta jest na rencie z powodu zespołu depresyjno-maniakalnego. Obecnie pacjentka jest euforyczna, pobudzona ruchowo, stale robi zakupy. Pacjentka cierpi na:

87 / 140

87. Celem nebulizacji chorego wentylowanego mechanicznie NIE jest:

88 / 140

88. Najczęstszą postacią otępienia jest:

89 / 140

89. Osoby z niepełnosprawnością sensoryczną to osoby:

90 / 140

90. Podwyższone stężenie którego antygenu występuje w raku gruczołu krokowego:

91 / 140

91. Celem opieki paliatywnej jest:

92 / 140

92. Terapia uzależnienia od alkoholu obejmuje:

93 / 140

93. U pacjenta z cukrzycą typu 2–go w 1 fazie klinicznej neuroartropatii Charcota stopa jest:

94 / 140

94. Do objawów ostrej niewydolności nerek NIE należy/żą:

95 / 140

95. Ból nowotworowy oceniany w skali VAS powyżej 8 to:

96 / 140

96. Kompensacja to:

97 / 140

97. Objawy pierwotne zgłaszane przez pacjenta z rakiem żołądka to:

98 / 140

98. Do działań niepożądanych morfiny należą:

99 / 140

99. Kserostomia jest to:

100 / 140

100. Na jakie objawy należy zwrócić szczególną uwagę u chorych, u których występuje depresja:

101 / 140

101. U mężczyzn wprowadzenie cewnika do pęcherza moczowego może utrudniać:

102 / 140

102. Podopieczna lat 68, otyła. Skarży się na uczucie osłabienia, bóle głowy, brak łaknienia, zwiększone pragnienie, pocenie się twarzy i głowy, świąd sromu. Występuje częste parcie na mocz, ziębnięcie stóp. Jakie schorzenie sugerują opisane objawy:

103 / 140

103. Preferowanym miejscem świadczenia specjalistycznej opieki paliatywnej jest:

104 / 140

104. W celu stwierdzenia niedoczynności tarczycy należy oznaczyć poziom:

105 / 140

105. Dla rozwoju pielęgniarstwa psychiatrycznego istotne znaczenie miał model relacji międzyludzkich autorstwa:

106 / 140

106. Pacjentka po niedokrwiennym udarze mózgu półkuli dominującej opuszcza szpital. Nadal utrzymuje się niedowład połowiczy i afazja. Pacjentka ma znacznie upośledzoną zdolność mówienia, ale rozumie mowę innych osób. U pacjentki występuje afazja:

107 / 140

107. Stopień zaawansowania niewydolności serca można ocenić stosując klasyfikację:

108 / 140

108. Chory otrzymujący opioidy, powinien jednocześnie otrzymywać:

109 / 140

109. Podstawowym badaniem stosowanym w rozpoznawaniu zaburzeń czynnościowych chorób układu oddechowego jest:

110 / 140

110. Pod pojęciem kacheksja rozumiemy:

111 / 140

111. W chorobach zapalnych stawów ból jest najsilniejszy w godzinach:

112 / 140

112. W reumatoidalnym zapaleniu stawów (RZS) początkowe zapalenie zazwyczaj dotyczy:

113 / 140

113. Podwyższone stężenie TSH stwierdzone w czasie terapii tyreostatykami zawsze świadczy o:

114 / 140

114. Przyczyną przednerkową ostrego uszkodzenia nerek (AKI) jest:

115 / 140

115. Astma jest przewlekła choroba zapalną układu oddechowego, do charakterystycznych objawów należy:

116 / 140

116. U osoby z niedowładem połowiczym charakterystyczny jest chód:

117 / 140

117. Według CCS (Canadian Cardiovascular Society - Kanadyjskie Towarzystwo Kardiologiczne) III klasa nasilenia dławicy piersiowej, to dolegliwości występujące:

118 / 140

118. Choroba w rodzinie i jej „pozytywne konsekwencje”, to:

119 / 140

119. Kontrola masy ciała jest ważnym elementem samoopieki pacjenta z rozpoznaną przewlekłą niewydolnością krążenia. Zarówno pacjent jak i jego rodzina powinni wiedzieć, że lekarza należy powiadomić, gdy:

120 / 140

120. Do działań niepożądanych diuretyków tiazydowych (hydrochlorotiazyd) i pętlowych (furosemid) należy:

121 / 140

121. Rzecznikiem odpowiedzialności zawodowej pielęgniarek i położnych może zostać:

122 / 140

122. Pielęgniarka, położna NIE udzieliła pomocy osobie, która nagle zasłabła na ulicy, lecz szybko oddaliła się z miejsca zdarzenia. Zachowanie takie naraża ją na poniesienie odpowiedzialności:

123 / 140

123. Czy przynależność pielęgniarki/położnej do samorządu zawodowego jest obowiązkowa:

124 / 140

124. Co to jest "przewinienie zawodowe":

125 / 140

125. Pielęgniarka ma prawo odmówić wykonania zlecenia lekarskiego, tylko wtedy, gdy jest to niezgodne z jej:

126 / 140

126. Prawo dostępu do dokumentacji medycznej posiada:

127 / 140

127. Niespójność komunikacyjna, jeden z głównych czynników zakłócających proces komunikowania, to:

128 / 140

128. Parafrazowanie to:

129 / 140

129. Relacja interpersonalna, to:

130 / 140

130. „5 momentów higieny rąk WHO” zawiera wskazania do wykonania higieny rąk, ułożone w kolejności:

131 / 140

131. Na zdrowie ludzi w starszym wieku mają wpływ:

132 / 140

132. Najczęstsze zakażenia wywoływane przez Staphylococcus epidermidis, to:

133 / 140

133. W rozważaniach teoretycznych nad problematyką jakości w opiece zdrowotnej Avedis Donabedian określił trzy wymiary jakości: struktura, proces, efekt (wynik). Do procesu zaliczamy:

134 / 140

134. Motywowanie polega na zespole oddziaływań, zmierzających do:

135 / 140

135. Podstawowe wskaźniki modelu PATH obejmują m. in. Wskaźniki efektywności (skuteczności i wydajności), do których zalicza się:

136 / 140

136. Do narzędzi stosowanych w procesie doskonalenia jakości zaliczamy m.in. Diagram Ishikawa – diagram przyczynowo-skutkowy. Wykres ten wskazuje na główne przyczyny problemu:

137 / 140

137. Sfera informacyjna w zarządzaniu jakością, czyli zakres wiedzy jaki powinien posiadać pacjent, w tym między innymi profilaktyka, jakie leki należy przyjmować, jak często, jak stosować, jak postępować po badaniu, czy zabiegu, zawiera bariery, do których zalicza się:

138 / 140

138. Opieka pielęgniarska oparta na faktach - EBNP (Evidence-Based Nursing Practice) dotyczy:

139 / 140

139. PubMed/Medline, Cochrane Nursing Care, Cochrane Summaries, są to nazwy:

140 / 140

140. Skrót schematu pytania klinicznie istotnego brzmi PICO, w którym pierwsza litera P oznacza:

Your score is

The average score is 0%

0%