/140

PIELĘGNIARSTWO NEONATOLOGICZNE

PIELĘGNIARSTWO NEONATOLOGICZNE - JESIEŃ 2023

1 / 140

1. System „rooming – in” jest powszechnie uważany za optymalny w celu zapewnienia ochrony przed zakażeniem u noworodka ponieważ noworodek trafia do matki bezpośrednio po porodzie, ma z nią bliski i częsty kontakt, skutkuje to kolonizacją poprzez jej florę bakteryjną, a w pokarmie naturalnym:

2 / 140

2. Pierwszy oddział dla noworodków urodzonych przedwcześnie utworzono w 1922 r . w chicago w sarah morris hospital. inicjatorami byli anestezjolodzy julius hess i evelyn lundeen. w polsce pierwszy tego typu oddział powstał:

3 / 140

3. Wewnątrzmaciczne ograniczenie wzrostu płodu:

4 / 140

4. Mycie rąk jest najskuteczniejszym i najtańszym sposobem zapobiegania zakażeniom u noworodka. przed rozpoczęciem pracy należy zdjąć biżuterię i zegarek oraz dokładnie przy pomocy płynnego mydła:

5 / 140

5. Rezygnacja z „uporczywej terapii” w przypadku noworodka z e skrajnie małą masą urodzeniową, z bardzo złymi prognozami codo rokowania, oznacza:

6 / 140

6. Perły epsteina to:

7 / 140

7. Podczas badania fizykalnego zdrowego nowonarodzonego noworodka uderzenia koniuszkowe serca powinny być wyczuwalne:

8 / 140

8. W rozwoju dziecka „trend sekularny” oznacza:

9 / 140

9. W osłuchiwaniu układu oddechowego w dolnej okolicy międzyłopatkowej fizjologicznie można wysłuchać:

10 / 140

10. Ocena rozwoju somatycznego nie obejmuje:

11 / 140

11. Utlenienie kwasów tłuszczowych m a istotne znaczenie w wytwarzaniu energii przez organizm w okresie postu. proszę podać po ilu godzinach od poprzedniego karmienia rozpoczyna się okres postu u noworodka:

12 / 140

12. Powiększenie miejscowe węzłów chłonnych w dolnej okolicy lewego obojczyka, tzw. węzeł wartownika, świadczy u dzieci o:

13 / 140

13. Uruchomienie procesu termogenezy bezdrżeniowej u noworodka odbywa sie na drodze współdziałania kilku mechanizmów:

14 / 140

14. Akceleracja, to proces międzypokoleniowych zmian polegający na:

15 / 140

15. Podczas opukiwania klatki piersiowej odgłos opukowy dwufazowy nad płucami świadczy o:

16 / 140

16. Badanie stanu neurologicznego noworodka polega m.in. na ocenie zachowań dziecka w czterech płaszczyznach: procesy gotowości do kontaktów, procesy motoryczne, kontrola stanu fizycznego, odpowiedź na stres. skalę tę opracował:

17 / 140

17. U zdrowego noworodka, w ciągu kilkudziesięciu minut po urodzeniu, dochodzi do normalizacji oddechów. ich częstotliwość na minutę powinna wynosić:

18 / 140

18. Zalecaną u noworodków metodą badań przesiewowych słuchu jestocena fotoemisji akustycznej - oae. jest to badanie wykonywane w ciągu:

19 / 140

19. U noworodka urodzonego w terminie porodu podczas badania fizykalnego wątroba wyczuwalna jest poniżej łuku żebrowego:

20 / 140

20. Podczas stosowania fototerapii u noworodka może wystąpić zwiększenie nieodczuwalnej utraty wody o:

21 / 140

21. Reakcją fizjologiczną noworodka na ból jest występowanie objawów:

22 / 140

22. U noworodka urodzonego o czasie, zaciśnięto z opóźnieniem pępowinę, spowoduje to:

23 / 140

23. U zdrowego noworodka najwyższą aktywność wykazuje enzym trzustkowy:

24 / 140

24. Powikłaniem fototerapii jest/są:

25 / 140

25. Cechą charakterystyczną drugiego stopnia pieluszkowego zapalenia skóry (pzs) jest:

26 / 140

26. Przeciwwskazaniem do pobrania krwi włośniczkowej u noworodka nie jest/są:

27 / 140

27. Objawy nietolerancji lakto zy u noworodka, to:

28 / 140

28. Do powikłań związanych z założeniem cewnika do żyły pępowinowej nie należy:

29 / 140

29. Według who oraz espegan wyłącznie karmienie piersią powinno trwać co najmniej przez:

30 / 140

30. Zdolność wydzielania łez przez dziecko pojawia się około:

31 / 140

31. Żółtaczka fizjologiczna występuje u około:

32 / 140

32. Odżywianie matki nie wpływa na stężenie w mleku:

33 / 140

33. Wykorzystanie techniki „szwedzkie dojenie” w pielęgnacji noworodka podczas masażu, polega na:

34 / 140

34. Przeciwwskazaniem do stosowania fizjoterapii oddechowej u noworodka jest:

35 / 140

35. Podczas galakto genezy następuje:

36 / 140

36. Która z cech nie dotyczy mleka dojrzałego:

37 / 140

37. Które z poniższych stwierdzeń, dotyczących postępowania z odciągniętym wcześniej pokarmem matki, jest fałszywe?

38 / 140

38. U dużego odsetka noworodków, w ciągu pierwszych 4 8 godzin życia, pojawia się zmiana skórna pod postacią zwartych 1-3 m m biało - żółtych grudek na zaczerwienionym podłożu. jest/są to:

39 / 140

39. Przyczyną retinopatii wcześniaków nie jest:

40 / 140

40. Ocena oralnych reakcji odruchowych u noworodka nie obejmuje:

41 / 140

41. Proszę wskazać nie prawidłową odpowiedź. surfaktant:

42 / 140

42. W ocenie oralnych reakcji odruchowych u noworodka przedwcześnie urodzonego pielęgniarka/położna powinna zwrócić uwagę na:

43 / 140

43. Zaburzenia oddychania występujące zwłaszcza u wcześniaków są wynikiem następujących cech fizjologicznych układu oddechowego:

44 / 140

44. Dla noworodka przedwcześnie urodzonego typowym zaburzeniem jest przejściowa hipotyroksynemia, w której obserwuje się:

45 / 140

45. Według mariny marcovich (wiedeńskiej neonatolog) stres związany z interwencjami lekarskimi i pielęgniarskimi objawia się często u niedojrzałych dzieci jako:

46 / 140

46. Zgodnie z najnowszymi zaleceniami amerykańskiej akademii pediatrii u noworodków z niewydolnością nerek w żywieniu parenteralnym:

47 / 140

47. Udzielając wsparcia informacyjnego rodzicom noworodka przedwcześnie urodzonego pielęgniarka/położna nie jest upoważniona do:

48 / 140

48. Opóźnione wchłanianie płynu płucnego występujące często u wcześniaków powoduje obniżenie podatności płuc, co klinicznie wyraża się:

49 / 140

49. Które z poniższych stwierdzeń jest fałszywe:

50 / 140

50. Do najważniejszych czynników społecznych, zwiększających ryzyko przedwczesnego porodu, małej masy urodzeniowej i wewnątrzmacicznego ograniczenia wzrostu noworodka nie należą:

51 / 140

51. Zastosowanie „gniazdek” w opiece nad noworodkiem przedwcześnie urodzonym m.in. ułatwia rozwój tzw.:

52 / 140

52. Noworodek matki uzależnionej od narkotyków może wykazywać objawy zespołu abstynencyjnego (nas). nieprawdą jest, że:

53 / 140

53. Podwojenie palców (polydactylia) występuje:

54 / 140

54. U noworodka z dużą masą urodzeniową, w pierwszej dobie życia zaobserwowano narastającą bladość powłok skórnych, przyspieszenie oddechu i czynności serca, powiększenie i bolesność wątroby i objawy wstrząsu krwotocznego. na podstawie występujących objawów podejrzewa się:

55 / 140

55. Do objawów klinicznych zespołu zaburzeń oddychania u noworodka urodzonego przedwcześnie nie należy:

56 / 140

56. W nieproporcjonalnym iugr obserwujemy:

57 / 140

57. W przypadku noworodka, bezdech to przerwa w oddychaniu powyżej:

58 / 140

58. Wskaż chorobę, wg rupie jednostek chorobowych u noworodka określanych mianem torch, której czynnikiem etiologicznym nie jest wirus:

59 / 140

59. Do zasad opieki nad noworodkiem matki uzależnionej od narkotyków nie zalicza się:

60 / 140

60. Głębokość założenia zgłębnika żołądkowego u noworodka określamy odmierzającodległość:

61 / 140

61. U noworodków hipotroficznych leczenie hipoglikemii przy prawidłowej podaży glukozy może powodować hiperglikemię. tego rodzaju hiperglikemia może trwać:

62 / 140

62. Specyficznymi objawami klinicznymi niedokrwistości u wcześniaków nie jest/są:

63 / 140

63. Na ramionach i grzbiecie 2-dniowego noworodka zaobserwowano rozległą martwicę tkanki podskórnej. zmiana ta:

64 / 140

64. Do najczęstszych wad rozwojowych przewodu pokarmowego u noworodków matek z cukrzycą nie należy:

65 / 140

65. Ruchomość żuchwy podczas ssania pozwala na ocenę nerwu czaszkowego:

66 / 140

66. W jakiej jednostce chorobowej można obserwować petocje, plamicę, siniaki lub krwiaki?

67 / 140

67. Szerokie ciemiączko przednie występuje u noworodków:

68 / 140

68. Policytemia noworodków wyraża się w badaniach laboratoryjnych:

69 / 140

69. Krwiak podtorebkowy wątroby manifestuje się:

70 / 140

70. Przyczyny pozapłucne zaburzeń oddechowych w okresie noworodkowym, to:

71 / 140

71. Do czynników ryzyka wystąpienia drożnego przewodu tętniczego (pda) nie zalicza się:

72 / 140

72. Objawy hipertyreozy mijają wraz z wygasaniem aktywności przeciwciał tsab, transferowanych przez łożysko w ciągu:

73 / 140

73. Tendencja do wymiotów i ulewań, zmiany skórne przypominające wyprysk alergiczny, jasna karnacja, jasne włosy i tęczówki oraz mysi zapach moczu to objawy sugerujące:

74 / 140

74. Zgodnie z e schematem kramera, do klinicznej oceny nasilenia żółtaczki, zażółcenie skóry twarzy i twardówek świadczy o poziomie bilirubiny:

75 / 140

75. Na podstawie obserwacji noworodka stwierdzono: rytmiczne, szybkie, o równej amplitudzie, symetryczne ruchy kończyn, którym nie towarzyszyły zaburzenia wegetatywne. opisane objawy świadczą o:

76 / 140

76. Zespół mas u noworodka, to zespół:

77 / 140

77. Najczęstszą przyczyną żółtaczki patologicznej u noworodka donoszonego lub wcześniaka po pierwszym tygodniu życia jest:

78 / 140

78. Żywienie troficzne wstrzymuje się w przypadku wystąpienia:

79 / 140

79. Wśród bardzo niebezpiecznych klinicznych objawów krwawienia wewnątrzczaszkowego u noworodka, pielęgniarka, położna może zaobserwować:

80 / 140

80. Najczęstszą przyczyną nadciśnienia płucnego u noworodka donoszonego jest:

81 / 140

81. Charakterystycznym objawem poporodowego uszkodzenia splotu ramiennego napoziomie c8-th1 jest:

82 / 140

82. Przyczyną wrodzonej hipertyreozy nieautoimmunologicznej jest defekt genetyczny, który polega na stałej stymulacji receptora tsh. defekt ten dziedziczy się zazwyczaj w sposób autosomalnie dominujący. objawy choroby przeciągają się powyżej:

83 / 140

83. Najczęstszym powikłaniem niepożądanym przy monoterapii zydowudyną jest:

84 / 140

84. Hiperglikemia w okresie noworodkowym może przebiegać bezobjawowo lub wywoływać wiele objawów. do objawów tych nie należy:

85 / 140

85. Karmienie piersią noworodków matek zażywających narkotyki:

86 / 140

86. Powikłaniem zespołu mas jest:

87 / 140

87. Do objawów klinicznych niedrożności smółkowej jelit nie należy/należą:

88 / 140

88. Atrezję zastawki trójdzielnej nie charakteryzuje:

89 / 140

89. Do bezwzględnych przeciwwskazań żywienia drogą przewodu pokarmowego nie należą:

90 / 140

90. Zalecane ułożenie ciała noworodka podczas snu nocnego i dziennego, będące profilaktyką sids to pozycja:

91 / 140

91. Nieprawdą jest, że:

92 / 140

92. W ciągu 2 4 godzin nieleczonej ciężkiej hiperbilirubinemii może rozwinąć się faza iii encefalopatii bilirubinowej, którą charakteryzuje:

93 / 140

93. Podczas leczenia metodą infant flow należy zapewnić noworodkowi właściwą pozycję ułożeniową:

94 / 140

94. Niskie stężenie tlenu podczas tlenoterapii może powodować:

95 / 140

95. Wśród przyczyn zaburzonego przepływu krwi w jelitach, predysponującegodo nec-u nie wymienia się:

96 / 140

96. Przyczyną zespołu zaburzeń oddychania noworodka nie jest:

97 / 140

97. Bezdech jest to:

98 / 140

98. Diafanoskopia klatki piersiowej u noworodka z odmą opłucnową będzie prezentowała:

99 / 140

99. Przeciwwskazaniem do minimalnego żywienia enteralnego nie jest:

100 / 140

100. Wśród najpoważniejszych niepożądanych objawów leczenia prostaglandynami wad serca obserwuje się:

101 / 140

101. Dysplazja oskrzelowo - płucna występuje u noworodków urodzonych:

102 / 140

102. Martwicze zapalenie jelit (nec) u noworodka jest chorobą na tle niedokrwienia i niedotlenienia jelit, szczególnie u skrajnie niedojrzałych dzieci. może ono wystąpić:

103 / 140

103. Krwawienie stanowi najczęstszą przyczynę wstrząsu:

104 / 140

104. Metoda rehabilitacyjna dążąca do zahamowania nieprawidłowych odruchów oraz normalizacji napięcia mięśniowego to metoda:

105 / 140

105. Hipotonia rozpoczynająca się w pierwszych 12-24 godzinach życia noworodka wskazuje na występowanie:

106 / 140

106. W ostrej fazie zakażenia bakteryjnego stanowiącego zagrożenie życia noworodka, prokalcytonina wytwarzana jest po ekspozycji na endotoksynę bakteryjną w ciągu:

107 / 140

107. U chorych noworodków i wcześniaków rutynowym badaniem na oddziale w celu potwierdzenia martwiczego zapalenia jelit jest:

108 / 140

108. Temperatura ciała noworodka donoszonego w hipotermii leczniczej zastosowanej po resuscytacji powinna wynosić:

109 / 140

109. Najważniejszą zasadą organizacji opieki nad wcześniakiem w oion jest:

110 / 140

110. Rytmiczne skurcze części ciała noworodka z tendencją do zwalniania pod koniec napadu to:

111 / 140

111. Objawy ostrej niewydolności oddechowej u noworodka z e strony układu krążenia to:

112 / 140

112. Ograniczeniem do stosowania tlenu u noworodka jest/są:

113 / 140

113. Do oceny nas (neonatal abstinence syndrome) służą wszystkie skale z wyjątkiem:

114 / 140

114. Fizjologiczny ubytek masy ciała wcześniaka urodzonego w 3 0 tygodniu ciąży obejmuje zakres:

115 / 140

115. Lekiem podstawowym stosowanym podczas resuscytacji noworodka jest:

116 / 140

116. Środkiem farmakologicznym niesteroidowym, przeciwzapalnym, stosowanym u noworodków w celu zmniejszenia stresu i bólu jest:

117 / 140

117. Podczas sprawowania opieki nad noworodkiem z wrodzoną chorobą metaboliczną wyczuwalny jest karmelowy zapach moczu. najprawdopodobniej związane jest to z:

118 / 140

118. Dysplazja oskrzelowo - płucna (bpd - bronchopulmonary dysplasia), nazywana przewlekłą chorobą płuc (cld - chronic lung disease), manifestuje się następującymi objawami z wyłączeniem:

119 / 140

119. Nietolerancja lipidów może powodować u dziecka z wyłączeniem:

120 / 140

120. Prawidłowy zakres wartości p h krwi włośniczkowej noworodka wynosi:

121 / 140

121. Pielęgniarka, położna uzyskująca tytuł specjalisty w danej dziedzinie ma obowiązek:

122 / 140

122. Pacjent pozywa pielęgniarkę/położną i domaga się odszkodowania za szkodę wyrządzoną w wyniku błędu medycznego. ewentualna odpowiedzialność pielęgniarki/położnej będzie miała charakter odpowiedzialności:

123 / 140

123. W jakim zakresie pacjent, który nie ukończył 16 lat ma prawo do informacji o swoim stanie zdrowia, rozpoznaniu, proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych i leczniczych, dających się przewidzieć następstwach ich zastosowania albo zaniechania, wynikach leczenia oraz rokowaniu?

124 / 140

124. Przewinienie zawodowe to:

125 / 140

125. Obecnie obowiązujący kodeks etyki zawodowej pielęgniarki i położnej rzeczypospolitej polskiej został:

126 / 140

126. Uczestniczenie pielęgniarki, położnej w zabiegach i eksperymentach biomedycznych:

127 / 140

127. Do zakłóceń w komunikacji interpersonalnej, niezależnych od osób uczestniczących w relacji, należą:

128 / 140

128. Druga reguła komunikacyjna berne'a zakłada, że:

129 / 140

129. Zgodnie z założeniami analizy transakcyjnej u osoby będącej w stanie rodzic - krytyczny, można zaobserwować postawę patrzenia z góry, ściągnięte brwi oraz:

130 / 140

130. Wskaż, w którym kraju, w porównaniu z krajami ue, występują wyjątkowo korzystne tendencje demograficzne:

131 / 140

131. Analiza czynników innych niż zdrowotne, które mogą mieć wpływ na stan zdrowia na poziomie województw została pogrupowana w trzech kategoriach: sytuacja demograficzna, rynek pracy i edukacja, sytuacja gospodarcza i stan gospodarstw domowych. do oceny sytuacji demograficznej w województwach wykorzystane zostały dwa wskaźniki, są to:

132 / 140

132. Model transformacji demograficznej zakłada, że wartości kluczowych parametrów opisujących populację, które kształtują jej strukturę demograficzną zmieniają się:

133 / 140

133. Do narzędzi stosowanych w procesie doskonalenia jakości zaliczamy m.in. diagram ishikawa – diagram przyczynowo-skutkowy. wykres ten wskazuje na główne przyczyny problemu:

134 / 140

134. Do technik obserwacji bezpośrednich zmierzających do ustalenia pracochłonności danego zadania, zalicza się:

135 / 140

135. Przy formułowaniu obowiązków pracowniczych, świadomość hierarchii zadań przypisanych danemu stanowisku, nie odnosi się do zasady:

136 / 140

136. Wg h . fayola, do funkcji kierowniczej (inaczej zwanej funkcją zarządzania) zaliczamy:

137 / 140

137. Opracowanie polityki jakości, mapy procesów i ich opis todziałania podejmowane w ramach wdrożenia systemu zapewnienia jakości na etapie:

138 / 140

138. Wskaż nieprawdziwe twierdzenie dotyczące artykułu przeglądowego:

139 / 140

139. Rozwój własny i zawodu jest uznawany za jedną z głównych funkcji pielęgniarstwa, w ramach której pielęgniarka, położna:

140 / 140

140. Zmienna, która pojawia się w przebiegu badania jako skutek oraz nie podlega manipulacji lecz obserwacji i pomiarom jest to:

Your score is

Średni wynik to 0%

0%