/140

JESIEŃ 2018

PIELĘGNIARSTWO CHIRURGICZNE - JESIEŃ 2018

1 / 140

1. Ryzyku wystąpienia bólu głowy po znieczuleniu zewnątrzoponowym można zapobiegać poprzez:

2 / 140

2. Niedożywienie typu marasmus charakteryzuje się:

3 / 140

3. Do powikłań metabolicznych żywienia pozajelitowego należą między innymi:

4 / 140

4. Niebezpieczeństwo występowania zakrzepicy żył głębokich oraz zatorów płuc u pacjentów w podeszłym wieku po operacji zmniejsza:

5 / 140

5. Czas przeżycia chorego prawidłowo odżywionego, głodzonego po urazie wielonarządowym wynosi około:

6 / 140

6. Pacjent zaliczony do III grupy ryzyka wg American Society of Anesthesiologists (ASA) to pacjent:

7 / 140

7. Rany czyste według podziału ran w zależności od ryzyka zakażenia, to:

8 / 140

8. Podstawowa przemiana materii (BMR) zmniejsza się u człowieka:

9 / 140

9. Leczenie żywieniowe jest przeciwwskazane między innymi w przypadku:

10 / 140

10. Rana operacyjna niezakażona, goi się:

11 / 140

11. Jaka funkcja NIE jest wyłączona podczas znieczulenia rdzeniowego?

12 / 140

12. Do następstw niedożywienia w starości NIE zalicza się:

13 / 140

13. Który z wymienionych pierwiastków bierze udział w syntezie kolagenu oraz dostarcza tlen do rany, a jego niedobór może upośledzać jej gojenie?

14 / 140

14. Ile pokarmu należy podać jednorazowo do dwunastnicy pacjentowi żywionemu metodą mikroporcji?

15 / 140

15. Po urazie klatki piersiowej mogą wystąpić u pacjenta objawy odmy prężnej, charakteryzującej się mechanizmem zastawkowym. Objawem wskazującym na odmę prężną NIE jest:

16 / 140

16. W szybkiej ocenie stanu świadomości u pacjenta urazowego pomocna jest skala:

17 / 140

17. Uszkodzenie całkowite rdzenia kręgowego w odcinku szyjnym określa się jako:

18 / 140

18. Jakie stany z zakresu ostrego brzucha są nadal diagnozowane za pomocą techniki radiografii?

19 / 140

19. Przewlekła niewydolność tętnicza charakteryzuje się następującymi objawami, Z WYJĄTKIEM:

20 / 140

20. Do późnych powikłań pooperacyjnych, czyli komplikacji mogących rozwijać się powyżej 24 godzin od zabiegu operacyjnego, należą:

21 / 140

21. W okresie okołooperacyjnym ocena żywotności stomii jest istotnym elementem pielęgnowania pacjenta, prawidłowa stomia powinna być:

22 / 140

22. Pielęgniarka w czasie zmiany opatrunku odleżyny zaobserwowała zajęcie skóry właściwej i obnażenie podskórnej tkanki tłuszczowej. Według skali Torrance’a, jest to odleżyna stopnia:

23 / 140

23. Na decyzje dotyczące wyboru zaopatrzenia stomijnego wpływają:

24 / 140

24. Klasyczna triada Charcota występująca rzadko w kamicy przewodowej dróg żółciowych charakteryzuje się następującymi objawami:

25 / 140

25. W przypadku trudności wykonania endoskopii krwawienie z żylaków przełyku hamuje się:

26 / 140

26. Jakie grupy leków mogą powodować wystąpienie ostrego zapalenia trzustki?

27 / 140

27. Jaka pozycja unieruchomienia pacjenta najbardziej naraża go na powstanie odleżyn?

28 / 140

28. U pacjentki po mastektomii z limfadenektomią należy pamiętać o zapewnieniu dobrego odpływu limfy bezpośrednio po zabiegu. W tym celu należy ułożyć kończynę:

29 / 140

29. Objawem skórnym w postaci krwotocznej ostrego zapalenia trzustki jest m.in. objaw Loeflera, który polega na:

30 / 140

30. Który z wymienionych celów NIE jest celem premedykacji?

31 / 140

31. Na podstawie klasyfikacji kolorowej, jaki kolor przyzna pielęgniarka ranie z martwicą rozpływową z wysiękiem?

32 / 140

32. U pacjenta w I dobie po zabiegu strumectomii wystąpiło mrowienie i drętwienie wokół ust, palców rąk i nóg. Objawy mogą świadczyć o wystąpieniu:

33 / 140

33. Eutyreoza jest to stan, w którym we krwi występuje:

34 / 140

34. Przedoperacyjne działania opiekuńczo-terapeutyczne obejmują:

35 / 140

35. Skąpomocz (oliguria) charakteryzuje się objętością oddawanego moczu w ilości:

36 / 140

36. Do objawów miejscowego zakażenia rany pooperacyjnej zalicza się między innymi:

37 / 140

37. Do objawów przełomu tyreotoksycznego należą:

38 / 140

38. U pacjenta po wykonaniu zespolenia omijającego pionizację i spacerowanie rozpoczyna się w:

39 / 140

39. Koncepcja TIME stosowana w leczeniu ran o różnej etiologii, polega na:

40 / 140

40. Podstawą przygotowania chorego do samodzielnego i aktywnego życia jest edukacja a jej obszary działań w chirurgii, to między innymi:

41 / 140

41. Rany operacyjne w wykonanych jałowo operacjach, połączone z otwarciem trzewi, np. żołądka, uznaje się za rany:

42 / 140

42. Objawy OGÓLNE uwięźniętej przepukliny, to:

43 / 140

43. Charakterystyczny objaw występujący u pacjenta z zaawansowanym rakiem przełyku to:

44 / 140

44. Objawami sugerującymi oparzenie dróg oddechowych, są między innymi:

45 / 140

45. U chorego z założonym na kończynę dolną opatrunkiem gipsowym, konieczna jest systematyczna kontrola obwodowej części kończyny. Stwierdzenie obrzęku palców, bladości, zasinienia skóry, oziębienia i dolegliwości bólowych przy próbie ruchów biernych, może świadczyć o:

46 / 140

46. Pierwszym etapem leczenia zachowawczego złamania kości jest repozycja, czyli odtworzenie prawidłowego ustawienia odłamów:

47 / 140

47. W ciągu jakiego czasu zazwyczaj ustępują objawy niepowikłanego wstrząśnienia mózgu?

48 / 140

48. Do klinicznych czynników wpływających na proces gojenia się kości, zalicza się między innymi:

49 / 140

49. Do działań pielęgniarki w zapobieganiu zmianom patologicznym w układzie moczowym u chorych unieruchomionych z powodu leczenia urazów narządu ruchu, NIE należy:

50 / 140

50. Skalą punktową odnoszącą się do trzech objawów, tj. stopnia orientacji w sytuacji i jakości odpowiedzi na pytanie, otwierania oczu pod wpływem bodźca słownego lub bólowego oraz rodzaju reakcji obronnej na bodziec bólowy, jest skala:

51 / 140

51. W edukacji chorego po implantacji endoprotezy stawu biodrowego należy zwrócić uwagę na zapobieganie zwichnięciu endoprotezy podczas wykonywania codziennych czynności. W tej kwestii chory powinien:

52 / 140

52. Ważnym rozwiązaniem w planowaniu opieki nad chorym unieruchomionym z powodu dysfunkcji narządu ruchu (gips, wyciąg szkieletowy) jest zapewnienie pacjentowi łóżka ortopedycznego wyposażonego w ramę bałkańską i trapez, a także drabinki przyłóżkowe, gdyż:

53 / 140

53. Leczenie chorego z niepowikłanym złamaniem żeber polega na:

54 / 140

54. U pacjenta po urazie czaszkowo-mózgowym pielęgniarka zaobserwowała zwolnienie oddechu, co może być pierwszym sygnałem:

55 / 140

55. Pielęgniarka w celu przeciwdziałania obrzękowi mózgu, ułoży pacjenta z urazem czaszkowo- mózgowym w pozycji:

56 / 140

56. U pacjenta z tamponadą serca po urazie klatki piersiowej obserwuje się między innymi:

57 / 140

57. W zespole Sudecka okres dystrofii cechuje przewlekły skurcz naczyń krwionośnych. Okres ten trwa od:

58 / 140

58. Która odma powoduje u pacjenta wygląd monstrualny?

59 / 140

59. Przy obrażeniach czaszkowo- mózgowych płynotok nosowy charakterystyczny jest dla złamania dołu:

60 / 140

60. U chorego po urazie głowy występują charakterystyczne krwiaki okularowe. W związku z powyższym uraz dotyczył:

61 / 140

61. W ramach intensywnego nadzoru neurochirurgicznego pielęgniarka obserwuje i ocenia między innymi źrenice pacjenta. Nierówność źrenic nazywa się:

62 / 140

62. Do zadań pielęgniarki po operacji tętniaka mózgu należy między innymi ochrona przed czynnikami powodującymi wzrost ciśnienia śródczaszkowego. Są to niżej wymienione działania, z WYJĄTKIEM:

63 / 140

63. Opieka pielęgniarska nad pacjentem z tętniakiem śródczaszkowym ma na celu wspieranie działań stabilizujących stan chorego po krwotoku i zapobieżenie powikłaniom. Aby nie dopuścić do wystąpienia ponownego krwawienia, należy:

64 / 140

64. Objawem klinicznym guza wewnątrzczaszkowego umiejscowionego w płacie ciemieniowym, jest:

65 / 140

65. Które z wymienionych działań NIE zapobiega zakażeniom dróg moczowych u pacjentów z guzem kanału kręgowego?

66 / 140

66. Pielęgniarka opiekująca się pacjentem po operacji guza mózgu systematycznie kontroluje i dokumentuje w karcie obserwacji:

67 / 140

67. Lekiem zapobiegającym skurczowi naczyniowemu jest Nimodypina. Zgodnie z zaleceniem producenta lek ten powinien być podawany:

68 / 140

68. Ocenę funkcji nerek u chorego po zabiegu kardiochirurgicznym w okresie pobytu w oddziale pooperacyjnym, dokonuje się poprzez:

69 / 140

69. Pacjentowi z żylakami kończyn dolnych w celu zapobiegania zakrzepowemu zapaleniu żył zaleca się między innymi:

70 / 140

70. Zespół trzech czynników uznawanych za przyczyny zakrzepicy żylnej (zaburzenia przepływu krwi, uszkodzenie ściany naczynia, zmiany w składzie krwi) określane są mianem:

71 / 140

71. Sternotomia jest to:

72 / 140

72. Pacjent zgłasza ból kończyny dolnej występujący przy chodzeniu a ustępujący w spoczynku, występuje u niego:

73 / 140

73. Zapobieganie powstaniu zespołu stopy cukrzycowej polega między innymi na:

74 / 140

74. W codziennej praktyce klinicznej do klasyfikowania zmian obserwowanych na stopie niedokrwiennej wykorzystywana jest:

75 / 140

75. Owrzodzenia powstałe na stronie podeszwowej, w miejscach o zwiększonym nacisku i ciśnieniu wewnętrznym stopy, np. okolice uwypuklonych głów kości śródstopia, palce, pięta a rana ma regularny kształt i wyraźnie wcięte brzegi występują w:

76 / 140

76. Obserwowane u chorego po angiografii objawy, takie jak zaczerwienienie skóry, świąd, pokrzywka, nudności, wymioty, tachykardia, wskazują na:

77 / 140

77. Podstawowym badaniem obrazowym w przewlekłej niewydolności żylnej jest:

78 / 140

78. Napadowe niedokrwienie palców rąk występujące częściej u młodych, znerwicowanych kobiet z dużą wrażliwością dłoni na zimno nosi nazwę:

79 / 140

79. Wskaźnik kostka-ramię, to:

80 / 140

80. Wskazaniami do balonowej kontrapulsacji wewnątrzaortalnej, jako metody krótkotrwałego wspomagania mechanicznego pracy serca, są między innymi:

81 / 140

81. Czasowe zatrzymanie czynności serca w rozkurczu za pomocą środków farmakologicznych najczęściej uzyskuje się podając do tętnic wieńcowych roztwór potasu schłodzony do temperatury:

82 / 140

82. U pacjenta z ostrym zespołem wieńcowym podczas koronografii może dojść do powikłania związanego z podaniem kontrastu, którym jest:

83 / 140

83. W odniesieniu do stosowania opatrunków nowej generacji, pielęgniarka powinna znać właściwości opatrunków oraz zasady doboru opatrunku w zależności od cech rany/owrzodzenia, ponieważ:

84 / 140

84. Do odległych powikłań po arteriografii należy/należą:

85 / 140

85. Artropatia Charcota jest przyczyną znacznych deformacji stopy. W ostrej fazie charakteryzuje się triadą objawów, którymi są między innymi:

86 / 140

86. Pacjent po zabiegu kardiochirurgicznym powinien stosować pas stabilizujący mostek w celu zabezpieczenia przed rozejściem się szwów przez okres około:

87 / 140

87. W przypadku zapalenia żył powierzchownych metodą leczenia miejscowego jest stosowanie na zmieniony odcinek żyły:

88 / 140

88. Przed badaniem cystoskopii pacjent powinien:

89 / 140

89. Kamica struwitowa spowodowana jest wytrącaniem:

90 / 140

90. Wymiana cewnika Foleya u pacjenta powinna odbywać się co:

91 / 140

91. U pacjenta skarżącego się na dolegliwości ze strony układu moczowego, sprawdzamy objaw:

92 / 140

92. Pielęgniarka u pacjenta z cewnikiem ma pobrać mocz na posiew. Prawidłowym jej działaniem będzie:

93 / 140

93. U pacjenta z rakiem pęcherza moczowego podstawowym objawem jest:

94 / 140

94. Stentowanie moczowodu u pacjentów z kamicą nerkową wykonuje się najczęściej za pomocą cewnika:

95 / 140

95. Hiperoksaluria to nadmierne wydalanie:

96 / 140

96. Jakim skrótem określa się ultrasonografię przezodbytniczą?

97 / 140

97. Cewnik ze ściętą otwartą końcówką w kształcie fletu z dwoma bocznymi otworami stosowany jest w przypadku krwawień z pęcherza moczowego. Jest to cewnik:

98 / 140

98. Przy kamicy moczanowej zaleca się, aby pacjent spożywał:

99 / 140

99. Rozpoznanie ostrego zapalenia wyrostka robaczkowego opiera się zasadniczo na:

100 / 140

100. W jakim czasie po zabiegu w „chirurgii jednego dnia”, jeżeli nie występują nudności i wymioty dziecku można podać do picia płyny?

101 / 140

101. Płacz, u dziecka z rozszczepem wargi po zabiegu operacyjnym, stanowi ryzyko rozejścia się brzegów rany. W zapobieganiu niezbędne jest:

102 / 140

102. Premedykacji NIE stosuje się u dzieci poniżej:

103 / 140

103. Metodą najbardziej skuteczną w diagnostyce i ocenie skuteczności leczenia dysplazji stawu biodrowego jest badanie:

104 / 140

104. U dziecka, w dniu planowanego zabiegu operacyjnego zaobserwowano katar, kaszel i wzrost temperatury ciała. Oznacza to, że:

105 / 140

105. W odniesieniu do chorych oparzonych, hospitalizacji NIE podlegają dzieci:

106 / 140

106. Aby obiektywnie ocenić sinicę u dziecka powinno się wykonać:

107 / 140

107. Objawy kliniczne, takie jak ból brzucha o charakterze kolkowym, wymioty i śluzowo-krwisty stolec przypominający galaretkę porzeczkową, są charakterystyczne dla:

108 / 140

108. W celu ograniczenia ryzyka odcewnikowych powikłań septycznych u dzieci żywionych drogą parenteralną, należy:

109 / 140

109. Prawidłowe ułożenie dziecka po zabiegu usunięcia migdałków podniebiennych, polega na:

110 / 140

110. Wzrost/spadek temperatury u dziecka o 1° C zwiększa/zmniejsza zapotrzebowanie na płyny o:

111 / 140

111. Dekontaminacja w przypadku oparzenia wapnem niegaszonym polega na:

112 / 140

112. U dorosłego pacjenta po spożyciu znacznej ilości leków pielęgniarka wykonuje zabieg płukania żołądka. Pierwszą objętość płuczącą wynoszącą około:

113 / 140

113. Zatrucia paracetamolem przebiegają podstępnie, dlatego też należy pamiętać, że toksyczna dobowa dawka Paracetamolu dla dorosłego wynosi:

114 / 140

114. Według klasyfikacji uogólnionych objawów reakcji alergicznej po użądleniu przez owady skurcz oskrzeli (astma, obrzęk naczyniowy, bóle brzucha) zalicza się do objawów o nasileniu:

115 / 140

115. O wystąpieniu drgawek gorączkowych u dzieci decydują następujące czynniki:

116 / 140

116. Technika uciśnięć klatki piersiowej u niemowląt wykonywana przez 1 ratownika polega na:

117 / 140

117. W przypadku dostania się związku toksycznego do oka należy natychmiast:

118 / 140

118. Rzadkoskurcz komorowy to spadek częstości rytmu komór poniżej:

119 / 140

119. „Złota godzina” to czas:

120 / 140

120. W postępowaniu przedszpitalnym u pacjenta z odmrożeniami NIE wolno stosować:

121 / 140

121. Od 1 stycznia 2016 roku, samodzielnie ordynować lek izawierające określone substancje czynne, mogą pielęgniarki ipołożne, które ukończyły

122 / 140

122. Pielęgniarka ma prawo odmówić wykonania zlecenia lekarskiego, tylko wtedy, gdy jest to nie zgodne z jej:

123 / 140

123. Kodeks etyki zawodowej pielęgniarki i położnej Rzeczypospolitej Polskiej zawiera szereg sformułowań odnoszących się do cech charakteru jakie powinna posiadać pielęgniarka / położna i są tom.in:

124 / 140

124. Prawo dostępu do dokumentacji medycznej posiada/ją:

125 / 140

125. Pielęgniarka, położna nie udzieliła pomocy osobie, która nagle zasłabła na ulicy, lecz szybko oddaliła się z miejsca zdarzenia. Zachowanie takie narażają na poniesienie odpowiedzialności:

126 / 140

126. Normy etyki zawodowej zawarte w Kodeksie etyki zawodowej pielęgniarki i położnej Rzeczypospolitej Polskiej mają za zadanie:

127 / 140

127. Komunikacja werbalna, to komunikacja za pomocą:

128 / 140

128. Który model komunikacji w grupie sprzyja efektywnemu komunikowaniu się poprzez scentralizowany przepływ informacji:

129 / 140

129. Komunikowanie pośrednie to komunikowanie:

130 / 140

130. WHO opracowało plakat „5 momentów higieny rąk”, który zawiera informacje na temat kiedy i dlaczego należy je wykonać .Informacje, kiedy należy wykonać 5 momentów higieny rąk, dotyczą sytuacji:

131 / 140

131. Model transformacji demograficznej zakłada, że wartości kluczowych parametrów opisujących populację, które kształtują jej strukturę demograficzną zmieniają się:

132 / 140

132. Zakażenie szpitalne, to zakażenie, które wystąpiło w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, w przypadku gdy choroba:

133 / 140

133. Podstawowe wskaźniki  modelu PATH obejmują m.in. wskaźniki efektywności(skuteczności i wydajności), do których zalicza się:

134 / 140

134. Przy formułowaniu obowiązków pracowniczych, świadomości hierarchii i zadań przypisanych danemu stanowisku, NIE odnosi się do zasady:

135 / 140

135. Proces, w którym dobre lub złe wrażenie dotyczące jednego przymiotu rzutuje na całość oceny, to:

136 / 140

136. Kierowanie przez delegowanie uprawnień przynosi konkretne korzyści, do których zaliczamy:

137 / 140

137. Czynniki wewnętrzne warunkujące szybkość adaptacji zawodowej pielęgniarki, to:

138 / 140

138. Praktyka pielęgniarska oparta na dowodach naukowych NIE obejmuje:

139 / 140

139. Evidence - Based Medicine (EBM), uznaje się na podstawie literatury przedmiotu, że jest to:

140 / 140

140. Analiza zewnętrzna dokumentu NIE polega na:

Your score is

The average score is 0%

0%