/140

PIELĘGNIARSTWO RODZINNE

PIELĘGNIARSTWO RODZINNE - WIOSNA 2021

1 / 140

1. Zgodnie z teorią Donabediana opiekę zdrowotną można oceniać w odniesieniu do aspektów:

2 / 140

2. Do szczegółowych standardów praktyki zawodowych pielęgniarek i położnych NIE należą:

3 / 140

3. Mierzalne elementy opieki użyte do oceny jej jakości, nazywane są:

4 / 140

4. Społeczność lokalna rozumiana jest jako:

5 / 140

5. Dom pomocy społecznej jest jednostką organizacyjną pomocy społecznej:

6 / 140

6. Do jednostek organizacyjnych wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej NIE należy/żą:

7 / 140

7. Dochód na osobę w rodzinie to:

8 / 140

8. W literaturze przedmiotu wyodrębnia się kilka typów rodzin. Rodzina poszerzona:

9 / 140

9. System wsparcia to:

10 / 140

10. Według socjologa Parsonsa zdrowie jest to:

11 / 140

11. Aspekt koncentrujący się na odpowiedzi na pytania: czy rodzina ma wpływ na zdrowie, czy zwiększa lub ogranicza ryzyko zachorowania poszczególnych jej członków nazywamy aspektem:

12 / 140

12. Proszę wskazać, który z poniższych elementów NIE wpływa na wydolność opiekuńczo-pielęgnacyjną rodziny:

13 / 140

13. Głównym celem działań w modelu edukacji zdrowotnej zorientowanej na chorobę, jest:

14 / 140

14. Diagnoza społeczna będąca składową diagnozy problemu podczas tworzenia programów promocji zdrowia, określa:

15 / 140

15. Porada udzielana pacjentowi powinna zawierać następujące cechy:

16 / 140

16. Najwłaściwszym modelem edukacji zdrowotnej podejmowanym na rzecz podopiecznego jest model edukacji zorientowany na:

17 / 140

17. Profilaktyka zdrowotna ma na celu:

18 / 140

18. Ryzykowne zachowania, to działania, którym towarzyszy:

19 / 140

19. Celem edukacji zdrowotnej jest:

20 / 140

20. Profilaktyka pierwszej fazy obejmuje działania polegające na zapobieganiu:

21 / 140

21. Celem diagnozy rodziny dla potrzeb promocji zdrowia jest:

22 / 140

22. Genogram to zapis graficzny rodziny, który informuje nas o:

23 / 140

23. Pojawienie się u jednego z członków rodziny choroby o gwałtownym lub przewlekłym przebiegu powoduje, że:

24 / 140

24. W sytuacji przemocy w rodzinie, od przedstawiciela ochrony zdrowia możemy oczekiwać m.in.:

25 / 140

25. Syndrom Sztokholmski, to:

26 / 140

26. Jedną z form maltretowania/krzywdzenia dziecka jest zaniedbywanie. Związane jest ono z:

27 / 140

27. W ramach procedury „Niebieskie Karty” członkowie zespołu interdyscyplinarnego lub grupy roboczej na posiedzeniu w obecności zaproszonej osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie dokonują analizy sytuacji rodziny i wypełniają formularz:

28 / 140

28. Osobie dotkniętej przemocą w rodzinie, udziela się bezpłatnej pomocy, w szczególności w formie:

29 / 140

29. Pierwszym etapem procesu socjoterapeutycznego dzieci i młodzieży z zaburzeniami utrudniającymi funkcjonowanie społeczne to:

30 / 140

30. Przedstawicielem ochrony zdrowia uprawnionym do działań w ramach procedury „Niebieskie Karty” jest osoba wykonująca zawód medyczny, w tym:

31 / 140

31. Cechy wyglądu pacjentki w starszym wieku przybierającej charakterystyczną przygarbioną postawę (tzw. garb wdowi), pozwalają na zdiagnozowanie:

32 / 140

32. Prawdziwe jest stwierdzenie dotyczące półpaśca:

33 / 140

33. Jednoczesne stosowanie 3-5 i więcej preparatów lub zalecanie większej ilości środków leczniczych niż jest to klinicznie wskazane prowadzi do:

34 / 140

34. Spacerując z osobą chorą na chorobę Parkinsona korzystne jest:

35 / 140

35. Niedożywienie występujące u osób uprzednio dobrze odżywionych, wywołane urazem, operacją, zakażeniem, związane ze spadkiem białka i albumin, przy utrzymaniu wskaźników antropometrycznych w normie to niedożywienie:

36 / 140

36. Problemy zdrowotne pacjenta z zaawansowaną POChP (Przewlekła Obturacyjna Choroba Płuc) dotyczą:

37 / 140

37. Które objawy charakteryzują chorobę Parkinsona

38 / 140

38. Wielkie problemy geriatryczne są zespołami niesprawności starszego człowieka. Zaliczamy do nich:

39 / 140

39. Afazja ruchowa charakteryzuje się:

40 / 140

40. Zjawisko szybkiego pogarszania się funkcji wielu narządów w przypadku, gdy pojawia się niewydolność pierwszego, jest typowa dla starości i nosi nazwę:

41 / 140

41. Odleżyna II stopnia wg skali Thorrance’a charakteryzuje się:

42 / 140

42. Poradnictwo czynne stanowi istotny element:

43 / 140

43. Celem standaryzacji w Medycynie szkolnej było:

44 / 140

44. Do późnych następstw otyłości dzieci i młodzieży NIE należy:

45 / 140

45. Według aktualnej koncepcji profilaktycznej opieki nad uczniami w ochronie i promocji zdrowia uczniów powinni uczestniczyć:

46 / 140

46. Koncepcja czynników wpływających na zdrowie każdego człowieka została opracowana przez:

47 / 140

47. Jedną z najczęstszych przyczyn hospitalizacji wśród dzieci i młodzieży w wieku szkolnym są:

48 / 140

48. Koncentracja na zdrowiu i jego doskonaleniu oraz uświadomienie ludziom, że oni sami dokonują wyborów w sprawach własnego zdrowia i ponoszą odpowiedzialność za zdrowie własne jest ważnym aspektem:

49 / 140

49. Diagnoza pielęgniarska w środowisku nauczania i wychowania odnosi się do:

50 / 140

50. Po zakończeniu kształcenia przez ucznia, pielęgniarka, higienistka szkolna albo położna przekazują indywidualną dokumentację medyczną ucznia:

51 / 140

51. Do zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej, jako instytucji nadzoru w profilaktycznej opiece zdrowotnej, należy:

52 / 140

52. Nadzór nad profilaktyczną opieką zdrowotną nad uczniami z ramienia Ministerstwa Zdrowia sprawuje/ją:

53 / 140

53. Chory otrzymujący opioidy, powinien jednocześnie otrzymywać:

54 / 140

54. Do głównych objawów podmiotowych chorób żył NIE należy/ą:

55 / 140

55. Choroba w rodzinie i jej „pozytywne konsekwencje”, to:

56 / 140

56. Pacjentka po niedokrwiennym udarze mózgu półkuli dominującej opuszcza szpital. Nadal utrzymuje się niedowład połowiczy i afazja. Pacjentka ma znacznie upośledzoną zdolność mówienia, ale rozumie mowę innych osób. U pacjentki występuje afazja:

57 / 140

57. Która z podanych wartości wskaźnika masy ciała (BMI) wskazuje na otyłość

58 / 140

58. W przebiegu kamicy nerkowej szczawianowej kontroli podlega:

59 / 140

59. Celem opieki paliatywnej jest:

60 / 140

60. 20-letnia kobieta jest na rencie z powodu zespołu depresyjno-maniakalnego. Obecnie pacjentka jest euforyczna, pobudzona ruchowo, stale robi zakupy. Pacjentka cierpi na:

61 / 140

61. Do działań niepożądanych diuretyków tiazydowych (hydrochlorotiazyd) i pętlowych (furosemid) należy:

62 / 140

62. Zastosowanie przymusu bezpośredniego u osoby z zaburzeniami psychicznymi jest uzasadnione gdy:

63 / 140

63. W razie przypadkowego ukłucia pielęgniarki igłą zabrudzoną krwią nosiciela HIV konieczne jest m.in.:

64 / 140

64. Przez przemoc w rodzinie – należy rozumieć:

65 / 140

65. Na jakie objawy należy zwrócić szczególną uwagę u chorych, u których występuje depresja

66 / 140

66. Przyczyną charakterystycznej pałeczkowatości palców rąk może być:

67 / 140

67. Szczególną postacią zakrzepowego zapalenia żył powierzchownych jest postać tzw. wędrującego zapalenia. Jest/są to:

68 / 140

68. Do ogólnych objawów klinicznych marskości wątroby zaliczamy:

69 / 140

69. Stwardnienie rozsiane spowodowane jest:

70 / 140

70. Choroba Alzheimera to:

71 / 140

71. Pod pojęciem kacheksja rozumiemy:

72 / 140

72. Do oceny natężenia bólu u podopiecznego stosujemy:

73 / 140

73. Pielęgniarka podczas wzajemnego poznawania się z pacjentem z zaburzeniami psychicznymi odgrywa rolę:

74 / 140

74. U pacjentki przyjmującej leki psychotropowe, w związku z wystąpieniem niepokoju ruchowego z lękiem i niemożnością siedzenia należy podejrzewać:

75 / 140

75. W przypadku wystąpienia zaparć pielęgniarka powinna pacjentowi zalecić:

76 / 140

76. Aby uzyskać wysoką skuteczność leczenia przeciwbólowego leki należy podawać:

77 / 140

77. Do objawów ostrej niewydolności nerek NIE należy/żą:

78 / 140

78. Astma jest przewlekła choroba zapalną układu oddechowego, do charakterystycznych objawów należy:

79 / 140

79. Najczęstszą przyczyną choroby niedokrwiennej serca jest:

80 / 140

80. W reumatoidalnym zapaleniu stawów (RZS) początkowe zapalenie zazwyczaj dotyczy:

81 / 140

81. Niezbędny czynnik budujący zaufanie to:

82 / 140

82. Do działań niepożądanych morfiny należą:

83 / 140

83. Według skali VAS, ból mieszczący sie w przedziale 7-10, należy traktować jako ból:

84 / 140

84. Które z zachowań jest NIEWŁAŚCIWE w porozumiewaniu się z podopiecznym z uszkodzonym ośrodkiem mowy wywołanym udarem mózgu

85 / 140

85. Owrzodzenia tętnicze:

86 / 140

86. Wymień twierdzenie prawdziwe dotyczące wskaźnika WHR

87 / 140

87. Badania epidemiologiczne wykazały silny związek między otyłością brzuszną a ryzykiem sercowo-naczyniowym. Otyłość brzuszną rozpoznaje się, gdy obwód talii wynosi:

88 / 140

88. Jakie czynności może samodzielnie podjąć pielęgniarka rodzinna w domu pacjenta do czasu przybycia lekarza w przypadku wystąpienia u pacjenta obrzęku płuc

89 / 140

89. Pacjentka chora na schizofrenię, obecnie pobudzona ruchowo, która słyszy wrogie głosy i twierdzi, że ludzie cały czas ją obserwują, cierpi na urojenia:

90 / 140

90. Zgodnie z kalendarzem szczepień szczepienie przeciw BŁONICY, TĘŻCOWI, KRZTUŚCOWI (pierwsza dawka szczepienia podstawowego) podawane jest:

91 / 140

91. Główną przyczyną zgonów w Polsce są:

92 / 140

92. U chorego z SM (stwardnieniem rozsianym) mogą wystąpić trudności adaptacyjne w środowisku. Udział pielęgniarki w kształtowaniu zachowań służących zapobieganiu negatywnych następstw dotyczy:

93 / 140

93. Rehabilitacja społeczna realizowana jest głównie przez:

94 / 140

94. Podwyższone stężenie którego antygenu występuje w raku gruczołu krokowego:

95 / 140

95. U osoby z niedowładem połowiczym charakterystyczny jest chód:

96 / 140

96. Występujące u pacjenta omamy będą objawiały się w następujący sposób:

97 / 140

97. Wśród objawów klinicznych moczówki prostej NIE występuje:

98 / 140

98. Suma punktów 15 w skali Waterlow, w ocenie ryzyka rozwoju odleżyn wskazuje na:

99 / 140

99. W pierwszej instancji organem wydającym orzeczenie na stałe lub okresowo jest:

100 / 140

100. Głównym czynnikiem etiologicznym choroby wrzodowej żołądka jest:

101 / 140

101. Obecność świeżej krwi w stolcu:

102 / 140

102. Po urodzeniu dziecka niepełnosprawnego występuje okres kryzysu emocjonalnego, w którym rodzice przeżywają urodzenie dziecka niepełnosprawnego, czas ten nazywamy okresem:

103 / 140

103. Wynik pulsoksymetrii będzie zafałszowany w przypadku:

104 / 140

104. Stopień zaawansowania niewydolności serca można ocenić stosując klasyfikację

105 / 140

105. Pomocnym kluczem w rozpoznaniu cierpienia jest właściwa:

106 / 140

106. Osoby chorujące na chorobę wieńcową powinny do końca życia przyjmować lek przeciwpłytkowy taki jak:

107 / 140

107. Podstawowym lekiem pierwszego stopnia drabiny analgetycznej jest:

108 / 140

108. W terapii nerwicy histerycznej należy zastosować:

109 / 140

109. Pierwsze objawy stwardnienia rozsianego pojawiają się najczęściej między:

110 / 140

110. Do objawów klinicznych nadczynności tarczycy należy:

111 / 140

111. Lęk przed otwartą przestrzenią, obecnością tłumu, sytuacją, z której utrudniona jest ucieczka do bezpiecznego miejsca to:

112 / 140

112. Najważniejszym źródłem wsparcia dla chorego jest:

113 / 140

113. Samobadanie piersi należy wykonywać:

114 / 140

114. W walce z bólem pielęgniarka musi ocenić:

115 / 140

115. Celem nebulizacji chorego wentylowanego mechanicznie NIE jest:

116 / 140

116. Do typowych objawów klinicznych kamicy moczowej należy:

117 / 140

117. Pielęgniarka stawiając diagnozę pielęgniarską w chorobach reumatycznych szczególna uwagę zwraca na:

118 / 140

118. Zadania pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania wobec dziecka chorego i niepełnosprawnego fizycznie lub psychicznie wynikają z profilaktycznej opieki zdrowotnej nad uczniami i są:

119 / 140

119. Podaj objawy, które świadczą o hipoglikemii:

120 / 140

120. Przewlekłe autoimmunologiczne zapalenie tarczycy to choroba:

121 / 140

121. Uczestniczenie pielęgniarki, położnej w zabiegach i eksperymentach biomedycznych

122 / 140

122. Pacjent pozywa pielęgniarkę/położną i domaga się odszkodowania za szkodę wyrządzoną w wyniku błędu medycznego. Ewentualna odpowiedzialność pielęgniarki/położnej będzie miała charakter odpowiedzialności:

123 / 140

123. W przypadku odmowy wyrażenia zgody przez pacjenta na udzielenie świadczenia przez pielęgniarkę/położną:

124 / 140

124. Pielęgniarka, położna uzyskująca tytuł specjalisty w danej dziedzinie ma obowiązek:

125 / 140

125. Pielęgniarka/położna może prowadzić badania naukowe i:

126 / 140

126. Prawo dostępu do dokumentacji medycznej posiada:

127 / 140

127. Komunikacja interpersonalna to:

128 / 140

128. W perspektywie Analizy Transakcyjnej wszystkie czynności (komunikaty) należące do funkcji instrumentalnej pielęgniarka powinna wykonywać w stanie:

129 / 140

129. Asertywność:

130 / 140

130. Etiologia przewlekłych chorób niezakaźnych ma zazwyczaj charakter złożony i wieloczynnikowy. Z punktu widzenia profilaktyki chorób przewlekłych kluczowe okazują się tak zwane czynniki poddające się modyfikacji związane ze stylem życia. Do najważniejszych modyfikowalnych czynników ryzyka chorób przewlekłych w Polsce, spośród niżej wymienionych, należą:

131 / 140

131. Zakażenie szpitalne, to zakażenie, które wystąpiło w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, w przypadku gdy choroba:

132 / 140

132. Do negatywnych mierników zdrowia zaliczamy:

133 / 140

133. Dostosowanie rytmów biologicznych człowieka do rozkładu jego czasu pracy, tak aby jak najmniej zaburzać fizjologię, to:

134 / 140

134. Do technik obserwacji bezpośrednich zmierzających do ustalenia pracochłonności danego zadania, zalicza się:

135 / 140

135. Audyt przeprowadzany przez niezależne organizacje zewnętrzne, które prowadzą certyfikacje lub rejestrację za zgodność z wymogami ISO, to audyt:

136 / 140

136. Dokument, w którym znajduje się opis wzajemnego oddziaływania między procesami systemu zarządzania jakością, nazywa się:

137 / 140

137. Kierowanie przez delegowanie uprawnień przynosi konkretne korzyści, do których zaliczamy:

138 / 140

138. Według Evidence-Based Medicine decyzji klinicznych NIE powinno podejmować się na podstawie:

139 / 140

139. Zmienna, która pojawia się w przebiegu badania jako skutek oraz nie podlega manipulacji lecz obserwacji i pomiarom jest to:

140 / 140

140. Opieka pielęgniarska oparta na faktach - EBNP (Evidence- Based Nursing Practice), to konsekwentne wdrażanie do codziennej praktyki zawodowej wiarygodnych wyników badań naukowych, w której pacjent jest:

Your score is

The average score is 1%

0%