/140

WIOSNA 2020

ANESTEZJOLOGIA - WIOSNA 2020

1 / 140

1. Do szpitala przywieziono pacjenta ze złamaniem kończyny górnej, które musi być zaopatrzone w trybie natychmiastowym. Podczas wywiadu okazało się, że pacjent przed godziną zjadł dość obfite śniadanie. Każdy rodzaj znieczulenia jest w tej sytuacji niebezpieczny, ale jedna z metod szczególnie, jest to:

2 / 140

2. Dla pacjenta ważącego 17 kg odpowiedni rozmiar maski krtaniowej LMA to:

3 / 140

3. 25-letnia pacjentka przyjęta do planowanej operacji tarczycy. Pacjentkę operowaną w znieczuleniu ogólnym dotchawiczym należy intubować rurką:

4 / 140

4. Kapnogram określa:

5 / 140

5. W przypadku znieczulenia miejscowego do intubacji u przytomnego pacjenta, zastosowanie mają:

6 / 140

6. Do zabiegu artroskopii stawu barkowego najskuteczniejszą metodą z wymienionych znieczuleń jest blokada:

7 / 140

7. Oddech Kussmaula charakteryzuje się:

8 / 140

8. Objawem klinicznym zatorowości płuc jest nagłe wystąpienie objawów:

9 / 140

9. Podczas stosowania znieczulenia z niskimi przepływami i mieszaniny powietrza z tlenem, stężenie tlenu w świeżym gazie powinno wynosić w przypadku low-flow co najmniej:

10 / 140

10. Kwasica oddechowa przewlekła, w pełni skompensowana charakteryzuje się następującymi wartościami równowagi kwasowo-zasadowej:

11 / 140

11. Na blok operacyjny przewieziony 60-letni pacjent we wstrząsie hipowolemicznym z urazem jamy brzusznej. Chory spożywał posiłek 2 godziny temu. Musi mieć wykonaną laparoskopię zwiadowczą w trybie natychmiastowym. Ucisk na chrząstkę pierścieniowatą określa się manewrem:

12 / 140

12. Pacjentka do planowego cięcia cesarskiego z powodu niefizjologicznego położenia płodu. Zespół anestezjologiczny nie stwierdził przeciwwskazań do wykonania znieczulenia przewodowego. Za zgodą pacjentki podjęto decyzję o wykonaniu znieczulenia przewodowego. Zapobieganie wystąpieniu zespołu żyły głównej dolnej polega na:

13 / 140

13. Pulsoksymetria jest metodą pomiaru:

14 / 140

14. 22-letni mężczyzna uzależniony od narkotyków przewieziony do operacji usunięcia wyrostka robaczkowego. Choremu należy podać:

15 / 140

15. Rodzajem znieczulenia nasiękowego wewnątrznaczyniowego jest znieczulenie:

16 / 140

16. Czynnik zwiększający minimalne stężenie pęcherzykowe (MAC) anestetyku wziewnego to:

17 / 140

17. Skala Mallampatiego określa:

18 / 140

18. W jakim czasie od podania heparyny drobnocząsteczkowej (dawka profilaktyczna) wykonuje się blokadę centralną:

19 / 140

19. Właściwości anestetyczne mają następujące grupy związków:

20 / 140

20. Na ciśnienie wewnątrzgałkowe NIE wpływa:

21 / 140

21. Powikłaniem późnym podczas założenia cewnika permanentnego jest:

22 / 140

22. Wskazania do przedoperacyjnych badań czynnościowych płuc są wymagane u:

23 / 140

23. Najczęstszą przyczyną pooperacyjnej niewydolności krążenia jest:

24 / 140

24. Przykładem techniki analgezji multimodalnej jest:

25 / 140

25. Spośród wymienionych niedepolaryzujących środków zwiotczających NAJKRÓTSZE działanie wykazuje:

26 / 140

26. Skala Glasgow (GCS) służy do oceny:

27 / 140

27. W wypadku utraty płynów odpowiadającej 6 – 8% masy ciała można obserwować następujące objawy kliniczne:

28 / 140

28. W diagnostyce różnicowej w tamponadzie osierdzia pod uwagę należy wziąć:

29 / 140

29. Podstawowym sposobem na przerwanie ostrego napadu porfirii jest podanie:

30 / 140

30. Rurki intubacyjne o podwójnym świetle, najczęściej zakładane są w zabiegach:

31 / 140

31. Układając kończyny górne chorego leżącego na plecach, należy pamiętać żeby:

32 / 140

32. Do inwazyjnych metod monitorowania NIE należy pomiar:

33 / 140

33. Środkiem zwiotczającym z wyboru, u chorego z mocznicą jest:

34 / 140

34. Test Patila dotyczy odległości pomiędzy punktami:

35 / 140

35. Budzenie po propofolu jest stosunkowo szybkie. Wynosi średnio:

36 / 140

36. Płyny klarowne, w tym woda, klarowne soki oraz herbata lub kawa bez mleka dozwolone są:

37 / 140

37. 70-letnia pacjentka do planowanej operacji jaskry w znieczuleniu ogólnym. Wywiad pacjentki obciążony jest nadciśnieniem tętniczym i cukrzycą. Który z anestetyków dożylnych jest przeciwwskazany do indukcji znieczulenia u tej pacjentki?

38 / 140

38. Powikłaniem leczenia dopaminą NIE jest:

39 / 140

39. Pozycja litotomijna jest to ułożenie pacjenta na stole operacyjnym:

40 / 140

40. Pacjent zakwalifikowany do ASA VI to:

41 / 140

41. Techniką znieczulenia miejscowego w zwalczaniu bólu pooperacyjnego jest:

42 / 140

42. Warunki niezbędne do spełnienia podczas znieczulenia nasiękowego wewnątrznaczyniowego to:

43 / 140

43. Który lek jest przeciwwskazany podczas znieczulenia pacjenta do zabiegu usunięcia guza chromochłonnego nadnerczy?

44 / 140

44. Pacjent wymaga ułożenia do zabiegu operacyjnego na boku. Konsekwencją zastosowania tej pozycji może być:

45 / 140

45. Który z wymienionych środków znieczulenia miejscowego działa najkrócej?

46 / 140

46. 60-letni pacjent przyjęty do szpitala z powodu "ostrego brzucha" do operacji niedrożności jelit. W wywiadzie chorobowym alkoholizm i marskość wątroby. Zaplanowano zabieg w znieczuleniu ogólnym. Który z wziewnych środków anestetycznych jest najmniej toksyczny dla wątroby?

47 / 140

47. W chirurgii "jednego dnia", lekiem dożylnym zapewniającym najlepsze warunki do znieczulenia ogólnego jest:

48 / 140

48. Zaburzenia w EKG istotne dla postępowania anestezjologicznego to:

49 / 140

49. W anestezji i intensywnej terapii pediatrycznej u dzieci do 7-8 roku życia nie powinno się używać rurek z mankietem. Jest to uzasadnieniem dla niedojrzałości organizmu, a mianowicie:

50 / 140

50. Ocena stanu noworodka po urodzeniu według skali Apgar NIE uwzględnia:

51 / 140

51. 7-letni chłopiec przyjęty do zabiegu usunięcia migdałków. Wywiad rodzinny obciążony jest hipertermią złośliwą.Co należy bezwzględnie zabezpieczyć na stanowisku znieczulenia?

52 / 140

52. Przygotowujesz się do zabiegu przeszczepu wątroby u 4-letniego dziecka. Narząd pobrano od 28-letniego dawcy niespokrewnionego z dzieckiem. Który wziewny środek anestetyczny ze względu na specyfikę zabiegu jest najmniej wskazany dla dziecka?

53 / 140

53. Objawami zbyt płytkiego znieczulenia u dzieci są:

54 / 140

54. Mankiet do mierzenia ciśnienia tętniczego u dziecka powinien obejmować:

55 / 140

55. Najczęstszymi przyczynami powikłań w sedacji dzieci jest/są:

56 / 140

56. U dzieci z dystrofią mięśniową typu Duchenne’a bezwzględnie przeciwwskazane jest stosowanie:

57 / 140

57. Surfaktant, będący mieszaniną białek, fosfolipidów i węglowodanów:

58 / 140

58. Do przeciwwskazań względnych do leczenia ECMO NIE należy:

59 / 140

59. Pierwsze użycie przetoki tętniczo-żylnej po jej wytworzeniu jest możliwe po:

60 / 140

60. Monitorowanie podstawowe podczas leczenia ECMO obejmuje:

61 / 140

61. W czasie hemodializy konieczne jest stosowanie antykoagulacji w celu przeciwdziałania krzepnięciu krwi w obrębie krążenia zewnątrzustrojowego. Antykoagulacja miejscowa za pomocą cytrynianów to metoda, która polega na podawaniu roztworu cytrynianu sodowego do tętniczej części dializatora co zapobiega krzepnięciu krwi, a pożądany czas krzepnięcia w linii tętniczej wynosi:

62 / 140

62. Wskaż zdanie prawdziwe:

63 / 140

63. Do najważniejszych, powikłań związanych z zabiegiem hemodializy należą:

64 / 140

64. Zalecane podstawowe monitorowanie i badania przed zgłoszeniem pacjenta do leczenia ECMO to:

65 / 140

65. Do najważniejszych, ostrych problemów związanych z zabiegiem hemodializy należą:

66 / 140

66. W ciągłej hemofiltracji żylno-żylnej szybkość przepływu krwi zwykle wynosi:

67 / 140

67. Ostre powikłania w czasie zabiegu hemodializy wynikają:

68 / 140

68. U chorego z krwawieniem śródmózgowym, przeprowadzenie zabiegu hemodializy:

69 / 140

69. Wskazaniem do zastosowania technik dializacyjnych u dzieci NIE jest:

70 / 140

70. Klinicznym wskazaniem do dializy w ostrej niewydolności nerek to między innymi oporne na leczenie przewodnienie zagrażające wystąpieniem obrzęku płuc lub obrzęku mózgu. Do biochemicznych wskazań należy:

71 / 140

71. W czasie hemodializy, podczas antykoagulacji miejscowej za pomocą cytrynianów, konieczne jest bardzo staranne kontrolowanie kalcemii. Niewłaściwie kontrolowana kalcemia może doprowadzić do:

72 / 140

72. Zespół niewydolności wielonarządowej w obrażeniach ocenimy za pomocą skali:

73 / 140

73. Ostrą niewydolność oddechową rozpoznaje się na podstawie badania równowagi kwasowo-zasadowej krwi, gdy:

74 / 140

74. Test Allena służy do:

75 / 140

75. Wolutrauma jako skutek niepożądany wentylacji mechanicznej to:

76 / 140

76. Przeciek płucny powstaje wówczas, gdy przepływająca przez płuca krew nie uczestniczy w wymianie gazowej. W warunkach fizjologicznych u zdrowego dorosłego człowieka przeciek płucny:

77 / 140

77. Przyczyną ostrej niewydolności oddechowej (ONO) NIE jest/są:

78 / 140

78. Przednerkowa ostra niewydolność nerek jest spowodowana:

79 / 140

79. W związku z odnerwieniem przeszczepionego płuca, w opiece nad pacjentem należy zwrócić szczególną uwagę na:

80 / 140

80. Zespół zaburzeń oddechowych u dorosłych to:

81 / 140

81. Wskaźnik oddechowy inaczej indeks tlenowy (PaO2/FiO2):

82 / 140

82. Który związek jest antagonistą heparyny?

83 / 140

83. Sufentanyl w porównaniu z fentanylenem, działa:

84 / 140

84. CPP to skrót określający:

85 / 140

85. 1 ml płynu izotonicznego zawiera:

86 / 140

86. Do oceny odruchów z pnia mózgu NIE należy sprawdzenie:

87 / 140

87. Decyzję o ograniczeniu terapii daremnej podejmuje:

88 / 140

88. Chorego z obrzękiem płuc należy ułożyć w pozycji:

89 / 140

89. Które z poniższych płynów NIE są zalecane we wstępnej płynoterapii u chorych z ciężką sepsą?

90 / 140

90. W alkoholizmie lub zespole Wernickiego-Korsakowa lekiem z wyboru jest:

91 / 140

91. Niezależnie od użytego mankietu uszczelniającego wokół rurki intubacyjnej należy kontrolować ciśnienie wewnątrz mankietu za pomocą manometru i utrzymywać je w granicach:

92 / 140

92. Lekiem pierwszego rzutu, stosowanym w leczeniu wstrząsu kardiogennego NIE jest:

93 / 140

93. Najlepszym wskaźnikiem wentylacji pęcherzykowej płuc, za wyjątkiem kiedy przyczyną niewydolności oddechowej są depresja ośrodka oddechowego i choroby mięśni jest:

94 / 140

94. We wszystkich rodzajach wstrząsu występuje:

95 / 140

95. Hipotensja, oliguria, ochłodzenie obwodowych części ciała, zaburzenia świadomości, kwasica mleczanowa. Na tej podstawie możemy przypuszczać, że chory jest we wstrząsie:

96 / 140

96. Ciśnienie średnie (MAP-mean arterial pressure) oblicza się według następującego wzoru:

97 / 140

97. Leczenie kwasicy oddechowej u noworodka polega na:

98 / 140

98. Podczas leczenia tlenem, każdorazowa zmiana FiO2 u noworodków wymaga kontroli:

99 / 140

99. Zespół aspiracji smółki oraz nadciśnienie płucne dotyczą głównie:

100 / 140

100. Skuteczność uciskania klatki piersiowej NIE zależy od:

101 / 140

101. Najczęściej obserwowanym zaburzeniem rytmu serca u dzieci jest:

102 / 140

102. Najczęstszą przyczyną zatrzymania krążenia u dzieci są:

103 / 140

103. U pacjentów z normotensją po zatrzymaniu krążenia, u których stwierdza się złą perfuzję spowodowaną niskim rzutem serca, efektywnym lekiem inotropowym może być:

104 / 140

104. Do oceny natężenia bólu używa się skali:

105 / 140

105. W analgezji pooperacyjnej u 9 latka z miernym urazem tkanek przy natężenie bólu ocenionym na 4 - 6 pkt. (wg NRS), kiedy czas trwania dolegliwości bólowych jest krótszy niż 3 dni - NIE należy w:

106 / 140

106. Stosując opioidy w blokadach centralnych, obowiązkowy jest odpowiedni nadzór nad chorym, obejmujący:

107 / 140

107. U chorego dorosłego z bólem pooperacyjnym o nasileniu według skali VAS 0-3 zaleca się podaż:

108 / 140

108. Analgezja multimodalna, zgodnie z założeniami, powinna oddziaływać na wielu poziomach powstawania i przetwarzania bodźca bólowego (działanie obwodowe, rdzeń kręgowy, ośrodki nardzeniowe), przez to jest bardziej skuteczna niż metoda bazująca na oddziaływaniu na jednym z wymienionych poziomów

109 / 140

109. Drabina analgetyczna w leczeniu bólu przewlekłego obejmuje:

110 / 140

110. Farmakoterapia przeciwbólowa (analgezja z wyprzedzeniem) przed zabiegiem operacyjnym połączonym z niewielkim urazem tkanek u dzieci powyżej 15 roku życia, obejmuje:

111 / 140

111. Skala VAS stosowana do określania natężenia bólu jest to skala:

112 / 140

112. Najskuteczniejszym sposobem leczenia popunkcyjnych bólów głowy jest:

113 / 140

113. U chorego po operacji przepukliny pępkowej przebywającego na sali pooperacyjnej, u którego ciśnienie tętnicze krwi wynosiło 100/60 mmHg zastosowano analgezję miejscową (ostrzyknięto linię cięcia lidokainą) oraz podano metamizol w bolusie. Przyczyną spadku ciśnienia w tej sytuacji mogło być:

114 / 140

114. Zabiegi resuscytacyjne u noworodka należy rozpocząć, jeżeli w czasie oceny stwierdzono:

115 / 140

115. Do objawów niewydolności oddechowej u dzieci NIE zalicza się występowania:

116 / 140

116. Podstawową zasadą leczenia wstrząsu niezależnie od przyczyny jest:

117 / 140

117. Zmiany w zapisie EKG w postaci uniesienia lub obniżenia odcinka S T i załamka T charakterystyczne dla niedokrwienia ściany dolnej mięśnia serca obserwujemy w następujących odprowadzeniach:

118 / 140

118. Aby zmniejszyć opór klatki piersiowej podczas defibrylacji u dzieci poniżej 10 kg, optymalna siła nacisku na łyżki powinna wynosić:

119 / 140

119. W resuscytacji krążeniowo-oddechowej, podczas przygotowywania i ładowania defibrylatora należy:

120 / 140

120. Uzasadnieniem dla wczesnej intubacji dotchawiczej u pacjenta z rozległym oparzeniem jest:

121 / 140

121. W jakim zakresie pacjent, który nie ukończył 16 lat ma prawo do informacji o swoim stanie zdrowia, rozpoznaniu, proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych i leczniczych, dających się przewidzieć następstwach ich zastosowania albo zaniechania, wynikach leczenia oraz rokowaniu?

122 / 140

122. Pielęgniarka i położna wykonują zlecenia lekarskie:

123 / 140

123. Zamieszczone w internecie ogłoszenie o treści: "Jestem młody i zdrowy, sprzedam nerkę, mogę uratować komuś życie, cena do negocjacji". Czyn taki jest:

124 / 140

124. Od 1 stycznia 2016 roku, samodzielnie ordynować leki zawierające określone substancje czynne, mogą pielęgniarki i położne, które ukończyły:

125 / 140

125. Ustawa o samorządzie zawodowym pielęgniarek i położnych z dnia 1 lipca 2011 r. reguluje:

126 / 140

126. Zasady pobierania, przechowywania i przeszczepiania komórek, tkanek i narządów określa ustawa:

127 / 140

127. Informowanie pacjenta przez pielęgniarkę, położną o zamiarze wykonania iniekcji domięśniowej odbywa się na poziomie:

128 / 140

128. Jednym z etapów choroby szpitalnej dziecka chorego jest faza rozpaczy, która trwa:

129 / 140

129. Celowe użycie milczenia jest ważnym narzędziem terapeutycznym, stymulującym napięcie konieczne do ujawnienia ważnych informacji i pogłębienia już poznanych. Jest ono charakterystyczne dla fazy:

130 / 140

130. Standardy etyczne prowadzenia badań naukowych w medycynie, stawiające dobro uczestnika badania na pierwszym miejscu, określa:

131 / 140

131. Przyrost naturalny ludności, to:

132 / 140

132. Do najważniejszych modyfikowalnych czynników ryzyka chorób przewlekłych w Polsce należą:

133 / 140

133. W oficjalnych kryteriach oceny ofert dla świadczeń medycznych składanych płatnikowi (obecnie NFZ), nie znajdują się kryteria:

134 / 140

134. Zidentyfikuj pracowników z teorii Y McGregora:

135 / 140

135. Dostosowanie rytmów biologicznych człowieka do rozkładu jego czasu pracy, tak aby jak najmniej zaburzać fizjologię, to:

136 / 140

136. Do technik obserwacji bezpośrednich zmierzających do ustalenia pracochłonności danego zadania, zalicza się:

137 / 140

137. Zmienna, która pojawia się w przebiegu badania jako skutek oraz nie podlega manipulacji lecz obserwacji i pomiarom jest to:

138 / 140

138. Określenia Evidence-Based Medicine (EBM) czyli praktyka medyczna oparta o wiarygodne i aktualne dowody naukowe jako pierwszy użył:

139 / 140

139. Przegląd systematyczny polega na:

140 / 140

140. Opieka pielęgniarska oparta na faktach - EBNP (Evidence- Based Nursing Practice), to konsekwentne wdrażanie do codziennej praktyki zawodowej wiarygodnych wyników badań naukowych, w której pacjent jest:

Your score is

The average score is 1%

0%