/140

PIELĘGNIARSTWO ANESTEZJOLOGICZNE I INTENSYWNEJ OPIEKI

PIELĘGNIARSTWO ANESTEZJOLOGICZNE I INTENSYWNEJ OPIEKI - WIOSNA 2021

1 / 140

1. Jaki poziom znieczulenia zewnątrzoponowego jest wymagany dla wyłączenia bólu okołoporodowego?

2 / 140

2. Działania niepożądane Noradrenaliny to:

3 / 140

3. Przyczyną pozapłucną ostrej niewydolności oddechowej może być:

4 / 140

4. Skala Mallampatiego określa:

5 / 140

5. Do czynników mających wpływ na zmianę minimalnego stężenia pęcherzykowego zalicza się:

6 / 140

6. Rurki intubacyjne o podwójnym świetle, najczęściej zakładane są w zabiegach:

7 / 140

7. Płyny klarowne, w tym woda, klarowne soki oraz herbata lub kawa bez mleka dozwolone są:

8 / 140

8. Najczęściej stosowanym lekiem w indukcji znieczulenia do zabiegu transplantacji serca jest:

9 / 140

9. Który lek jest przeciwwskazany podczas znieczulenia pacjenta do zabiegu usunięcia guza chromochłonnego nadnerczy?

10 / 140

10. Pacjent zakwalifikowany do ASA VI to:

11 / 140

11. Które zaburzenia utrudniają wykonanie intubacji dotchawiczej u dzieci?

12 / 140

12. Zapotrzebowanie organizmu na anestetyki wziewne obniża się:

13 / 140

13. Nadciśnienie płucne rozpoznaje się, gdy skurczowe ciśnienie w tętnicy płucnej wynosi:

14 / 140

14. Blokada nerwów obwodowych okolicy kolana blokuje nerw:

15 / 140

15. W jakim czasie od podania heparyny drobnocząsteczkowej (dawka profilaktyczna) wykonuje się blokadę centralną:

16 / 140

16. Test Patila dotyczy odległości pomiędzy punktami:

17 / 140

17. Objętość powietrza jaka zostaje uruchomiona podczas normalnego oddechu to:

18 / 140

18. Objawem klinicznym zatorowości płuc jest nagłe wystąpienie objawów:

19 / 140

19. Wytworzenie odmy otrzewnowej przy zastosowaniu CO2, resorpcja CO2 i zmiana pozycji pacjenta podczas zabiegu mają wpływ na:

20 / 140

20. Pacjentka do planowego cięcia cesarskiego z powodu niefizjologicznego położenia płodu. Zespół anestezjologiczny nie stwierdził przeciwwskazań do wykonania znieczulenia przewodowego. Za zgodą pacjentki podjęto decyzję o wykonaniu znieczulenia przewodowego. Zapobieganie wystąpieniu zespołu żyły głównej dolnej polega na:

21 / 140

21. Pacjent wymaga ułożenia do zabiegu operacyjnego na boku. Konsekwencją zastosowania tej pozycji może być:

22 / 140

22. Ośrodkowe ciśnienie żylne, odzwierciedlające stan napięcia ścian dużych naczyń krwionośnych, pomocne w ocenie wypełnienia łożyska naczyniowego, to ciśnienie panujące w żyłach głównych. W warunkach prawidłowych wynosi 2-10 mm Hg i równe jest ciśnieniu w:

23 / 140

23. W trakcie pomiaru inwazyjnego ciśnienia tętniczego, oprócz kaniuli dotętniczej, w skład układu rejestrującego wchodzą:

24 / 140

24. Objawy kliniczne tamponady osierdzia to:

25 / 140

25. 60-letni pacjent przyjęty do szpitala z powodu "ostrego brzucha" do operacji niedrożności jelit. W wywiadzie chorobowym alkoholizm i marskość wątroby. Zaplanowano zabieg w znieczuleniu ogólnym. Który z wziewnych środków anestetycznych jest najmniej toksyczny dla wątroby?

26 / 140

26. 25-letnia pacjentka przyjęta do planowanej operacji tarczycy. Pacjentkę operowaną w znieczuleniu ogólnym dotchawiczym należy intubować rurką:

27 / 140

27. Znieczulenie całkowite (TIVA - total intravenous anestesia), zdefiniowane jest jako technika znieczulenia, w której aby wywołać utratę świadomości, analgezję, niepamięć, kontrolę odruchów sympatoadrenergicznych i zwiotczenie mięśni szkieletowych, należy podawać:

28 / 140

28. Pozycja litotomijna jest to ułożenie pacjenta na stole operacyjnym:

29 / 140

29. Pacjent, u którego w laryngoskopii bezpośredniej, widoczna jest tylko nagłośnia, otrzymał III° według:

30 / 140

30. Zasadowica metaboliczna ostra, nieskompensowana charakteryzuje się następującymi wartościami równowagi kwasowo-zasadowej:

31 / 140

31. Powikłaniem późnym podczas założenia cewnika permanentnego jest:

32 / 140

32. 22-letni mężczyzna uzależniony od narkotyków przewieziony do operacji usunięcia wyrostka robaczkowego. Choremu należy podać:

33 / 140

33. Nadmierne przygięcie głowy u pacjenta poddawanego zabiegowi neurochirurgicznemu w pozycji siedzącej, może być przyczyną:

34 / 140

34. Stosując blokadę zwoju gwiaździstego uzyskamy brak bólu w obrębie:

35 / 140

35. Rozcieńczenie adrenaliny 1:200 000 oznacza, że w 1 ml jest:

36 / 140

36. Najbardziej skutecznym i bezpiecznym znieczuleniem prawidłowo przebiegającego porodu siłami natury jest:

37 / 140

37. Podstawowym sposobem na przerwanie ostrego napadu porfirii jest podanie:

38 / 140

38. Środkiem zwiotczającym z wyboru, u chorego z mocznicą jest:

39 / 140

39. 70-letnia pacjentka do planowanej operacji jaskry w znieczuleniu ogólnym. Wywiad pacjentki obciążony jest nadciśnieniem tętniczym i cukrzycą. Który z anestetyków dożylnych jest przeciwwskazany do indukcji znieczulenia u tej pacjentki?

40 / 140

40. W chirurgii "jednego dnia", lekiem dożylnym zapewniającym najlepsze warunki do znieczulenia ogólnego jest:

41 / 140

41. Kardioplegia polega na zatrzymaniu pracy serca:

42 / 140

42. Podstawowe zapotrzebowanie na płyny u osób w wieku podeszłym to:

43 / 140

43. Wpływ na mózgowy przepływ krwi (CBF) ma m. in. wartość ciśnienia parcjalnego dwutlenku węgla we krwi oraz temperatura ciała:

44 / 140

44. Jakie są kryteria wypisu pacjenta do domu w przypadku wykonania znieczulenia podpajęczynówkowego do zabiegu w trybie jednodniowym?

45 / 140

45. Przykładem techniki analgezji multimodalnej jest:

46 / 140

46. Laryngoskop, który posiada zakrzywioną łopatkę z ruchomą końcówką pozwalającą na silniejsze uniesienie nagłośni to laryngoskop z łopatką:

47 / 140

47. Do szpitala przywieziono pacjenta ze złamaniem kończyny górnej, które musi być zaopatrzone w trybie natychmiastowym. Podczas wywiadu okazało się, że pacjent przed godziną zjadł dość obfite śniadanie. Każdy rodzaj znieczulenia jest w tej sytuacji niebezpieczny, ale jedna z metod szczególnie, jest to:

48 / 140

48. Spośród wymienionych niedepolaryzujących środków zwiotczających NAJKRÓTSZE działanie wykazuje:

49 / 140

49. W porównaniu z dziećmi starszymi i osobami dorosłymi, noworodki cechuje:

50 / 140

50. 8-letnie dziecko ze schyłkową niewydolnością nerek do planowej operacji przeszczepienia nerki od dawcy rodzinnego, dotychczas leczone hemodializą. Który z leków zwiotczających będzie optymalny dla dziecka?

51 / 140

51. 7-letni chłopiec przyjęty do zabiegu usunięcia migdałków. Wywiad rodzinny obciążony jest hipertermią złośliwą.Co należy bezwzględnie zabezpieczyć na stanowisku znieczulenia?

52 / 140

52. Działaniem niepożądanym Midazolamu NIE jest:

53 / 140

53. Jednym z celów premedykacji przed zabiegiem operacyjnym jest zapewnienie niepamięci. Uzyskuje się ją podając:

54 / 140

54. Do indukcji znieczulenia drogą domięśniową u 3-letniego dziecka można zastosować:

55 / 140

55. Proszę wskazać zdanie NIEPRAWDZIWE:

56 / 140

56. Wentylacja pęcherzykowa u noworodków w stosunku do osoby dorosłej jest:

57 / 140

57. Roztwór 10% glukozy zawiera w 100 ml płynu czynnej substancji:

58 / 140

58. Monitorowanie podstawowe podczas leczenia ECMO obejmuje:

59 / 140

59. W ciągłej hemofiltracji żylno-żylnej szybkość przepływu krwi zwykle wynosi:

60 / 140

60. Zalecane podstawowe monitorowanie i badania przed zgłoszeniem pacjenta do wspomagania ECMO to:

61 / 140

61. U chorego z krwawieniem śródmózgowym, przeprowadzenie zabiegu hemodializy:

62 / 140

62. Przyczyną hiponatremii u pacjentów z przewlekłymi chorobami nerek jest:

63 / 140

63. W prewencji wykrzepiania krwi w układzie dializacyjnym NIE stosuje się:

64 / 140

64. Pierwsze użycie przetoki tętniczo-żylnej po jej wytworzeniu jest możliwe po:

65 / 140

65. W czasie hemodializy, podczas antykoagulacji miejscowej za pomocą cytrynianów, konieczne jest bardzo staranne kontrolowanie kalcemii. Niewłaściwie kontrolowana kalcemia może doprowadzić do:

66 / 140

66. Przeciwwskazaniami ogólnymi do zastosowania metody ECMO jest/są:

67 / 140

67. Hemodializa w sposób sztuczny służy usunięciu toksyn mocznicowych z organizmu chorych z niewydolnością nerek. Wskaż twierdzenie prawdziwe:

68 / 140

68. Przyczyną zaburzeń metabolicznych a dokładnie kwasicy metabolicznej mogącej doprowadzić do groźnych stanów zagrożenia życia, u pacjentów z przewlekłymi chorobami nerek, jest:

69 / 140

69. Podczas wspomagania ECMO do monitorowania podstawowego NIE należy:

70 / 140

70. Płyn substytucyjny bezwapniowy w zabiegach hemofiltracji stosuje się gdy w prewencji wykrzepiania krwi w układzie dializacyjnym wykorzystuje się:

71 / 140

71. Stabilność hemodynamiczną ustroju pacjenta w intensywnej terapii, podczas terapii nerkozastępczej uzyskuje się dzięki:

72 / 140

72. Do objawów stłuczenia płuc NIE należy:

73 / 140

73. Hipotensja, oliguria, ochłodzenie obwodowych części ciała, zaburzenia świadomości, kwasica mleczanowa. Na tej podstawie możemy przypuszczać, że chory jest we wstrząsie:

74 / 140

74. Cewnik założony do tętnicy płucnej umożliwia:

75 / 140

75. Usunięcie drenu z klatki piersiowej nie jest możliwe gdy:

76 / 140

76. U pacjenta wentylowanego mechanicznie obturację w drogach oddechowych powoduje:

77 / 140

77. Niekorzystne działanie Amiodaronu podawanego w krótkiej infuzji to:

78 / 140

78. Wiotka klatka piersiowa jako następstwo uszkodzenia struktury kostnej powoduje oddech:

79 / 140

79. Wolutrauma jako skutek niepożądany wentylacji mechanicznej to:

80 / 140

80. Wentylacja minutowa jest to:

81 / 140

81. We wszystkich rodzajach wstrząsu występuje:

82 / 140

82. Wykonanie próby kalorycznej, będącej jednym z obowiązkowych badań odruchów pniowych u potencjalnych dawców narządów, polega na:

83 / 140

83. W celu poprawienia stanu zdrowia pacjenta oczekującego na przeszczep wątroby, zabiegiem z wyboru będzie:

84 / 140

84. U chorych z ostrym bólem w klatce piersiowej typu wieńcowego z uniesieniem odcinka ST lub nowym blokiem lewej odnogi pęczka Hissa w EKG preferowanym postępowaniem jest:

85 / 140

85. Wentylacja płuc typu IMV (ang. Intermittent mandatory ventilation) jest to wentylacja:

86 / 140

86. Śródoperacyjny ucisk na zatokę tętnicy szyjnej może powodować:

87 / 140

87. Na częstość pracy serca NIE mają wpływu:

88 / 140

88. Najważniejszymi buforami dla organizmu są:

89 / 140

89. Skalą oceniającą stopień głębokości sedacji NIE jest skala:

90 / 140

90. Który związek jest antagonistą heparyny?

91 / 140

91. Pacjenta, u którego nawet niewielki wysiłek fizyczny wywołuje duszność i ból dławicowy, zaliczysz według klasyfikacji NYHA do klasy:

92 / 140

92. Odruch oczno – sercowy może objawiać się:

93 / 140

93. W alkoholizmie lub zespole Wernickiego-Korsakowa lekiem z wyboru jest:

94 / 140

94. Prawidłowa wartość wskaźnika wstrząsowego Allgowera wynosi:

95 / 140

95. P o podanie surfaktantu NIE wolno wykonywać toalety drzewa oskrzelowego przez:

96 / 140

96. Podczas leczenia tlenem, każdorazowa zmiana FiO2 u noworodków wymaga kontroli:

97 / 140

97. Do postępowania specyficznego dla intensywnej terapii dziecięcej należy terapia pacjentów, którzy ulegli zatruciu różnymi substancjami chemicznymi będących przyczyną ciężkich stanów zagrożenia życia. Jakie preparaty antagonistyczne mogą być zastosowane przy przyjęciu do Oddziału Intensywnej Terapii, pacjenta z zatruciem związkami fosforoorganicznymi

98 / 140

98. Zespół aspiracji smółki oraz nadciśnienie płucne dotyczą głównie:

99 / 140

99. Pierwszym objawem cukrzycy u dzieci bywa często:

100 / 140

100. Leczenie kwasicy oddechowej u noworodka polega na:

101 / 140

101. Najczęstszą przyczyną zatrzymania krążenia u dzieci są:

102 / 140

102. Pilnym wskazaniem do tracheotomii u dziecka NIE jest:

103 / 140

103. Dzieci z sepsą i wstrząsem septycznym wymagają natychmiastowej resuscytacji płynowej o objętości w ciągu pierwszych 10 minut:

104 / 140

104. Farmakoterapia przeciwbólowa (analgezja z wyprzedzeniem) przed zabiegiem operacyjnym połączonym z niewielkim urazem tkanek u dzieci powyżej 15 roku życia, obejmuje:

105 / 140

105. W celu indukowania efektu „analgezji z wyprzedzeniem” polecane jest:

106 / 140

106. Drabina analgetyczna w leczeniu bólu przewlekłego obejmuje:

107 / 140

107. Podczas stosowania dokanałowo Morfiny Spinal w bezpośrednim okresie pooperacyjnym występują następujące objawy: senność, uporczywy świąd skóry, nudności, wymioty, retencja moczu, co oznacza:

108 / 140

108. Znieczulenie zewnątrzoponowe wiąże się z możliwością wystąpienia powikłań wczesnych, do których zalicza się:

109 / 140

109. Analgezja multimodalna, zgodnie z założeniami, powinna oddziaływać na wielu poziomach powstawania i przetwarzania bodźca bólowego (działanie obwodowe, rdzeń kręgowy, ośrodki nardzeniowe), przez to jest bardziej skuteczna niż metoda bazująca na oddziaływaniu na jednym z wymienionych poziomów

110 / 140

110. Ciągłe znieczulenie zewnątrzoponowe jest metodą wykorzystywaną do znieczulenia pacjentów:

111 / 140

111. U chorego po operacji przepukliny pępkowej przebywającego na sali pooperacyjnej, u którego ciśnienie tętnicze krwi wynosiło 100/60 mmHg zastosowano analgezję miejscową (ostrzyknięto linię cięcia lidokainą) oraz podano metamizol w bolusie. Przyczyną spadku ciśnienia w tej sytuacji mogło być:

112 / 140

112. U chorego dorosłego z bólem pooperacyjnym o nasileniu według skali VAS 0-3 zaleca się podaż:

113 / 140

113. Opioidowe leki przeciwbólowe to:

114 / 140

114. W leczeniu bradykardii niezwiązanej z podaniem inhibitorów acetylocholinesterazy, u pacjenta z przeszczepionym sercem NIE należy stosować:

115 / 140

115. W przypadku podejrzenia przedawkowania i zatrucia benzodiazepinami należy zastosować:

116 / 140

116. Kardiowersja polega na przepływie prądu stałego przez klatkę piersiową chorego w odstępie 40 ms po załamku R w zapisie EKG, c o powoduje rozładowanie elektryczne serca i umożliwia powrót rytmu zatokowego. Do powikłań kardiowersji należy:

117 / 140

117. Do czynników określających impedancję klatki piersiowej zalicza się:

118 / 140

118. Resuscytację krążeniowo-oddechową u topielca należy rozpocząć od:

119 / 140

119. Zabiegi resuscytacyjne u noworodka należy rozpocząć, jeżeli w czasie oceny stwierdzono:

120 / 140

120. Zmiany w zapisie EKG w postaci uniesienia lub obniżenia odcinka S T i załamka T charakterystyczne dla niedokrwienia ściany dolnej mięśnia serca obserwujemy w następujących odprowadzeniach:

121 / 140

121. Uczestniczenie pielęgniarki, położnej w zabiegach i eksperymentach biomedycznych:

122 / 140

122. Pacjent pozywa pielęgniarkę/położną i domaga się odszkodowania za szkodę wyrządzoną w wyniku błędu medycznego. Ewentualna odpowiedzialność pielęgniarki/położnej będzie miała charakter odpowiedzialności:

123 / 140

123. W przypadku odmowy wyrażenia zgody przez pacjenta na udzielenie świadczenia przez pielęgniarkę/położną:

124 / 140

124. Pielęgniarka, położna uzyskująca tytuł specjalisty w danej dziedzinie ma obowiązek:

125 / 140

125. Pielęgniarka/położna może prowadzić badania naukowe i:

126 / 140

126. Prawo dostępu do dokumentacji medycznej posiada:

127 / 140

127. Komunikacja interpersonalna to:

128 / 140

128. W perspektywie Analizy Transakcyjnej wszystkie czynności (komunikaty) należące do funkcji instrumentalnej pielęgniarka powinna wykonywać w stanie:

129 / 140

129. Asertywność:

130 / 140

130. Etiologia przewlekłych chorób niezakaźnych ma zazwyczaj charakter złożony i wieloczynnikowy. Z punktu widzenia profilaktyki chorób przewlekłych kluczowe okazują się tak zwane czynniki poddające się modyfikacji związane ze stylem życia. Do najważniejszych modyfikowalnych czynników ryzyka chorób przewlekłych w Polsce, spośród niżej wymienionych, należą:

131 / 140

131. Zakażenie szpitalne, to zakażenie, które wystąpiło w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, w przypadku gdy choroba:

132 / 140

132. Do negatywnych mierników zdrowia zaliczamy:

133 / 140

133. Dostosowanie rytmów biologicznych człowieka do rozkładu jego czasu pracy, tak aby jak najmniej zaburzać fizjologię, to:

134 / 140

134. Do technik obserwacji bezpośrednich zmierzających do ustalenia pracochłonności danego zadania, zalicza się:

135 / 140

135. Audyt przeprowadzany przez niezależne organizacje zewnętrzne, które prowadzą certyfikację lub rejestrację za zgodność z wymogami ISO, to audyt:

136 / 140

136. Dokument, w którym znajduje się opis wzajemnego oddziaływania między procesami systemu zarządzania jakością, nazywa się:

137 / 140

137. Kierowanie przez delegowanie uprawnień przynosi konkretne korzyści, do których zaliczamy:

138 / 140

138. Według Evidence-Based Medicine decyzji klinicznych NIE powinno podejmować się na podstawie:

139 / 140

139. Zmienna, która pojawia się w przebiegu badania jako skutek oraz nie podlega manipulacji lecz obserwacji i pomiarom jest to:

140 / 140

140. Opieka pielęgniarska oparta na faktach - EBNP (Evidence- Based Nursing Practice), to konsekwentne wdrażanie do codziennej praktyki zawodowej wiarygodnych wyników badań naukowych, w której pacjent jest:

Your score is

The average score is 62%

0%