/140

PIELĘGNIARSTWO RODZINNE

PIELĘGNIARSTWO RODZINNE - JESIEŃ 2021

1 / 140

1. Przedmiotem monitorowania i oceny jakości opieki zdrowotnej, a także opieki pielęgniarskiej są trzy główne elementy:

2 / 140

2. Jedną z najważniejszych zasad zarządzania jakością jest zasada ciągłego doskonalenia, z którą związane jest tzw. koło Deminga zwane cyklem PDC Czwarty etap Act-Działaj charakteryzuje się następującymi cechami:

3 / 140

3. Benchmarking wewnętrzny polega na:

4 / 140

4. Organizowanie społeczności lokalnej polega na zespoleniu wysiłków różnorodnych instytucji danej społeczności w celu:

5 / 140

5. Świadczeniami z pomocy społecznej są świadczenia pieniężne oraz świadczenia niepieniężne. Do świadczeń pieniężnych NIE należy/żą:

6 / 140

6. Do jednostek organizacyjnych wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej NIE należy/żą:

7 / 140

7. Zasoby tkwiące w społeczności lokalnej są to zasoby:

8 / 140

8. W celu wzmocnienia samodzielności człowieka chorego, niepełnosprawnego i możliwości aktywnego oraz twórczego życia należy wyznaczyć obszar działań i zabezpieczyć poprzez inne źródła pomocy:

9 / 140

9. Podstawowym celem pomocy społecznej jest/są:

10 / 140

10. Zadania związane z codziennym życiem rodziny są podstawą realizowanej funkcji:

11 / 140

11. Zdolność pełnienia ról społecznych i utrzymywanie prawidłowych relacji z innymi ludźmi określamy jako:

12 / 140

12. Reakcje negatywne, których doświadcza człowiek starszy w rodzinie, są to:

13 / 140

13. Głównym celem aktywizacji społeczności lokalnej jest:

14 / 140

14. Edukacja zdrowotna dzieci i młodzieży w rodzinie zależy od wielu czynników, podstawową jest:

15 / 140

15. Ryzykowne zachowania, to działania, którym towarzyszy:

16 / 140

16. Edukacja zdrowotna to proces, w którym:

17 / 140

17. W modelu promocji zdrowia zorientowanym na chorobę działania skierowane są na:

18 / 140

18. Porada udzielana pacjentowi powinna zawierać następujące cechy:

19 / 140

19. W ramach modelu edukacji zdrowotnej zorientowanej na chorobę, podejmowane działania skierowane są na:

20 / 140

20. Warunkiem aktywności obywateli (społeczności lokalnych) w efektywnych działaniach na rzecz własnego zdrowia jest uświadomienie, że:

21 / 140

21. Orem wyróżnia:

22 / 140

22. Wobec pacjenta, u którego występują czynniki ryzyka rozwoju chorób układu krążenia takie jak: palenie tytoniu, nadwaga. Opierając się na teorii Orem, zastosujesz system pielęgnowania:

23 / 140

23. Udzielając wsparcia/pomocy rodzinie w zakresie poradnictwa, pielęgniarka doradca musi brać zawsze pod uwagę:

24 / 140

24. Przemoc fizyczna jest rodzajem przemocy w rodzinie, definiowana jako:

25 / 140

25. W ramach procedury „Niebieskie Karty” członkowie zespołu interdyscyplinarnego lub grupy roboczej na posiedzeniu w obecności zaproszonej osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie dokonują analizy sytuacji rodziny i wypełniają formularz:

26 / 140

26. Jedną z form maltretowania/krzywdzenia dziecka jest zaniedbywanie. Związane jest ono z:

27 / 140

27. Podejmowanie interwencji w środowisku wobec rodziny dotkniętej przemocą odbywa się w oparciu o procedurę „Niebieskie Karty”. Procedura ta:

28 / 140

28. Pielęgniarka, która w związku z wykonywaniem swoich obowiązków zawodowych powzięła podejrzenie o popełnieniu ściganego z urzędu przestępstwa z użyciem przemocy w rodzinie, powinna zawiadomić policję:

29 / 140

29. W wyniku doznawania przemocy, podejmowania nieskutecznych prób obrony siebie, a także w wyniku wtórnego zranienia spowodowanego nieprawidłowymi rekcjami otoczenia, osoba krzywdzona nabiera przekonania, że naprawdę zasługuje na takie zachowanie. Opisana sytuacja dotyczy:

30 / 140

30. Przedstawicielem ochrony zdrowia uprawnionym do działań w ramach procedury „Niebieskie Karty” jest osoba wykonująca zawód medyczny, w tym:

31 / 140

31. Mniejsza wiarygodność pomiarów BMI w starości wynika z:

32 / 140

32. Jednoczesne stosowanie 3-5 i więcej preparatów lub zalecanie większej ilości środków leczniczych niż jest to klinicznie wskazane prowadzi do:

33 / 140

33. Starzenie patologiczne (niepomyślne) to:

34 / 140

34. Wynik testu MMSE lub innej krótkiej oceny funkcji poznawczych może być podstawą:

35 / 140

35. Zespół poupadkowy to:

36 / 140

36. Niedożywienie występujące u osób uprzednio dobrze odżywionych, wywołane urazem, operacją, zakażeniem, związane ze spadkiem białka i albumin, przy utrzymaniu wskaźników antropometrycznych w normie to niedożywienie:

37 / 140

37. „Zespół Słabości” (frailty) definiuje się jako współistnienie co najmniej trzech czynników:

38 / 140

38. Skutki nietrzymania moczu to:

39 / 140

39. Komunikując się z osobą starszą niedosłysząca NIE należy:

40 / 140

40. Regularny wysiłek fizyczny, systematyczna aktywność ruchowa dla osób w starszym wieku są niezbędne ponieważ:

41 / 140

41. Wzmożone napięcie mięśniowe w chorobie Parkinsona można zmniejszyć przez:

42 / 140

42. Główne koncepcje pielęgniarskie wykorzystywane w praktyce zawodowej pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania zostały określone w teorii:

43 / 140

43. Za niskorosłe uznaje się dziecko, którego wysokość ciała odpowiada wartości:

44 / 140

44. Informacje niezbędne do postawienia diagnozy pielęgniarskiej muszą uwzględniać wszystkie obszary życia i aktywności ucznia - można je uzyskać stosując następujące techniki:

45 / 140

45. Test przesiewowy w kierunku wykrywania zeza jest wykonywany u dziecka na etapie edukacji:

46 / 140

46. Diagnoza pielęgniarska w środowisku nauczania i wychowania odnosi się do:

47 / 140

47. Po zakończeniu kształcenia przez ucznia, pielęgniarka, higienistka szkolna albo położna przekazują indywidualną dokumentację medyczną ucznia:

48 / 140

48. W szkołach specjalnych dla dzieci i młodzieży - liczba uczniów przypadająca na jedną pielęgniarkę szkolną zależy od rodzaju i stopnia niepełnosprawności uczniów oraz specyfiki danej szkoły. W szkołach typu C nie powinna ona przekraczać:

49 / 140

49. Otyłość rozpoznajemy u dzieci i młodzieży, gdy:

50 / 140

50. Poradnictwo czynne stanowi istotny element:

51 / 140

51. Jedną z najczęstszych przyczyn hospitalizacji wśród dzieci i młodzieży w wieku szkolnym są:

52 / 140

52. Celem testu przesiewowego jest:

53 / 140

53. Niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ) stosowane są w bólach nowotworowych. Pielęgniarka opiekująca się pacjentem leczonym NLPZ powinna zwrócić szczególną uwagę na objawy, takie jak:

54 / 140

54. Do typowych powikłań długotrwałej cukrzycy NIE należy:

55 / 140

55. Obrzęk śluzowaty jest klinicznym objawem świadczącym o:

56 / 140

56. Wybierz twierdzenie FAŁSZYWE dotyczące wirusowego zapalenia wątroby typu B (HBV):

57 / 140

57. W celu oceny stopnia niepełnosprawności dla planowania rehabilitacji medycznej posługujemy się następującymi skalami:

58 / 140

58. Aby uzyskać wysoką skuteczność leczenia przeciwbólowego leki należy podawać:

59 / 140

59. Kontrola masy ciała jest ważnym elementem samoopieki pacjenta z rozpoznaną przewlekłą niewydolnością krążenia. Zarówno pacjent jak i jego rodzina powinni wiedzieć, że lekarza należy powiadomić, gdy:

60 / 140

60. Lęk przed otwartą przestrzenią, obecnością tłumu, sytuacją, z której utrudniona jest ucieczka do bezpiecznego miejsca to:

61 / 140

61. Do barier w komunikowaniu z pacjentem z zaburzeniami psychicznymi ze strony pacjenta należy:

62 / 140

62. Niezbędny czynnik budujący zaufanie to:

63 / 140

63. Podwyższone stężenie TSH stwierdzone w czasie terapii tyreostatykami zawsze świadczy o:

64 / 140

64. U pacjenta z cukrzycą typu 2–go w 1 fazie klinicznej neuroartropatii Charcota stopa jest:

65 / 140

65. W leczeniu bólu nowotworowego najlepszą drogą podania leku jest droga:

66 / 140

66. Typowymi objawami skórnymi zapalenia skórno-mięśniowego są:

67 / 140

67. Rekomendowanym przez WHO narzędziem do diagnozowania osób uzależnionych od alkoholu jest:

68 / 140

68. Do ogólnych objawów klinicznych marskości wątroby zaliczamy:

69 / 140

69. Zgodnie z ogólnymi zasadami przeprowadzania i organizacji szczepień, odstęp między dwiema różnymi szczepionkami zawierającymi żywe drobnoustroje powinien być nie krótszy niż:

70 / 140

70. Celem opieki paliatywnej jest:

71 / 140

71. Chory otrzymujący opioidy, powinien jednocześnie otrzymywać:

72 / 140

72. Do działań niepożądanych diuretyków tiazydowych(hydrochlorotiazyd) i pętlowych (furosemid) należy:

73 / 140

73. Astma jest przewlekła choroba zapalną układu oddechowego, do charakterystycznych objawów należy:

74 / 140

74. Podaj objawy, które świadczą o hipoglikemii:

75 / 140

75. Cewniki Foley’a powlekane teflonem lub silikonem należy wymieniać:

76 / 140

76. W przypadku wystąpienia zachowań agresywnych u 17–letniego chłopca, na zlecenie lekarza można zastosować przymus bezpośredni, ale na czas nie dłuższy niż:

77 / 140

77. U pacjentki przyjmującej leki psychotropowe, w związku z wystąpieniem niepokoju ruchowego z lękiem i niemożnością siedzenia należy podejrzewać:

78 / 140

78. W terapii nerwicy histerycznej należy zastosować:

79 / 140

79. Pielęgniarka stawiając diagnozę pielęgniarską w chorobach reumatycznych szczególna uwagę zwraca na:

80 / 140

80. U mężczyzn wprowadzenie cewnika do pęcherza moczowego może utrudniać:

81 / 140

81. Epidemia to:

82 / 140

82. Na jakie objawy należy zwrócić szczególną uwagę u chorych, u których występuje mania

83 / 140

83. Obecność świeżej krwi w stolcu:

84 / 140

84. Do najczęstszych działań niepożądanych występujących przy stałym podawaniu opioidów (Morfiny) należą:

85 / 140

85. Do oceny natężenia bólu u podopiecznego stosujemy:

86 / 140

86. U pacjenta z chorobą nowotworową może wystąpić ból spowodowany zniszczeniem włókien nerwowych na skutek ucisku nowotworowego, zabiegu chirurgicznego lub radioterapii. Określamy go terminem bólu:

87 / 140

87. Samobadanie piersi należy wykonywać:

88 / 140

88. W walce z bólem pielęgniarka musi ocenić:

89 / 140

89. Na jakie objawy należy zwrócić szczególną uwagę u chorych, u których występuje depresja

90 / 140

90. Ból nowotworowy oceniany w skali VAS powyżej 8 to:

91 / 140

91. Zadania pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania wobec dziecka chorego i niepełnosprawnego fizycznie lub psychicznie wynikają z profilaktycznej opieki zdrowotnej nad uczniami i są:

92 / 140

92. Wśród kobiet choroba wieńcowa częściej niż u mężczyzn objawia się:

93 / 140

93. Według CCS (Canadian Cardiovascular Society - Kanadyjskie Towarzystwo Kardiologiczne) III klasa nasilenia dławicy piersiowej, to dolegliwości występujące:

94 / 140

94. Depresja może wystąpić w takich schorzeniach somatycznych jak:

95 / 140

95. Warunkiem powodzenia w leczeniu odleżyn jest:

96 / 140

96. Do objawów ostrej niewydolności nerek NIE należy/żą:

97 / 140

97. Zastosowanie przymusu bezpośredniego u osoby z zaburzeniami psychicznymi jest uzasadnione gdy:

98 / 140

98. W przygotowaniu do badania ultrasonograficznego jamy brzusznej pacjent powinien przestrzegać zaleceń, z WYJĄTKIEM:

99 / 140

99. Charakterystycznym objawem klinicznym twardziny układowej jest objaw:

100 / 140

100. W reumatoidalnym zapaleniu stawów (RZS) początkowe zapalenie zazwyczaj dotyczy:

101 / 140

101. Nadciśnienie „białego fartucha” jest to:

102 / 140

102. Pierwsze objawy stwardnienia rozsianego pojawiają się najczęściej między:

103 / 140

103. Odwrotna izolacja polega na

104 / 140

104. Optymalne ciśnienie tętnicze krwi wg ESH/ESC i PTNT to ciśnienie:

105 / 140

105. Przez przemoc w rodzinie – należy rozumieć:

106 / 140

106. Przewlekłe autoimmunologiczne zapalenie tarczycy to choroba:

107 / 140

107. W celu oceny odporności poszczepiennej u osób z grup ryzyka zakażenia WZW typu B, zaleca się określenie poziomu przeciwciał anty-HBs nie wcześniej, niż po:

108 / 140

108. Do leków przyczyniających się do upośledzenia perfuzji nerek, szczególnie u chorych odwodnionych i z obustronnym zwężeniem tętnicy nerkowej (lub tętnicy jednej nerki), należą:

109 / 140

109. Pielęgniarka podczas wzajemnego poznawania się z pacjentem z zaburzeniami psychicznymi odgrywa rolę:

110 / 140

110. Leukocytoza może mieć przyczyny fizjologiczne, takie jak:

111 / 140

111. Choroba Alzheimera to:

112 / 140

112. Stan fizyczny osoby z zaburzeniami psychicznymi unieruchomionej lub izolowanej kontroluje pielęgniarka nie rzadziej, niż co:

113 / 140

113. Jakie czynności może samodzielnie podjąć pielęgniarka rodzinna w domu pacjenta do czasu przybycia lekarza w przypadku wystąpienia u pacjenta obrzęku płuc

114 / 140

114. Charakterystycznym objawem depresji NIE jest:

115 / 140

115. Zgodnie z kalendarzem szczepień szczepienie przeciw BŁONICY, TĘŻCOWI, KRZTUŚCOWI (pierwsza dawka szczepienia podstawowego) podawane jest:

116 / 140

116. W jakim celu posługujemy się skalą Lovetta

117 / 140

117. Które z zachowań jest NIEWŁAŚCIWE w porozumiewaniu się z podopiecznym z uszkodzonym ośrodkiem mowy wywołanym udarem mózgu

118 / 140

118. W chorobach układu oddechowego spirometryczne badanie czynnościowe pozwala określić:

119 / 140

119. U chorego z SM (stwardnieniem rozsianym) mogą wystąpić trudności adaptacyjne w środowisku. Udział pielęgniarki w kształtowaniu zachowań służących zapobieganiu negatywnych następstw dotyczy:

120 / 140

120. Osoby z niepełnosprawnością sensoryczną to osoby:

121 / 140

121. Zasady odpowiedzialności zawodowej pielęgniarek i położnych określa:

122 / 140

122. Pacjent pozywa pielęgniarkę/położną i domaga się odszkodowania za szkodę wyrządzoną w wyniku błędu medycznego. Ewentualna odpowiedzialność pielęgniarki/położnej będzie miała charakter odpowiedzialności:

123 / 140

123. Od 1 stycznia 2016 roku, samodzielnie ordynować leki zawierające określone substancje czynne, mogą pielęgniarki i położne, które ukończyły:

124 / 140

124. W przypadku odmowy wyrażenia zgody przez pacjenta na udzielenie świadczenia przez pielęgniarkę/położną:

125 / 140

125. Pielęgniarka, położna NIE udzieliła pomocy osobie, która nagle zasłabła na ulicy, lecz szybko oddaliła się z miejsca zdarzenia. Zachowanie takie naraża ją na poniesienie odpowiedzialności:

126 / 140

126. Ustawa o samorządzie zawodowym pielęgniarek i położnych z dnia 1 lipca 2011 r. reguluje:

127 / 140

127. Cisza w procesie terapii jest zjawiskiem:

128 / 140

128. Odzwierciedlenie to:

129 / 140

129. Błąd naukowej obiektywności, to błąd postawy polegający na:

130 / 140

130. Do najważniejszych modyfikowalnych czynników ryzyka chorób przewlekłych w Polsce, spośród niżej wymienionych, należą:

131 / 140

131. W zakładach udzielających świadczeń zdrowotnych do podejmowania działań zapobiegających szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych są obowiązani:

132 / 140

132. W przypadku hospitalizacji pacjenta z zakażeniem spowodowanym Clostridium difficile, w procedurach dotyczących higieny rąk preferowane jest:

133 / 140

133. Zidentyfikuj pracowników z teorii Y McGregora:

134 / 140

134. Podstawowe wskaźniki modelu PATH obejmują m. in. wskaźniki efektywności (skuteczności i wydajności), do których zalicza się:

135 / 140

135. Kierowanie przez delegowanie uprawnień przynosi konkretne korzyści, do których zaliczamy:

136 / 140

136. Prawidłowo prowadzona rekrutacja i selekcja stanowią jedno z najważniejszych zadań w obszarze pracowników firmy usługowej. Dział kadr poszukuje kandydatów, korzystając często z usług specjalistycznych agencji wyszukujących odpowiedniej osoby, zamieszczając ogłoszenie w prasie, czy prowadząc rekrutację wśród studentów. Proces selekcji kandydatów obejmuje:

137 / 140

137. Sfera informacyjna w zarządzaniu jakością, czyli zakres wiedzy jaki powinien posiadać pacjent, w tym między innymi profilaktyka, jakie leki należy przyjmować, jak często, jak stosować, jak postępować po badaniu, czy zabiegu, zawiera bariery, do których zalicza się:

138 / 140

138. Współczynnik oddziaływania Impact Factor (IF) dotyczy oceny:

139 / 140

139. Jaka instytucja ustala ranking publikacji naukowych w Polsce

140 / 140

140. Który typ badań klinicznych charakteryzuje się najniższą wiarygodnością

Your score is

The average score is 0%

0%