/1400

BANK PYTAŃ

PIELĘGNIARSTWO RODZINNE - LOSOWE PYTANIA (50)

1 / 1400

1. W literaturze przedmiotu wyodrębnia się kilka typów rodzin. Rodzina poszerzona:

2 / 1400

2. Nadciśnienie „białego fartucha” jest to:

3 / 1400

3. Wśród objawów klinicznych moczówki prostej NIE występuje:

4 / 1400

4. Zjawisko prania mózgu, to:

5 / 1400

5. U mężczyzn wprowadzenie cewnika do pęcherza moczowego może utrudniać:

6 / 1400

6. Osobie dotkniętej przemocą w rodzinie udziela się bezpłatnej pomocy w formie:

7 / 1400

7. Analiza zewnętrzna dokumentu NIE polega na:

8 / 1400

8. Mniejsza wiarygodność pomiarów BMI w starości wynika z:

9 / 1400

9. Jednym z kryterium rozpoznania przewlekłej choroby nerek jest wskaźnik przesączania kłębuszkowego (GFR). Wartość wskaźnika GFR świadcząca o przewlekłej chorobie nerek wynosi:

10 / 1400

10. Jakie czynności może samodzielnie podjąć pielęgniarka rodzinna w domu pacjenta do czasu przybycia lekarza w przypadku wystąpienia u pacjenta obrzęku płuc:

11 / 1400

11. Metody epidemiologiczne stosuje się do:

12 / 1400

12. Do najczęstszych działań niepożądanych występujących przy stałym podawaniu opioidów (Morfiny) należą:

13 / 1400

13. U pacjentki lat 78 występuje zespół otępienny. Jakich wskazówek udzielisz rodzinie podopiecznej

14 / 1400

14. U mężczyzn wprowadzenie cewnika do pęcherza moczowego może utrudniać:

15 / 1400

15. Zdolności, potrzeby i motywacje oraz postawy i wartości konkretnego człowieka, które wnosi ze sobą do pracy, nazwane są:

16 / 1400

16. Trening fizyczny podejmowany w celu pielęgnowania, usprawniania i umacniania zdrowia to:

17 / 1400

17. Typowymi objawami skórnymi zapalenia skórno-mięśniowego są

18 / 1400

18. Zadania pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania wobec dziecka chorego i niepełnosprawnego fizycznie lub psychicznie wynikają z profilaktycznej opieki zdrowotnej nad uczniami i są:

19 / 1400

19. Osoby chorujące na chorobę wieńcową powinny do końca życia przyjmować lek przeciwpłytkowy taki jak:

20 / 1400

20. Podczas której międzynarodowej konferencji promocji zdrowia podkreślono szczególną rolę podstawowej opieki zdrowotnej w dążeniu do zapewnienia zdrowia dla wszystkich

21 / 1400

21. Aby uzyskać wysoką skuteczność leczenia przeciwbólowego leki należy podawać:

22 / 1400

22. Jedną ze strategii nauczania w edukacji zdrowotnej jest ,,rozwiązywanie problemów". Wybierz metodę nauczania najbardziej adekwatną do powyższej strategii:

23 / 1400

23. Zjawisko ''podwójnego wiązania'' w komunikacji to:

24 / 1400

24. WHO opracowało plakat „5 momentów higieny rąk”, który zawiera informacje na temat kiedy i dlaczego należy je wykonać. Informacje, kiedy należy wykonać 5 momentów higieny rąk, dotyczą sytuacji:

25 / 1400

25. Ból nowotworowy oceniany w skali VAS powyżej 8 to

26 / 1400

26. Lęk przed otwartą przestrzenią, obecnością tłumu, sytuacją, z której utrudniona jest ucieczka do bezpiecznego miejsca to:

27 / 1400

27. Poradnictwo czynne stanowi istotny element:

28 / 1400

28. Test przesiewowy w kierunku wykrywania zeza jest wykonywany u dziecka na etapie edukacji:

29 / 1400

29. Najważniejszym źródłem wsparcia dla chorego jest:

30 / 1400

30. Model transformacji demograficznej zakłada, że wartości kluczowych parametrów opisujących populację, które kształtują jej strukturę demograficzną zmieniają się:

31 / 1400

31. Starzenie patologiczne (niepomyślne) to:

32 / 1400

32. W jakim celu posługujemy się skalą Lovetta

33 / 1400

33. U pacjentki lat 78 występuje zespół otępienny. Jakich wskazówek udzielisz rodzinie podopiecznej

34 / 1400

34. Azotan srebra to preparat antyseptyczny, który działa miejscowo:

35 / 1400

35. Informacje niezbędne do postawienia diagnozy pielęgniarskiej muszą uwzględniać wszystkie obszary życia i aktywności ucznia - można je uzyskać stosując następujące techniki:

36 / 1400

36. Kontrola masy ciała jest ważnym elementem samoopieki pacjenta z rozpoznaną przewlekłą niewydolnością krążenia. Zarówno pacjent jak i jego rodzina powinni wiedzieć, że lekarza należy powiadomić, gdy:

37 / 1400

37. W okresie wczesnego dzieciństwa działania promujące zdrowie powinny być ukierunkowane na

38 / 1400

38. Pielęgniarka stawiając diagnozę pielęgniarską w chorobach reumatycznych szczególna uwagę zwraca na:

39 / 1400

39. Preferowanym miejscem świadczenia specjalistycznej opieki paliatywnej jest:

40 / 1400

40. Suma punktów 15 w skali Waterlow, w ocenie ryzyka rozwoju odleżyn wskazuje na:

41 / 1400

41. Odleżyna II stopnia wg skali Thorrance’a charakteryzuje się:

42 / 1400

42. Wyodrębniono 5 postaw osób starszych wobec własnej starości. Postawa wolna od objawów oraz zaburzeń lękowych, harmonijne stosunki interpersonalne nacechowane empatią, zadowolenia z życia cechuje postawa:

43 / 1400

43. Pielęgniarka/położna może prowadzić badania naukowe i:

44 / 1400

44. Przedmiotem monitorowania i oceny jakości opieki zdrowotnej, a także opieki pielęgniarskiej są trzy główne elementy:

45 / 1400

45. Promocja zdrowia jest strategią ukierunkowaną na:

46 / 1400

46. Obserwacja pacjenta w kierunku wystąpienia działania niepożądanego preparatów żelaza podawanych drogą domięśniową dotyczy

47 / 1400

47. Wynik pulsoksymetrii będzie zafałszowany w przypadku:

48 / 1400

48. Choroba w rodzinie i jej „pozytywne konsekwencje”, to:

49 / 1400

49. Do jednostek organizacyjnych wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej NIE należy/żą:

50 / 1400

50. Podopieczna lat 68, otyła. Skarży się na uczucie osłabienia, bóle głowy, brak łaknienia, zwiększone pragnienie, pocenie się twarzy i głowy, świąd sromu. Występuje częste parcie na mocz, ziębnięcie stóp. Jakie schorzenie sugerują opisane objawy

51 / 1400

51. Dokument, w którym znajduje się opis wzajemnego oddziaływania między procesami systemu zarządzania jakością, nazywa się:

52 / 1400

52. Astma oskrzelowa w okresie starości stanowi większe zagrożenie życia niż w pozostałych przedziałach wiekowych ponieważ

53 / 1400

53. Zasoby tkwiące w społeczności lokalnej są to zasoby:

54 / 1400

54. Decydującą rolę w patofizjologii choroby zakrzepowo–zatorowej odgrywa triada Virchofa. W jej skład wchodzą elementy:

55 / 1400

55. Pielęgniarka ma prawo odmówić wykonania zlecenia lekarskiego, tylko wtedy, gdy jest to nie zgodne z jej:

56 / 1400

56. Struktura opieki według Avedisa Donabediana, twórcy nowoczesnego systemu poprawy jakości w medycynie, obejmuje:

57 / 1400

57. Do świadczeń niepieniężnych zaliczane są świadczenia z WYJĄTKIEM:

58 / 1400

58. Zgodnie z teorią Donabediana opiekę zdrowotną można oceniać w odniesieniu do aspektów:

59 / 1400

59. Do działań niepożądanych morfiny należą

60 / 1400

60. Najwłaściwsza droga podawania leków przeciwbólowych w zwalczaniu bólu nowotworowego u pacjenta z zaburzeniami połykania, wymiotami, to droga

61 / 1400

61. Na jakie objawy należy zwrócić szczególną uwagę u chorych, u których występuje mania

62 / 1400

62. Z punktu widzenia klinicznego otyłość typu gynoidalnego to otyłość:

63 / 1400

63. Za niskorosłe uznaje się dziecko, którego wysokość ciała odpowiada wartości:

64 / 1400

64. Celem nebulizacji chorego wentylowanego mechanicznie NIE jest:

65 / 1400

65. Podstawowym celem pomocy społecznej jest/są:

66 / 1400

66. PubMed/Medline, Cochrane Nursing Care, Cochrane Summaries, są to nazwy:

67 / 1400

67. Określenia Evidence-Based Medicine (EBM) czyli praktyka medyczna oparta o wiarygodne i aktualne dowody naukowe jako pierwszy użył

68 / 1400

68. U pacjenta z cukrzycą typu 2–go w 1 fazie klinicznej neuroartropatii Charcota stopa jest:

69 / 1400

69. Obrzęk śluzowaty jest klinicznym objawem świadczącym o:

70 / 1400

70. 20-letnia kobieta jest na rencie z powodu zespołu depresyjno-maniakalnego. Obecnie pacjentka jest euforyczna, pobudzona ruchowo, stale robi zakupy. Pacjentka cierpi na:

71 / 1400

71. Prawidłowo prowadzona rekrutacja i selekcja stanowią jedno z najważniejszych zadań w obszarze pracowników firmy usługowej. Dział kadr poszukuje kandydatów, korzystając często z usług specjalistycznych agencji wyszukujących odpowiedniej osoby, zamieszczając ogłoszenie w prasie, czy prowadząc rekrutację wśród studentów. Proces selekcji kandydatów obejmuje:

72 / 1400

72. Sfera informacyjna w zarządzaniu jakością, czyli zakres wiedzy jaki powinien posiadać pacjent, w tym między innymi profilaktyka, jakie leki należy przyjmować, jak często, jak stosować, jak postępować po badaniu, czy zabiegu, zawiera bariery, do których zalicza się:

73 / 1400

73. W celu wzmocnienia samodzielności człowieka chorego, niepełnosprawnego i możliwości aktywnego oraz twórczego życia należy wyznaczyć obszar działań i zabezpieczyć poprzez inne źródła pomocy:

74 / 1400

74. Podaj objawy, które świadczą o hipoglikemii:

75 / 1400

75. Owrzodzenia tętnicze:

76 / 1400

76. W walce z bólem pielęgniarka musi ocenić:

77 / 1400

77. Stanowiska kierownicze w pielęgniarstwie obsadzane w drodze postępowania konkursowego, regulowane są przez ustawę o:

78 / 1400

78. Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi należy do:

79 / 1400

79. Do świadczeń gwarantowanych pielęgniarki szkolnej NIE należy:

80 / 1400

80. Outsoursing to przedsięwzięcie polegające na:

81 / 1400

81. Pacjenci z niewydolnością nerek powinni ograniczyć spożywanie warzyw i owoców, które mają dużą zawartość soli mineralnych. Należą do nich:

82 / 1400

82. Jednym z uprawnień pacjenta jest prawo do żądania, aby udzielająca mu świadczeń zdrowotnych pielęgniarka:

83 / 1400

83. Szczepienie przeciwko GRUŹLICY i WIRUSOWEMU ZAPALENIU WĄTROBY typu B po urodzeniu dziecka odbywa się w ciągu:

84 / 1400

84. Charakterystycznym objawem depresji NIE jest:

85 / 1400

85. Według Carla Rogersa, najbardziej przydatne w pomaganiu innym jest:

86 / 1400

86. Badania epidemiologiczne wykazały silny związek między otyłością brzuszną a ryzykiem sercowo-naczyniowym. Otyłość brzuszną rozpoznaje się, gdy obwód talii wynosi:

87 / 1400

87. Samobadanie piersi należy wykonywać:

88 / 1400

88. Społeczność lokalna rozumiana jest jako:

89 / 1400

89. Terapeutyczny wskaźnik INR w czasie leczenia acenokumarolem z powodu utrwalonego migotania przedsionków powinien wynosić:

90 / 1400

90. W przypadku zmiany szkoły przez ucznia dokumentację medyczną ucznia pielęgniarka przekazuje:

91 / 1400

91. W terapii nerwicy histerycznej należy zastosować:

92 / 1400

92. Promocja zdrowia jest strategią ukierunkowaną na

93 / 1400

93. Obrzęk śluzowaty jest klinicznym objawem świadczącym o:

94 / 1400

94. U pacjenta z cukrzycą typu 2–go w 1 fazie klinicznej neuroartropatii Charcota stopa jest:

95 / 1400

95. Testy przesiewowe polegające na wstępnej identyfikacji odchyleń od normy, niezdiagnozowanych chorób, zaburzeń lub wad realizowane przez pielęgniarkę szkolną należą do działań:

96 / 1400

96. Testy przesiewowe polegające na wstępnej identyfikacji odchyleń od normy, niezdiagnozowanych chorób, zaburzeń lub wad realizowane przez pielęgniarkę szkolną należą do działań:

97 / 1400

97. Komunikacja, a więc wymiana różnego rodzaju informacji, zachodzi na wielu poziomach. Najbardziej bliskim człowiekowi poziomem, sięgającym w jego sferę osobistą, jest poziom:

98 / 1400

98. Podczas której międzynarodowej konferencji promocji zdrowia podkreślono szczególną rolę podstawowej opieki zdrowotnej w dążeniu do zapewnienia zdrowia dla wszystkich?

99 / 1400

99. Dom pomocy społecznej jest jednostką organizacyjną pomocy społecznej:

100 / 1400

100. Chory otrzymujący opioidy, powinien jednocześnie otrzymywać:

101 / 1400

101. W której części standardu opieki, mieści się sposób postępowania pielęgniarki

102 / 1400

102. Najczęstszą postacią otępienia jest:

103 / 1400

103. Pierwsze objawy stwardnienia rozsianego pojawiają się najczęściej między:

104 / 1400

104. Czynnikami endogennymi predysponującymi do występowania odleżyn są:

105 / 1400

105. Zasady pobierania, przechowywania i przeszczepiania komórek, tkanek i narządów określa ustawa

106 / 1400

106. Osoby chorujące na chorobę wieńcową powinny do końca życia przyjmować lek przeciwpłytkowy taki jak:

107 / 1400

107. Edukacja zdrowotna osiąga swój cel, gdy:

108 / 1400

108. Wielkie problemy geriatryczne są zespołami niesprawności starszego człowieka. Zaliczamy do nich:

109 / 1400

109. Niezbędny czynnik budujący zaufanie to:

110 / 1400

110. Objawy pierwotne zgłaszane przez pacjenta z rakiem żołądka to

111 / 1400

111. Według skali VAS, ból mieszczący sie w przedziale 7-10, należy traktować jako ból:

112 / 1400

112. Profilaktyka zdrowotna ma na celu:

113 / 1400

113. Jakie skale COG należy wykonać u pacjenta w podeszłym wieku, aby ocenić jego wydolność czynnościową w zakresie podstawowych i złożonych czynności dnia codziennego

114 / 1400

114. Według CCS (Canadian Cardiovascular Society - Kanadyjskie Towarzystwo Kardiologiczne) III klasa nasilenia dławicy piersiowej, to dolegliwości występujące:

115 / 1400

115. Do negatywnych mierników zdrowia zaliczamy:

116 / 1400

116. Odleżyna II stopnia wg skali Thorrance’a charakteryzuje się:

117 / 1400

117. Do szczegółowych standardów praktyki zawodowych pielęgniarek i położnych NIE należą:

118 / 1400

118. Zgodnie z teorią Donabediana opiekę zdrowotną można oceniać w odniesieniu do aspektów:

119 / 1400

119. Reakcje negatywne, których doświadcza człowiek starszy w rodzinie, są to:

120 / 1400

120. Preferowanym miejscem świadczenia specjalistycznej opieki paliatywnej jest:

121 / 1400

121. Do opracowania standardów opieki wykorzystuje się między innymi:

122 / 1400

122. Informacje niezbędne do postawienia diagnozy pielęgniarskiej muszą uwzględniać wszystkie obszary życia i aktywności ucznia - można je uzyskać stosując następujące techniki:

123 / 1400

123. Badania epidemiologiczne opisowe służą do:

124 / 1400

124. Prawdziwe jest stwierdzenie dotyczące półpaśca:

125 / 1400

125. W ramach modelu edukacji zdrowotnej zorientowanej na chorobę, podejmowane działania skierowane są na:

126 / 1400

126. Ewaluacja w edukacji zdrowotnej oznacza:

127 / 1400

127. Podstawowym celem pomocy społecznej jest/są:

128 / 1400

128. Badanie przesiewowe służące do wykrywania zaburzeń widzenia barw wykonywane jest za pomocą:

129 / 1400

129. Edukacja zdrowotna to proces, w którym:

130 / 1400

130. Pielęgniarka, położna uzyskująca tytuł specjalisty w danej dziedzinie ma obowiązek:

131 / 1400

131. Ból nowotworowy oceniany w skali VAS powyżej 8 to:

132 / 1400

132. Do pozawerbalnych technik gromadzenia informacji w medycynie szkolnej NIE należą/ży:

133 / 1400

133. Opieka pielęgniarska w środowisku zamieszkania nad pacjentem w zaawansowanym wieku leczonym metodą hemodializy polega przede wszystkim na monitorowaniu chorego w kierunku powikłań. Najczęstszym późnym powikłaniem jest/są:

134 / 1400

134. Do typowych powikłań długotrwałej cukrzycy NIE należy:

135 / 1400

135. Zespół poupadkowy to:

136 / 1400

136. Rehabilitacja społeczna realizowana jest głównie przez:

137 / 1400

137. Do barier w komunikowaniu z pacjentem z zaburzeniami psychicznymi ze strony pacjenta należy:

138 / 1400

138. Parafrazowanie to:

139 / 1400

139. Główną rolę w kreowaniu międzynarodowej polityki zdrowotnej odgrywa:

140 / 1400

140. Wskaż NIEPRAWDZIWE twierdzenie dotyczące artykułu przeglądowego:

141 / 1400

141. Astma oskrzelowa w okresie starości stanowi większe zagrożenie życia niż w pozostałych przedziałach wiekowych ponieważ:

142 / 1400

142. Koncepcja czynników wpływających na zdrowie każdego człowieka została opracowana przez:

143 / 1400

143. Charakterystycznym objawem depresji NIE jest:

144 / 1400

144. Na jakie objawy należy zwrócić szczególną uwagę u chorych, u których występuje mania

145 / 1400

145. Który typ badań klinicznych charakteryzuje się najniższą wiarygodnością

146 / 1400

146. Na jakie objawy należy zwrócić szczególną uwagę u chorych, u których występuje mania

147 / 1400

147. Podejmowanie interwencji w środowisku wobec rodziny dotkniętej przemocą odbywa się w oparciu o procedurę „Niebieskie Karty”. Procedura ta:

148 / 1400

148. Ból nowotworowy oceniany w skali VAS powyżej 8 to:

149 / 1400

149. Choroba w rodzinie i jej „pozytywne konsekwencje”, to:

150 / 1400

150. W walce z bólem pielęgniarka musi ocenić:

151 / 1400

151. Cechy wyglądu pacjentki w starszym wieku przybierającej charakterystyczną przygarbioną postawę (tzw. garb wdowi),pozwalają na zdiagnozowanie:

152 / 1400

152. W reumatoidalnym zapaleniu stawów (RZS) początkowe zapalenie zazwyczaj dotyczy:

153 / 1400

153. Aby uzyskać wysoką skuteczność leczenia przeciwbólowego leki należy podawać:

154 / 1400

154. Zespół poupadkowy to:

155 / 1400

155. Ryzykowne zachowania, to działania, którym towarzyszy:

156 / 1400

156. W terapii nerwicy histerycznej należy zastosować:

157 / 1400

157. Jedną z najczęstszych przyczyn hospitalizacji wśród dzieci i młodzieży w wieku szkolnym są:

158 / 1400

158. Listy uczniów danej szkoły objętych opieką pielęgniarki szkolnej należy potwierdzać podpisaną przez dyrektorów szkół informacją o liczbie uczniów objętych opieką przez świadczeniodawcę i przekazać do wojewódzkiego oddziału NFZ:

159 / 1400

159. Wynik pulsoksymetrii będzie zafałszowany w przypadku:

160 / 1400

160. Celem edukacji zdrowotnej jest:

161 / 1400

161. Szczególną postacią zakrzepowego zapalenia żył powierzchownych jest postać tzw. wędrującego zapalenia. Jest/są to:

162 / 1400

162. Dla rozwoju pielęgniarstwa psychiatrycznego istotne znaczenie miał model relacji międzyludzkich autorstwa:

163 / 1400

163. Bezwzględnym przeciwwskazaniem do leczenia uzdrowiskowego NIE jest:

164 / 1400

164. Główną rolę w kreowaniu międzynarodowej polityki zdrowotnej odgrywa:

165 / 1400

165. Do działań niepożądanych diuretyków tiazydowych (hydrochlorotiazyd) i pętlowych (furosemid) należy:

166 / 1400

166. Suma punktów 15 w skali Waterlow, w ocenie ryzyka rozwoju odleżyn wskazuje na:

167 / 1400

167. Listy uczniów danej szkoły objętych opieką pielęgniarki szkolnej należy potwierdzać podpisaną przez dyrektorów szkół informacją o liczbie uczniów objętych opieką przez świadczeniodawcę i przekazać do wojewódzkiego oddziału NFZ:

168 / 1400

168. Dla rozwoju pielęgniarstwa psychiatrycznego istotne znaczenie miał model relacji międzyludzkich autorstwa:

169 / 1400

169. Pielęgniarka podczas wzajemnego poznawania się z pacjentem z zaburzeniami psychicznymi odgrywa rolę

170 / 1400

170. Na zdrowie ludzi w starszym wieku mają wpływ:

171 / 1400

171. Zadania pielęgniarki szkolnej wynikają m. in. ze standardów postępowania oraz umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych, która jest zawarta z:

172 / 1400

172. Punktem odniesienia umożliwiającym przeprowadzenie oceny jakości świadczeń medycznych, w tym czynności pielęgniarskich, jest:

173 / 1400

173. Do typowych objawów klinicznych kamicy moczowej należy:

174 / 1400

174. Zdolność pełnienia ról społecznych i utrzymywanie prawidłowych relacji z innymi ludźmi określamy jako:

175 / 1400

175. Celem nebulizacji chorego wentylowanego mechanicznie NIE jest:

176 / 1400

176. Umożliwianie społecznościom lokalnym i jednostkom uzyskanie przez nie pełnego potencjału zdrowotnego oparte jest na:

177 / 1400

177. Leukocytoza może mieć przyczyny fizjologiczne, takie jak:

178 / 1400

178. Społeczność lokalna to:

179 / 1400

179. Dostosowanie rytmów biologicznych człowieka do rozkładu jego czasu pracy, tak aby jak najmniej zaburzać fizjologię, to:

180 / 1400

180. Przewlekłe autoimmunologiczne zapalenie tarczycy to choroba:

181 / 1400

181. Zaniedbanie - naruszenie obowiązku do opieki ze strony osób bliskich jest formą przemocy:

182 / 1400

182. Kodeks etyki zawodowej pielęgniarki i położnej Rzeczypospolitej Polskiej zawiera szereg sformułowań odnoszących się do cech charakteru jakie powinna posiadać pielęgniarka/położna i są to m.in.:

183 / 1400

183. Dokonujesz oceny czynności poznawczych podopiecznej. Które z poniższych zachowań każe szukać pomocy lekarskiej

184 / 1400

184. Do form opieki nad osobami zależnymi, niesamodzielnymi w ramach systemu opieki zdrowotnej NIE zaliczamy:

185 / 1400

185. Zasady odpowiedzialności zawodowej pielęgniarek i położnych określa:

186 / 1400

186. Po zakończeniu kształcenia przez ucznia, pielęgniarka, higienistka szkolna albo położna przekazują indywidualną dokumentację medyczną ucznia

187 / 1400

187. Dochód na osobę w rodzinie to:

188 / 1400

188. Aby uzyskać wysoką skuteczność leczenia przeciwbólowego leki należy podawać:

189 / 1400

189. W ramach procedury „Niebieskie Karty” członkowie zespołu interdyscyplinarnego lub grupy roboczej na posiedzeniu w obecności zaproszonej osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie dokonują analizy sytuacji rodziny i wypełniają formularz:

190 / 1400

190. Skrining to badanie zaliczone do badań:

191 / 1400

191. Zgodnie z ogólnymi zasadami przeprowadzania i organizacji szczepień, odstęp między dwiema różnymi szczepionkami zawierającymi żywe drobnoustroje powinien być nie krótszy niż:

192 / 1400

192. Do działań niepożądanych diuretyków tiazydowych (hydrochlorotiazyd) i pętlowych (furosemid) należy:

193 / 1400

193. Do działań niepożądanych diuretyków tiazydowych (hydrochlorotiazyd) i pętlowych (furosemid) należy:

194 / 1400

194. Warunkiem powodzenia w leczeniu odleżyn jest:

195 / 1400

195. Celem opieki paliatywnej jest:

196 / 1400

196. Bezwzględnym przeciwwskazaniem do wykonania koronarografii jest:

197 / 1400

197. Celem testu przesiewowego jest:

198 / 1400

198. Do działań niepożądanych morfiny należą:

199 / 1400

199. Komunikacja interpersonalna to:

200 / 1400

200. Która z podanych wartości wskaźnika masy ciała (BMI) wskazuje na otyłość:

201 / 1400

201. Odzwierciedlenie to:

202 / 1400

202. Postawy przyzwolenia społecznego na złe traktowanie, dyskryminację osób starszych, to:

203 / 1400

203. Zespół poupadkowy to

204 / 1400

204. Listy uczniów danej szkoły objętych opieką pielęgniarki szkolnej należy potwierdzać podpisaną przez dyrektorów szkół informacją o liczbie uczniów objętych opieką przez świadczeniodawcę i przekazać do wojewódzkiego oddziału NFZ

205 / 1400

205. Osobie dotkniętej przemocą w rodzinie, udziela się bezpłatnej pomocy, w szczególności w formie:

206 / 1400

206. Do świadczeń niepieniężnych zaliczane są świadczenia z WYJĄTKIEM:

207 / 1400

207. Dieta w przewlekłym zapaleniu trzustki powinna być:

208 / 1400

208. Do objawów ostrej niewydolności nerek NIE należy/żą:

209 / 1400

209. W celu oceny stopnia niepełnosprawności dla planowania rehabilitacji medycznej posługujemy się następującymi skalami:

210 / 1400

210. W celu oceny stopnia niepełnosprawności dla planowania rehabilitacji medycznej posługujemy się następującymi skalami:

211 / 1400

211. Niedożywienie występujące u osób uprzednio dobrze odżywionych, wywołane urazem, operacją, zakażeniem, związane ze spadkiem białka i albumin, przy utrzymaniu wskaźników antropometrycznych w normie to niedożywienie:

212 / 1400

212. Pod pojęciem kacheksja rozumiemy:

213 / 1400

213. Skala Sacketta jest skalą oceniającą:

214 / 1400

214. Podstawowym lekiem pierwszego stopnia drabiny analgetycznej jest:

215 / 1400

215. Do szczegółowych standardów praktyki zawodowych pielęgniarek i położnych NIE należą:

216 / 1400

216. Osobie dotkniętej przemocą w rodzinie udziela się bezpłatnej pomocy w formie:

217 / 1400

217. W razie przypadkowego ukłucia pielęgniarki igłą zabrudzoną krwią nosiciela HIV konieczne jest m.in.

218 / 1400

218. MNA to kwestionariusz służący ocenie

219 / 1400

219. Przegląd systematyczny polega na

220 / 1400

220. Szczepienie przeciwko GRUŹLICY i WIRUSOWEMU ZAPALENIU WĄTROBY typu B po urodzeniu dziecka odbywa się w ciągu:

221 / 1400

221. Niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ) stosowane są w bólach nowotworowych. Pielęgniarka opiekująca się pacjentem leczonym NLPZ powinna zwrócić szczególną uwagę na objawy, takie jak

222 / 1400

222. Celem zasiłku stałego jest:

223 / 1400

223. Skrining to badanie zaliczone do badań:

224 / 1400

224. WHO opracowało plakat „5 momentów higieny rąk”, który zawiera informacje na temat kiedy i dlaczego należy je wykonać. Informacje, kiedy należy wykonać 5 momentów higieny rąk, dotyczą sytuacji:

225 / 1400

225. Jednym z etapów choroby szpitalnej dziecka chorego jest faza rozpaczy, która trwa:

226 / 1400

226. Zgodnie z kalendarzem szczepień szczepienie przeciw BŁONICY, TĘŻCOWI, KRZTUŚCOWI (pierwsza dawka szczepienia podstawowego) podawane jest:

227 / 1400

227. Etiologia przewlekłych chorób niezakaźnych ma zazwyczaj charakter złożony i wieloczynnikowy. Z punktu widzenia profilaktyki chorób przewlekłych kluczowe okazują się tak zwane czynniki poddające się modyfikacji związane ze stylem życia. Do najważniejszych modyfikowalnych czynników ryzyka chorób przewlekłych w Polsce, spośród niżej wymienionych, należą:

228 / 1400

228. U chorego z SM (stwardnieniem rozsianym) mogą wystąpić trudności adaptacyjne w środowisku. Udział pielęgniarki w kształtowaniu zachowań służących zapobieganiu negatywnych następstw dotyczy:

229 / 1400

229. U mężczyzn wprowadzenie cewnika do pęcherza moczowego może utrudniać:

230 / 1400

230. Jednym z uprawnień pacjenta jest prawo do żądania, aby udzielająca mu świadczeń zdrowotnych pielęgniarka:

231 / 1400

231. Bezwzględnym przeciwwskazaniem do wykonania koronarografii jest:

232 / 1400

232. Charakterystycznym objawem klinicznym twardziny układowej jest objaw:

233 / 1400

233. Pielęgniarka podczas wzajemnego poznawania się z pacjentem z zaburzeniami psychicznymi odgrywa rolę:

234 / 1400

234. Szczególną postacią zakrzepowego zapalenia żył powierzchownych jest postać tzw. wędrującego zapalenia. Jest/są to:

235 / 1400

235. Chory otrzymujący opioidy, powinien jednocześnie otrzymywać:

236 / 1400

236. Zgodnie z podejściem "siedliskowym" szkołę należy rozumieć jako miejsce, gdzie członkowie społeczności szkolnej nie tylko uczą się i pracują ale żyją w określonej zbiorowości. Czynniki decydujące o jakości środowiska społecznego szkoły to:

237 / 1400

237. Czy przynależność pielęgniarki/położnej do samorządu zawodowego jest obowiązkowa:

238 / 1400

238. Celem hartowania kikuta po amputacji kończyny jest:

239 / 1400

239. Kserostomia jest to:

240 / 1400

240. Przedmiotem monitorowania i oceny jakości opieki zdrowotnej, a także opieki pielęgniarskiej są trzy główne elementy:

241 / 1400

241. Wśród objawów klinicznych moczówki prostej NIE występuje:

242 / 1400

242. Epidemia to

243 / 1400

243. Od wielu lat w Polsce w szkołach prowadzona jest u uczniów profilaktyka fluorkowa kontaktowa (egzogenna) w postaci grupowego, nadzorowanego szczotkowania zębów preparatami fluorkowymi. Zabiegi te wykonywane są

244 / 1400

244. Pielęgniarka, położna uzyskująca tytuł specjalisty w danej dziedzinie ma obowiązek:

245 / 1400

245. System wsparcia to:

246 / 1400

246. Badanie przesiewowe służące do wykrywania zaburzeń widzenia barw wykonywane jest za pomocą:

247 / 1400

247. W trakcie doustnego testu tolerancji glukozy pielęgniarka rozpuszcza 75g glukozy w:

248 / 1400

248. Matka 15 miesięcznego dziecka, podaje w wywiadzie przebycie zachorowania dziecka na różyczkę, matka wie również, że nie jest to przeciwwskazanie do szczepienia i chciałaby zaszczepić dziecko na ODRĘ, ŚWINKĘ lub RÓŻYCZKĘ, po upływie jakiego czasu od wyzdrowienia może zostać wykonane szczepienie:

249 / 1400

249. Warunkiem zwiększania świadomości ludzi i motywacji do udziału w programach profilaktycznych jest:

250 / 1400

250. Ból nowotworowy oceniany w skali VAS powyżej 8 to:

251 / 1400

251. Do technik obserwacji bezpośrednich zmierzających do ustalenia pracochłonności danego zadania, zalicza się:

252 / 1400

252. Do typowych powikłań długotrwałej cukrzycy NIE należy

253 / 1400

253. Zgodnie z kalendarzem szczepień szczepienie przeciw BŁONICY, TĘŻCOWI, KRZTUŚCOWI (pierwsza dawka szczepienia podstawowego) podawane jest:

254 / 1400

254. U pacjenta z chorobą nowotworową może wystąpić ból spowodowany zniszczeniem włókien nerwowych na skutek ucisku nowotworowego, zabiegu chirurgicznego lub radioterapii. Określamy go terminem bólu:

255 / 1400

255. Do objawów ostrej niewydolności nerek NIE należy/żą:

256 / 1400

256. Metody epidemiologiczne stosuje się do:

257 / 1400

257. W modelu promocji zdrowia zorientowanym na chorobę działania skierowane są na

258 / 1400

258. U pacjenta z cukrzycą typu 2–go w 1 fazie klinicznej neuroartropatii Charcota stopa jest:

259 / 1400

259. Celem standaryzacji w Medycynie szkolnej było:

260 / 1400

260. Charakterystycznym objawem depresji NIE jest:

261 / 1400

261. Do form opieki nad osobami zależnymi, niesamodzielnymi w ramach systemu opieki zdrowotnej NIE zaliczamy

262 / 1400

262. Czy przynależność pielęgniarki/położnej do samorządu zawodowego jest obowiązkowa

263 / 1400

263. Pacjentka po niedokrwiennym udarze mózgu półkuli dominującej opuszcza szpital. Nadal utrzymuje się niedowład połowiczy i afazja. Pacjentka ma znacznie upośledzoną zdolność mówienia, ale rozumie mowę innych osób. U pacjentki występuje afazja:

264 / 1400

264. Owrzodzenia tętnicze:

265 / 1400

265. Benchmarking funkcyjny polega na:

266 / 1400

266. Dom pomocy społecznej jest jednostką organizacyjną pomocy społecznej:

267 / 1400

267. Podejmowanie interwencji w środowisku wobec rodziny dotkniętej przemocą odbywa się w oparciu o procedurę Niebieskie Karty. Procedura ta:

268 / 1400

268. Do objawów klinicznych nadczynności tarczycy należy:

269 / 1400

269. Teoria M. Leininger zaliczana jest do grup teorii:

270 / 1400

270. Społeczność lokalna to:

271 / 1400

271. Niedożywienie będące następstwem przewlekłego niepowikłanego głodzenia, w którym dochodzi do zmniejszenia masy ciała i innych wskaźników antropometrycznych oraz wskaźników prawidłowych stężeń w surowicy krwi należy do typu:

272 / 1400

272. Zachowania zgodne z oczekiwaniami innych, dążenie do osiągania wartości wyznaczonych przez grupy, uznanie ich za cenne i pożądane, wywiązywanie się z roli członka grupy zgodnie z jej oczekiwaniami i przestrzeganie wszystkich zasad w niej obowiązujących nosi nazwę:

273 / 1400

273. Przedstawicielem ochrony zdrowia uprawnionym do działań w ramach procedury „Niebieskie Karty” jest osoba wykonująca zawód medyczny, w tym:

274 / 1400

274. Odwrotna izolacja polega na

275 / 1400

275. Kto był w Polsce prekursorką ruchu hospicyjnego

276 / 1400

276. Najwłaściwsza droga podawania leków przeciwbólowych w zwalczaniu bólu nowotworowego u pacjenta z zaburzeniami połykania, wymiotami, to droga:

277 / 1400

277. Diagnoza społeczna będąca składową diagnozy problemu podczas tworzenia programów promocji zdrowia, określa:

278 / 1400

278. Celem testu przesiewowego jest:

279 / 1400

279. Do jednostek organizacyjnych pomocy społecznej NIE należy/żą:

280 / 1400

280. W chorobach zapalnych stawów ból jest najsilniejszy w godzinach:

281 / 1400

281. Jaka instytucja ustala ranking publikacji naukowych w Polsce

282 / 1400

282. Jakie działania podejmiesz jeżeli Twoi podopieczni wybierają się na wycieczkę do Tunezji i Maroka i pytają czy szczepienia ochronne, którym byli poddani zabezpieczają ich przed zachorowaniem na choroby

283 / 1400

283. Obecność świeżej krwi w stolcu:

284 / 1400

284. Pielęgniarka stawiając diagnozę pielęgniarską w chorobach reumatycznych szczególna uwagę zwraca na:

285 / 1400

285. Do objawów ostrej niewydolności nerek NIE należy/żą:

286 / 1400

286. Jakie czynności może samodzielnie podjąć pielęgniarka rodzinna w domu pacjenta do czasu przybycia lekarza w przypadku wystąpienia u pacjenta obrzęku płuc

287 / 1400

287. Typowymi objawami skórnymi zapalenia skórno-mięśniowego są:

288 / 1400

288. Skuteczny program promocji zdrowia w społeczności lokalnej powinien:

289 / 1400

289. Evidence - Based Medicine (EBM), uznaje się na podstawie literatury przedmiotu, że jest to:

290 / 1400

290. Terapia uzależnienia od alkoholu obejmuje:

291 / 1400

291. Osobie dotkniętej przemocą w rodzinie, udziela się bezpłatnej pomocy, w szczególności w formie

292 / 1400

292. W celu stwierdzenia niedoczynności tarczycy należy oznaczyć poziom

293 / 1400

293. Do objawów klinicznych nadczynności tarczycy należy:

294 / 1400

294. Międzynarodowym dokumentem uchwalonym w celu przeciwdziałania handlu narządami, jest:

295 / 1400

295. Obecność świeżej krwi w stolcu:

296 / 1400

296. Do leków przyczyniających się do upośledzenia perfuzji nerek, szczególnie u chorych odwodnionych i z obustronnym zwężeniem tętnicy nerkowej (lub tętnicy jednej nerki), należą:

297 / 1400

297. Zaniedbanie - naruszenie obowiązku do opieki ze strony osób bliskich jest formą przemocy:

298 / 1400

298. Rekomendowanym przez WHO narzędziem do diagnozowania osób uzależnionych od alkoholu jest:

299 / 1400

299. Celem standaryzacji w Medycynie szkolnej było:

300 / 1400

300. Podstawowym badaniem stosowanym w rozpoznawaniu zaburzeń czynnościowych chorób układu oddechowego jest:

301 / 1400

301. Model edukacji zdrowotnej ukierunkowanej na zdrowie uwzględnia podejmowanie wysiłków na rzecz zdrowia, celami tej edukacji są:

302 / 1400

302. Audyt przeprowadzany przez niezależne organizacje zewnętrzne, które prowadzą certyfikacje lub rejestrację za zgodność z wymogami ISO, to audyt:

303 / 1400

303. Do jednostek organizacyjnych pomocy społecznej NIE należy/żą:

304 / 1400

304. Mniejsza wiarygodność pomiarów BMI w starości wynika z

305 / 1400

305. W reumatoidalnym zapaleniu stawów (RZS) początkowe zapalenie zazwyczaj dotyczy:

306 / 1400

306. Dochód na osobę w rodzinie to:

307 / 1400

307. Edukacja chorego z cukrzycą i jego rodziny powinna obejmować zasady zapobiegania i ewentualnego rozpoznawania hipoglikemii, która:

308 / 1400

308. Najczęstszą przyczyną krwawienia podpajęczynówkowego jest:

309 / 1400

309. W przygotowaniu do badania ultrasonograficznego jamy brzusznej pacjent powinien przestrzegać zaleceń, z WYJĄTKIEM:

310 / 1400

310. Pacjentka chora na schizofrenię, obecnie pobudzona ruchowo, która słyszy wrogie głosy i twierdzi, że ludzie cały czas ją obserwują, cierpi na urojenia:

311 / 1400

311. Jedną z najczęstszych przyczyn hospitalizacji wśród dzieci i młodzieży w wieku szkolnym są:

312 / 1400

312. W rozważaniach teoretycznych nad problematyką jakości w opiece zdrowotnej Avedis Donabedian określił trzy wymiary jakości: struktura, proces, efekt (wynik). Do procesu zaliczamy:

313 / 1400

313. Jednym z kryterium rozpoznania przewlekłej choroby nerek jest wskaźnik przesączania kłębuszkowego (GFR). Wartość wskaźnika GFR świadcząca o przewlekłej chorobie nerek wynosi:

314 / 1400

314. Po zakończeniu kształcenia przez ucznia, pielęgniarka, higienistka szkolna albo położna przekazują indywidualną dokumentację medyczną ucznia:

315 / 1400

315. Kontrola masy ciała jest ważnym elementem samoopieki pacjenta z rozpoznaną przewlekłą niewydolnością krążenia. Zarówno pacjent jak i jego rodzina powinni wiedzieć, że lekarza należy powiadomić, gdy:

316 / 1400

316. Podopieczna lat 68, otyła. Skarży się na uczucie osłabienia, bóle głowy, brak łaknienia, zwiększone pragnienie, pocenie się twarzy i głowy, świąd sromu. Występuje częste parcie na mocz, ziębnięcie stóp. Jakie schorzenie sugerują opisane objawy?

317 / 1400

317. Strategie promocji zdrowia powinny dążyć do ochrony środowiska naturalnego i społecznego. Wspieranie się, działanie na rzecz priorytetów, strategii, planowania, podejmowania decyzji i ich wdrażania w celu poprawy zdrowia, to jeden z głównych obszarów dla promocji zdrowia, możemy go zaliczyć do: