/140

PIELĘGNIARSTWO RATUNKOWE

PIELĘGNIARSTWO RATUNKOWE - JESIEŃ 2019

1 / 140

1. Dokumentacja medyczna w postaci karty medycznych czynności ratunkowych powinna być sporządzona w:

2 / 140

2. Nadzór nad systemem PRM na terenie województwa sprawuje:

3 / 140

3. Ewakuacja z miejsca zdarzenia do szpitala w drugiej kolejności dotyczy poszkodowanych oznaczonych kodem segregacji:

4 / 140

4. Zajęcia edukacyjne w zakresie udzielania pierwszej pomocy mogą być realizowane przez:

5 / 140

5. W ramach zadań pielęgnacyjnych w obszarze segregacji medycznej, rejestracji i przyjęć SOR pielęgniarka:

6 / 140

6. Dysponent zespołów ratownictwa medycznego jest zobowiązany do sporządzania i prowadzenia dokumentacji indywidualnej w formie:

7 / 140

7. Akcja prowadzenia medycznych czynności ratunkowych rozpoczyna się:

8 / 140

8. Działalność lotniczych zespołów ratownictwa medycznego jest finansowana:

9 / 140

9. W przypadku zgonu pacjenta na skutek uszkodzenia ciał lub zatrucia dokumentacja medyczna powinna być przechowywana przez okres:

10 / 140

10. Medyczne czynności ratunkowe udzielane są przez:

11 / 140

11. W ramach zadań diagnostycznych w obszarze resuscytacyjno – zabiegowym SOR pielęgniarka wykonuje:

12 / 140

12. Zespół Hornera sugerują poniższe objawy:

13 / 140

13. Wykonując test Allena u pacjenta, uciskamy tętnicę:

14 / 140

14. Objaw Cullena służy ocenie:

15 / 140

15. Ciśnienie pulsacyjne oznacza:

16 / 140

16. Do najczęściej używanych skal do oceny głębokości sedacji NIE należy:

17 / 140

17. Oddech Biota występuje przy:

18 / 140

18. Urazy głowy oraz urazy mnogie są przyczyną większości poważnych obrażeń u dzieci. W celu określenia stopnia ciężkości urazu stosuje się skalę Glasgow dla dzieci. Uraz umiarkowany jest, gdy w skali Glasgow dziecko otrzymuje:

19 / 140

19. W świeżym zawale ściany dolnej występują charakterystyczne uniesienia ST w odprowadzeniach:

20 / 140

20. Ból spowodowany rotacją wewnętrzną zgiętego prawego uda pacjenta wskazuje na objaw:

21 / 140

21. Typowymi i łatwymi objawami do wykrycia w przypadku odmy opłucnowej są:

22 / 140

22. Pierwszy ton serca ( S1) wytwarza:

23 / 140

23. Które z poniższych twierdzeń odnoszących się do trzeciego tonu serca (S3) jest prawdziwe:

24 / 140

24. Terminem PEEP określa się:

25 / 140

25. Do czynników ryzyka związanych z założeniem wkłucia centralnego, dotyczących pacjenta należą wszystkie, z WYJĄTKIEM:

26 / 140

26. Test MMSE wykorzystuje się do oceny:

27 / 140

27. Załamek P w prawidłowym zapisie elektrokardiografii określa:

28 / 140

28. Do objawów oponowych NIE należy:

29 / 140

29. Prawidłowe wartości ciśnienia w prawym przedsionku wynoszą:

30 / 140

30. Wskazaniem do leczenia tlenem nie jest:

31 / 140

31. Jeśli u pacjenta z zawałem ściany dolnej mięśnia sercowego wystąpi hipotonia po podaniu NTG, należy brać pod uwagę:

32 / 140

32. Po założeniu drenażu jamy opłucnej należy ułożyć pacjenta w pozycji:

33 / 140

33. Zjawisko auto-PEEP może wiązać się z koniecznością zastosowania wyższych niż zazwyczaj energii defibrylacji i być szczególnie wysokie u:

34 / 140

34. Rurki Wendla:

35 / 140

35. W przypadku drenażu jamy opłucnej ratującego życie, bez możliwości kontroli obrazowej wybiera się miejsce położone w obrębie trójkąta bezpieczeństwa, który wyznaczają z WYJĄTKIEM:

36 / 140

36. Przy pierwszej defibrylacji początkowa wartość energii dwufazowej nie powinna być niższa niż:

37 / 140

37. Udrażniając drogi oddechowe możemy użyć m.in.rurki lub maski. Zakładamy ją na ślepo, jest skonstruowana tak, żeby założyć ją do przełyku, ma dwa porty, które są połączone odpowiednio dwoma mankietami:przełykowym i gardłowym, jest przyrządem jednorazowym, występuje w dwóch rozmiarach, jej wadą jest to, że jest wykonana z twardego tworzywa. Powyższy opis wskazuje na:

38 / 140

38. Dostęp do żyły „centralnej” można uzyskać przez wprowadzenie:

39 / 140

39. Urządzenie do wspomagania reanimacji/resuscytacji Lucas CPR:

40 / 140

40. W przypadku chorych niestabilnych hemodynamicznie w celu ich odwodnienia, korzystniejsze jest zastosowanie:

41 / 140

41. Nalokson można podawać:

42 / 140

42. Która z poniższych metod suplementacji tlenu pozwala najprecyzyjniej dawkować jego stężenie:

43 / 140

43. Rękoczyny, które poprawiają drożność dróg oddechowych zablokowanych przez język lub inne struktury górnych dróg oddechowych to:

44 / 140

44. Podanie jakiego leku może odroczyć konieczność intubacji w przypadku niewydolności oddechowej spowodowanej zatruciem benzodiazepinami:

45 / 140

45. U chorego po urazie komunikacyjnym stwierdzono następujące objawy: częstość serca – 0-120/min., prawidłowe ciśnienie tętnicze krwi, zmniejszone ciśnienie tętna, częstość oddechów 20 – 30/min., diureza 20 – 30 ml/godz., pobudzenie psychoruchowe. Powyższe objawy sugerują, iż chory utracił następującą objętość krwi:

46 / 140

46. Minimalny przepływ tlenu przy zastosowaniu maski twarzowej musi wynosić:

47 / 140

47. Do monitorowania pacjentów wykorzystasz skale sedacji:

48 / 140

48. Kardiowersja elektryczna bezpiecznie i szybko przywraca rytm zatokowy w przypadku wystąpienia:

49 / 140

49. Zbyt wysokie ciśnienie w mankiecie uszczelniającym rurki intubacyjnej:

50 / 140

50. Jakie jest najpoważniejsze powikłanie porażeniem prądem elektrycznym:

51 / 140

51. Przeciwwskazaniem do intubacji pacjenta za pomocą bronchofiberoskiopu przez nos NIE jest:

52 / 140

52. Zaintubowani chorzy z POChP w wywiadzie są szczególnie narażeni na powstanie:

53 / 140

53. Do powikłań związanych z wykonaniem konikopunkcji należy:

54 / 140

54. Wskazaniem do wykonania konikopunkcji jest:

55 / 140

55. Przeciwwskazaniem do założenia dojścia doszpikowego jest:

56 / 140

56. Nagłą śmierć sercową (SCD, ang. sudden cardiac death) rozpoznajemy gdy zgon z przyczyn sercowych nastąpił nagle a objawy poprzedzające wystąpiły nie wcześniej niż przed:

57 / 140

57. Według badań epidemiologicznych, wysokie spożycie soli sprzyja wzrostowi ciśnienia i zwiększa częstość występowania nadciśnienia tętniczego. Efekt ten może nasilać się na skutek spożywania zbyt małej ilości pokarmów zawierających:

58 / 140

58. Kardiowersję u pacjenta przytomnego wykonuje się w znieczuleniu:

59 / 140

59. U wszystkich pacjentów z bólem w klatce piersiowej lub z innymi objawami wskazującymi na ostry zespół wieńcowy, badanie EKG powinno być wykonane od chwili przyjęcia do szpitala w ciągu:

60 / 140

60. Do SOR przywieziono pacjenta z podejrzeniem zawału mięśnia sercowego powikłanego wstrząsem kardiogennym objawiającym się wszystkimi niżej wymienionymi problemami z WYJĄTKIEM:

61 / 140

61. W celu stwierdzenia istnienia hipotonii ortostatycznej pomiar ciśnienia tętniczego u pacjenta należy wykonać:

62 / 140

62. Na miejscu zdarzenia należy ocenić poziom świadomości pacjenta według skali Glasgow. Ile punktów w skali Glasgow przyznasz choremu, który: otwiera oczy tylko w odpowiedzi na twój głos, wykazuje reakcje obronną na ból, używa kończyny by oprzeć się zadanemu bólowi, przy próbie porozumienia się z chorym pacjent jest splątany, mówi nieskładnie:

63 / 140

63. Objaw Cullena i objaw Grey – Turnera mogą wystąpić w przypadku:

64 / 140

64. Nadmierna podaż 0,9% chlorku sodowego może być przyczyną:

65 / 140

65. Do objawów ostrego zapalenia wyrostka robaczkowego zalicza się:

66 / 140

66. W przypadku wystąpienia wstrząsu anafilaktycznego aminą katecholową z wyboru jest:

67 / 140

67. Najczęstszą przyczyną wystąpienia ostrej niewydolności nerek NIE jest:

68 / 140

68. W przerwaniu stanu drgawkowego lekami pierwszego rzutu są:

69 / 140

69. Do powikłań leczenia z zastosowaniem wodorowęglanu sodowego należy:

70 / 140

70. W przypadku niekardiogennego obrzęku płuc, będącego następstwem sepsy, zalecane jest prowadzenie wentylacji zastępczej chorego objętością oddechową wynoszącą:

71 / 140

71. Aminą katecholową z wyboru w leczeniu zaburzeń kurczliwości serca w przebiegu wstrząsu septycznego jest:

72 / 140

72. W resuscytacji płynowej ciężkiej sepsy i wstrząsu septycznego pierwszorzutowym postępowaniem z wyboru jest:

73 / 140

73. Wstrząs septyczny jest konsekwencją niżej wymienionych interakcji różnych zmian hemodynamicznych z wyjątkiem:

74 / 140

74. Szpilkowate źrenice, depresja ośrodka oddechowego, zaburzenia świadomości - wymienione objawy kliniczne są typowe dla toksydromów:

75 / 140

75. Które z poniższych twierdzeń odnoszących się do zwichnięć panewkowo- ramiennych jest prawdziwe:

76 / 140

76. Zewnątrzkomórkowe stężenie jonów potasu jest utrzymywane ściśle pomiędzy:

77 / 140

77. Które z poniższych twierdzeń dotyczących połknięcia substancji żrących jest prawdziwe:

78 / 140

78. U pacjentów z poważnymi oparzeniami płomieniem lub prądem o wysokim napięciu, zabarwienie moczu wskazujące na hemoglobinurię lub mioglobinurię jest:

79 / 140

79. Większość poważnych schorzeń powstałych podczas nurkowania jest skutkiem:

80 / 140

80. W przypadku zatrucia salicylanami NIE występuje:

81 / 140

81. Które z poniższych twierdzeń odnoszących się do skręcenia jest prawdziwe:

82 / 140

82. O ciężkiej hiperkaliemii mówimy, kiedy stężenie jonów potasu w surowicy:

83 / 140

83. Nieprzytomny pacjent po ciężkim urazie głowy:

84 / 140

84. Metodę "obracania belki' w celu odwrócenia ciała stosuje się u pacjentów z podejrzeniem:

85 / 140

85. Klasyfikacja według Murraya dotyczy uszkodzeń:

86 / 140

86. Jaka jest najbardziej typowa infekcja w obrębie ręki:

87 / 140

87. Po przybyciu na miejsce wypadku, który miał miejsce około 15 minut wcześniej, zespół ,,S’’ ratownictwa medycznego( w składzie lekarz, ratownik, pielęgniarka) stwierdził, że potrącony przez samochód rowerzysta jest nieprzytomny, słabo reaguje na ból, ma zachowany oddech, prawidłowe tętno i tłuczoną ranę skóry głowy w prawej okolicy ciemieniowej. Stwierdzono także, że prawa źrenica jest szeroka i nie reaguje na światło. Przy stymulacji bólowej chory słabo porusza kończynami po lewej stronie. W takiej sytuacji NIEWŁAŚCIWE jest:

88 / 140

88. Wskaż zdanie NIEPOPRAWNE. Przed podjęciem transportu pacjenta z miejsca wypadku do szpitala należy pamiętać:

89 / 140

89. Cecha charakterystyczną pourazowych zaburzeń stresowych NIE jest:

90 / 140

90. Organizacja pracy CPR w przypadku zdarzenia masowego wymagać będzie następujących czynności z wyjątkiem:

91 / 140

91. Na każdego poszkodowanego osoba wykonująca triage NIE powinna poświęcić więcej czasu niż:

92 / 140

92. Które z poniższych założeń odnoszących się do Systemu Poszukiwawczo- Ratowniczego (SAR) NIE jest prawdziwe:

93 / 140

93. Do oceny ciężkości urazu używa się skali:

94 / 140

94. Czynnikami predysponującymi do wystąpienia zatoru płynem owodniowym u kobiety rodzącej są:

95 / 140

95. „Triada norymberska” to zespół objawów źle rokujących występujących u kobiety ciężarnej we wstrząsie septycznym:

96 / 140

96. Profilaktyka zespołu aortalno – żylnego ASC – aortocaval compression syndrome, zależnego od pozycji ciężarnej polega na ułożeniu ciała kobiety pod kątem:

97 / 140

97. Dominującym objawem łożyska przodującego są:

98 / 140

98. Trzeci okres porodu to:

99 / 140

99. Materiał zatorowy dotyczący zatorowości płucnej w przypadku kobiety w ciąży najczęściej stanowi:

100 / 140

100. Cięcie cesarskie z powodu wypadnięcia pępowiny jest wskazaniem do zastosowania u kobiety:

101 / 140

101. W związku z tym, że wyniosłość krtaniowa chrząstki tarczowatej często jest słabo wykształcona u dzieci przed okresem dojrzewania to w wypadku przez skórnego nakłucia błony pierścienno- tarczowej punktami orientacyjnymi są:

102 / 140

102. Woda o temperaturze 70°C działająca na skórę niemowlęcia przez 1 sekundę powoduje:

103 / 140

103. Nitrogliceryna jest lekiem rozszerzającym mięśnie gładkie naczyń, działa:

104 / 140

104. W przypadku drenażu jamy opłucnowej nacięcie skóry powinno znajdować się dokładnie:

105 / 140

105. Dziecko znajduje się we wstrząsie oparzeniowym wymaga podania płynów. Prawidłowy wzór Reguły Parklanda dla dzieci w celu obliczenia zapotrzebowania płynowego to:

106 / 140

106. Największa jednorazowa dawka Atropiny podawana dzieciom < 8 lat dożylnie lub doszpikowo to:

107 / 140

107. W resuscytacji noworodka jeżeli tętno spada poniżej 60 uderzeń/ min, należy:

108 / 140

108. Zaburzenia rozwoju, złe tempo wzrostu, brak higieny ciała, niedbałe ubranie, brak opieki to objawy wskazujące na:

109 / 140

109. Noworodka urodzonego z czynnością serca powyżej 100 ud/min., prawidłowym oddechem, reakcja na wprowadzenie cewnika do otworów nosowych to płacz i grymas twarzy, tułów różowy, wyraźne ruchy zginania kończyn górnych i dolnych, obecność sinicy dłoni i stóp, należy ocenić w skali Apgar na:

110 / 140

110. „Żelazna zasada” odnosząca się do norm wielkości rurek intubacyjnych w ratownictwie mówi, że:

111 / 140

111. Prawidłową czynność oddechową u noworodka warunkują czynniki:

112 / 140

112. Zasady podstawowych czynności resuscytacyjnych u dzieci zakładają obecność jednego ratownika w sytuacji zatrzymania krążenia i oddychania w warunkach poza szpitalnych. W takim wypadku obowiązuje następująca kolejność czynności ratowniczych:

113 / 140

113. Bierzesz udział w akcji porodowej w trybie nagłym. Po przeprowadzeniu porodu obręczy barkowej i pozostałych części ciała noworodka następną czynnością którą wykonasz jest zaciśniecie sznura pępowiny w dwóch miejscach i przecięcie go miedzy kleszczykami w ciągu:

114 / 140

114. Drgawki są istotnym problemem klinicznym u noworodków. Napady charakteryzujące się pojedynczymi skurczami zgięciowymi ramion i ( lub) szyi, przypominające odruch MORO to:

115 / 140

115. Rurkę intubacyjną bez mankietu uszczelniającego stosuje w celu zmniejszenia ryzyka obrzęku podgłośniowego lub zwężenia podgłośniowego podczas przedłużonej intubacji:

116 / 140

116. Wartość energii skutecznej podczas defibrylacji dzieci dla pierwszego i kolejnych wyładowań wynosi:

117 / 140

117. Najczęściej stosowaną procedurą usunięcia trucizny z żołądka jest jego płukanie. Zabieg płukania powinien być wykonany w ciągu pierwszej godziny od spożycia trucizny. U dzieci poniżej 5 roku życia do płukania żołądka wykorzystuje się jedynie:

118 / 140

118. Rozległość uszkodzenia powierzchni ciała dziecka w wyniku oparzenia można określić przez zastosowanie:

119 / 140

119. Prowadząc podstawowe zabiegi resuscytacyjne u dzieci działania prowadzimy według SAFE, gdzie „ S” oznacza:

120 / 140

120. Epinefrynę zastosujesz, z WYJĄTKIEM:

121 / 140

121. Metody epidemiologiczne stosuje się do:

122 / 140

122. Pielęgniarka i położna wykonują zlecenia lekarskie:

123 / 140

123. Rzecznikiem odpowiedzialności zawodowej pielęgniarek i położnych może zostać:

124 / 140

124. Pielęgniarka, położna uzyskująca tytuł specjalisty w danej dziedzinie ma obowiązek:

125 / 140

125. Pielęgniarka/położna może prowadzić badania naukowe i:

126 / 140

126. Stanowiska kierownicze w pielęgniarstwie obsadzane w drodze postępowania konkursowego, regulowane są przez ustawę o:

127 / 140

127. Proksemika zajmuje się:

128 / 140

128. Komunikacja, a więc wymiana różnego rodzaju informacji, zachodzi na wielu poziomach. Najbardziej bliskim człowiekowi poziomem, sięgającym w jego sferę osobistą, jest poziom:

129 / 140

129. Psychoterapia elementarna to:

130 / 140

130. Model transformacji demograficznej zakłada, że wartości kluczowych parametrów opisujących populację, które kształtują jej strukturę demograficzną zmieniają się:

131 / 140

131. Analiza czynników innych niż zdrowotne, które mogą mieć wpływ na stan zdrowia na poziomie województw została pogrupowana w trzech kategoriach: sytuacja demograficzna, rynek pracy i edukacja, sytuacja gospodarcza i stan gospodarstw domowych. Do oceny sytuacji demograficznej w województwach wykorzystane zostały dwa wskaźniki, są to:

132 / 140

132. „5 momentów higieny rąk WHO” zawiera wskazania do wykonania higieny rąk, ułożone w kolejności:

133 / 140

133. Dokument, w którym znajduje się opis wzajemnego oddziaływania między procesami systemu zarządzania jakością, nazywa się:

134 / 140

134. W ocenie kompetencji miękkich pracownika uwzględnisz:

135 / 140

135. Kierowanie przez delegowanie uprawnień przynosi konkretne korzyści, do których zaliczamy:

136 / 140

136. W oficjalnych kryteriach oceny ofert dla świadczeń medycznych składanych płatnikowi (obecnie NFZ), nie znajdują się kryteria:

137 / 140

137. Do technik obserwacji bezpośrednich zmierzających do ustalenia pracochłonności danego zadania, zalicza się:

138 / 140

138. PubMed/Medline, Cochrane Nursing Care, Cochrane Summaries, są to nazwy:

139 / 140

139. Wskaż, który typ badań klinicznych charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością:

140 / 140

140. Evidence-Based Medicine (EBM), uznaje się na podstawie literatury przedmiotu, że jest to:

Your score is

The average score is 0%

0%