/1540

BANK PYTAŃ

PIELĘGNIARSTWO CHIRURGICZNE - LOSOWE PYTANIA (50)

1 / 1540

1. Według Evidence-Based Medicine decyzji klinicznych NIE powinno podejmować się na podstawie:

2 / 1540

2. Z a czynniki wewnętrzne predysponujące do występowania kamicy układu moczowego, uznaje się:

3 / 1540

3. Rzecznikiem odpowiedzialności zawodowej pielęgniarek i położnych może zostać:

4 / 1540

4. Zmienna, która pojawia się w przebiegu badania jako skutek oraz nie podlega manipulacji lecz obserwacji i pomiarom jest to:

5 / 1540

5. U pacjenta po urazie czaszkowo- mózgowym pielęgniarka zaobserwowała zwolnienie oddechu, może to być pierwszym sygnałem:

6 / 1540

6. Czy przynależność pielęgniarki/położnej do samorządu zawodowego jest obowiązkowa:

7 / 1540

7. Powiększający się tętniak aorty brzusznej NIE objawia się:

8 / 1540

8. Celowe podanie chemioterapeutyków przed zabiegiem operacyjnym nazywa się chemioterapią:

9 / 1540

9. Obserwując pacjenta po zabiegu PCNL (przezskórna nefrolitotrypsja), należy zwrócić uwagę na nasilenie krwawienia, z:

10 / 1540

10. Podstawą przygotowania chorego do samodzielnego i aktywnego życia jest edukacja a jej obszary działań w chirurgii, to między innymi:

11 / 1540

11. Eutyreoza jest to stan, w którym we krwi występuje:

12 / 1540

12. Przeciwwskazaniem do zabiegu operacyjnego w trybie planowanym jest wystąpienie rano u chorego następujących dolegliwości:

13 / 1540

13. Który z wymienionych czynników w najwyższym stopniu zmniejsza zapotrzebowanie na leki przeciwbólowe u dziecka po operacji

14 / 1540

14. D o najczęstszych powikłań żywienia dojelitowego należy biegunka. Zadaniem pielęgniarki opiekującej się dzieckiem z założonym zgłębnikiem PEG jest zminimalizowanie ryzyka biegunki przez:

15 / 1540

15. Skala Sacketta jest skalą oceniającą:

16 / 1540

16. Objawy OGÓLNE uwięźniętej przepukliny, to:

17 / 1540

17. Badanie tętna w sytuacji niedokrwienia kończyn dolnych powinno być oceniane i rozpoczynać się:

18 / 1540

18. Objawami sugerującymi oparzenie dróg oddechowych, są między innymi:

19 / 1540

19. Koncepcja TIME stosowana w leczeniu ran o różnej etiologii, polega na:

20 / 1540

20. Stosując technikę opukiwania możemy określić wielkość wątroby. Prawidłowa rozpiętość stłumienia wątroby w linii środkowo-obojczykowej, wynosi:

21 / 1540

21. Leczenie żywieniowe jest przeciwwskazane między innymi w przypadku:

22 / 1540

22. W celu różnicowania u dziecka wodniaka jądra z przepukliną pachwinową wykonuje się:

23 / 1540

23. Przy oparzeniach u dzieci do oceny powierzchni oparzenia stosujemy regułę:

24 / 1540

24. Resuscytacja płynowa w leczeniu choroby oparzeniowej polega na przetaczaniu krystaloidów według reguły:

25 / 1540

25. Jaka czynność u pacjenta z niedowładem utrudnia mu samoobsługę?

26 / 1540

26. Do powikłań będących następstwem długotrwałego braku aktywności ruchowej, NIE należą:

27 / 1540

27. Do odległych powikłań po arteriografii należy/należą:

28 / 1540

28. Pacjent, u którego rozpoznano achalazję wpustu (kurcz wpustu) powinien stosować się do podanych niżej zaleceń, z WYJĄTKIEM:

29 / 1540

29. Skalą punktową odnoszącą się do trzech objawów, tj. stopnia orientacji w sytuacji i jakości odpowiedzi na pytanie, otwierania oczu pod wpływem bodźca słownego lub bólowego oraz rodzaju reakcji obronnej na bodziec bólowy, jest skala:

30 / 1540

30. U pacjenta z tamponadą serca po urazie klatki piersiowej obserwuje się między innymi:

31 / 1540

31. Analiza czynników innych niż zdrowotne, które mogą mieć wpływ na stan zdrowia na poziomie województw została pogrupowana w trzech kategoriach: sytuacja demograficzna, rynek pracy i edukacja, sytuacja gospodarcza i stan gospodarstw domowych. Do oceny sytuacji demograficznej w województwach wykorzystane zostały dwa wskaźniki, są to:

32 / 1540

32. Pielęgniarka u pacjenta z cewnikiem ma pobrać mocz na posiew. Prawidłowym jej działaniem będzie:

33 / 1540

33. Odtworzenie prawidłowego ustawienia odłamów (w znieczuleniu ogólnym lub miejscowym) sposobem zamkniętym, otwartym lub przez wyciąg szkieletowy nazywa się:

34 / 1540

34. Objaw wyważania Barlowa oznacza:

35 / 1540

35. Objawy zespołu hiperwentylacji to:

36 / 1540

36. Badając zmiany zabarwienia skóry kończyn dolnych podnosimy obie nogi pacjenta pod kątem 60° na mniej więcej 1 minutę. Następnie prosimy pacjenta aby usiadł ze swobodnie zwisającymi kończynami. Żyły na stopach i kostkach prawidłowo powinny wypełnić się mniej więcej po:

37 / 1540

37. Stanowiska kierownicze w pielęgniarstwie obsadzane w drodze postępowania konkursowego, regulowane są przez ustawę o:

38 / 1540

38. Pacjent zgłasza ból kończyny dolnej występujący przy chodzeniu a ustępujący w spoczynku, występuje u niego:

39 / 1540

39. W żywieniu pozajelitowym drogą żył obwodowych mogą być podawane płyny:

40 / 1540

40. Do działań pielęgniarki w zapobieganiu zmianom patologicznym w układzie moczowym u chorych unieruchomionych z powodu leczenia urazów narządu ruchu, NIE należy:

41 / 1540

41. Napadowe niedokrwienie palców rąk występujące częściej u młodych, znerwicowanych kobiet z dużą wrażliwością dłoni na zimno nosi nazwę:

42 / 1540

42. W odniesieniu do chorych oparzonych, hospitalizacji NIE podlegają dzieci:

43 / 1540

43. Sytuację, w której pacjent przyjmuje więcej niż kilka leków jednocześnie określamy:

44 / 1540

44. Który z wymienionych objawów stwierdzonych u dziecka w dniu zabiegu operacyjnego NIE jest przeciwwskazaniem do zabiegu?

45 / 1540

45. Kolostomia jest to chirurgicznie wykonane połączenie:

46 / 1540

46. Kamica struwitowa spowodowana jest wytrącaniem:

47 / 1540

47. Nadmierne ślinienie się noworodka, ksztuszenie się śliną i zaburzenia w oddychaniu, świadczą o:

48 / 1540

48. Pielęgniarka i położna wykonują zlecenia lekarskie:

49 / 1540

49. Triada objawów charakterystyczna dla przełomu tarczycowego, to:

50 / 1540

50. Do objawów miejscowego zakażenia rany pooperacyjnej zalicza się:

51 / 1540

51. Jaka instytucja ustala ranking publikacji naukowych w Polsce

52 / 1540

52. Uczestniczenie pielęgniarki, położnej w zabiegach i eksperymentach biomedycznych:

53 / 1540

53. W jakim czasie dochodzi do największego obrzęku pourazowego spowodowanego uciskiem gipsu

54 / 1540

54. Na podstawie klasyfikacji kolorowej, jaki kolor przyzna pielęgniarka ranie z martwicą rozpływową z wysiękiem:

55 / 1540

55. Analiza zewnętrzna dokumentu NIE polega na:

56 / 1540

56. U pacjenta skarżącego się na dolegliwości ze strony układu moczowego, sprawdzamy objaw:

57 / 1540

57. Triada objawów charakterystyczna dla przełomu tarczycowego, to:

58 / 1540

58. D o określenia aktywności krwawienia z górnego odcinka przewodu pokarmowego np. wrzodu żołądka służy skala Forresta, której stopień IIa oznacza:

59 / 1540

59. Pielęgniarka, położna uzyskująca tytuł specjalisty w danej dziedzinie ma obowiązek:

60 / 1540

60. Sternotomia jest to:

61 / 1540

61. Podstawowym badaniem obrazowym w przewlekłej niewydolności żylnej jest:

62 / 1540

62. Pacjent po urazie jamy brzusznej zgłasza promieniowanie bólu do barku, świadczyć może to o:

63 / 1540

63. Pacjent po urazie jamy brzusznej zgłasza promieniowanie bólu do barku, świadczyć może to o:

64 / 1540

64. Prawo dostępu do dokumentacji medycznej posiada/ją:

65 / 1540

65. W sytuacji pobierania moczu na posiew od chorego z założonym cewnikiem do pęcherza moczowego, prawidłowe działanie polega na:

66 / 1540

66. Dostosowanie rytmów biologicznych człowieka do rozkładu jego czasu pracy, tak aby jak najmniej zaburzać fizjologię, to:

67 / 1540

67. Do typowego obrazu zatorowości płucnej NIE należy/ą:

68 / 1540

68. Zmianę oddechu w warunkach fizjologicznych powodują:

69 / 1540

69. Pacjent z niedokrwieniem kończyn ma zlecone badanie ABI czyli wskaźnik kostka-ramie, które polega na:

70 / 1540

70. W bezpośrednim okresie pooperacyjnym w celu zmniejszenia ryzyka zwichnięcia endoprotezy po totalnej alloplastyce stawu biodrowego, pacjent powinien unikać:

71 / 1540

71. Sytuację, w której pacjent przyjmuje więcej niż kilka leków jednocześnie określamy:

72 / 1540

72. Ból trzewny (głęboki), jest to tępy ból o trudnym do określenia umiejscowieniu, zwykle w okolicy linii środkowej ciała. Jego umiejscowienie wiąże się z rozwojem embrionalnym przewodu pokarmowego i tworzeniem się jelita. Ból jelita tylnego jest umiejscowiony w okolicy:

73 / 1540

73. W ramach intensywnego nadzoru neurochirurgicznego pielęgniarka obserwuje i ocenia między innymi źrenice pacjenta. Nierówność źrenic nazywa się:

74 / 1540

74. Wzrost/spadek temperatury u dziecka o 1° C zwiększa/ zmniejsza zapotrzebowanie na płyny o:

75 / 1540

75. W przygotowaniu pacjenta do zabiegu embolizacji tętniaka z dostępu wewnątrznaczyniowego należy pamiętać, że przygotowania wymaga także (wskaż działanie prawidłowe):

76 / 1540

76. Do odległych powikłań po arteriografii należy/ należą:

77 / 1540

77. Wyczuwalne palpacyjne trzeszczenie tkanek jest późnym objawem:

78 / 1540

78. W celu oceny położenia guza nerki wobec innych narządów, wykonuje się:

79 / 1540

79. Niebezpieczeństwo występowania zakrzepicy żył głębokich oraz zatorów płuc u pacjentów w podeszłym wieku po operacji zmniejsza:

80 / 1540

80. Do najważniejszych modyfikowalnych czynników ryzyka chorób przewlekłych w Polsce należą:

81 / 1540

81. W wywiadzie i w badaniu przedmiotowym u chorych z podejrzeniem przewlekłego niedokrwienia kończyn dolnych pielęgniarka zwraca uwagę na:

82 / 1540

82. Zespół trzech czynników uznawanych za przyczyny zakrzepicy żylnej (zaburzenia przepływu krwi, uszkodzenie ściany naczynia, zmiany w składzie krwi) określane są mianem:

83 / 1540

83. Objawy OGÓLNE uwięźniętej przepukliny, to:

84 / 1540

84. Grupa opatrunków alginianowych, alginianowo-wapniowych posiada właściwości:

85 / 1540

85. „Złota godzina” to czas:

86 / 1540

86. O wzmożonym ciśnieniu śródczaszkowym u chorego po urazie mózgowo-czaszkowym, mogą świadczyć objawy:

87 / 1540

87. W bezpośrednim okresie pooperacyjnym w celu zmniejszenia ryzyka zwichnięcia endoprotezy po totalnej alloplastyce stawu biodrowego, pacjent powinien unikać:

88 / 1540

88. Skrót schematu pytania klinicznie istotnego brzmi PICO, w którym pierwsza litera P oznacza:

89 / 1540

89. Do typowych planów awaryjnych chroniących przed utratą kontraktu z płatnikiem instytucjonalnym NIE należą:

90 / 1540

90. W opiece nad chorym z niedokrwieniem kończyn przeciwwskazane jest:

91 / 1540

91. W okresie okołooperacyjnym ocena żywotności stomii jest istotnym elementem pielęgnowania pacjenta, prawidłowa stomia powinna być:

92 / 1540

92. Jaki stopień kompresjoterapii użyjemy w leczeniu owrzodzeń żylnych:

93 / 1540

93. Jaki stopień kompresjoterapii użyjemy w leczeniu owrzodzeń żylnych:

94 / 1540

94. Badanie palpacyjne piersi u chorej, należy przeprowadzić w pozycjach:

95 / 1540

95. D o prawidłowych praktyk pielęgnowania stóp u chorych z ryzykiem zespołu stopy cukrzycowej, NIE należy:

96 / 1540

96. Do typowych objawów odrzucenia przeszczepionej nerki należą:

97 / 1540

97. Leczenie, które polega na stosowaniu leków przeciwbólowych, przeciwkaszlowych oraz prowadzeniu gimnastyki oddechowej, stosuje się w przypadku:

98 / 1540

98. Standardy etyczne prowadzenia badań naukowych w medycynie, stawiające dobro uczestnika badania na pierwszym miejscu, określa:

99 / 1540

99. Niespójność komunikacyjna, jeden z głównych czynników zakłócających proces komunikowania, to:

100 / 1540

100. Sytuację, w której pacjent przyjmuje więcej niż kilka leków jednocześnie określamy:

101 / 1540

101. Pacjenta z nowotworem żołądka do wykonania gastroskopii układamy na:

102 / 1540

102. Ureteropielografia wstępująca polega na wprowadzeniu:

103 / 1540

103. Dekontaminacja w przypadku oparzenia wapnem niegaszonym polega na:

104 / 1540

104. Patologiczny, przetrwały ból po operacji lub po urazie charakteryzuje się:

105 / 1540

105. D o głównych przyczyn powodujących wystąpienie raka płuc NIE zaliczamy:

106 / 1540

106. Co to jest ''przewinienie zawodowe''

107 / 1540

107. Przeszczepianie tkanki allogennej to przeniesienie tkanki lub narządu:

108 / 1540

108. Celem premedykacji przedoperacyjnej jest m.in. zmniejszenie niepokoju i lęku, zmniejszenie wydzielania w drogach oddechowych, zahamowanie nudności i wymiotów pooperacyjnych. W związku z powyższym, premedykację u dzieci stosuje się:

109 / 1540

109. Wyczuwalne palpacyjne trzeszczenie tkanek jest późnym objawem:

110 / 1540

110. Pomiar masy ciała i wzrostu wykonuje się przed zabiegiem operacyjnym w celu:

111 / 1540

111. Badanie tętna w sytuacji niedokrwienia kończyn dolnych powinno być oceniane i rozpoczynać się:

112 / 1540

112. Wywiad lekarski/pielęgniarski określany bywa również:

113 / 1540

113. Objawy OGÓLNE uwięźniętej przepukliny, to:

114 / 1540

114. Kapnometr to urządzenie służące do:

115 / 1540

115. Pacjent po urazie jamy brzusznej zgłasza promieniowanie bólu do barku, świadczyć może to o:

116 / 1540

116. Termoablacja to metoda mająca na celu miejscowe niszczenie tkanek guza nowotworowego np. w przypadku raka wątroby za pomocą:

117 / 1540

117. Parcie na mocz, ból w podbrzuszu, wyczuwalny w badaniu fizykalnym przepełniony pęcherz moczowy, to objawy:

118 / 1540

118. Praktyka pielęgniarska oparta na dowodach naukowych NIE obejmuje:

119 / 1540

119. Bezwzględne przeciwwskazania do pobrania narządów, to:

120 / 1540

120. Asertywność:

121 / 1540

121. U dzieci, u których analgetyki i leki sedacyjne były podawane długotrwale może pojawić się tzw. zespół odstawienia, który charakteryzuje się następującymi objawami:

122 / 1540

122. Klasyczna triada Charcota występująca rzadko w kamicy przewodowej dróg żółciowych charakteryzuje się następującymi objawami:

123 / 1540

123. Gastropareza jest to:

124 / 1540

124. Jaka funkcja NIE jest wyłączona podczas znieczulenia rdzeniowego?

125 / 1540

125. Wskazaniem do podania osocza świeżo mrożonego, NIE jest:

126 / 1540

126. PubMed/Medline, Cochrane Nursing Care, Cochrane Summaries, są to nazwy:

127 / 1540

127. W przypadku dostania się związku toksycznego do oka należy natychmiast:

128 / 1540

128. Kapnometr to urządzenie służące do:

129 / 1540

129. Parafrazowanie to:

130 / 1540

130. U pacjenta po urazie czaszkowo-mózgowym pielęgniarka zaobserwowała zwolnienie oddechu, co może być pierwszym sygnałem:

131 / 1540

131. Jakim skrótem określa się ultrasonografię przezodbytniczą

132 / 1540

132. W zespole Sudecka okres dystrofii cechuje przewlekły skurcz naczyń krwionośnych. Okres ten trwa od:

133 / 1540

133. Zatrucia paracetamolem przebiegają podstępnie, dlatego też należy pamiętać, że toksyczna dobowa dawka Paracetamolu dla dorosłego wynosi:

134 / 1540

134. Zgodnie z klasyfikacją rany operacyjnej wg stopnia zanieczyszczenia rany czyste skażone:

135 / 1540

135. Ustawa o samorządzie zawodowym pielęgniarek i położnych z dnia 1 lipca 2011 r. reguluje:

136 / 1540

136. W odniesieniu do leczenia przeciwbólowego po zabiegu operacyjnym osób starszych, prawdziwe jest stwierdzenie:

137 / 1540

137. Powiększający się tętniak aorty brzusznej NIE objawia się:

138 / 1540

138. Premedykacji NIE stosuje się u dzieci poniżej:

139 / 1540

139. Komunikowanie pośrednie to komunikowanie:

140 / 1540

140. Metodą najbardziej skuteczną w diagnostyce i ocenie skuteczności leczenia dysplazji stawu biodrowego jest badanie:

141 / 1540

141. D o prawidłowych praktyk pielęgnowania stóp u chorych z ryzykiem zespołu stopy cukrzycowej, NIE należy:

142 / 1540

142. Narastanie krwiaka w ranie po operacji tarczycy, we wczesnym okresie pooperacyjnym, może powodować:

143 / 1540

143. Niebezpieczeństwo występowania zakrzepicy żył głębokich oraz zatorów płuc u pacjentów w podeszłym wieku po operacji zmniejsza:

144 / 1540

144. Opieka pielęgniarska nad chorym po amputacji kończyny dolnej z przyczyn naczyniowych, polega na:

145 / 1540

145. W odniesieniu do stosowania opatrunków nowej generacji, pielęgniarka powinna znać właściwości opatrunków oraz zasady doboru opatrunku w zależności od cech rany/owrzodzenia, ponieważ:

146 / 1540

146. Objawy zespołu hiperwentylacji to:

147 / 1540

147. W celu ograniczenia ryzyka odcewnikowych powikłań septycznych u dzieci żywionych drogą parenteralną, należy:

148 / 1540

148. Do obszaru osobistego praktyki opartej na dowodzie (EBP-Evidence Based Practice), należy m.in. krytyczne myślenie (critical thinking charakteryzujące się:

149 / 1540

149. Dostosowanie rytmów biologicznych człowieka do rozkładu jego czasu pracy, tak aby jak najmniej zaburzać fizjologię, to:

150 / 1540

150. Zakażenie szpitalne, to zakażenie, które wystąpiło w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, w przypadku gdy choroba:

151 / 1540

151. Zespół ostrej niewydolności oddechowej (ARDS - Acute Respiratory Distress Syndrome) rozpoznaje się u chorych:

152 / 1540

152. Podstawowym badaniem obrazowym w przewlekłej niewydolności żylnej jest:

153 / 1540

153. Płacz, u dziecka z rozszczepem wargi po zabiegu operacyjnym, stanowi ryzyko rozejścia się brzegów rany. W zapobieganiu niezbędne jest:

154 / 1540

154. Kodeks etyki zawodowej pielęgniarki i położnej Rzeczypospolitej Polskiej zawiera szereg sformułowań odnoszących się do cech charakteru jakie powinna posiadać pielęgniarka/położna i są to m.in.:

155 / 1540

155. Zgodnie z Ustawą o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (Dz. U. Nr 169, poz. 1411) z dnia 1 lipca 2005r., przechowywanie narządów może być prowadzone:

156 / 1540

156. Pacjent, u którego rozpoznano achalazję wpustu (kurcz wpustu) powinien stosować się do podanych niżej zaleceń, z WYJĄTKIEM:

157 / 1540

157. PRZECIWSKAZANIEM do operacyjnego leczenia otyłości jest/są:

158 / 1540

158. Do skal punktowych oceny ryzyka rozwoju odleżyn NIE należy:

159 / 1540

159. Pacjentom po operacji tętniaków w okresie pooperacyjnym przez kilkadziesiąt godzin do kilku dni podaje się w ciągłym wlewie pompą infuzyjną nimodypinę. Przy podawaniu nimodypiny pielęgniarka powinna zawsze pamiętać o:

160 / 1540

160. Do drenażu wewnętrznego stosuje się cewnik:

161 / 1540

161. Odtworzenie prawidłowego ustawienia odłamów (w znieczuleniu ogólnym lub miejscowym) sposobem zamkniętym, otwartym lub przez wyciąg szkieletowy nazywa się:

162 / 1540

162. W przypadku zatkania dróg oddechowych ciałem obcym u dziecka należy:

163 / 1540

163. Podstawą przygotowania chorego do samodzielnego i aktywnego życia jest edukacja a jej obszary działań w chirurgii, to między innymi:

164 / 1540

164. Pielęgniarka oceniając wg skali Glasgow stan świadomości pacjenta z urazem czaszkowo-mózgowym, musi wziąć pod uwagę:

165 / 1540

165. Proces, w którym dobre lub złe wrażenie dotyczące jednego przymiotu rzutuje na całość oceny, to:

166 / 1540

166. Badanie DSA (cyfrowa angiografia subtrakcyjna) należy do badań inwazyjnych, obarczonych ryzykiem powikłań spowodowanych:

167 / 1540

167. Pielęgniarka, położna nie udzieliła pomocy osobie, która nagle zasłabła na ulicy, lecz szybko oddaliła się z miejsca zdarzenia. Zachowanie takie narażają na poniesienie odpowiedzialności:

168 / 1540

168. Pielęgniarka/położna może prowadzić badania naukowe i:

169 / 1540

169. Kamica struwitowa spowodowana jest wytrącaniem:

170 / 1540

170. Do technik obserwacji bezpośrednich zmierzających do ustalenia pracochłonności danego zadania, zalicza się:

171 / 1540

171. U dorosłego pacjenta po spożyciu znacznej ilości leków pielęgniarka wykonuje zabieg płukania żołądka. Pierwszą objętość płuczącą wynoszącą około:

172 / 1540

172. Opieka pielęgniarska nad pacjentem z tętniakiem śródczaszkowym ma na celu wspieranie działań stabilizujących stan chorego po krwotoku i zapobieżenie powikłaniom. Aby nie dopuścić do wystąpienia ponownego krwawienia, należy:

173 / 1540

173. Skalą punktową odnoszącą się do trzech objawów, tj. stopnia orientacji w sytuacji i jakości odpowiedzi na pytanie, otwierania oczu pod wpływem bodźca słownego lub bólowego oraz rodzaju reakcji obronnej na bodziec bólowy, jest skala:

174 / 1540

174. Reguła dziewiątek stosowana jest w:

175 / 1540

175. Koncepcja TIME stosowana w leczeniu ran o różnej etiologii, polega na:

176 / 1540

176. Badanie tętna w sytuacji niedokrwienia kończyn dolnych powinno być oceniane i rozpoczynać się:

177 / 1540

177. Hiperoksaluria to nadmierne wydalanie:

178 / 1540

178. PRZECIWSKAZANIEM do wziernikowania górnego odcinka przewodu pokarmowego są:

179 / 1540

179. Rana operacyjna niezakażona, goi się:

180 / 1540

180. Na zdrowie ludzi w starszym wieku mają wpływ:

181 / 1540

181. Leczenie żywieniowe jest przeciwwskazane między innymi w przypadku:

182 / 1540

182. Koncepcja TIME stosowana w leczeniu ran o różnej etiologii, polega na

183 / 1540

183. Zakażenie szpitalne, to zakażenie, które wystąpiło w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, w przypadku gdy choroba:

184 / 1540

184. Przy obrażeniach czaszkowo- mózgowych płynotok nosowy charakterystyczny jest dla złamania dołu:

185 / 1540

185. Sytuację, w której pacjent przyjmuje więcej niż kilka leków jednocześnie określamy:

186 / 1540

186. Sternotomia jest to:

187 / 1540

187. Pacjent po urazie jamy brzusznej zgłasza promieniowanie bólu do barku, świadczyć może to o:

188 / 1540

188. Pielęgniarka ma prawo odmówić wykonania zlecenia lekarskiego, tylko wtedy, gdy jest to niezgodne z jej:

189 / 1540

189. U pacjenta z wrzodem żołądka występuje:

190 / 1540

190. Leczenie żywieniowe jest przeciwwskazane między innymi w przypadku:

191 / 1540

191. PubMed/Medline, Cochrane Nursing Care, Cochrane Summaries, są to nazwy:

192 / 1540

192. Pielęgniarka u pacjenta z cewnikiem ma pobrać mocz na posiew. Prawidłowym jej działaniem będzie:

193 / 1540

193. Leczenie chorego z niepowikłanym złamaniem żeber polega na:

194 / 1540

194. Który typ badań klinicznych charakteryzuje się najniższą wiarygodnością

195 / 1540

195. Do termicznych endoskopowych metod tamowania krwawienia, należą:

196 / 1540

196. Owrzodzenia powstałe na stronie podeszwowej, w miejscach o zwiększonym nacisku i ciśnieniu wewnętrznym stopy, np. okolice uwypuklonych głów kości śródstopia, palce, pięta a rana ma regularny kształt i wyraźnie wcięte brzegi występują w:

197 / 1540

197. Jednym z pierwszych objawów hipowolemii u dzieci jest:

198 / 1540

198. Leczenie chorego z niepowikłanym złamaniem żeber polega na:

199 / 1540

199. Humanizm Samarytanina zaliczamydo humanizmu personalistycznego:

200 / 1540

200. Po jakim okresie czasu można mówić o braku zrostu kości jako powikłaniu:

201 / 1540

201. Zmianę oddechu w warunkach fizjologicznych powodują:

202 / 1540

202. Całkowita objętość krwi stanowi 6,0-6,6% beztłuszczowej masy ciała, śmiertelna może być utrata:

203 / 1540

203. Kwasica ketonowa u dzieci:

204 / 1540

204. Podstawowym kryterium edukacyjnym, przy wypisie pacjenta z wyłonioną stomią jelitową do domu, jest:

205 / 1540

205. Podstawowym celem przygotowania chorego do zabiegu operacyjnego, jest:

206 / 1540

206. Cewnik ze ściętą otwartą końcówką w kształcie fletu z dwoma bocznymi otworami stosowany jest w przypadku krwawień z pęcherza moczowego. Jest to cewnik:

207 / 1540

207. Które z poniższych zdań definiuje pojęcie „replantacja”?

208 / 1540

208. Niedostateczna edukacja lub jej brak w odniesieniu do chorych stosujących doustne środki przeciwkrzepliwe może prowadzić do niewłaściwego ich stosowania, co powoduje:

209 / 1540

209. Wzrost temperatury ciała u dziecka po RKO związany jest ze złym rokowaniem neurologicznym. Jest to:

210 / 1540

210. Psychoterapia elementarna to:

211 / 1540

211. Uszkodzenie rdzenia kręgowego pomiędzy C5 a Th 1 prowadzi do:

212 / 1540

212. W jakim czasie przed planowym zabiegiem operacyjnym należy odstawić doustne leki antykoncepcyjne:

213 / 1540

213. W okresie okołooperacyjnym ocena żywotności stomii jest istotnym elementem pielęgnowania pacjenta, prawidłowa stomia powinna być:

214 / 1540

214. Wskaż kolejność podstawowych czynności ratujących życie:

215 / 1540

215. Do oceny ciężkości stanu chorego, prognozowania stopnia ryzyka zgonu oraz oceny zasadności leczenia na oddziale intensywnej terapii służy skala:

216 / 1540

216. W przypadku zapalenia żył powierzchownych metodą leczenia miejscowego jest stosowanie na zmieniony odcinek żyły:

217 / 1540

217. Triada objawów charakterystyczna dla przełomu tarczycowego, to:

218 / 1540

218. Po jakim okresie czasu można mówić o braku zrostu kości jako powikłaniu?

219 / 1540

219. Nowoczesne zabiegi endourologiczne są obecnie alternatywnymi metodami usuwania kamieni z układu moczowego. Wskaż twierdzenie FAŁSZYWE:

220 / 1540

220. Jaka pozycja unieruchomienia pacjenta najbardziej naraża go na powstanie odleżyn?

221 / 1540

221. Wyczuwalne palpacyjne trzeszczenie tkanek jest późnym objawem:

222 / 1540

222. Czasowe zatrzymanie czynności serca w rozkurczu za pomocą środków farmakologicznych najczęściej uzyskuje się podając do tętnic wieńcowych roztwór potasu schłodzony do temperatury:

223 / 1540

223. Pierwszoplanowym postępowaniem bez względu na postać wstrząsu jest:

224 / 1540

224. Przygotowanie dziecka z ostrym zapaleniem wyrostka robaczkowego do zabiegu operacyjnego NIE obejmuje:

225 / 1540

225. Trzy elementy decydujące w patofizjologii żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej nazywamy triadą:

226 / 1540

226. Audyt przeprowadzany przez niezależne organizacje zewnętrzne, które prowadzą certyfikacje lub rejestrację za zgodność z wymogami ISO, to audyt:

227 / 1540

227. Na skutek ucisku spowodowanego gipsem może dojść do:

228 / 1540

228. Znieczulenie ogólne wywołuje u chorego:

229 / 1540

229. W ramach postępowania wspomagającego farmakoterapię w nadreaktywności pęcherza moczowego stosuje się:

230 / 1540

230. Pacjentka ma 17 lat i konieczne jest uzyskanie zgody na wykonanie zabiegu. Zgodę tę wyraża:

231 / 1540

231. Technika uciśnięć klatki piersiowej u niemowląt wykonywana przez 1 ratownika polega na:

232 / 1540

232. Pacjent z niedokrwieniem kończyn ma zlecone badanie ABI czyli wskaźnik kostka-ramie, które polega na:

233 / 1540

233. Założenie cewnika do pęcherza moczowego przed operacją jest zalecane w przypadku:

234 / 1540

234. Pacjent z niedokrwieniem kończyn ma zlecone badanie ABI czyli wskaźnik kostka-ramie, które polega na:

235 / 1540

235. Prowadzenie gimnastyki oddechowej zalecane jest dla pacjentów:

236 / 1540

236. Jednym ze sposobów nieoperacyjnego leczenia wgłobienia jelitowego w okresie niemowlęcym, jest:

237 / 1540

237. Wskazaniem do wykonania ureterorenoskopii (URSL) jest obecność kamieni w:

238 / 1540

238. Sternotomia jest to:

239 / 1540

239. U dzieci, u których analgetyki i leki sedacyjne były podawane długotrwale może pojawić się tzw. zespół odstawienia, który charakteryzuje się następującymi objawami:

240 / 1540

240. P o wykonanym badaniu angiograficznym pacjent ma założony opatrunek uciskowy w pachwinie. Aby zapobiec wytworzeniu się krwiaka w miejscu nakłucia, opatrunek uciskowy utrzymuje się przez okres:

241 / 1540

241. Które z wymienionych działań NIE zapobiega zakażeniom dróg moczowych u pacjentów z guzem kanału kręgowego?

242 / 1540

242. Grupa osób wspólnie realizująca proces leczenia stanowi zespół terapeutyczny, którego cechami jest wspólnota celu działania i odpowiedzialności za jego realizację oraz:

243 / 1540

243. Uszkodzenie całkowite rdzenia kręgowego w odcinku szyjnym określa się jako:

244 / 1540

244. Bezwzględne przeciwwskazania do pobrania narządów, to:

245 / 1540

245. Znamienny bakteriomocz u mężczyzny oznacza

246 / 1540

246. U chorego po urazie głowy występują charakterystyczne krwiaki okularowe. W związku z powyższym uraz dotyczył:

247 / 1540

247. Człowiek zdrowy, dorosły oddaje na dobę około:

248 / 1540

248. Występowanie smolistych stolców u pacjenta, świadczy o:

249 / 1540

249. WHO opracowało plakat „5 momentów higieny rąk”, który zawiera informacje na temat kiedy i dlaczego należy je wykonać .Informacje, kiedy należy wykonać 5 momentów higieny rąk, dotyczą sytuacji:

250 / 1540

250. Stentowanie moczowodu u pacjentów z kamicą nerkową wykonuje się najczęściej za pomocą cewnika:

251 / 1540

251. Objawy kliniczne, takie jak ból brzucha o charakterze kolkowym, wymioty i śluzowo-krwisty stolec przypominający galaretkę porzeczkową, są charakterystyczne dla:

252 / 1540

252. Cisza w procesie terapii jest zjawiskiem:

253 / 1540

253. Motywowanie polega na zespole oddziaływań, zmierzających do:

254 / 1540

254. W opiece nad chorym z niedokrwieniem kończyn przeciwwskazane jest:

255 / 1540

255. U pacjentki po mastektomii z limfadenektomią należy pamiętać o zapewnieniu dobrego odpływu limfy bezpośrednio po zabiegu. W tym celu należy ułożyć kończynę:

256 / 1540

256. Artropatia Charcota jest przyczyną znacznych deformacji stopy. W ostrej fazie charakteryzuje się triadą objawów, którymi są między innymi:

257 / 1540

257. Grupa osób wspólnie realizująca proces leczenia stanowi zespół terapeutyczny, którego cechami jest wspólnota celu działania i odpowiedzialności za jego realizację oraz:

258 / 1540

258. Pacjent zgłasza ból kończyny dolnej występujący przy chodzeniu a ustępujący w spoczynku, występuje u niego:

259 / 1540

259. Prowadzenie gimnastyki oddechowej zalecane jest dla pacjentów:

260 / 1540

260. Występowanie smolistych stolców u pacjenta, świadczy o:

261 / 1540

261. W jakim czasie dochodzi do największego obrzęku pourazowego spowodowanego uciskiem gipsu:

262 / 1540

262. Odosobnienie osoby zdrowej, która była narażona na zakażenie, w celu zapobieżenia szerzeniu się chorób szczególnie niebezpiecznych i wysoce zakaźnych, to:

263 / 1540

263. Utratę zdolności do wykonywania wyuczonych ruchów pomimo prawidłowego rozumienia zadania i prawidłowej siły mięśniowej nazywa się:

264 / 1540

264. Pierwszoplanowym postępowaniem bez względu na postać wstrząsu jest:

265 / 1540

265. Bezwzględne przeciwwskazania do pobrania narządów, to:

266 / 1540

266. Określenia Evidence-Based Medicine (EBM) czyli praktyka medyczna oparta o wiarygodne i aktualne dowody naukowe jako pierwszy użył

267 / 1540

267. Do badań pierwszego rzutu umożliwiających rozpoznanie kamieni cieniujących należy zdjęcie RTG:

268 / 1540

268. Do określenia stopnia natężenia bólu u dzieci wykorzystuje się:

269 / 1540

269. Jednym z uprawnień pacjenta jest prawo do żądania, aby udzielająca mu świadczeń zdrowotnych pielęgniarka:

270 / 1540

270. Jakie stany z zakresu ostrego brzucha są nadal diagnozowane za pomocą techniki radiografii?

271 / 1540

271. Rany operacyjne w wykonanych jałowo operacjach, połączone z otwarciem trzewi, np. żołądka, uznaje się za rany:

272 / 1540

272. Do odległych powikłań po arteriografii należy/należą:

273 / 1540

273. Definicja empatii, to:

274 / 1540

274. Do czynników ryzyka raków nerkowokomórkowych zalicza się:

275 / 1540

275. Pacjentowi z żylakami kończyn dolnych w celu zapobiegania zakrzepowemu zapaleniu żył zaleca się między innymi:

276 / 1540

276. W jakim czasie dochodzi do największego obrzęku pourazowego spowodowanego uciskiem gipsu

277 / 1540

277. Charakterystyczne objawy wstrząsu kardiogennego to:

278 / 1540

278. „Złota godzina” to czas:

279 / 1540

279. Pierwszoplanowym postępowaniem bez względu na postać wstrząsu jest:

280 / 1540

280. Po chirurgicznym usunięciu guza nadnerczy u pacjenta może wystąpić przełom nadnerczowy, który jest spowodowany:

281 / 1540

281. Objawami wskazującymi na możliwość wystąpienia krwotoku w 1 godzinie po zabiegu operacyjnym usunięcia pęcherzyka żółciowego są:

282 / 1540

282. Do kolejnych etapów postępowania podczas realizacji pielęgniarskiego projektu badawczego NIE należy:

283 / 1540

283. Proces, w którym dobre lub złe wrażenie dotyczące jednego przymiotu rzutuje na całość oceny, to:

284 / 1540

284. Na decyzje dotyczące wyboru zaopatrzenia stomijnego wpływają:

285 / 1540

285. Pacjent z rakiem ograniczonym do stercza, u którego stosowana jest tzw. aktywna obserwacja z intencją leczenia, wymaga wykonywania badań stężenia PSA raz na:

286 / 1540

286. W reanimacji dzieci ma znaczenie zastosowanie 100 % tlenu. Jest to:

287 / 1540

287. Przeszczepy ksenogeniczne pochodzą od:

288 / 1540

288. Owrzodzenia powstałe na stronie podeszwowej, w miejscach o zwiększonym nacisku i ciśnieniu wewnętrznym stopy, np. okolice uwypuklonych głów kości śródstopia, palce, pięta a rana ma regularny kształt i wyraźnie wcięte brzegi występują w:

289 / 1540

289. Parcie na mocz, ból w podbrzuszu, wyczuwalny w badaniu fizykalnym przepełniony pęcherz moczowy, to objawy:

290 / 1540

290. Metody epidemiologiczne stosuje się do:

291 / 1540

291. Podczas badania bronchofiberoskopowego:

292 / 1540

292. Objawem zaostrzenia dolegliwości w kamicy dróg żółciowych m.in. jest:

293 / 1540

293. U pacjenta z ostrym zespołem wieńcowym podczas koronorografii może dojść do powikłania związanego z podaniem kontrastu, którym jest:

294 / 1540

294. Do typowych objawów odrzucenia przeszczepionej nerki należą:

295 / 1540

295. Objawem skórnym w postaci krwotocznej ostrego zapalenia trzustki jest m.in. objaw Loeflera, który polega na:

296 / 1540

296. Opieka pielęgniarska nad chorym po amputacji kończyny dolnej z przyczyn naczyniowych, polega na:

297 / 1540

297. Objawy sugerujące oparzenie dróg oddechowych, to:

298 / 1540

298. Do działań pielęgniarki w zapobieganiu zmianom patologicznym w układzie moczowym u chorych unieruchomionych z powodu leczenia urazów narządu ruchu, NIE należy:

299 / 1540

299. D o wczesnych powikłań pooperacyjnych, czyli komplikacji mogących wystąpić po zabiegu operacyjnym w ciągu 24 godzin, należy:

300 / 1540

300. Sternotomia jest to:

301 / 1540

301. Zespół ostrej niewydolności oddechowej (ARDS – Acute Respiratory Distress Syndrome) rozpoznaje się u chorych:

302 / 1540

302. W jakim czasie przed planowym zabiegiem operacyjnym należy odstawić doustne leki antykoncepcyjne:

303 / 1540

303. W oficjalnych kryteriach oceny ofert dla świadczeń medycznych składanych płatnikowi (obecnie NFZ), nie znajdują się kryteria:

304 / 1540

304. Pielęgniarka u pacjenta z cewnikiem ma pobrać mocz na posiew. Prawidłowym jej działaniem będzie:

305 / 1540

305. Eutyreoza jest to stan, w którym we krwi występuje:

306 / 1540

306. Wskazaniem do wykonania ureterorenoskopii (URSL) jest obecność kamieni w:

307 / 1540

307. D o najczęstszych powikłań żywienia dojelitowego należy biegunka. Zadaniem pielęgniarki opiekującej się dzieckiem z założonym zgłębnikiem PEG jest zminimalizowanie ryzyka biegunki przez:

308 / 1540

308. Przeszczepy ksenogeniczne pochodzą od:

309 / 1540

309. Do najważniejszych modyfikowalnych czynników ryzyka chorób przewlekłych w Polsce należą:

310 / 1540

310. U pacjenta przyjętego na oddział z odmrożeniami należy zastosować szybkie ogrzewanie w kąpieli wodnej, aż skóra stanie się elastyczna i różowa w obwodowych partiach zmian. Temperatura kąpieli powinna wynosić:

311 / 1540

311. „Złota godzina” to czas:

312 / 1540

312. Wskaźnik kostka-ramię, to:

313 / 1540

313. Do objawów przełomu tyreotoksycznego należą:

314 / 1540

314. Opatrunki stosowane u pacjenta z odleżyną 2., 3., 4. Stopnia (zgodnie z klasyfikacją Europejskiego Zespołu Doradczego Leczenia Odleżyn) ze średnią lub dużą ilością wydzieliny to:

315 / 1540

315. U pacjenta skarżącego się na dolegliwości ze strony układu moczowego, sprawdzamy objaw:

316 / 1540

316. W odniesieniu do stosowania opatrunków nowej generacji, pielęgniarka powinna znać właściwości opatrunków oraz zasady doboru opatrunku w zależności od cech rany/owrzodzenia, ponieważ:

317 / 1540

317. Edukując rodziców małego dziecka, u którego wyłoniono stomię jelitową należy nauczyć ich właściwej pielęgnacji skóry wokół stomii. W warunkach domowych przy każdej zmianie woreczka stomijnego, należy:

318 / 1540

318. U pacjenta z tamponadą serca po urazie klatki piersiowej obserwuje się między innymi:

319 / 1540

319. Wskaż BŁĘDNE stwierdzenie dotyczące poziomu PSA w surowicy:

320 / 1540

320. Po zabiegu przezcewkowej elektroresekcji gruczolaka stercza (TURP), wymagane jest zastosowanie stałego płukania pęcherza moczowego, którego celem jest:

321 / 1540

321. W przypadku zapalenia żył powierzchownych metodą leczenia miejscowego jest stosowanie na zmieniony odcinek żyły:

322 / 1540

322. Ruch naturalny ludności obejmuje informacje na temat:

323 / 1540

323. U pacjentów po zabiegach neurochirurgicznych brak aktywności ruchowej spowodowany długotrwałym unieruchomieniem powoduje ryzyko wystąpienia powikłań, z WYJĄTKIEM:

324 / 1540

324. Po chirurgicznym usunięciu guza nadnerczy u pacjenta może wystąpić przełom nadnerczowy, który jest spowodowany: