/1260

BANK PYTAŃ

PIELĘGNIARSTWO RATUNKOWE - LOSOWE PYTANIA (50)

1 / 1260

1. Do powikłań leczenia z zastosowaniem wodorowęglanu sodowego należy:

2 / 1260

2. W leczeniu chorego z zaostrzeniem POCHP zastosujesz tlenoterapię:

3 / 1260

3. U chorego z częściową niewydolnością oddechową metodą pierwszego rzutu, umożliwiającą dostarczenie tlenu w stężeniach zbliżonych do 100% jest:

4 / 1260

4. Drgawki występujące u kobiety ciężarnej z PIH mogą doprowadzić do nieodwracalnych zmian w ośrodkowym układzie nerwowym jeśli czas trwania wynosi:

5 / 1260

5. U chorego z częściową niewydolnością oddechową metodą pierwszego rzutu, umożliwiającą dostarczenie tlenu w stężeniach zbliżonych do 100% jest:

6 / 1260

6. Zespół żyły głównej dolnej występujący u kobiety ciężarnej:

7 / 1260

7. Do kolejnych etapów postępowania podczas realizacji pielęgniarskiego projektu badawczego NIE należy:

8 / 1260

8. Oddech Biota występuje przy:

9 / 1260

9. Objaw Cullena służy ocenie:

10 / 1260

10. Czy przynależność pielęgniarki/położnej do samorządu zawodowego jest obowiązkowa:

11 / 1260

11. Który z niżej wymienionych środków stosowanych do indukcji anestezji charakteryzuje się najdłuższym czasem działania:

12 / 1260

12. U chorego po urazie komunikacyjnym stwierdzono następujące objawy: częstość serca – 0-120/min., prawidłowe ciśnienie tętnicze krwi, zmniejszone ciśnienie tętna, częstość oddechów 20 – 30/min., diureza 20 – 30 ml/godz., pobudzenie psychoruchowe. Powyższe objawy sugerują, iż chory utracił następującą objętość krwi:

13 / 1260

13. Wartość energii skutecznej podczas defibrylacji dzieci dla pierwszego i kolejnych wyładowań wynosi:

14 / 1260

14. Jedną z dróg podawania adrenaliny podczas resuscytacji noworodka jest droga dotchawicza przez rurkę intubacyjną, zalecana dawka leku powinna być:

15 / 1260

15. Stanowiska kierownicze w pielęgniarstwie obsadzane w drodze postępowania konkursowego, regulowane są przez ustawę o:

16 / 1260

16. Do zakłóceń w komunikacji interpersonalnej, niezależnych od osób uczestniczących w relacji, na leżą:

17 / 1260

17. Dziecko znajduje się we wstrząsie oparzeniowym wymaga podania płynów. Prawidłowy wzór Reguły Parklanda dla dzieci w celu obliczenia zapotrzebowania płynowego to:

18 / 1260

18. Przy pierwszej defibrylacji początkowa wartość energii dwufazowej nie powinna być niższa niż:

19 / 1260

19. Do objawów ostrego zapalenia wyrostka robaczkowego zalicza się:

20 / 1260

20. Technika zakładania I-gel jest bardzo prosta, a uzyskana szczelność na poziomie krtani pozwala uzyskać ciśnienia:

21 / 1260

21. Rzecznikiem odpowiedzialności zawodowej pielęgniarek i położnych może zostać:

22 / 1260

22. Dostosowanie rytmów biologicznych człowieka do rozkładu jego czasu pracy, tak aby jak najmniej zaburzać fizjologię, to:

23 / 1260

23. Jednostkami systemu ratownictwa medycznego są:

24 / 1260

24. Przy zaburzeniach przewodzenia bodźców w uchu lewym, w próbie Webera:

25 / 1260

25. W przypadku drenażu jamy opłucnowej nacięcie skóry powinno znajdować się dokładnie:

26 / 1260

26. Ustawa o samorządzie zawodowym pielęgniarek i położnych z dnia 1 lipca 2011 r. reguluje:

27 / 1260

27. Kardiowersja elektryczna bezpiecznie i szybko przywraca rytm zatokowy w przypadku wystąpienia:

28 / 1260

28. Zjawisko ''podwójnego wiązania'' w komunikacji to:

29 / 1260

29. W leczeniu chorego z zaostrzeniem POCHP zastosujesz tlenoterapię:

30 / 1260

30. Zaburzenia rozwoju, złe tempo wzrostu, brak higieny ciała, niedbałe ubranie, brak opieki to objawy wskazujące na:

31 / 1260

31. Udrażniając drogi oddechowe możemy użyć m.in. rurki lub maski. Zakładamy ją na ślepo, jest skonstruowana tak, żeby założyć ją do przełyku, ma dwa porty, które są połączone odpowiednio dwoma mankietami: przełykowym i gardłowym, jest przyrządem jednorazowym, występuje w dwóch rozmiarach, jej wadą jest to, że jest wykonana z twardego tworzywa. Powyższy opis wskazuje na:

32 / 1260

32. Konikopunkcja jest zabiegiem ratunkowym polegającym na:

33 / 1260

33. Co to jest "przewinienie zawodowe":

34 / 1260

34. Cecha charakterystyczną pourazowych zaburzeń stresowych NIE jest:

35 / 1260

35. Po przybyciu do domu chorego zespół ratownictwa dowiedział się, że u 40-letniego mężczyzny wystąpił przed godziną po pochyleniu się nagły i silny ból głowy, nudności, wymioty. Pacjent jest przytomny, podaje że do tej pory nie chorował na poważne choroby ani nie leczy się. Z powodu bardzo silnego bólu leży w łóżku. Badaniem stwierdza się prawidłowe tętno i ciśnienie krwi, chory ma niewielką sztywność karku. GCS wynosi 13. Postępowanie ratownicze polega na:

36 / 1260

36. Do objawów oponowych NIE należy:

37 / 1260

37. Po założeniu drenażu jamy opłucnej należy ułożyć pacjenta w pozycji:

38 / 1260

38. Prowadząc czynności resuscytacyjne u dzieci nie wolno ich przerywać do czasu, Z WYJĄTKIEM:

39 / 1260

39. Ryzyko rozdęcia żołądka w RKO zwiększają:

40 / 1260

40. Zamieszczone w internecie ogłoszenie o treści: "Jestem młody i zdrowy, sprzedam nerkę, mogę uratować komuś życie, cena do negocjacji". Czyn taki jest:

41 / 1260

41. Załamek P w prawidłowym zapisie elektrokardiografii określa:

42 / 1260

42. Epinefrynę zastosujesz, z WYJĄTKIEM:

43 / 1260

43. Dominującym objawem łożyska przodującego są:

44 / 1260

44. Dla której z wymienionych poniżej toksyn odtrutką jest deferoksamina:

45 / 1260

45. Kobieta w ciąży po urazie z objawami hipowolemii wymaga:

46 / 1260

46. Podczas porodu fizjologicznego można zastosować znieczulenie zewnątrzoponowe jeśli spełnione są określone warunki:

47 / 1260

47. W świeżym zawale ściany dolnej występują charakterystyczne uniesienia ST w odprowadzeniach:

48 / 1260

48. Urazy głowy oraz urazy mnogie są przyczyną większości poważnych obrażeń u dzieci. W celu określenia stopnia ciężkości urazu stosuje się skalę Glasgow dla dzieci. Uraz umiarkowany jest, gdy w skali Glasgow dziecko otrzymuje:

49 / 1260

49. Minimalny przepływ tlenu przy zastosowaniu maski twarzowej musi wynosić:

50 / 1260

50. Paracenteza to:

51 / 1260

51. Do leków pierwszego rzutu stosowanych w leczeniu stanu padaczkowego zaliczamy:

52 / 1260

52. Kobietę ciężarną w stanie przedrzucawkowym układamy:

53 / 1260

53. Rurki Wendla:

54 / 1260

54. Dermoleksja jest to:

55 / 1260

55. Rurkę intubacyjną bez mankietu uszczelniającego stosuje w celu zmniejszenia ryzyka obrzęku podgłośniowego lub zwężenia podgłośniowego podczas przedłużonej intubacji:

56 / 1260

56. Które z następujących działań należy wykonać u pacjenta zakwalifikowanego do kategorii „ładuj i jedź” („load and go”) przed przeniesieniem do karetki:

57 / 1260

57. Zespół żyły głównej dolnej występujący u kobiety ciężarnej:

58 / 1260

58. Zasady odpowiedzialności zawodowej pielęgniarek i położnych określa:

59 / 1260

59. Rękoczyny, które poprawiają drożność dróg oddechowych zablokowanych przez język lub inne struktury górnych dróg oddechowych to:

60 / 1260

60. Po przybyciu do domu chorego zespół ratownictwa dowiedział się, że u 40-letniego mężczyzny wystąpił przed godziną po pochyleniu się nagły i silny ból głowy, nudności, wymioty. Pacjent jest przytomny, podaje że do tej pory nie chorował na poważne choroby ani nie leczy się. Z powodu bardzo silnego bólu leży w łóżku. Badaniem stwierdza się prawidłowe tętno i ciśnienie krwi, chory ma niewielką sztywność karku. GCS wynosi 13. Postępowanie ratownicze polega na:

61 / 1260

61. Pierwszym ogniwem „łańcucha przeżycia” są działania podejmowane przez:

62 / 1260

62. Do umieszczenia w komorze hiperbarycznej kwalifikują się pacjenci zatrucia tlenkiem węgla, z wartością hemoglobiny tlenkowęglowej powyżej:

63 / 1260

63. Załamek P w prawidłowym zapisie elektrokardiografii określa:

64 / 1260

64. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa ciężarnej w trzecim trymestrze ciąży powinna być prowadzona w następującym ułożeniu:

65 / 1260

65. Zasady podstawowych czynności resuscytacyjnych u dzieci zakładają obecność jednego ratownika w sytuacji zatrzymania krążenia i oddychania w warunkach poza szpitalnych. W takim wypadku obowiązuje następująca kolejność czynności ratowniczych:

66 / 1260

66. Do powikłań związanych z wykonaniem konikopunkcji należy:

67 / 1260

67. Jeżeli dożylny lub doszpikowy dostęp nie jest możliwy w czynnościach reanimacyjnych prowadzonych u dzieci podajemy leki:

68 / 1260

68. Ocenę noworodka przy pomocy skali APGAR dokonuje się w:

69 / 1260

69. Do czynników ryzyka związanych z założeniem wkłucia centralnego, dotyczących pacjenta należą wszystkie, z WYJĄTKIEM:

70 / 1260

70. Pacjenci, którzy nie są głęboko nieprzytomni, lepiej tolerują rurki nosowo-gardłowe aniżeli ustno- gardłowe. Rurki nosowo-gardłowe występują w rozmiarach podawanych w milimetrach wymiaru wewnętrznego a ich długość zwiększa się wraz ze średnicą. Dla dorosłych odpowiednie są rozmiary:

71 / 1260

71. Rękoczyny, które poprawiają drożność dróg oddechowych zablokowanych przez język lub inne struktury górnych dróg oddechowych to:

72 / 1260

72. Zjawisko konwekcji jest podstawą oczyszczania krwi chorego z ostrą oligurią, które wykorzystywane jest w następującym zabiegu:

73 / 1260

73. Do kolejnych etapów postępowania podczas realizacji pielęgniarskiego projektu badawczego NIE należy:

74 / 1260

74. W ramach zadań pielęgnacyjnych w obszarze segregacji medycznej, rejestracji i przyjęć SOR pielęgniarka:

75 / 1260

75. W leczeniu chorego z zaostrzeniem POCHP zastosujesz tlenoterapię:

76 / 1260

76. Uciskanie klatki piersiowej w resuscytacji noworodka rozpoczynamy, gdy czynność serca wynosi:

77 / 1260

77. Które z poniższych twierdzeń odnoszących się do objawu Battle’a jest prawdziwe:

78 / 1260

78. Wartość energii skutecznej podczas defibrylacji dzieci dla pierwszego i kolejnych wyładowań wynosi:

79 / 1260

79. Tor oddychania piersiowo – brzuszny u dziecka ustala się w:

80 / 1260

80. U pacjenta z migotaniem przedsionków, które nie daje objawów hemodynamicznych najpoważniejszym powikłaniem jest:

81 / 1260

81. Oddech Biota występuje przy:

82 / 1260

82. W celu stwierdzenia istnienia hipotonii ortostatycznej pomiar ciśnienia tętniczego u pacjenta należy wykonać:

83 / 1260

83. Uciskanie klatki piersiowej w resuscytacji noworodka rozpoczynamy, gdy czynność serca wynosi:

84 / 1260

84. Wstrząs septyczny jest konsekwencją niżej wymienionych interakcji różnych zmian hemodynamicznych z wyjątkiem:

85 / 1260

85. Swoistą odtrutką na acetaminofen jest:

86 / 1260

86. Na miejscu zdarzenia należy ocenić poziom świadomości pacjenta według skali Glasgow. Ile punktów w skali Glasgow przyznasz choremu, który: otwiera oczy tylko w odpowiedzi na twój głos, wykazuje reakcje obronną na ból, używa kończyny by oprzeć się zadanemu bólowi, przy próbie porozumienia się z chorym pacjent jest splątany, mówi nieskładnie:

87 / 1260

87. CABG jest metodą leczenia choroby niedokrwiennej serca polegającą na:

88 / 1260

88. Do objawów ostrego zapalenia wyrostka robaczkowego zalicza się:

89 / 1260

89. Według Evidence-Based Medicine decyzji klinicznych NIE powinno podejmować się na podstawie:

90 / 1260

90. Epinefrynę zastosujesz, z WYJĄTKIEM:

91 / 1260

91. Który z niżej wymienionych środków stosowanych do indukcji anestezji charakteryzuje się najdłuższym czasem działania:

92 / 1260

92. Wykonując test Allena u pacjenta, uciskamy tętnicę:

93 / 1260

93. Większość poważnych schorzeń powstałych podczas nurkowania jest skutkiem:

94 / 1260

94. Minimalny przepływ tlenu przy zastosowaniu maski twarzowej musi wynosić:

95 / 1260

95. Dysponent zespołów ratownictwa medycznego jest zobowiązany do sporządzania i prowadzenia dokumentacji indywidualnej w formie:

96 / 1260

96. Do negatywnych mierników zdrowia zaliczamy:

97 / 1260

97. Parafrazowanie to:

98 / 1260

98. Pielęgniarka i położna wykonują zlecenia lekarskie

99 / 1260

99. Normy etyki zawodowej zawarte w Kodeksie etyki zawodowej pielęgniarki i położnej Rzeczypospolitej Polskiej mają za zadanie:

100 / 1260

100. Zbyt wysokie ciśnienie w mankiecie uszczelniającym rurki intubacyjnej:

101 / 1260

101. Mamy do czynienia z katastrofą autobusu przewożącego dzieci do szkoły. W autobusie było 24 osoby w wieku od 9- 14 lat. Na miejscu zdarzenia dokonujesz segregacji według schematu Jump START. Zaznacz prawidłowa odpowiedź:

102 / 1260

102. Na miejscu zdarzenia należy ocenić poziom świadomości pacjenta według skali Glasgow. Ile punktów w skali Glasgow przyznasz choremu, który: otwiera oczy tylko w odpowiedzi na twój głos, wykazuje reakcje obronną na ból, używa kończyny by oprzeć się zadanemu bólowi, przy próbie porozumienia się z chorym pacjent jest splątany, mówi nieskładnie:

103 / 1260

103. Nalokson można podawać:

104 / 1260

104. Organizacja pracy CPR w przypadku zdarzenia masowego wymagać będzie następujących czynności z wyjątkiem:

105 / 1260

105. W ramach zadań pielęgnacyjnych w obszarze segregacji medycznej, rejestracji i przyjęć SOR pielęgniarka:

106 / 1260

106. Ryzyko rozdęcia żołądka w RKO zwiększają:

107 / 1260

107. U pacjentów z poważnymi oparzeniami płomieniem lub prądem o wysokim napięciu, zabarwienie moczu wskazujące na hemoglobinurię lub mioglobinurię jest:

108 / 1260

108. Zbyt wysokie ciśnienie w mankiecie uszczelniającym rurki intubacyjnej:

109 / 1260

109. Dermoleksja jest to:

110 / 1260

110. Do SOR zgłosił się pacjent, który skarży się na ból w nadbrzuszu o nagłym początku promieniujący do pleców oraz nudności i wymioty. W badaniu przedmiotowym stwierdzasz tkliwość jamy brzusznej oraz obronę mięśniową. Ból nieco zmniejsza się przy pochyleniu ciała do przodu. W wywiadzie pacjent podaje częste nadużywanie alkoholu od kilkunastu lat. U tego chorego podejrzewasz:

111 / 1260

111. W przerwaniu stanu drgawkowego lekami pierwszego rzutu są:

112 / 1260

112. Prawidłowe wartości ciśnienia w prawym przedsionku wynoszą:

113 / 1260

113. Przegląd systematyczny polega na:

114 / 1260

114. Istotą wstrząsu kardiogennego jest:

115 / 1260

115. Do monitorowania pacjentów wykorzystasz skale sedacji:

116 / 1260

116. Najczęściej stosowaną procedurą usunięcia trucizny z żołądka jest jego płukanie. Zabieg płukania powinien być wykonany w ciągu pierwszej godziny od spożycia trucizny. U dzieci poniżej 5 roku życia do płukania żołądka wykorzystuje się jedynie:

117 / 1260

117. Jaka jest najbardziej typowa infekcja w obrębie ręki:

118 / 1260

118. 20 letni mężczyzna odniósł obrażenia w wyniku wybuchu bomby własnej konstrukcji. Poszkodowany ma wychłodzoną wilgotną skórę, tętno słabo napięte 50 BPM, RR 80/40 mmHg. Kontakt słowny jest utrudniony. W powłokach brzusznych tkwi metalowy fragment odłamków. Objawy świadczą o:

119 / 1260

119. Zatrzymanie krążenia trwające ponad 3-4 minuty może spowodować nieodwracalne zmiany w:

120 / 1260

120. Udrażniając drogi oddechowe możemy użyć m.in. rurki lub maski. Zakładamy ją na ślepo, jest skonstruowana tak, żeby założyć ją do przełyku, ma dwa porty, które są połączone odpowiednio dwoma mankietami: przełykowym i gardłowym, jest przyrządem jednorazowym, występuje w dwóch rozmiarach, jej wadą jest to, że jest wykonana z twardego tworzywa. Powyższy opis wskazuje na:

121 / 1260

121. Zjawisko konwekcji jest podstawą oczyszczania krwi chorego z ostrą oligurią, które wykorzystywane jest w następującym zabiegu:

122 / 1260

122. Uciskanie klatki piersiowej w resuscytacji noworodka rozpoczynamy, gdy czynność serca wynosi:

123 / 1260

123. Dysponent zespołów ratownictwa medycznego jest zobowiązany do sporządzania i prowadzenia dokumentacji zbiorczej w formie:

124 / 1260

124. Epinefrynę zastosujesz, z WYJĄTKIEM:

125 / 1260

125. Klasyfikacja według Murraya dotyczy uszkodzeń:

126 / 1260

126. Dostęp do żyły „centralnej” można uzyskać przez wprowadzenie:

127 / 1260

127. Większość poważnych schorzeń powstałych podczas nurkowania jest skutkiem:

128 / 1260

128. Do czynników ryzyka związanych z założeniem wkłucia centralnego, dotyczących pacjenta należą wszystkie, z WYJĄTKIEM:

129 / 1260

129. Do oceny ciężkości urazu używa się skali:

130 / 1260

130. Objaw Cullena służy ocenie:

131 / 1260

131. Opieka pielęgniarska oparta na faktach - EBNP (Evidence-Based Nursing Practice) dotyczy:

132 / 1260

132. U wszystkich pacjentów z bólem w klatce piersiowej lub z innymi objawami wskazującymi na ostry zespół wieńcowy, badanie EKG powinno być wykonane od chwili przyjęcia do szpitala w ciągu:

133 / 1260

133. Objaw Cullena i objaw Grey – Turnera mogą wystąpić w przypadku:

134 / 1260

134. Materiał zatorowy dotyczący zatorowości płucnej w przypadku kobiety w ciąży najczęściej stanowi:

135 / 1260

135. Nieprzytomny pacjent po ciężkim urazie głowy:

136 / 1260

136. Do obszaru osobistego praktyki opartej na dowodzie ( EBP -Evidence-Based Practice), należy m.in. krytyczne myślenie(critical thinking) charakteryzujące się:

137 / 1260

137. Dysponent zespołów ratownictwa medycznego jest zobowiązany do sporządzania i prowadzenia dokumentacji zbiorczej w formie:

138 / 1260

138. Świst krtaniowy, charczenie, złe napowietrzenie płuc, dobra ruchomość klatki piersiowej, sinica to objawy:

139 / 1260

139. Pielęgniarka/położna może prowadzić badania naukowe i:

140 / 1260

140. Pierwsza Ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym powstała w Polsce w roku:

141 / 1260

141. U pacjenta z migotaniem przedsionków, które nie daje objawów hemodynamicznych najpoważniejszym powikłaniem jest:

142 / 1260

142. Wskazaniem do leczenia tlenem nie jest:

143 / 1260

143. Wskaż zdanie niepoprawne. Chwyt ratunkowy Rauteka:

144 / 1260

144. Dokument, w którym znajduje się opis wzajemnego oddziaływania między procesami systemu zarządzania jakością, nazywa się:

145 / 1260

145. W rejonie objętym katastrofą lub wypadkiem masowym wyznacza się następujące strefy bezpieczeństwa:

146 / 1260

146. Załamek P w prawidłowym zapisie elektrokardiografii określa:

147 / 1260

147. W przypadku zgonu pacjenta na skutek uszkodzenia ciał lub zatrucia dokumentacja medyczna powinna być przechowywana przez okres:

148 / 1260

148. Do najczęściej używanych skal do oceny głębokości sedacji NIE należy:

149 / 1260

149. Określenia Evidence-Based Medicine (EBM) czyli praktyka medyczna oparta o wiarygodne i aktualne dowody naukowe jako pierwszy użył

150 / 1260

150. Typowymi i łatwymi objawami do wykrycia w przypadku odmy opłucnowej są:

151 / 1260

151. Zabieg płukania powinien być wykonany w ciągu pierwszej godziny od spożycia trucizny. U dzieci poniżej 5 roku życia do płukania żołądka wykorzystuje się jedynie:

152 / 1260

152. Kardiowersję u pacjenta przytomnego wykonuje się w znieczuleniu:

153 / 1260

153. Podanie jakiego leku może odroczyć konieczność intubacji w przypadku niewydolności oddechowej spowodowanej zatruciem benzodiazepinami:

154 / 1260

154. Zbyt wysokie ciśnienie w mankiecie uszczelniającym rurki intubacyjnej:

155 / 1260

155. Dostosowanie rytmów biologicznych człowieka do rozkładu jego czasu pracy, tak aby jak najmniej zaburzać fizjologię, to

156 / 1260

156. Zdolność wykonania ruchu w pełnym zakresie, ale tylko w warunkach odciążenia, to wg skali Lovetta:

157 / 1260

157. Wojewódzki plan działania sytemu ratownictwa medycznego sporządza:

158 / 1260

158. Po założeniu drenażu jamy opłucnej należy ułożyć pacjenta w pozycji:

159 / 1260

159. Który z wymienionych poniżej środków farmakologicznych NIE ma znaczącego wpływu na wzrost poziomu potasu:

160 / 1260

160. Do czynników ryzyka związanych z założeniem wkłucia centralnego, dotyczących pacjenta należą wszystkie, z WYJĄTKIEM:

161 / 1260

161. Podczas odbarczania odmy prężnej należy wkłuć igłę bezpośrednio:

162 / 1260

162. Prowadząc podstawowe zabiegi resuscytacyjne u dzieci działania prowadzimy według SAFE, gdzie „ S” oznacza:

163 / 1260

163. W przerwaniu stanu drgawkowego lekami pierwszego rzutu są:

164 / 1260

164. U pacjentów z poważnymi oparzeniami płomieniem lub prądem o wysokim napięciu, zabarwienie moczu wskazujące na hemoglobinurię lub mioglobinurię jest:

165 / 1260

165. Zajęcia edukacyjne w zakresie udzielania pierwszej pomocy mogą być realizowane przez:

166 / 1260

166. Ciśnienie zaklinowania w tętnicy płucnej:

167 / 1260

167. Medyczne czynności ratunkowe udzielane są przez:

168 / 1260

168. Nalokson można podawać:

169 / 1260

169. Krup to choroba najczęściej występująca u dzieci w wieku od szóstego miesiąca do trzeciego roku życia. Główne objawy to: gorączka, szczękający kaszel, chrypka, świst wdechowy, przyśpieszony rytm oddechowy, sinica. Pomoc dziecku z lekką formą zapalenia krtani i tchawicy polega na wdrożeniu działań lekarskich i pielęgniarskich. Do działań pielęgniarskich należy, z WYJĄTKIEM:

170 / 1260

170. Podstawowe wskaźniki modelu PATH obejmują m. in. Wskaźniki efektywności (skuteczności i wydajności), do których zalicza się:

171 / 1260

171. Ciśnienie pulsacyjne oznacza:

172 / 1260

172. Ruch naturalny ludności obejmuje informacje na temat:

173 / 1260

173. Która z poniższych metod suplementacji tlenu pozwala najprecyzyjniej dawkować jego stężenie?

174 / 1260

174. Według WHO katastrofy wywołane przez ludzi to:

175 / 1260

175. Minimalny przepływ tlenu przy zastosowaniu maski twarzowej musi wynosić:

176 / 1260

176. Skala Cormacka - Lehane'a wykorzystywana jest do:

177 / 1260

177. Lokalizacje i szczegółową organizację centrów powiadamiania ratunkowego określa:

178 / 1260

178. W przypadku drenażu jamy opłucnej ratującego życie, bez możliwości kontroli obrazowej wybiera się miejsce położone w obrębie trójkąta bezpieczeństwa, który wyznaczają z WYJĄTKIEM:

179 / 1260

179. Skala Sacketta jest skalą oceniającą:

180 / 1260

180. W przypadku chorych niestabilnych hemodynamicznie w celu ich odwodnienia, korzystniejsze jest zastosowanie:

181 / 1260

181. Metodą zwiększenia rzutu serca jest zastosowanie:

182 / 1260

182. Zespół Hornera sugerują poniższe objawy:

183 / 1260

183. Informowanie pacjenta przez pielęgniarkę,położną o zamiarze wykonania iniekcji domięśniowej odbywa się na poziomie

184 / 1260

184. Metody epidemiologiczne stosuje się do:

185 / 1260

185. Objaw Cullena i objaw Grey – Turnera mogą wystąpić w przypadku:

186 / 1260

186. Rozległość uszkodzenia powierzchni ciała dziecka w wyniku oparzenia można określić przez zastosowanie:

187 / 1260

187. Przeciwwskazaniem do intubacji pacjenta za pomocą bronchofiberoskiopu przez nos NIE jest:

188 / 1260

188. Rurki Wendla:

189 / 1260

189. W świeżym zawale ściany dolnej występują charakterystyczne uniesienia ST w odprowadzeniach:

190 / 1260

190. Który z wymienionych poniżej środków farmakologicznych NIE ma znaczącego wpływu na wzrost poziomu potasu:

191 / 1260

191. Nieprzytomny pacjent po ciężkim urazie głowy:

192 / 1260

192. Formułą Parklanda posługujemy się w celu:

193 / 1260

193. Pielęgniarka, położna NIE udzieliła pomocy osobie, która nagle zasłabła na ulicy, lecz szybko oddaliła się z miejsca zdarzenia. Zachowanie takie naraża ją na poniesienie odpowiedzialności:

194 / 1260

194. Jednostkami systemu ratownictwa medycznego są:

195 / 1260

195. Organizacja pracy CPR w przypadku zdarzenia masowego wymagać będzie następujących czynności z wyjątkiem:

196 / 1260

196. Dostęp do żyły „centralnej” można uzyskać przez wprowadzenie:

197 / 1260

197. Które z poniższych twierdzeń odnoszących się do przygotowania SOR do przyjęcia poszkodowanych z wypadku masowego czy katastrofy nie jest prawdziwe:

198 / 1260

198. U mężczyzny w wieku 40 lat doszło do NZK w wyniku obrażeń odniesionych w wypadku komunikacyjnym. Został zresuscytowany i podłączony do respiratora. Częstość oddychania (f) ustawiono na 14/min, objętość oddechowa (Vt) 500ml. Ciśnienie szczytowe (PIP), które wynosiło początkowo 20 cm H2O wzrosło do 30 cm H2O. Świadczy to o:

199 / 1260

199. Ciśnienie zaklinowania w tętnicy płucnej:

200 / 1260

200. Wartość energii skutecznej podczas defibrylacji dzieci dla pierwszego i kolejnych wyładowań wynosi:

201 / 1260

201. Na każdego poszkodowanego osoba wykonująca triage NIE powinna poświęcić więcej czasu niż:

202 / 1260

202. Hipotermia to obniżenie temperatury głębokiej ciała do wartości poniżej:

203 / 1260

203. Jaka wartość mm H2O odpowiada wartości 1 mmHg

204 / 1260

204. Drgawki są istotnym problemem klinicznym u noworodków. Napady charakteryzujące się pojedynczymi skurczami zgięciowymi ramion i ( lub) szyi, przypominające odruch MORO to:

205 / 1260

205. Wskazaniem do intubacji pacjenta za pomocą bronchofiberoskopu przez usta nie jest:

206 / 1260

206. Kardiowersja elektryczna bezpiecznie i szybko przywraca rytm zatokowy w przypadku wystąpienia:

207 / 1260

207. Medyczne czynności ratunkowe udzielane są przez:

208 / 1260

208. W ocenie kompetencji miękkich pracownika uwzględnisz:

209 / 1260

209. Na miejscu zdarzenia należy ocenić poziom świadomości pacjenta według skali Glasgow. Ile punktów w skali Glasgow przyznasz choremu, który: otwiera oczy tylko w odpowiedzi na twój głos, wykazuje reakcje obronną na ból, używa kończyny by oprzeć się zadanemu bólowi, przy próbie porozumienia się z chorym pacjent jest splątany, mówi nieskładnie:

210 / 1260

210. Dla której z wymienionych poniżej toksyn odtrutką jest deferoksamina:

211 / 1260

211. W świeżym zawale ściany dolnej występują charakterystyczne uniesienia ST w odprowadzeniach:

212 / 1260

212. Jakie jest najpoważniejsze powikłanie porażeniem prądem elektrycznym:

213 / 1260

213. Najczęściej stosowaną procedurą usunięcia trucizny z żołądka jest jego płukanie. Zabieg płukania powinien być wykonany w ciągu pierwszej godziny od spożycia trucizny. U dzieci poniżej 5 roku życia do płukania żołądka wykorzystuje się jedynie:

214 / 1260

214. W ramach zadań diagnostycznych w obszarze resuscytacyjno – zabiegowym SOR pielęgniarka wykonuje:

215 / 1260

215. Wkłucie doszpikowe może wykonać:

216 / 1260

216. Która z poniższych metod suplementacji tlenu pozwala najprecyzyjniej dawkować jego stężenie

217 / 1260

217. Zbyt wysokie ciśnienie w mankiecie uszczelniającym rurki intubacyjnej:

218 / 1260

218. Czynnikami predysponującymi do wystąpienia zatoru płynem owodniowym u kobiety rodzącej są:

219 / 1260

219. Wskaż zdanie fałszywe. Cewnikowanie z dostępu nadłonowego:

220 / 1260

220. W zejściowej fazie wstrząsu niekompensowanego dochodzi do zaburzeń wielonarządowych określanych akronimem:

221 / 1260

221. Udrażniając drogi oddechowe możemy użyć m.in. rurki lub maski. Zakładamy ją na ślepo, jest skonstruowana tak, żeby założyć ją do przełyku, ma dwa porty, które są połączone odpowiednio dwoma mankietami przełykowym i gardłowym, jest przyrządem jednorazowym, występuje w dwóch rozmiarach, jej wadą jest to, że jest wykonana z twardego tworzywa. Powyższy opis wskazuje na:

222 / 1260

222. Wskaż niepoprawne twierdzenie dotyczące techniki zdejmowania kasku u pacjenta po kolizji:

223 / 1260

223. W przypadku drenażu jamy opłucnej ratującego życie, bez możliwości kontroli obrazowej wybiera się miejsce położone w obrębie trójkąta bezpieczeństwa, który NIE wyznacza:

224 / 1260

224. Uzyskany dostęp do jamy szpikowej może być wykorzystywany jako:

225 / 1260

225. Do zespołu wgłobienia może dojść przy wartości ciśnienia wewnątrzczaszkowego:

226 / 1260

226. Do narzędzi stosowanych w procesie doskonalenia jakości zaliczamy m.in. Diagram Ishikawa–diagram przyczynowo-skutkowy. Wykres ten wskazuje na główne przyczyny problemu:

227 / 1260

227. Do czynności drugiej fazy akcji ratunkowej w zdarzeniach masowych należy:

228 / 1260

228. Dziecko znajduje się we wstrząsie oparzeniowym wymaga podania płynów. Prawidłowy wzór Reguły Parklanda dla dzieci w celu obliczenia zapotrzebowania płynowego to:

229 / 1260

229. Świst krtaniowy, charczenie, złe napowietrzenie płuc, dobra ruchomość klatki piersiowej, sinica to objawy:

230 / 1260

230. Materiał zatorowy dotyczący zatorowości płucnej w przypadku kobiety w ciąży najczęściej stanowi:

231 / 1260

231. Wojewódzki plan działania sytemu ratownictwa medycznego sporządza:

232 / 1260

232. „Żelazna zasada” odnosząca się do norm wielkości rurek intubacyjnych w ratownictwie mówi, że:

233 / 1260

233. Segregację odpadów klinicznych należy przeprowadzać w:

234 / 1260

234. Zespół Hornera sugerują poniższe objawy:

235 / 1260

235. Do czynników ryzyka związanych z założeniem wkłucia centralnego, dotyczących pacjenta należą wszystkie, z WYJĄTKIEM:

236 / 1260

236. Bez suplementacji tlenu worek samorozprężalny wentyluje płuca pacjenta powietrzem atmosferycznym (o stężeniu tlenu 21%). Stężenie dostarczonego tlenu można zwiększyć do około 85%, stosując rezerwuar i podłączyć źródło tlenu w przepływie:

237 / 1260

237. Którą z substancji wymienionych poniżej będzie dobrze absorbował węgiel aktywowany:

238 / 1260

238. Wykonując test Allena u pacjenta, uciskamy tętnicę:

239 / 1260

239. Wskazaniem do leczenia tlenem nie jest:

240 / 1260

240. Przy pierwszej defibrylacji początkowa wartość energii dwufazowej nie powinna być niższa niż:

241 / 1260

241. W leczeniu podstawowym w przypadku wstrząsu anafilaktycznego adrenalinę zastosujesz w następujących dawkach:

242 / 1260

242. Jeśli u pacjenta z zawałem ściany dolnej mięśnia sercowego wystąpi hipotonia po podaniu NTG, należy brać pod uwagę:

243 / 1260

243. Wskaż, który typ badań klinicznych charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością:

244 / 1260

244. Dokumentacja medyczna w postaci karty medycznych czynności ratunkowych powinna być sporządzona w:

245 / 1260

245. System Jump START wykorzystuje do oceny stanu świadomości dziecka skalę:

246 / 1260

246. Objaw Cullena służy ocenie:

247 / 1260

247. Celem leczenia obrzęku płuc nie jest

248 / 1260

248. Podczas akcji ratunkowej w fazie pierwszej tzw. izolacji prowadzone są działania mające na celu m.in.:

249 / 1260

249. Uznaną w międzynarodowych wytycznych niefarmakologiczną metodą poprawy utlenowania krwi u chorych z ARDS jest:

250 / 1260

250. Kobieta w ciąży po urazie z objawami hipowolemii wymaga:

251 / 1260

251. Dostęp do żyły „centralnej” można uzyskać przez wprowadzenie:

252 / 1260

252. Do objawów ostrego zapalenia wyrostka robaczkowego zalicza się:

253 / 1260

253. Do najważniejszych modyfikowalnych czynników ryzyka chorób przewlekłych w Polsce należą:

254 / 1260

254. Pielęgniarka, położna uzyskująca tytuł specjalisty w danej dziedzinie ma obowiązek:

255 / 1260

255. Spowolnienie krążenia krwi, zmniejszenie aktywności ruchowej, fizjologiczny stan nadkrzepliwości krwi, zmiany w obrębie ścian naczyń krwionośnych w czasie ciąży stanowią czynniki ryzyka:

256 / 1260

256. W przypadku rozpoznania ciężkiej sepsy i wstrząsu septycznego, antybiotyk należy podać:

257 / 1260

257. Praktyka pielęgniarska/położnicza oparta na dowodach naukowych NIE obejmuje:

258 / 1260

258. Ratownictwo techniczne w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego prowadzą poniższe grupy, z wyjątkiem:

259 / 1260

259. Konikopunkcja jest zabiegiem ratunkowym polegającym na:

260 / 1260

260. Dominującym objawem łożyska przodującego są:

261 / 1260

261. Test MMSE wykorzystuje się do oceny:

262 / 1260

262. Kliniczne objawy wstrząsu septycznego to:

263 / 1260

263. Metabolizm pacjenta w OIT NIE jest związany z określeniem:

264 / 1260

264. Jednym z uprawnień pacjenta jest prawo do żądania, aby udzielająca mu świadczeń zdrowotnych pielęgniarka:

265 / 1260

265. Jesteś członkiem zespołu „P” jedziesz do wezwania. Na miejscu zdarzenia zastajesz dziecko w wieku 3 lat po upadku z widoczną raną głowy. Dokonujesz wstępnej oceny neurologicznej: oczy otwiera na ból, płacze oraz cofa kończyny górne prowokowane bólem. W skali Glasgow dziecko otrzyma:

266 / 1260

266. Prawidłowe stężenie potasu w surowicy wynosi:

267 / 1260

267. Rozległość uszkodzenia powierzchni ciała dziecka w wyniku oparzenia można określić przez zastosowanie:

268 / 1260

268. Przy zaburzeniach przewodzenia bodźców w uchu lewym, w próbie Webera:

269 / 1260

269. Dokumentacja medyczna sporządzona w szpitalnym oddziale ratunkowym może zostać udostępniona pacjentowi:

270 / 1260

270. Największa jednorazowa dawka Atropiny podawana dzieciom < 8 lat dożylnie lub doszpikowo to:

271 / 1260

271. Do czynników ryzyka związanych z założeniem wkłucia centralnego, dotyczących pacjenta należą wszystkie, z WYJĄTKIEM:

272 / 1260

272. W wypadkach masowych i katastrofach ze względu na czas, jaki upłynął od ich wystąpienia i rodzaju podjętych czynności ratowniczych, wyróżnia się 4 fazy. W momencie przybycia na miejsce zdarzenia służb ratowniczych rozpoczyna się:

273 / 1260

273. Wskaż NIEPRAWDZIWE twierdzenie dotyczące artykułu przeglądowego:

274 / 1260

274. Konikopunkcja jest zabiegiem ratunkowym polegającym na:

275 / 1260

275. [Wskaż odpowiedź fałszywą.] Postępowanie z ofiarą podtopienia na miejscu zdarzenia:

276 / 1260

276. Który z wymienionych poniżej środków farmakologicznych NIE ma znaczącego wpływu na wzrost poziomu potasu:

277 / 1260

277. Uzyskany dostęp do jamy szpikowej może być wykorzystywany jako:

278 / 1260

278. Pielęgniarka/położna może prowadzić badania naukowe i:

279 / 1260

279. Większość poważnych schorzeń powstałych podczas nurkowania jest skutkiem:

280 / 1260

280. Największa jednorazowa dawka Atropiny podawana dzieciom < 8 lat dożylnie lub doszpikowo to:

281 / 1260

281. W świeżym zawale ściany dolnej występują charakterystyczne uniesienia ST w odprowadzeniach:

282 / 1260

282. Zajęcia edukacyjne w zakresie udzielania pierwszej pomocy mogą być realizowane przez:

283 / 1260

283. Pacjent z mnogimi obrażeniami ciała, którego częstość oddechów jest niższa niż 10 lub wyższa niż 29 w sytuacji, kiedy dokonujemy segregacji jest pacjentem:

284 / 1260

284. 20 letni mężczyzna odniósł obrażenia w wyniku wybuchu bomby własnej konstrukcji. Poszkodowany ma wychłodzoną wilgotną skórę, tętno słabo napięte 50 BPM, RR 80/40 mmHg. Kontakt słowny jest utrudniony. W powłokach brzusznych tkwi metalowy fragment odłamków. Objawy świadczą o:

285 / 1260

285. Obchody Dnia Ratownictwa Medycznego zostały ustanowione na dzień:

286 / 1260

286. Jedną z dróg podawania adrenaliny podczas resuscytacji noworodka jest droga dotchawicza przez rurkę intubacyjną, zalecana dawka leku powinna być:

287 / 1260

287. Którą z substancji wymienionych poniżej będzie dobrze absorbował węgiel aktywowany:

288 / 1260

288. Rurki Wendla:

289 / 1260

289. Współczynnik oddziaływania Impact Factor (IF) dotyczy oceny:

290 / 1260

290. Wskaż zdanie fałszywe. Cewnikowanie z dostępu nadłonowego:

291 / 1260

291. Nadzór nad systemem PRM na terenie województwa sprawuje:

292 / 1260

292. Które z poniższych twierdzeń odnoszących się do skręcenia jest prawdziwe:

293 / 1260

293. Benchmarking jest to metoda użyteczna w doskonaleniu jakości i polega na:

294 / 1260

294. U pacjentów z poważnymi oparzeniami płomieniem lub prądem o wysokim napięciu, zabarwienie moczu wskazujące na hemoglobinurię lub mioglobinurię jest:

295 / 1260

295. Chelatacja jest stosowana w razie połknięcia dużej dawki żelaza. W ciężkich przypadkach chelatację prowadzi się przez 12- 16 godz. lub nawet dłużej. Należy ja zakończyć, jeśli mocz pacjenta odzyska prawidłowe zabarwienie. Nie należy przedłużać chelatacji ponad 24 godz. Chelatację dokonuje się:

296 / 1260

296. Na każdego poszkodowanego osoba wykonująca triage NIE powinna poświęcić więcej czasu niż:

297 / 1260

297. Motywowanie polega na zespole oddziaływań, zmierzających do:

298 / 1260

298. Do objawów ostrego zapalenia wyrostka robaczkowego zalicza się:

299 / 1260

299. Jaka instytucja ustala ranking publikacji naukowych w Polsce

300 / 1260

300. Odbarczanie odmy prężnej po stronie prawej, z dostępu bocznego powinno odbywać się poprzez:

301 / 1260

301. Zaburzenia rozwoju, złe tempo wzrostu, brak higieny ciała, niedbałe ubranie, brak opieki to objawy wskazujące na:

302 / 1260

302. Akcja prowadzenia medycznych czynności ratunkowych rozpoczyna się:

303 / 1260

303. Do najczęściej używanych skal do oceny głębokości sedacji NIE należy:

304 / 1260

304. Zaintubowani chorzy z POChP w wywiadzie są szczególnie narażeni na powstanie:

305 / 1260

305. Najczęstszą przyczyną wystąpienia ostrej niewydolności nerek NIE jest:

306 / 1260

306. Zajęcia edukacyjne w zakresie udzielania pierwszej pomocy mogą być realizowane przez:

307 / 1260

307. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa ciężarnej w trzecim trymestrze ciąży powinna być prowadzona w następującym ułożeniu:

308 / 1260

308. Konikopunkcja jest zabiegiem ratunkowym polegającym na:

309 / 1260

309. Zjawisko auto-PEEP może wiązać się z koniecznością zastosowania wyższych niż zazwyczaj energii defibrylacji i być szczególnie wysokie u:

310 / 1260

310. W przypadku migotania komór u osoby dorosłej:

311 / 1260

311. Podanie jakiego leku może odroczyć konieczność intubacji w przypadku niewydolności oddechowej spowodowanej zatruciem benzodiazepinami:

312 / 1260

312. Kąt, pod jakim należy nakłuwać tętnicę wynosi:

313 / 1260

313. W czasie badania zewnętrznego kobiety ciężarnej trzecim chwytem Leopolda można ocenić:

314 / 1260

314. Nagłe zdarzenie wymagające użycia sił i środków w liczbie przekraczającej możliwości lokalnych służb ratowniczych, gdzie konieczna jest pomoc poza lokalnych służb ratowniczych określane jest jako:

315 / 1260

315. Który typ badań klinicznych charakteryzuje się najniższą wiarygodnością

316 / 1260

316. Bierzesz udział w akcji porodowej w trybie nagłym. Po przeprowadzeniu porodu obręczy barkowej i pozostałych części ciała noworodka następną czynnością którą wykonasz jest zaciśniecie sznura pępowiny w dwóch miejscach i przecięcie go miedzy kleszczykami w ciągu:

317 / 1260

317. Do najczęściej używanych skal do oceny głębokości sedacji NIE należy:

318 / 1260

318. U pacjenta z migotaniem przedsionków, które nie daje objawów hemodynamicznych najpoważniejszym powikłaniem jest:

319 / 1260

319. Podczas odbarczania odmy prężnej należy wkłuć igłę bezpośrednio:

320 / 1260

320. Odbarczanie odmy prężnej po stronie prawej, z dostępu bocznego powinno odbywać się poprzez:

321 / 1260

321. Zjawisko auto-PEEP może wiązać się z koniecznością zastosowania wyższych niż zazwyczaj energii defibrylacji i być szczególnie wysokie u:

322 / 1260

322. Załamek P w prawidłowym zapisie elektrokardiografii określa: