/140

PIELĘGNIARSTWO ANESTEZJOLOGICZNE I INTENSYWNEJ OPIEKI

PIELĘGNIARSTWO ANESTEZJOLOGICZNE I INTENSYWNEJ OPIEKI - JESIEŃ 2021

1 / 140

1. Grupa anestetyków dożylnych obejmująca tlenowe i siarkowe pochodne kwasu barbiturowego to:

2 / 140

2. Wskaż zdanie prawidłowe odnośnie zatorowości płucnej:

3 / 140

3. Podstawowe zapotrzebowanie na płyny u osób w wieku podeszłym to:

4 / 140

4. Wskazaniem do monitorowania hemodynamicznego jest:

5 / 140

5. Do oceny przepływu tkankowego w trakcie znieczulenia należą:

6 / 140

6. Na blok operacyjny przewieziony 60-letni pacjent we wstrząsie hipowolemicznym z urazem jamy brzusznej. Chory spożywał posiłek 2 godziny temu. Musi mieć wykonaną laparoskopię zwiadowczą w trybie natychmiastowym. Ucisk na chrząstkę pierścieniowatą określa się manewrem:

7 / 140

7. W diagnostyce różnicowej w tamponadzie osierdzia pod uwagę należy wziąć:

8 / 140

8. Najczęściej stosowanym lekiem w indukcji znieczulenia do zabiegu transplantacji serca jest:

9 / 140

9. Niedepolaryzujące środki zwiotczające mięśnie to związki blokujące przewodnictwo nerwowo-mięśniowe:

10 / 140

10. Ocenę zawartości dwutlenku węgla w powietrzu wydychanym podczas znieczulenia można dokonać za pomocą:

11 / 140

11. Które zaburzenia utrudniają wykonanie intubacji dotchawiczej u dzieci?

12 / 140

12. Do zabiegu artroskopii stawu barkowego najskuteczniejszą metodą z wymienionych znieczuleń jest blokada:

13 / 140

13. Rurki intubacyjne o podwójnym świetle, najczęściej zakładane są w zabiegach:

14 / 140

14. Przeciwwskazaniem do kaniulacji tętnicy promieniowej jest:

15 / 140

15. Do przyczyn pooperacyjnych incydentów neurologicznych u pacjentów poddawanych zabiegom kardiochirurgicznym należy:

16 / 140

16. Barbituranów NIE stosuje się w:

17 / 140

17. Ciągły pomiar ciśnienia śródczaszkowego - ICP wykonujemy za pomocą czujnika:

18 / 140

18. Do czynników mających wpływ na zmianę minimalnego stężenia pęcherzykowego zalicza się:

19 / 140

19. Jaki poziom znieczulenia zewnątrzoponowego jest wymagany dla wyłączenia bólu okołoporodowego?

20 / 140

20. W wentylacji JET wysokimi częstotliwościami – HFJV – liczba oddechów wynosi:

21 / 140

21. Zaburzenia w EKG istotne dla postępowania anestezjologicznego to:

22 / 140

22. Pacjent do operacji resekcji żołądka wykonanej w znieczuleniu ogólnym dotchawiczym. Po podaniu odpowiedniej dawki sukcynylocholiny nie nastąpiło zwiotczenie mięśni żuchwy. Nasuwa to podejrzenie:

23 / 140

23. Laryngoskop, który posiada zakrzywioną łopatkę z ruchomą końcówką pozwalającą na silniejsze uniesienie nagłośni to laryngoskop z łopatką:

24 / 140

24. Dawki przeciwbólowe opioidów w bezpośrednim okresie poznieczuleniowym mogą prowadzić do wystąpienia powikłań:

25 / 140

25. Prosta łyżka do laryngoskopu to łyżka:

26 / 140

26. Kapnogram określa:

27 / 140

27. Objętość powietrza jaka zostaje uruchomiona podczas normalnego oddechu to:

28 / 140

28. W wypadku utraty płynów odpowiadającej 6 – 8% masy ciała można obserwować następujące objawy kliniczne:

29 / 140

29. 25-letnia pacjentka przyjęta do planowanej operacji tarczycy. Pacjentkę operowaną w znieczuleniu ogólnym dotchawiczym należy intubować rurką:

30 / 140

30. Układając kończyny górne chorego leżącego na plecach, należy pamiętać żeby:

31 / 140

31. Na ciśnienie wewnątrzgałkowe NIE wpływa:

32 / 140

32. Test Patila dotyczy odległości pomiędzy punktami:

33 / 140

33. W chirurgii "jednego dnia", lekiem dożylnym zapewniającym najlepsze warunki do znieczulenia ogólnego jest:

34 / 140

34. Dystrybucja anestetyku podczas prowadzonego znieczulenia jest różna dla różnych tkanek i uzależniona od następujących czynników:

35 / 140

35. Który rodzaj wentylacji mechanicznej jest całkowicie niezależny od aktywności oddechowej pacjenta?

36 / 140

36. Zaznacz stwierdzenie NIEPRAWDZIWE:

37 / 140

37. W trakcie pomiaru inwazyjnego ciśnienia tętniczego, oprócz kaniuli dotętniczej, w skład układu rejestrującego wchodzą:

38 / 140

38. Powikłaniem leczenia dopaminą NIE jest:

39 / 140

39. Stężenie 2% oznacza, że w 100 ml roztworu znajduje się:

40 / 140

40. Skala pięciu czynników ryzyka Wilsona zakłada wskaźnik ryzyka trudnej intubacji, a te pięć czynników to:

41 / 140

41. Kwasica oddechowa ostra i nieskompensowana charakteryzuje się następującymi wartościami równowagi kwasowo-zasadowej:

42 / 140

42. Przeciwskazaniem do zastosowania thiopentalu jest:

43 / 140

43. Pielęgniarka może okresowo pozostać bez anestezjologa w trakcie znieczulenia, gdy anestezjolog został wezwany do:

44 / 140

44. Nadmierne przygięcie głowy u pacjenta poddawanego zabiegowi neurochirurgicznemu w pozycji siedzącej, może być przyczyną:

45 / 140

45. Środkiem zwiotczającym z wyboru, u chorego z mocznicą jest:

46 / 140

46. Pacjent, u którego w laryngoskopii bezpośredniej, widoczna jest tylko nagłośnia, otrzymał III° według:

47 / 140

47. Przyczyną pozapłucną ostrej niewydolności oddechowej może być:

48 / 140

48. Chrząstka nagłośni u dzieci jest położona na wysokości:

49 / 140

49. Podstawowe zapotrzebowanie na płyny u noworodka w czasie zabiegu wynosi:

50 / 140

50. Surfaktant, będący mieszaniną białek, fosfolipidów i węglowodanów:

51 / 140

51. Przyklejenie plastrem u dziecka czujnika do stauracji może spowodować:

52 / 140

52. Spośród wymienionych anestetyków dożylnych, preparatem pobudzającym układ krążenia jest:

53 / 140

53. Autoregulacja przepływu mózgowego u noworodka zależy głównie od:

54 / 140

54. Czas działania wekuronium u noworodka może:

55 / 140

55. Wskazaniem do wprowadzenia kaniuli do światła tętnicy i prowadzenia bezpośredniego pomiaru ciśnienia tętniczego krwi przed rozpoczęciem znieczulenia u dziecka jest:

56 / 140

56. Przygotowując dziecko do znieczulenia w chirurgii ambulatoryjnej, w przypadku konieczności podania premedykacji, lekiem z wyboru jest:

57 / 140

57. Jaki sposób wprowadzenia do znieczulenia najlepiej zastosować u małego, niewspółpracującego dziecka, z utrudnionym dostępem do żyły:

58 / 140

58. Do najważniejszych, powikłań związanych z zabiegiem hemodializy należą:

59 / 140

59. Ostre powikłania w czasie zabiegu hemodializy wynikają:

60 / 140

60. Monitorowanie podstawowe podczas leczenia ECMO obejmuje:

61 / 140

61. Płyn substytucyjny bezwapniowy w zabiegach hemofiltracji stosuje się gdy w prewencji wykrzepiania krwi w układzie dializacyjnym wykorzystuje się:

62 / 140

62. Pierwsze użycie przetoki tętniczo-żylnej po jej wytworzeniu jest możliwe po:

63 / 140

63. W ciągłej hemofiltracji żylno-żylnej szybkość przepływu krwi zwykle wynosi:

64 / 140

64. Przeciwwskazaniami ogólnymi do zastosowania metody ECMO jest/są:

65 / 140

65. Wskazaniem do zastosowania utlenowania pozaustrojowego u pacjenta dorosłego jest:

66 / 140

66. W czasie hemodializy, podczas antykoagulacji miejscowej za pomocą cytrynianów, konieczne jest bardzo staranne kontrolowanie kalcemii. Niewłaściwie kontrolowana kalcemia może doprowadzić do:

67 / 140

67. Wskazaniem do zastosowania terapii ECMO (Extracorporeal Membrane Oxygenation) u dzieci jest:

68 / 140

68. Hemodializa w sposób sztuczny służy usunięciu toksyn mocznicowych z organizmu chorych z niewydolnością nerek. Wskaż twierdzenie prawdziwe:

69 / 140

69. W prewencji wykrzepiania krwi w układzie dializacyjnym NIE stosuje się:

70 / 140

70. Klinicznym wskazaniem do dializy w ostrej niewydolności nerek t o między innymi oporne na leczenie przewodnienie zagrażające wystąpieniem obrzęku płuc lub obrzęku mózgu. Do biochemicznych wskazań należy:

71 / 140

71. Wskazaniem do zastosowania technik dializacyjnych u dzieci NIE jest:

72 / 140

72. Najważniejszymi buforami dla organizmu są:

73 / 140

73. Chory lat 62 został przyjęty do oddziału OIT po urazie czaszkowo-mózgowym. W chwili przyjęcia chory przytomny, w kontakcie. Zaraz po przyjęciu należy ułożyć chorego w pozycji:

74 / 140

74. Który związek jest antagonistą heparyny?

75 / 140

75. Jak zmienia się przestrzeń martwa dróg oddechowych po zaintubowaniu dorosłego człowieka?

76 / 140

76. Wentylacja z PEEP jest to wentylacja:

77 / 140

77. Lekiem pierwszego rzutu, stosowanym w leczeniu wstrząsu kardiogennego NIE jest:

78 / 140

78. Zespół zaburzeń oddechowych u dorosłych to:

79 / 140

79. Skrót SIMV to:

80 / 140

80. Które z poniższych płynów NIE są zalecane we wstępnej płynoterapii u chorych z ciężką sepsą?

81 / 140

81. W alkoholizmie lub zespole Wernickiego-Korsakowa lekiem z wyboru jest:

82 / 140

82. Śródoperacyjny ucisk na zatokę tętnicy szyjnej może powodować:

83 / 140

83. Na częstość pracy serca NIE mają wpływu:

84 / 140

84. Zbyt wąski mankiet w czasie pomiaru ciśnienia tętniczego metodą pośrednią spowoduje, iż pomiar będzie:

85 / 140

85. Największe zmiany spowodowane unieruchomieniem pacjenta dotyczą układu krążenia i oddechowego. Występują one w ciągu pierwszych:

86 / 140

86. We wszystkich rodzajach wstrząsu występuje:

87 / 140

87. Skalą oceniającą stopień głębokości sedacji NIE jest skala:

88 / 140

88. Podstawowym zabiegiem w tamponadzie serca jest:

89 / 140

89. Do metod oksygenacji pozaustrojowej należy:

90 / 140

90. Do metod leczenia nerkozastępczego NIE zalicza się:

91 / 140

91. Odruch oczno – sercowy może objawiać się:

92 / 140

92. CPP to skrót określający:

93 / 140

93. Do oceny głębokości śpiączki chorego używa się skali:

94 / 140

94. Ampułka zawiera 10 ml leku o stężeniu 10%. Oznacza to, że leku w ampułce jest:

95 / 140

95. P o podanie surfaktantu NIE wolno wykonywać toalety drzewa oskrzelowego przez:

96 / 140

96. Resuscytacja płynowa u dziecka we wstrząsie wynosi:

97 / 140

97. U pacjentów z normotensją po zatrzymaniu krążenia, u których stwierdza się złą perfuzję spowodowaną niskim rzutem serca, efektywnym lekiem inotropowym może być:

98 / 140

98. Pierwszym objawem cukrzycy u dzieci bywa często:

99 / 140

99. Do postępowania specyficznego intensywnej terapii dzieci, należy terapia płynowa pacjentów, którzy ulegli zatruciu substancjami chemicznymi, stanowiącymi przyczynę ciężkich stanów zagrożenia życia. Które z podanych poniżej zasad należy przestrzegać, aby opanować u dziecka bezpośredni stan zagrożenia życia, poprzez:

100 / 140

100. Najczęściej obserwowanym zaburzeniem rytmu serca u dzieci jest:

101 / 140

101. Najczęstszą przyczyną zatrzymania krążenia u dzieci są:

102 / 140

102. Dantrolen to preparat stosowany w wybiórczych stanach zagrożenia życia i znajduje zastosowania w:

103 / 140

103. Zespół aspiracji smółki oraz nadciśnienie płucne dotyczą głównie:

104 / 140

104. Skala VAS stosowana do określania natężenia bólu jest to skala:

105 / 140

105. Podczas stosowania leków opioidowych w bezpośrednim okresie pooperacyjnym wystąpiły następujące objawy: nadmierna senność, zaburzenia oddychania mogące wynikać z depresji ośrodka oddechowego, charakterystyczne zaczerwienienia skóry okolic głowy i szyi mogące świadczyć o nadmiernym uwalnianiu histaminy. Oznacza to:

106 / 140

106. Stosowanie pełnej heparynizacji jest bezwzględnym przeciwwskazaniem do wykonania każdej techniki znieczulenia zewnątrzoponowego, natomiast podawanie profilaktycznych, niskich dawek niefrakcjonowanej heparyny jest dopuszczalne z zachowaniem wymaganych odstępów czasowych:

107 / 140

107. Podczas stosowania dokanałowo Morfiny Spinal w bezpośrednim okresie pooperacyjnym występują następujące objawy: senność, uporczywy świąd skóry, nudności, wymioty, retencja moczu, co oznacza:

108 / 140

108. Znieczulenie zewnątrzoponowe wiąże się z możliwością wystąpienia powikłań wczesnych, do których zalicza się:

109 / 140

109. Opioidowe leki przeciwbólowe to:

110 / 140

110. Ciągłe znieczulenie zewnątrzoponowe jest metodą wykorzystywaną do znieczulenia pacjentów:

111 / 140

111. W celu indukowania efektu „analgezji z wyprzedzeniem” polecane jest:

112 / 140

112. Drabina analgetyczna w leczeniu bólu przewlekłego obejmuje:

113 / 140

113. Najskuteczniejszym sposobem leczenia popunkcyjnych bólów głowy jest:

114 / 140

114. Kardiowersja polega na przepływie prądu stałego przez klatkę piersiową chorego w odstępie 40 ms po załamku R w zapisie EKG, c o powoduje rozładowanie elektryczne serca i umożliwia powrót rytmu zatokowego. Do powikłań kardiowersji należy:

115 / 140

115. Uzasadnieniem dla wczesnej intubacji dotchawiczej u pacjenta z rozległym oparzeniem jest:

116 / 140

116. Podstawowe zabiegi resuscytacyjne u dzieci należy rozpocząć od:

117 / 140

117. Do czynników określających impedancję klatki piersiowej zalicza się:

118 / 140

118. Rytmem serca do defibrylacji, który może być przyczyną zatrzymania krążenia jest:

119 / 140

119. Powikłania, które mogą wystąpić w trakcie wykonywania drenażu opłucnej:

120 / 140

120. Określenia procentu oparzonej powierzchni ciała dokonuje się za pomocą reguły:

121 / 140

121. Zasady odpowiedzialności zawodowej pielęgniarek i położnych określa:

122 / 140

122. Pacjent pozywa pielęgniarkę/położną i domaga się odszkodowania za szkodę wyrządzoną w wyniku błędu medycznego. Ewentualna odpowiedzialność pielęgniarki/położnej będzie miała charakter odpowiedzialności:

123 / 140

123. Od 1 stycznia 2016 roku, samodzielnie ordynować leki zawierające określone substancje czynne, mogą pielęgniarki i położne, które ukończyły:

124 / 140

124. W przypadku odmowy wyrażenia zgody przez pacjenta na udzielenie świadczenia przez pielęgniarkę/położną:

125 / 140

125. Pielęgniarka, położna NIE udzieliła pomocy osobie, która nagle zasłabła na ulicy, lecz szybko oddaliła się z miejsca zdarzenia. Zachowanie takie naraża ją na poniesienie odpowiedzialności:

126 / 140

126. Ustawa o samorządzie zawodowym pielęgniarek i położnych z dnia 1 lipca 2011 r. reguluje:

127 / 140

127. Cisza w procesie terapii jest zjawiskiem:

128 / 140

128. Odzwierciedlenie to:

129 / 140

129. Błąd naukowej obiektywności, to błąd postawy polegający na:

130 / 140

130. Do najważniejszych modyfikowalnych czynników ryzyka chorób przewlekłych w Polsce, spośród niżej wymienionych, należą:

131 / 140

131. W zakładach udzielających świadczeń zdrowotnych do podejmowania działań zapobiegających szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych są obowiązani:

132 / 140

132. W przypadku hospitalizacji pacjenta z zakażeniem spowodowanym Clostridium difficile, w procedurach dotyczących higieny rąk preferowane jest:

133 / 140

133. Zidentyfikuj pracowników z teorii Y McGregora:

134 / 140

134. Podstawowe wskaźniki modelu PATH obejmują m. in. wskaźniki efektywności (skuteczności i wydajności), do których zalicza się:

135 / 140

135. Kierowanie przez delegowanie uprawnień przynosi konkretne korzyści, do których zaliczamy:

136 / 140

136. Prawidłowo prowadzona rekrutacja i selekcja stanowią jedno z najważniejszych zadań w obszarze pracowników firmy usługowej. Dział kadr poszukuje kandydatów, korzystając często z usług specjalistycznych agencji wyszukujących odpowiedniej osoby, zamieszczając ogłoszenie w prasie, czy prowadząc rekrutację wśród studentów. Proces selekcji kandydatów obejmuje:

137 / 140

137. Sfera informacyjna w zarządzaniu jakością, czyli zakres wiedzy jaki powinnien posiadać pacjent, w tym między innymi profilaktyka, jakie leki należy przyjmować, jak często, jak stosować, jak postępować po badaniu, czy zabiegu, zawiera bariery, do których zalicza się:

138 / 140

138. Współczynnik oddziaływania Impact Factor (IF) dotyczy oceny:

139 / 140

139. Jaka instytucja ustala ranking publikacji naukowych w Polsce?

140 / 140

140. Który typ badań klinicznych charakteryzuje się najniższą wiarygodnością?

Your score is

The average score is 73%

0%