/140

PIELĘGNIARSTWO RATUNKOWE

PIELĘGNIARSTWO RATUNKOWE - WIOSNA 2021

1 / 140

1. Dokumentacja medyczna w postaci karty medycznych czynności ratunkowych powinna być sporządzona w:

2 / 140

2. Nadzór nad systemem PRM na terenie kraju sprawuje:

3 / 140

3. Dysponent zespołów ratownictwa medycznego jest zobowiązany do sporządzania i prowadzenia dokumentacji indywidualnej w formie:

4 / 140

4. Lokalizacje i szczegółową organizację centrów powiadamiania ratunkowego określa:

5 / 140

5. Zajęcia edukacyjne w zakresie udzielania pierwszej pomocy mogą być realizowane przez:

6 / 140

6. Obchody Dnia Ratownictwa Medycznego zostały ustanowione na dzień:

7 / 140

7. Wojewódzki plan działania sytemu ratownictwa medycznego sporządza:

8 / 140

8. Pierwszym ogniwem „łańcucha przeżycia” są działania podejmowane przez:

9 / 140

9. Dokumentacja medyczna sporządzona w szpitalnym oddziale ratunkowym może zostać udostępniona pacjentowi:

10 / 140

10. W wypadkach masowych i katastrofach ze względu na czas jaki upłynął od ich wystąpienia wyróżnia się:

11 / 140

11. Jednostkami systemu ratownictwa medycznego są:

12 / 140

12. Kąt, pod jakim należy nakłuwać tętnicę wynosi:

13 / 140

13. Który z poniższych objawów występuje w niekardiogennym obrzęku płuc ( NCPE):

14 / 140

14. Załamek P w prawidłowym zapisie elektrokardiografii określa:

15 / 140

15. Zwiększenie FiO2 o 0,01 (1%) powoduje wzrost prężności tlenu we krwi tętniczej o:

16 / 140

16. O hipernatremii mówimy, gdy poziom sodu w surowicy wzrasta powyżej:

17 / 140

17. Wykonując test Allena u pacjenta, uciskamy tętnicę:

18 / 140

18. Objaw Cullena służy ocenie:

19 / 140

19. Ból spowodowany rotacją wewnętrzną zgiętego prawego uda pacjenta wskazuje na objaw:

20 / 140

20. Ciśnienie pulsacyjne oznacza:

21 / 140

21. Do czynników ryzyka związanych z założeniem wkłucia centralnego, dotyczących pacjenta należą wszystkie, z WYJĄTKIEM:

22 / 140

22. Podczas segregacji medycznej poszkodowani są oznaczani kodami barwnymi w zależności od stopnia zagrożenia życia i pilności ewakuacji. Celem segregacji jest:

23 / 140

23. Ciśnienie zaklinowania w tętnicy płucnej:

24 / 140

24. Typowymi i łatwymi objawami do wykrycia w przypadku odmy opłucnowej są:

25 / 140

25. Terminem PEEP określa się:

26 / 140

26. Który z wymienionych poniżej środków farmakologicznych NIE ma znaczącego wpływu na wzrost poziomu potasu:

27 / 140

27. W świeżym zawale ściany dolnej występują charakterystyczne uniesienia ST w odprowadzeniach:

28 / 140

28. Do objawów oponowych NIE należy:

29 / 140

29. Nagłe zdarzenie wymagające użycia sił i środków w liczbie przekraczającej możliwości lokalnych służb ratowniczych, gdzie konieczna jest pomoc poza lokalnych służb ratowniczych określane jest jako:

30 / 140

30. Która z poniższych metod suplementacji tlenu pozwala najprecyzyjniej dawkować jego stężenie

31 / 140

31. Udrażniając drogi oddechowe możemy użyć m.in. rurki lub maski. Zakładamy ją na ślepo, jest skonstruowana tak, żeby założyć ją do przełyku, ma dwa porty, które są połączone odpowiednio dwoma mankietami: przełykowym i gardłowym, jest przyrządem jednorazowym, występuje w dwóch rozmiarach, jej wadą jest to, że jest wykonana z twardego tworzywa. Powyższy opis wskazuje na:

32 / 140

32. II typ ostrej niewydolności oddechowej wg. klasyfikacji Wooda to:

33 / 140

33. Po założeniu drenażu jamy opłucnej należy ułożyć pacjenta w pozycji:

34 / 140

34. Wskazaniem do intubacji pacjenta za pomocą bronchofiberoskopu przez usta nie jest:

35 / 140

35. Ryzyko rozdęcia żołądka w RKO zwiększają:

36 / 140

36. Technika zakładania I-gel jest bardzo prosta, a uzyskana szczelność na poziomie krtani pozwala uzyskać ciśnienia:

37 / 140

37. Jakie jest najpoważniejsze powikłanie porażeniem prądem elektrycznym:

38 / 140

38. Zjawisko auto-PEEP może wiązać się z koniecznością zastosowania wyższych niż zazwyczaj energii defibrylacji i być szczególnie wysokie u:

39 / 140

39. Do monitorowania pacjentów wykorzystasz skale sedacji:

40 / 140

40. Bez suplementacji tlenu worek samorozprężalny wentyluje płuca pacjenta powietrzem atmosferycznym (o stężeniu tlenu 21%). Stężenie dostarczonego tlenu można zwiększyć do około 85%, stosując rezerwuar i podłączyć źródło tlenu w przepływie:

41 / 140

41. Urządzenie do wspomagania reanimacji/resuscytacji Lucas CPR:

42 / 140

42. Zbyt wysokie ciśnienie w mankiecie uszczelniającym rurki intubacyjnej:

43 / 140

43. Monitorując parametry mechaniki układu oddechowego u chorego leczonego respiratorem, stwierdzono nagłe obniżenie ciśnienia w drogach oddechowych. Sytuacja taka spowodowana może być następującą przyczyną, za wyjątkiem:

44 / 140

44. Tlenoterapia bierna:

45 / 140

45. Kardiowersja elektryczna bezpiecznie i szybko przywraca rytm zatokowy w przypadku wystąpienia:

46 / 140

46. Dostęp do żyły „centralnej” można uzyskać przez wprowadzenie:

47 / 140

47. Rękoczyny, które poprawiają drożność dróg oddechowych zablokowanych przez język lub inne struktury górnych dróg oddechowych to:

48 / 140

48. Uznaną w międzynarodowych wytycznych niefarmakologiczną metodą poprawy utlenowania krwi u chorych z ARDS jest:

49 / 140

49. Konikopunkcja jest zabiegiem ratunkowym polegającym na:

50 / 140

50. Podanie jakiego leku może odroczyć konieczność intubacji w przypadku niewydolności oddechowej spowodowanej zatruciem benzodiazepinami:

51 / 140

51. W przypadku chorych niestabilnych hemodynamicznie w celu ich odwodnienia, korzystniejsze jest zastosowanie:

52 / 140

52. Po założeniu dostępu doszpikowego u dzieci przytomnych, zgłaszających ból w czasie przepłukiwania igły, przed podłączeniem płynów i leków, celem złagodzenia bólu można podać:

53 / 140

53. Przeciwwskazaniem do założenia dojścia doszpikowego jest:

54 / 140

54. Zaintubowani chorzy z POChP w wywiadzie są szczególnie narażeni na powstanie:

55 / 140

55. Anatomiczne miejsca do wykonania dojścia doszpikowego to:

56 / 140

56. Celem leczenia obrzęku płuc nie jest:

57 / 140

57. Zatrzymanie krążenia trwające ponad 3-4 minuty może spowodować nieodwracalne zmiany w:

58 / 140

58. Do komorowych zaburzeń rytmu serca należą wszystkie wymienione, z wyjątkiem:

59 / 140

59. W celu stwierdzenia istnienia hipotonii ortostatycznej pomiar ciśnienia tętniczego u pacjenta należy wykonać:

60 / 140

60. Częstoskurcz komorowy to obraz szerokich zespołów QRS występujących z częstością:

61 / 140

61. U wszystkich pacjentów z bólem w klatce piersiowej lub z innymi objawami wskazującymi na ostry zespół wieńcowy, badanie EKG powinno być wykonane od chwili przyjęcia do szpitala w ciągu:

62 / 140

62. Do powikłań leczenia z zastosowaniem wodorowęglanu sodowego należy:

63 / 140

63. W przypadku wystąpienia wstrząsu anafilaktycznego aminą katecholową z wyboru jest:

64 / 140

64. Do leków pierwszego rzutu stosowanych w leczeniu stanu padaczkowego zaliczamy:

65 / 140

65. Epinefryna posiada następujące działanie:

66 / 140

66. W leczeniu chorego z zaostrzeniem POCHP zastosujesz tlenoterapię:

67 / 140

67. W leczeniu podstawowym w przypadku wstrząsu anafilaktycznego adrenalinę zastosujesz w następujących dawkach:

68 / 140

68. Do objawów ostrego zapalenia wyrostka robaczkowego zalicza się:

69 / 140

69. Do głównych leków stosowanych w celu objawowego leczenia pokrzywki zaliczamy:

70 / 140

70. Wyrównując ciężką hipopotasemię należy:

71 / 140

71. Najczęstszą przyczyną wystąpienia ostrej niewydolności nerek NIE jest:

72 / 140

72. W przełomie tarczycowym do ogólnego postępowania podtrzymującego NIE zaliczysz:

73 / 140

73. W przypadku zatrucia salicylanami NIE występuje:

74 / 140

74. Metodę ''obracania belki' w celu odwrócenia ciała stosuje się u pacjentów z podejrzeniem:

75 / 140

75. Do umieszczenia w komorze hiperbarycznej kwalifikują się pacjenci zatrucia tlenkiem węgla, z wartością hemoglobiny tlenkowęglowej powyżej:

76 / 140

76. Po przybyciu do domu chorego zespół ratownictwa dowiedział się, że u 40-letniego mężczyzny wystąpił przed godziną po pochyleniu się nagły i silny ból głowy, nudności, wymioty. Pacjent jest przytomny, podaje że do tej pory nie chorował na poważne choroby ani nie leczy się. Z powodu bardzo silnego bólu leży w łóżku. Badaniem stwierdza się prawidłowe tętno i ciśnienie krwi, chory ma niewielką sztywność karku. GCS wynosi 13. Postępowanie ratownicze polega na:

77 / 140

77. Które z poniższych twierdzeń odnoszących się do objawu Battle’a jest prawdziwe:

78 / 140

78. Które z poniższych twierdzeń dotyczących połknięcia substancji żrących jest prawdziwe:

79 / 140

79. U mężczyzny w wieku 40 lat doszło do NZK w wyniku obrażeń odniesionych w wypadku komunikacyjnym. Został zresuscytowany i podłączony do respiratora. Częstość oddychania (f) ustawiono na 14/min, objętość oddechowa (Vt) 500ml. Ciśnienie szczytowe (PIP), które wynosiło początkowo 20 cm H2O wzrosło do 30 cm H2O. Świadczy to o:

80 / 140

80. Do zespołu wgłobienia może dojść przy wartości ciśnienia wewnątrzczaszkowego:

81 / 140

81. O ciężkiej hiperkaliemii mówimy, kiedy stężenie jonów potasu w surowicy:

82 / 140

82. Szpilkowate źrenice, depresja ośrodka oddechowego, zaburzenia świadomości - wymienione objawy kliniczne są typowe dla toksydromów:

83 / 140

83. Poniższe kryteria rozpoznania ARDS są prawdziwe z wyjątkiem:

84 / 140

84. Nieprzytomny pacjent po ciężkim urazie głowy:

85 / 140

85. U pacjentów z poważnymi oparzeniami płomieniem lub prądem o wysokim napięciu, zabarwienie moczu wskazujące na hemoglobinurię lub mioglobinurię jest:

86 / 140

86. Dla której z wymienionych poniżej toksyn odtrutką jest deferoksamina:

87 / 140

87. Hipotermia to obniżenie temperatury głębokiej ciała do wartości poniżej:

88 / 140

88. Klasyfikacja według Murraya dotyczy uszkodzeń:

89 / 140

89. Do oceny ciężkości urazu używa się skali:

90 / 140

90. Wybierając miejsce do lądowania śmigłowca ratunkowego w terenie, należy uwzględnić zachowanie następującej odległości od miejsca zdarzenia:

91 / 140

91. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa ciężarnej w trzecim trymestrze ciąży powinna być prowadzona w następującym ułożeniu:

92 / 140

92. Które z poniższych założeń odnoszących się do Systemu Poszukiwawczo- Ratowniczego (SAR) NIE jest prawdziwe:

93 / 140

93. Skalę przytomności Glasgow stosuje się do oceny stanu świadomości pacjenta. W trakcie transportu do SOR dokonano oceny pacjenta. Pacjent otwiera oczy jedynie w odpowiedzi na bodźce bólowe, wydaje chrząkające dźwięki. W odpowiedzi na bodźce bólowe cofa kończyny. W skali GCS pacjent otrzyma następującą ilość punktów:

94 / 140

94. Przy położeniu miednicowym płodu tętno płodu jest słyszalne

95 / 140

95. Kobieta w ciąży po urazie z objawami hipowolemii wymaga:

96 / 140

96. Zespół Mendelsona występujący u kobiety ciężarnej spowodowany jest:

97 / 140

97. W zejściowej fazie wstrząsu niekompensowanego dochodzi do zaburzeń wielonarządowych określanych akronimem:

98 / 140

98. Materiał zatorowy dotyczący zatorowości płucnej w przypadku kobiety w ciąży najczęściej stanowi:

99 / 140

99. Trzeci okres porodu to:

100 / 140

100. „Triada norymberska” to zespół objawów źle rokujących występujących u kobiety ciężarnej we wstrząsie septycznym:

101 / 140

101. Bierzesz udział w akcji porodowej w trybie nagłym. Po przeprowadzeniu porodu obręczy barkowej i pozostałych części ciała noworodka następną czynnością którą wykonasz jest zaciśniecie sznura pępowiny w dwóch miejscach i przecięcie go miedzy kleszczykami w ciągu:

102 / 140

102. Woda o temperaturze 70°C działająca na skórę niemowlęcia przez 1 sekundę powoduje:

103 / 140

103. Tlen jest lekiem niezbędnym w czynnościach resuscytacyjnych. W początkowym etapie resuscytacji u dzieci należy stosować:

104 / 140

104. W przypadku drenażu jamy opłucnowej nacięcie skóry powinno znajdować się dokładnie:

105 / 140

105. Do wczesnych objawów NEC (Necrotising enterocolitis) u noworodka należą:

106 / 140

106. Rurkę intubacyjną bez mankietu uszczelniającego stosuje w celu zmniejszenia ryzyka obrzęku podgłośniowego lub zwężenia podgłośniowego podczas przedłużonej intubacji:

107 / 140

107. Najczęściej stosowaną procedurą usunięcia trucizny z żołądka jest jego płukanie. Zabieg płukania powinien być wykonany w ciągu pierwszej godziny od spożycia trucizny. U dzieci poniżej 5 roku życia do płukania żołądka wykorzystuje się jedynie:

108 / 140

108. Skalą służącą do oceny wstępnej stanu noworodka jest skala:

109 / 140

109. System Jump START wykorzystuje do oceny stanu świadomości dziecka skalę:

110 / 140

110. Nitrogliceryna jest lekiem rozszerzającym mięśnie gładkie naczyń, działa:

111 / 140

111. Algorytm podstawowych zabiegów resuscytacyjnych u dzieci dla osób z obowiązkiem interwencji przebiega w kolejności:

112 / 140

112. Które z poniżej wymienionych objawów powinny zwrócić natychmiastową uwagę pielęgniarki podczas obserwacji i monitorowania czynności życiowych u noworodka:

113 / 140

113. Tor oddychania piersiowo – brzuszny u dziecka ustala się w:

114 / 140

114. Dermoleksja jest to:

115 / 140

115. Stan padaczkowy jest to napad padaczkowy trwający:

116 / 140

116. Dziecko znajduje się we wstrząsie oparzeniowym wymaga podania płynów. Prawidłowy wzór Reguły Parklanda dla dzieci w celu obliczenia zapotrzebowania płynowego to:

117 / 140

117. Epinefrynę zastosujesz, z WYJĄTKIEM:

118 / 140

118. Wartość energii skutecznej podczas defibrylacji dzieci dla pierwszego i kolejnych wyładowań wynosi:

119 / 140

119. Paracenteza to:

120 / 140

120. Uciskanie klatki piersiowej w resuscytacji noworodka rozpoczynamy, gdy czynność serca wynosi:

121 / 140

121. Uczestniczenie pielęgniarki, położnej w zabiegach i eksperymentach biomedycznych:

122 / 140

122. Pacjent pozywa pielęgniarkę/położną i domaga się odszkodowania za szkodę wyrządzoną w wyniku błędu medycznego. Ewentualna odpowiedzialność pielęgniarki/położnej będzie miała charakter odpowiedzialności:

123 / 140

123. W przypadku odmowy wyrażenia zgody przez pacjenta na udzielenie świadczenia przez pielęgniarkę/położną:

124 / 140

124. Pielęgniarka, położna uzyskująca tytuł specjalisty w danej dziedzinie ma obowiązek:

125 / 140

125. Pielęgniarka/położna może prowadzić badania naukowe i:

126 / 140

126. Prawo dostępu do dokumentacji medycznej posiada:

127 / 140

127. Komunikacja interpersonalna to:

128 / 140

128. W perspektywie Analizy Transakcyjnej wszystkie czynności (komunikaty) należące do funkcji instrumentalnej pielęgniarka powinna wykonywać w stanie:

129 / 140

129. Asertywność:

130 / 140

130. Etiologia przewlekłych chorób niezakaźnych ma zazwyczaj charakter złożony i wieloczynnikowy. Z punktu widzenia profilaktyki chorób przewlekłych kluczowe okazują się tak zwane czynniki poddające się modyfikacji związane ze stylem życia. Do najważniejszych modyfikowalnych czynników ryzyka chorób przewlekłych w Polsce, spośród niżej wymienionych, należą:

131 / 140

131. Zakażenie szpitalne, to zakażenie, które wystąpiło w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, w przypadku gdy choroba:

132 / 140

132. Do negatywnych mierników zdrowia zaliczamy:

133 / 140

133. Dostosowanie rytmów biologicznych człowieka do rozkładu jego czasu pracy, tak aby jak najmniej zaburzać fizjologię, to:

134 / 140

134. Do technik obserwacji bezpośrednich zmierzających do ustalenia pracochłonności danego zadania, zalicza się:

135 / 140

135. Audyt przeprowadzany przez niezależne organizacje zewnętrzne, które prowadzą certyfikacje lub rejestrację za zgodność z wymogami ISO, to audyt:

136 / 140

136. Dokument, w którym znajduje się opis wzajemnego oddziaływania między procesami systemu zarządzania jakością, nazywa się:

137 / 140

137. Kierowanie przez delegowanie uprawnień przynosi konkretne korzyści, do których zaliczamy:

138 / 140

138. Według Evidence-Based Medicine decyzji klinicznych NIE powinno podejmować się na podstawie:

139 / 140

139. Zmienna, która pojawia się w przebiegu badania jako skutek oraz nie podlega manipulacji lecz obserwacji i pomiarom jest to:

140 / 140

140. Opieka pielęgniarska oparta na faktach - EBNP (Evidence- Based Nursing Practice), to konsekwentne wdrażanie do codziennej praktyki zawodowej wiarygodnych wyników badań naukowych, w której pacjent jest:

Your score is

The average score is 1%

0%