/140

PIELĘGNIARSTWO RATUNKOWE

PIELĘGNIARSTWO RATUNKOWE - WIOSNA 2022

1 / 140

1. Twórcą systemu segregacji medycznej jest:

2 / 140

2. Działania jednostek służb ratowniczych na miejscu katastrofy odbywają się na poziomie

3 / 140

3. Oznaczenie poszkodowanego za pomocą systemu segregacji medycznej (Triage) kolorem żółtym wskazuje na:

4 / 140

4. Segregacja medyczna na miejscu wypadku masowego lub katastrofy kończy się gdy:

5 / 140

5. W rejonie objętym katastrofą lub wypadkiem masowym wyznacza się następujące strefy bezpieczeństwa:

6 / 140

6. Jednostkami systemu ratownictwa medycznego są:

7 / 140

7. Skrót SWD PRM oznacza:

8 / 140

8. Dysponent zespołów ratownictwa medycznego jest zobowiązany do sporządzania i prowadzenia dokumentacji zbiorczej w formie:

9 / 140

9. Pierwszym ogniwem „łańcucha przeżycia” są działania podejmowane przez:

10 / 140

10. Nadzór nad systemem PRM na terenie województwa sprawuje:

11 / 140

11. Akcja prowadzenia medycznych czynności ratunkowych rozpoczyna się:

12 / 140

12. Test Allena umożliwia:

13 / 140

13. Ciśnienie zaklinowania w tętnicy płucnej:

14 / 140

14. Które z poniższych twierdzeń odnoszących się do trzeciego tonu serca (S3) jest prawdziwe:

15 / 140

15. Terminem PEEP określa się:

16 / 140

16. „Triada śmierci” zagraża wszystkim masywnie krwawiącym ofiarom wypadku. Części składowe triady to:

17 / 140

17. Typowymi i łatwymi objawami do wykrycia w przypadku odmy opłucnowej są:

18 / 140

18. Debriefing to:

19 / 140

19. Objaw Cullena służy ocenie:

20 / 140

20. Załamek P w prawidłowym zapisie elektrokardiografii określa:

21 / 140

21. Urazy głowy oraz urazy mnogie są przyczyną większości poważnych obrażeń u dzieci. W celu określenia stopnia ciężkości urazu stosuje się skalę Glasgow dla dzieci. Uraz umiarkowany jest, gdy w skali Glasgow dziecko otrzymuje:

22 / 140

22. Zespół Hornera sugerują poniższe objawy:

23 / 140

23. W wypadkach masowych i katastrofach ze względu na czas, jaki upłynął od ich wystąpienia i rodzaju podjętych czynności ratowniczych, wyróżnia się 4 fazy. W momencie przybycia na miejsce zdarzenia służb ratowniczych rozpoczyna się:

24 / 140

24. Który z wymienionych poniżej środków farmakologicznych NIE ma znaczącego wpływu na wzrost poziomu potasu:

25 / 140

25. Do najczęściej używanych skal do oceny głębokości sedacji NIE należy:

26 / 140

26. Ciśnienie pulsacyjne oznacza:

27 / 140

27. Do czynników ryzyka związanych z założeniem wkłucia centralnego, dotyczących pacjenta należą wszystkie, z WYJĄTKIEM:

28 / 140

28. W świeżym zawale ściany dolnej występują charakterystyczne uniesienia ST w odprowadzeniach:

29 / 140

29. Nagłe zdarzenie wymagające użycia sił i środków w liczbie przekraczającej możliwości lokalnych służb ratowniczych, gdzie konieczna jest pomoc poza lokalnych służb ratowniczych określane jest jako:

30 / 140

30. Zbyt wysokie ciśnienie w mankiecie uszczelniającym rurki intubacyjnej:

31 / 140

31. Zjawisko auto-PEEP może wiązać się z koniecznością zastosowania wyższych niż zazwyczaj energii defibrylacji i być szczególnie wysokie u:

32 / 140

32. Nalokson można podawać:

33 / 140

33. Dostęp do żyły „centralnej” można uzyskać przez wprowadzenie:

34 / 140

34. Jakie jest najpoważniejsze powikłanie porażeniem prądem elektrycznym:

35 / 140

35. Tlenoterapia bierna:

36 / 140

36. Uznaną w międzynarodowych wytycznych niefarmakologiczną metodą poprawy utlenowania krwi u chorych z ARDS jest:

37 / 140

37. Rurki Wendla:

38 / 140

38. Która z poniższych metod suplementacji tlenu pozwala najprecyzyjniej dawkować jego stężenie

39 / 140

39. Ułożenie sposobem Fritscha stosuje się:

40 / 140

40. Do monitorowania pacjentów wykorzystasz skale sedacji:

41 / 140

41. Segregację odpadów klinicznych należy przeprowadzać w:

42 / 140

42. Kardiowersja elektryczna bezpiecznie i szybko przywraca rytm zatokowy w przypadku wystąpienia:

43 / 140

43. Ryzyko rozdęcia żołądka w RKO zwiększają:

44 / 140

44. Po założeniu drenażu jamy opłucnej należy ułożyć pacjenta w pozycji:

45 / 140

45. Podanie jakiego leku może odroczyć konieczność intubacji w przypadku niewydolności oddechowej spowodowanej zatruciem benzodiazepinami:

46 / 140

46. U chorego z częściową niewydolnością oddechową metodą pierwszego rzutu, umożliwiającą dostarczenie tlenu w stężeniach zbliżonych do 100% jest:

47 / 140

47. Udrażniając drogi oddechowe możemy użyć m.in. rurki lub maski. Zakładamy ją na ślepo, jest skonstruowana tak, żeby założyć ją do przełyku, ma dwa porty, które są połączone odpowiednio dwoma mankietami: przełykowym i gardłowym, jest przyrządem jednorazowym, występuje w dwóch rozmiarach, jej wadą jest to, że jest wykonana z twardego tworzywa. Powyższy opis wskazuje na:

48 / 140

48. Wskazaniem do leczenia tlenem nie jest:

49 / 140

49. Wskaż zdanie niepoprawne. Spodnie antywstrząsowe (MAST - medicalanti-shocktrousers):

50 / 140

50. Jeśli u pacjenta z zawałem ściany dolnej mięśnia sercowego wystąpi hipotonia po podaniu NTG, należy brać pod uwagę:

51 / 140

51. Konikopunkcja jest zabiegiem ratunkowym polegającym na:

52 / 140

52. Wkłucia doszpikowe mogą być wykonane różnego typu systemami i w zależności od zastosowanego wkłucia możemy zapewnić różną szybkość przetoczeń, będzie ona wynosiła:

53 / 140

53. Zaintubowani chorzy z POChP w wywiadzie są szczególnie narażeni na powstanie:

54 / 140

54. Uzyskany dostęp do jamy szpikowej może być wykorzystywany jako:

55 / 140

55. Do objawów odmy prężnej zaliczysz:

56 / 140

56. Istotą wstrząsu kardiogennego jest:

57 / 140

57. U chorych z zawałem mięśnia sercowego pierwszy wzrost troponiny we krwi obwodowej można zaobserwować:

58 / 140

58. U pacjenta z migotaniem przedsionków, które nie daje objawów hemodynamicznych najpoważniejszym powikłaniem jest:

59 / 140

59. Kardiowersję u pacjenta przytomnego wykonuje się w znieczuleniu:

60 / 140

60. Bezwzględne przeciwwskazanie do leczenia trombolitycznego ostrego zespołu wieńcowego STEMI to:

61 / 140

61. CABG jest metodą leczenia choroby niedokrwiennej serca polegającą na:

62 / 140

62. Do głównych leków stosowanych w celu objawowego leczenia pokrzywki zaliczamy:

63 / 140

63. Do objawów ostrego zapalenia wyrostka robaczkowego zalicza się:

64 / 140

64. Zakażenie obejmujące wiele narządów lub układów, bez konkretnej lokalizacji, najczęściej o etiologii wirusowej przy objawach niewskazujących na inne zakażenia to:

65 / 140

65. Karetką ZRM przybyłeś/łaś do pacjenta, który skarży się na bardzo silny ból głowy o nagłym początku. Ból ten u chorego wystąpił pierwszy raz w życiu. Dodatkowo pacjent skarży się na niewielką sztywność karku oraz wymiotuje. W wywiadzie nadciśnienie tętnicze oraz nikotynizm. U tego chorego ból głowy najprawdopodobniej jest spowodowany:

66 / 140

66. W leczeniu chorego z zaostrzeniem POCHP zastosujesz tlenoterapię:

67 / 140

67. Do udaru niedokrwiennego mózgu nie zalicza się:

68 / 140

68. Przyjechałeś/łaś do pacjenta, który skarży się na silny, palący ból umiejscowiony w nadbrzuszu. Od wczoraj chory oddaje smoliste stolce. W badaniu przedmiotowym stwierdzasz brzuch twardy deskowaty. U tego pacjenta podejrzewasz:

69 / 140

69. W przypadku wystąpienia wstrząsu anafilaktycznego aminąkatecholową z wyboru jest:

70 / 140

70. Najczęstszą przyczyną wystąpienia ostrej niewydolności nerek NIE jest:

71 / 140

71. W przerwaniu stanu drgawkowego lekami pierwszego rzutu są:

72 / 140

72. Epinefryna posiada następujące działanie:

73 / 140

73. Które z poniższych twierdzeń dotyczących połknięcia substancji żrących jest prawdziwe:

74 / 140

74. Większość poważnych schorzeń powstałych podczas nurkowania jest skutkiem:

75 / 140

75. Zator tłuszczowy, który wystąpił jako powikłanie złamania miednicy lub kości długich:

76 / 140

76. Na ciężkość uszkodzeń prądowych wpływają poniższe czynniki z wyjątkiem:

77 / 140

77. Które z poniższych twierdzeń odnoszących się do skręcenia jest prawdziwe:

78 / 140

78. Klasyfikacja według Murraya dotyczy uszkodzeń:

79 / 140

79. Lekiem przeciwwskazanym u pacjentów z urazami głowy jest:

80 / 140

80. Do umieszczenia w komorze hiperbarycznej kwalifikują się pacjenci zatruci tlenkiem węgla, z wartością hemoglobiny tlenkowęglowej powyżej:

81 / 140

81. U osób które spożyły muchomora sromotnikowego typowymi objawami zatrucia są: nudności, wymioty, bóle brzucha, biegunka. U osób przytomnych płukanie żołądka należy wykonać gdy czas od momentu spożycia nie przekroczył:

82 / 140

82. Które z podanych niżej objawów stwierdzonych u poszkodowanego na miejscu zdarzenia mogą świadczyć o odmie prężnej

83 / 140

83. Który z niżej wymienionych środków stosowanych do indukcji anestezji charakteryzuje się najdłuższym czasem działania:

84 / 140

84. Niezamierzone zatrucie paracetamolem:

85 / 140

85. Jaka jest najbardziej typowa infekcja w obrębie ręki:

86 / 140

86. Nieprzytomny pacjent po ciężkim urazie głowy:

87 / 140

87. U pacjentów z poważnymi oparzeniami płomieniem lub prądem o wysokim napięciu, zabarwienie moczu wskazujące na hemoglobinurię lub mioglobinurię jest:

88 / 140

88. Trzeci stopień oparzenia: [Wskaż odpowiedź fałszywą:]

89 / 140

89. Które z poniższych twierdzeń odnoszących się do przygotowania SOR do przyjęcia poszkodowanych z wypadku masowego czy katastrofy nie jest prawdziwe:

90 / 140

90. Do czynności drugiej fazy akcji ratunkowej w zdarzeniach masowych należy:

91 / 140

91. Na każdego poszkodowanego osoba wykonująca triage NIE powinna poświęcić więcej czasu niż:

92 / 140

92. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa ciężarnej w trzecim trymestrze ciąży powinna być prowadzona w następującym ułożeniu:

93 / 140

93. Do oceny ciężkości urazu używa się skali:

94 / 140

94. W czasie badania zewnętrznego kobiety ciężarnej trzecim chwytem Leopolda można ocenić:

95 / 140

95. Spowolnienie krążenia krwi, zmniejszenie aktywności ruchowej, fizjologiczny stan nadkrzepliwości krwi, zmiany w obrębie ścian naczyń krwionośnych w czasie ciąży stanowią czynniki ryzyka:

96 / 140

96. Kobietę ciężarną w stanie przedrzucawkowym układamy:

97 / 140

97. Cięcie cesarskie z powodu wypadnięcia pępowiny jest wskazaniem do zastosowania u kobiety:

98 / 140

98. Dominującym objawem łożyska przodującego są:

99 / 140

99. Wskaż zdanie fałszywe dotyczące zespołu HELLP:

100 / 140

100. Zespół żyły głównej dolnej występujący u kobiety ciężarnej:

101 / 140

101. Jedną z dróg podawania adrenaliny podczas resuscytacji noworodka jest droga dotchawicza przez rurkę intubacyjną, zalecana dawka leku powinna być:

102 / 140

102. Epinefrynę zastosujesz, z WYJĄTKIEM:

103 / 140

103. Do wczesnych objawów NEC (Necrotisingenterocolitis) u noworodka należą:

104 / 140

104. Najczęściej stosowaną procedurą usunięcia trucizny z żołądka jest jego płukanie. Zabieg płukania powinien być wykonany w ciągu pierwszej godziny od spożycia trucizny. U dzieci poniżej 5 roku życia do płukania żołądka wykorzystuje się jedynie:

105 / 140

105. Dermoleksja jest to:

106 / 140

106. System Jump START wykorzystuje do oceny stanu świadomości dziecka skalę:

107 / 140

107. Prawidłową czynność oddechową u noworodka warunkują czynniki:

108 / 140

108. Pod pojęciem obrażeń mnogich rozumiemy:

109 / 140

109. Rurkę intubacyjną bez mankietu uszczelniającego stosuje w celu zmniejszenia ryzyka obrzęku podgłośniowego lub zwężenia podgłośniowego podczas przedłużonej intubacji:

110 / 140

110. Bierzesz udział w akcji porodowej w trybie nagłym. Po przeprowadzeniu porodu obręczy barkowej i pozostałych części ciała noworodka następną czynnością którą wykonasz jest zaciśniecie sznura pępowiny w dwóch miejscach i przecięcie go miedzy kleszczykami w ciągu:

111 / 140

111. Paracenteza to:

112 / 140

112. W przypadku drenażu jamy opłucnowej nacięcie skóry powinno znajdować się dokładnie:

113 / 140

113. Stan padaczkowy jest to napad padaczkowy trwający:

114 / 140

114. Formułą Parklanda posługujemy się w celu:

115 / 140

115. Skalą służącą do oceny wstępnej stanu noworodka jest skala:

116 / 140

116. Rozległość uszkodzenia powierzchni ciała dziecka w wyniku oparzenia można określić przez zastosowanie:

117 / 140

117. Uciskanie klatki piersiowej w resuscytacji noworodka rozpoczynamy, gdy czynność serca wynosi:

118 / 140

118. Chelatacja jest stosowana w razie połknięcia dużej dawki żelaza. W ciężkich przypadkach chelatację prowadzi się przez 12- 16 godz. lub nawet dłużej. Należy ja zakończyć, jeśli mocz pacjenta odzyska prawidłowe zabarwienie. Nie należy przedłużać chelatacji ponad 24 godz. Chelatację dokonuje się:

119 / 140

119. Prawidłowe stężenie potasu w surowicy wynosi:

120 / 140

120. Zaburzenia rozwoju, złe tempo wzrostu, brak higieny ciała, niedbałe ubranie, brak opieki to objawy wskazujące na:

121 / 140

121. Stanowiska kierownicze w pielęgniarstwie obsadzane w drodze postępowania konkursowego, regulowane są przez ustawę o:

122 / 140

122. Metody epidemiologiczne stosuje się do:

123 / 140

123. Jednym z uprawnień pacjenta jest prawo do żądania, aby udzielająca mu świadczeń zdrowotnych pielęgniarka:

124 / 140

124. Humanizm Samarytanina zaliczamy do humanizmu personalistycznego:

125 / 140

125. Rzecznikiem odpowiedzialności zawodowej pielęgniarek i położnych może zostać:

126 / 140

126. Takie zachowania pielęgniarki jak: spóźnianie się do pracy, dyżurowanie ponad normatywny czas, unikanie szkoleń zawodowych, mieszczą się w granicach odpowiedzialności:

127 / 140

127. Definicja empatii, to:

128 / 140

128. Cisza w procesie terapii jest zjawiskiem:

129 / 140

129. Druga reguła komunikacyjna Berne'a zakłada, że:

130 / 140

130. Analiza czynników innych niż zdrowotne, które mogą mieć wpływ na stan zdrowia na poziomie województw została pogrupowana w trzech kategoriach: sytuacja demograficzna, rynek pracy i edukacja, sytuacja gospodarcza i stan gospodarstw domowych. Do oceny sytuacji demograficznej w województwach wykorzystane zostały dwa wskaźniki, są to:

131 / 140

131. WHO opracowało plakat „5 momentów higieny rąk”, który zawiera informacje na temat kiedy i dlaczego należy je wykonać. Informacje, kiedy należy wykonać 5 momentów higieny rąk, dotyczą sytuacji:

132 / 140

132. Odosobnienie osoby zdrowej, która była narażona na zakażenie, w celu zapobieżenia szerzeniu się chorób szczególnie niebezpiecznych i wysoce zakaźnych, to:

133 / 140

133. Przy formułowaniu obowiązków pracowniczych, świadomość hierarchii zadań przypisanych danemu stanowisku, NIE odnosi się do zasady:

134 / 140

134. Dostosowanie rytmów biologicznych człowieka do rozkładu jego czasu pracy, tak aby jak najmniej zaburzać fizjologię, to:

135 / 140

135. Na proces planowania zatrudnienia składa się:

136 / 140

136. Audyt przeprowadzany przez niezależne organizacje zewnętrzne, które prowadzą certyfikację lub rejestrację za zgodność z wymogami ISO, to audyt:

137 / 140

137. Do narzędzi stosowanych w procesie doskonalenia jakości zaliczamy m.in. Diagram Ishikawa–diagram przyczynowo-skutkowy. Wykres ten wskazuje na główne przyczyny problemu:

138 / 140

138. Do kolejnych etapów postępowania podczas realizacji pielęgniarskiego projektu badawczego NIE należy:

139 / 140

139. Skala Sacketta jest skalą oceniającą:

140 / 140

140. Jaka instytucja ustala ranking publikacji naukowych w Polsce

Your score is

The average score is 0%

0%