/140

PIELĘGNIARSTWO RODZINNE

PIELĘGNIARSTWO RODZINNE - JESIEŃ 2023

1 / 140

1. Istotą oceny jakości opieki jest:

2 / 140

2. Do opracowania standardów opieki wykorzystuje się między innymi:

3 / 140

3. Punktem odniesienia umożliwiającym przeprowadzenie oceny jakości świadczeń medycznych, w tym czynności pielęgniarskich, jest:

4 / 140

4. Do świadczeń niepieniężnych zaliczane są świadczenia z wyjątkiem:

5 / 140

5. Do jednostek organizacyjnych wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej nie należy/żą:

6 / 140

6. Zadania z zakresu wspierania rodziny i opieki nad dzieckiem, dotyczące prowadzenia monitoringu sytuacji dziecka, u rodziny zagrożonej kryzysem lub przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej należy do zadań:

7 / 140

7. W celu wzmocnienia samodzielności człowieka chorego, niepełnosprawnego i możliwości aktywnego oraz twórczego życia należy wyznaczyć obszar działań i zabezpieczyć poprzez inne źródła pomocy:

8 / 140

8. Decyzję o umieszczeniu w domu pomocy społecznej wydaje:

9 / 140

9. Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi należy do:

10 / 140

10. Socjalizacja to:

11 / 140

11. Mała elastyczność adaptacyjna rodziny w sytuacji współwystępowania chorób przewlekłych i niepełnosprawności może być efektem:

12 / 140

12. Czynniki istniejące w rodzinie, które podlegają znacznej bezpośredniej modyfikacji w działaniu pielęgniarki mieszczą się głównie w:

13 / 140

13. Pielęgniarka/pielęgniarz rodzinny zgodnie z założeniami ustawy o zawodzie pielęgniarki i położnej świadczenia z zakresu promocji zdrowia społeczeństwa realizuje przede wszystkim przez:

14 / 140

14. Skuteczny program promocji zdrowia w społeczności lokalnej powinien:

15 / 140

15. W okresie wczesnegodzieciństwa działania promujące zdrowie powinny być ukierunkowane na:

16 / 140

16. Edukacja autorytatywna oparta jest na:

17 / 140

17. Nierówności społeczne są główną przyczyną nierówności w zdrowiu czyli:

18 / 140

18. Poradnictwodyrektywne polega na:

19 / 140

19. Najwłaściwszym modelem edukacji zdrowotnej podejmowanym na rzecz podopiecznego jest model edukacji zorientowany na:

20 / 140

20. Do działań pielęgniarki w zakresie profilaktyki pierwszej fazy należą:

21 / 140

21. Która z cech nie jest charakterystyczna dla nowoczesnej roli pielęgniarki?

22 / 140

22. Efektywne formy współdziałania pielęgniarki z rodziną to:

23 / 140

23. Jeśli pielęgniarka rodzinna decyduje się na pracę z rodziną, to koncentruje się na danych dotyczących:

24 / 140

24. Podejmowanie interwencji w środowisku wobec rodziny dotkniętej przemocą odbywa się w oparciu o procedurę „niebieskie karty”. procedura ta:

25 / 140

25. Syndrom sztokholmski, to:

26 / 140

26. Przemoc fizyczna jest rodzajem przemocy w rodzinie, definiowana jako:

27 / 140

27. Przedstawicielem ochrony zdrowia uprawnionym do działań w ramach procedury „niebieskie karty” jest osoba wykonująca zawód medyczny, w tym:

28 / 140

28. W wyniku doznawania przemocy, podejmowania nieskutecznych prób obrony siebie, a także w wyniku wtórnego zranienia spowodowanego nieprawidłowymi rekcjami otoczenia, osoba krzywdzona nabiera przekonania, że naprawdę zasługuje na takie zachowanie. opisana sytuacja dotyczy:

29 / 140

29. Zjawisko prania mózgu, to:

30 / 140

30. Postawy przyzwolenia społecznego na złe trakto wanie, dyskryminację osób starszych, to:

31 / 140

31. Skutki nietrzymania moczu to:

32 / 140

32. Azotan srebra to preparat antyseptyczny, który działa miejscowo:

33 / 140

33. Astma oskrzelowa w okresie starości stanowi większe zagrożenie życia niż w pozostałych przedziałach wiekowych ponieważ:

34 / 140

34. Niedożywienie będące następstwem przewlekłego niepowikłanego głodzenia, w którym dochodzi do zmniejszenia masy ciała i innych wskaźników antropometrycznych oraz wskaźników prawidłowych stężeń w surowicy krwi należy do typu:

35 / 140

35. Postępowanie niefarmakologiczne w hipotonii ortostatycznej polega na unikaniu:

36 / 140

36. Zjawisko szybkiego pogarszania się funkcji wielu narządów w przypadku, gdy pojawia się niewydolność pierwszego, jest typowa dla starości i nosi nazwę:

37 / 140

37. „zespół słabości” (frailty) definiuje się jako współistnienie co najmniej trzech czynników:

38 / 140

38. Cechy wyglądu pacjentki w starszym wieku przybierającej charakterystyczną przygarbioną postawę (tzw. garb wdowi), pozwalają na zdiagnozowanie:

39 / 140

39. Wzmożone napięcie mięśniowe w chorobie parkinsona można zmniejszyć przez:

40 / 140

40. Wielkie problemy geriatryczne są zespołami niesprawności starszego człowieka. zaliczamy do nich:

41 / 140

41. Spacerując z osobą chorą na chorobę parkinsona korzystne jest:

42 / 140

42. Za niskorosłe uznaje się dziecko, którego wysokość ciała odpowiada wartości:

43 / 140

43. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, pielęgniarka lub higienistka pracująca w szkołach prowadzących naukę zawodu z warsztatami w szkole, szkołach sportowych powinna mieć pod opieką nie więcej niż:

44 / 140

44. Otyłość rozpoznajemy u dzieci i młodzieży, gdy:

45 / 140

45. Monitorowanie wskaźników oceny realizacji standardów postępowania ma na celu zapewnienie wysokiej jakości profilaktycznej opieki zdrowotnej nad uczniami oraz wpływa na:

46 / 140

46. Celem testu przesiewowego jest:

47 / 140

47. Nadzór nad profilaktyczną opieką zdrowotną nad uczniami z ramienia ministerstwa zdrowia sprawuje/ją:

48 / 140

48. W szkołach specjalnych dla dzieci i młodzieży - liczba uczniów przypadająca na jedną pielęgniarkę szkolną zależy od rodzaju i stopnia niepełnosprawności uczniów oraz specyfiki danej szkoły. w szkołach typu c nie powinna ona przekraczać:

49 / 140

49. Listy uczniów danej szkoły objętych opieką pielęgniarki szkolnej należy potwierdzać podpisaną przez dyrekto rów szkół informacją o liczbie uczniów objętych opieką przez świadczeniodawcę i przekazać do wojewódzkiego oddziału nfz:

50 / 140

50. Na szkolne programy edukacji zdrowotnej uwzględniające specyficzne problemy środowiska danej szkoły składają się:

51 / 140

51. Pielęgniarka, higienistka szkolna prowadzi dokumentację medyczną uczniów na zasadach określonych w przepisach odokumentacji medycznej. dokumentacja jest przechowywana wg abinecie profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w szkole przez okres pobierania nauki w danej szkole. po zakończeniu kształcenia przez ucznia pielęgniarka, higienistka szkolna przekazuje dokumentację medyczną ucznia:

52 / 140

52. W przypadku zmiany szkoły przez ucznia dokumentację medyczną ucznia pielęgniarka przekazuje:

53 / 140

53. Na jakie objawy należy zwrócić szczególną uwagę u chorych, u których występuje mania?

54 / 140

54. Do typowych powikłań długotrwałej cukrzycy nie należy:

55 / 140

55. Aby uzyskać wysoką skuteczność leczenia przeciwbólowego leki należy podawać:

56 / 140

56. Do objawów przewlekłego niedokrwienia kończyn nie należy:

57 / 140

57. 20-letnia kobieta jest na rencie z powodu zespołu depresyjno-maniakalnego. obecnie pacjentka jest euforyczna, pobudzona ruchowo, stale robi zakupy. pacjentka cierpi na:

58 / 140

58. W celu oceny stopnia niepełnosprawności dla planowania rehabilitacji medycznej posługujemy się następującymi skalami:

59 / 140

59. Do działań niepożądanych diuretyków tiazydowych (hydrochlorotiazyd) i pętlowych (furosemid) należy:

60 / 140

60. Osoby z niepełnosprawnością sensoryczną to osoby:

61 / 140

61. Do barier w komunikowaniu z pacjentem z zaburzeniami psychicznymi ze strony pacjenta należy:

62 / 140

62. Niezbędny czynnik budujący zaufanie to:

63 / 140

63. Pacjentka chora na schizofrenię, obecnie pobudzona ruchowo, która słyszy wrogie głosy i twierdzi, że ludzie cały czas j ą obserwują, cierpi na urojenia:

64 / 140

64. Do działań niepożądanych morfiny należą:

65 / 140

65. W walce z bólem pielęgniarka musi ocenić:

66 / 140

66. W przebiegu kamicy nerkowej szczawianowej kontroli podlega:

67 / 140

67. Pacjentka po niedokrwiennym udarze mózgu półkuli dominującej opuszcza szpital. Nadal utrzymuje się niedowład połowiczy i afazja. Pacjentka ma znacznie upośledzoną zdolność mówienia, ale rozumie mowę innych osób. U pacjentki występuje afazja:

68 / 140

68. Podopieczna lat 68, otyła. skarży się na uczucie osłabienia, bóle głowy, brak łaknienia, zwiększone pragnienie, pocenie się twarzy i głowy, świąd sromu. występuje częste parcie na mocz, ziębnięcie stóp. jakie schorzenie sugerują opisane objawy?

69 / 140

69. Do najczęstszych działań niepożądanych występujących przy stałym podawaniu opioidów (morfiny) należą:

70 / 140

70. Rekomendowanym przez who narzędziem dodiagnozowania osób uzależnionych od alkoholu jest:

71 / 140

71. Charakterystycznym objawem klinicznym twardziny układowej jestobjaw:

72 / 140

72. Stwardnienie rozsiane spowodowane jest:

73 / 140

73. Przewlekłe autoimmunologiczne zapalenie tarczycy to choroba:

74 / 140

74. Optymalne ciśnienie tętnicze krwi wg esh/esc i ptnt to ciśnienie:

75 / 140

75. Do oceny natężenia bólu u podopiecznego stosujemy:

76 / 140

76. Właściwą dietą w zaostrzeniu objawów w przewlekłym zapaleniu trzustki jest:

77 / 140

77. W chorobach zapalnych stawów ból jest najsilniejszy wg odzinach:

78 / 140

78. Niesteroidowe leki przeciwzapalne (nlpz) stosowane są w bólach nowotworowych. pielęgniarka opiekująca się pacjentem leczonym nlpz powinna zwrócić szczególną uwagę na objawy, takie jak:

79 / 140

79. W celu stwierdzenia niedoczynności tarczycy należy oznaczyć poziom:

80 / 140

80. Do objawów ostrej niewydolności nerek nie należy/żą:

81 / 140

81. W celu oceny odporności poszczepiennej u osób z grup ryzyka zakażenia wzw typu b , zaleca się określenie poziomu przeciwciał anty-hbs nie wcześniej, niż po:

82 / 140

82. Do leków przyczyniających się do upośledzenia perfuzji nerek, szczególnie u chorych odwodnionych i z obustronnym zwężeniem tętnicy nerkowej (lub tętnicy jednej nerki), należą:

83 / 140

83. Zadania pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania wobec dziecka chorego i niepełnosprawnego fizycznie lub psychicznie wynikają z profilaktycznej opieki zdrowotnej nad uczniami i są:

84 / 140

84. Zgodnie z ogólnymi zasadami przeprowadzania i organizacji szczepień, odstęp między dwiema różnymi szczepionkami zawierającymi żywe drobnoustroje powinien być nie krótszy niż:

85 / 140

85. W trakcie leczenia lekami cytostatycznymi pielęgniarką informuje chorego o bezwzględnym wykluczeniu z diety:

86 / 140

86. Samobadanie piersi należy wykonywać:

87 / 140

87. W przypadku wystąpienia zachowań agresywnych u 17–letniego chłopca, na zlecenie lekarza można zastosować przymus bezpośredni, ale na czas nie dłuższy niż:

88 / 140

88. Na funkcjonowanie rodziny dziecka niepełnosprawnego istotny wpływ ma społeczna przynależność rodziny, do której zaliczamy:

89 / 140

89. Zgodnie z narodowym programem ochrony zdrowia psychicznegodzieci i młodzież z zaburzeniami psychicznymi podlegają następującym formom opieki:

90 / 140

90. Typowymi objawami skórnymi zapalenia skórno-mięśniowego są:

91 / 140

91. Rozpoznając pochp stwierdza się występowanie produktywnego kaszlu przez:

92 / 140

92. Po urodzeniu dziecka niepełnosprawnego występuje okres kryzysu emocjonalnego, w którym rodzice przeżywają urodzenie dziecka niepełnosprawnego, czas ten nazywamy okresem:

93 / 140

93. Charakterystycznym objawem depresji nie jest:

94 / 140

94. Stan fizyczny osoby z zaburzeniami psychicznymi unieruchomionej lub izolowanej kontroluje pielęgniarka nie rzadziej, niż co:

95 / 140

95. Bezwzględnym przeciwwskazaniem do leczenia uzdrowiskowego nie jest:

96 / 140

96. Choroba w rodzinie i jej „pozytywne konsekwencje”, to:

97 / 140

97. Decydującą rolę w patofizjologii choroby zakrzepowo–zatorowej odgrywa triada virchofa. w jej skład wchodzą elementy:

98 / 140

98. Do ogólnych objawów klinicznych marskości wątroby zaliczamy:

99 / 140

99. Badanie kolonoskopowe wymaga dokładnego przygotowania jelita, co uzyskuje się poprzez:

100 / 140

100. Obserwacja pacjenta w kierunku wystąpienia działania niepożądanego preparatów żelaza podawanych drogą domięśniową dotyczy:

101 / 140

101. U osoby z niedowładem połowiczym charakterystyczny jest chód:

102 / 140

102. Leukocytoza może mieć przyczyny fizjologiczne, takie jak:

103 / 140

103. Pod pojęciem kacheksja rozumiemy:

104 / 140

104. Ból przewlekły jest definiowany jako ból, który nie ustępuje pomimo wygojenia się tkanek i:

105 / 140

105. U osób cierpiących na przewlekłe bóle nowotworowe wpływ na odczuwanie bólu ma:

106 / 140

106. U pacjentki przyjmującej leki psychotropowe, w związku z wystąpieniem niepokoju ruchowego z lękiem i niemożnością siedzenia należy podejrzewać:

107 / 140

107. Przeciwwskazaniem do pobrania wymazu z błony śluzowej nosa do badania mikrobiologicznego jest:

108 / 140

108. Objawy pierwotne zgłaszane przez pacjenta z rakiem żołądka to:

109 / 140

109. Jednym z kryterium rozpoznania przewlekłej choroby nerek jest wskaźnik przesączania kłębuszkowego (gfr). wartość wskaźnika gfr świadcząca o przewlekłej chorobie nerek wynosi:

110 / 140

110. W pierwszej instancji organem wydającym orzeczenie na stałe lub okresowo jest:

111 / 140

111. W trakcie doustnego testu tolerancji glukozy pielęgniarka rozpuszcza 75g glukozy w:

112 / 140

112. Przez przemoc w rodzinie – należy rozumieć:

113 / 140

113. Mnogie cienie okrągłe w płucach w rtg klatki piersiowej są typowe dla:

114 / 140

114. Do głównych objawów podmiotowych chorób żył nie należy/ą:

115 / 140

115. Preferowanym miejscem świadczenia specjalistycznej opieki paliatywnej jest:

116 / 140

116. Pielęgniarka, inicjująca procedurę niebieskiej karty i przekazująca j ą w ciągu 7 dni do przewodniczącego zespołu interdyscyplinarnego wypełnia:

117 / 140

117. Pacjenci z niewydolnością nerek powinni ograniczyć spożywanie warzyw i owoców, które mają dużą zawartość soli mineralnych. należą do nich:

118 / 140

118. Wybierz twierdzenie fałszywe dotyczące wirusowego zapalenia wątroby typu b (hbv):

119 / 140

119. Kompensacja to:

120 / 140

120. Obecność świeżej krwi w stolcu:

121 / 140

121. Pielęgniarka, położna uzyskująca tytuł specjalisty w danej dziedzinie ma obowiązek:

122 / 140

122. Pacjent pozywa pielęgniarkę/położną i domaga się odszkodowania za szkodę wyrządzoną w wyniku błędu medycznego. ewentualna odpowiedzialność pielęgniarki/położnej będzie miała charakter odpowiedzialności:

123 / 140

123. W jakim zakresie pacjent, który nie ukończył 16 lat ma prawo do informacji o swoim stanie zdrowia, rozpoznaniu, proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych i leczniczych, dających s i ę przewidzieć następstwach ich zastosowania albo zaniechania, wynikach leczenia oraz rokowaniu?

124 / 140

124. Przewinienie zawodowe to:

125 / 140

125. Obecnie obowiązujący kodeks etyki zawodowej pielęgniarki i położnej rzeczypospolitej polskiej został:

126 / 140

126. Uczestniczenie pielęgniarki, położnej w zabiegach i eksperymentach biomedycznych:

127 / 140

127. Do zakłóceń w komunikacji interpersonalnej, niezależnych od osób uczestniczących w relacji, należą:

128 / 140

128. Druga reguła komunikacyjna berne'a zakłada, że:

129 / 140

129. Zgodnie z założeniami analizy transakcyjnej u osoby będącej w stanie rodzic - krytyczny, można zaobserwować postawę patrzenia z góry, ściągnięte brwi oraz:

130 / 140

130. Wskaż, w którym kraju, w porównaniu z krajami ue, występują wyjątkowo korzystne tendencje demograficzne:

131 / 140

131. Analiza czynników innych niż zdrowotne, które mogą mieć wpływ na stan zdrowia na poziomie województw została pogrupowana w trzech kategoriach: sytuacja demograficzna, rynek pracy i edukacja, sytuacja gospodarcza i stan gospodarstw domowych. do oceny sytuacji demograficznej w województwach wykorzystane zostały dwa wskaźniki, są to:

132 / 140

132. Model transformacji demograficznej zakłada, że wartości kluczowych parametrów opisujących populację, które kształtują jej strukturę demograficzną zmieniają się:

133 / 140

133. Do narzędzi stosowanych w procesie doskonalenia jakości zaliczamy m.in. diagram ishikawa – diagram przyczynowo-skutkowy. wykres ten wskazuje na główne przyczyny problemu:

134 / 140

134. Do technik obserwacji bezpośrednich zmierzających do ustalenia pracochłonności danego zadania, zalicza się:

135 / 140

135. Przy formułowaniu obowiązków pracowniczych, świadomość hierarchii zadań przypisanych danemu stanowisku, nie odnosi się do zasady:

136 / 140

136. Wg h . fayola, do funkcji kierowniczej (inaczej zwanej funkcją zarządzania) zaliczamy:

137 / 140

137. Opracowanie polityki jakości, mapy procesów i ich opis todziałania podejmowane w ramach wdrożenia systemu zapewnienia jakości na etapie:

138 / 140

138. Wskaż nieprawdziwe twierdzenie dotyczące artykułu przeglądowego:

139 / 140

139. Rozwój własny i zawodu jest uznawany za jedną z głównych funkcji pielęgniarstwa, w ramach której pielęgniarka, położna:

140 / 140

140. Zmienna, która pojawia się w przebiegu badania jako skutek oraz nie podlega manipulacji lecz obserwacji i pomiarom jest to:

Your score is

Średni wynik to 76%

0%