/140

PIELĘGNIARSTWO RATUNKOWE

PIELĘGNIARSTWO RATUNKOWE - WIOSNA 2020

1 / 140

1. Dokumentacja medyczna w postaci karty medycznych czynności ratunkowych powinna być sporządzona w:

2 / 140

2. Dysponent zespołów ratownictwa medycznego jest zobowiązany do sporządzania i prowadzenia dokumentacji zbiorczej w formie:

3 / 140

3. Pierwsza Ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym powstała w Polsce w roku:

4 / 140

4. Medyczne czynności ratunkowe udzielane są przez:

5 / 140

5. W ramach zadań diagnostycznych w obszarze resuscytacyjno – zabiegowym SOR pielęgniarka wykonuje:

6 / 140

6. W ramach zadań pielęgnacyjnych w obszarze segregacji medycznej, rejestracji i przyjęć SOR pielęgniarka:

7 / 140

7. Obchody Dnia Ratownictwa Medycznego zostały ustanowione na dzień:

8 / 140

8. Dokumentacja medyczna sporządzona w szpitalnym oddziale ratunkowym może zostać udostępniona pacjentowi:

9 / 140

9. Działalność lotniczych zespołów ratownictwa medycznego jest finansowana:

10 / 140

10. Dysponent zespołów ratownictwa medycznego jest zobowiązany do sporządzania i prowadzenia dokumentacji indywidualnej w formie:

11 / 140

11. Jednostkami systemu ratownictwa medycznego są:

12 / 140

12. Jeżeli pacjent nie potrafi rozpoznać przedmiotu, pomimo że ma zachowane czucie dotyku, mówi się o:

13 / 140

13. W świeżym zawale ściany dolnej występują charakterystyczne uniesienia ST w odprowadzeniach:

14 / 140

14. Który z wymienionych poniżej środków farmakologicznych NIE ma znaczącego wpływu na wzrost poziomu potasu:

15 / 140

15. O hipernatremii mówimy, gdy poziom sodu w surowicy wzrasta powyżej:

16 / 140

16. Który z poniższych objawów występuje w niekardiogennym obrzęku płuc (NCPE):

17 / 140

17. Oddech Biota występuje przy:

18 / 140

18. Terminem PEEP określa się:

19 / 140

19. Zdolność wykonania ruchu w pełnym zakresie, ale tylko w warunkach odciążenia, to wg skali Lovetta:

20 / 140

20. Wykonując test Allena u pacjenta, uciskamy tętnicę:

21 / 140

21. Które z poniższych twierdzeń odnoszących się do trzeciego tonu serca (S3) jest prawdziwe:

22 / 140

22. Typowymi i łatwymi objawami do wykrycia w przypadku odmy opłucnowej są:

23 / 140

23. Ciśnienie zaklinowania w tętnicy płucnej:

24 / 140

24. Zespół Hornera sugerują poniższe objawy:

25 / 140

25. Prawidłowe wartości ciśnienia w prawym przedsionku wynoszą:

26 / 140

26. Załamek P w prawidłowym zapisie elektrokardiografii określa:

27 / 140

27. Do najczęściej używanych skal do oceny głębokości sedacji NIE należy:

28 / 140

28. Objaw Cullena służy ocenie:

29 / 140

29. Ciśnienie pulsacyjne oznacza:

30 / 140

30. Kardiowersja elektryczna bezpiecznie i szybko przywraca rytm zatokowy w przypadku wystąpienia:

31 / 140

31. Jakie jest najpoważniejsze powikłanie porażeniem prądem elektrycznym:

32 / 140

32. Pacjenci, którzy nie są głęboko nieprzytomni, lepiej tolerują rurki nosowo-gardłowe aniżeli ustno- gardłowe. Rurki nosowo-gardłowe występują w rozmiarach podawanych w milimetrach wymiaru wewnętrznego a ich długość zwiększa się wraz ze średnicą. Dla dorosłych odpowiednie są rozmiary:

33 / 140

33. Wskazaniem do intubacji pacjenta za pomocą bronchofiberoskopu przez usta nie jest:

34 / 140

34. Przeciwwskazaniem do intubacji pacjenta za pomocą bronchofiberoskiopu przez nos NIE jest:

35 / 140

35. Która z poniższych metod suplementacji tlenu pozwala najprecyzyjniej dawkować jego stężenie?

36 / 140

36. Dostęp do żyły „centralnej” można uzyskać przez wprowadzenie:

37 / 140

37. Zjawisko auto-PEEP może wiązać się z koniecznością zastosowania wyższych niż zazwyczaj energii defibrylacji i być szczególnie wysokie u:

38 / 140

38. Podanie jakiego leku może odroczyć konieczność intubacji w przypadku niewydolności oddechowej spowodowanej zatruciem benzodiazepinami:

39 / 140

39. Ryzyko rozdęcia żołądka w RKO zwiększają:

40 / 140

40. Udrażniając drogi oddechowe możemy użyć m.in. rurki lub maski. Zakładamy ją na ślepo, jest skonstruowana tak, żeby założyć ją do przełyku, ma dwa porty, które są połączone odpowiednio dwoma mankietami przełykowym i gardłowym, jest przyrządem jednorazowym, występuje w dwóch rozmiarach, jej wadą jest to, że jest wykonana z twardego tworzywa. Powyższy opis wskazuje na:

41 / 140

41. W przypadku drenażu jamy opłucnej ratującego życie, bez możliwości kontroli obrazowej wybiera się miejsce położone w obrębie trójkąta bezpieczeństwa, który NIE wyznacza:

42 / 140

42. Wskazaniem do leczenia tlenem nie jest:

43 / 140

43. Urządzenie do wspomagania reanimacji/resuscytacji Lucas CPR:

44 / 140

44. W przypadku chorych niestabilnych hemodynamicznie w celu ich odwodnienia, korzystniejsze jest zastosowanie:

45 / 140

45. II typ ostrej niewydolności oddechowej wg. klasyfikacji Wooda to:

46 / 140

46. Rurki Wendla:

47 / 140

47. Zjawisko konwekcji jest podstawą oczyszczania krwi chorego z ostrą oligurią, które wykorzystywane jest w następującym zabiegu:

48 / 140

48. Ułożenie sposobem Fritscha stosuje się:

49 / 140

49. Minimalny przepływ tlenu przy zastosowaniu maski twarzowej musi wynosić:

50 / 140

50. Jeśli u pacjenta z zawałem ściany dolnej mięśnia sercowego wystąpi hipotonia po podaniu NTG, należy brać pod uwagę:

51 / 140

51. U chorego po urazie komunikacyjnym stwierdzono następujące objawy: częstość serca – 0-120/min., prawidłowe ciśnienie tętnicze krwi, zmniejszone ciśnienie tętna, częstość oddechów 20 – 30/min., diureza 20 – 30 ml/godz., pobudzenie psychoruchowe. Powyższe objawy sugerują, iż chory utracił następującą objętość krwi:

52 / 140

52. Do objawów odmy prężnej zaliczysz:

53 / 140

53. Przeciwwskazaniem do założenia dojścia doszpikowego jest:

54 / 140

54. Konikopunkcja jest metodą udrażniania dróg oddechowych poprzez nakłucie więzadła pierścieniowo-tarczowego krtani. NIEPRAWDZIWYM stwierdzeniem jest, że:

55 / 140

55. Uzyskany dostęp do jamy szpikowej może być wykorzystywany jako:

56 / 140

56. Częstoskurcz komorowy to obraz szerokich zespołów QRS występujących z częstością:

57 / 140

57. Do komorowych zaburzeń rytmu serca należą wszystkie wymienione, z wyjątkiem:

58 / 140

58. Bezwzględne przeciwwskazanie do leczenia trombolitycznego ostrego zespołu wieńcowego STEMI to:

59 / 140

59. Do SOR przywieziono pacjenta z podejrzeniem zawału mięśnia sercowego powikłanego wstrząsem kardiogennym objawiającym się wszystkimi niżej wymienionymi problemami z WYJĄTKIEM:

60 / 140

60. Celem leczenia obrzęku płuc nie jest

61 / 140

61. Nagłą śmierć sercową (SCD, ang. sudden cardiac death) rozpoznajemy gdy zgon z przyczyn sercowych nastąpił nagle a objawy poprzedzające wystąpiły nie wcześniej niż przed:

62 / 140

62. Zakażenie obejmujące wiele narządów lub układów, bez konkretnej lokalizacji, najczęściej o etiologii wirusowej przy objawach niewskazujących na inne zakażenia to:

63 / 140

63. W leczeniu podstawowym w przypadku wstrząsu anafilaktycznego adrenalinę zastosujesz w następujących dawkach:

64 / 140

64. Do udaru niedokrwiennego mózgu nie zalicza się:

65 / 140

65. Przyjechałeś/łaś do pacjenta, który skarży się na silny, palący ból umiejscowiony w nadbrzuszu. Od wczoraj chory oddaje smoliste stolce. W badaniu przedmiotowym stwierdzasz brzuch twardy deskowaty. U tego pacjenta podejrzewasz:

66 / 140

66. Do objawów ostrego zapalenia wyrostka robaczkowego zalicza się:

67 / 140

67. Występowanie objawu Cullena i objawu Grey – Turnera rozpoznasz w przypadku stwierdzenia następujących zmian:

68 / 140

68. Do głównych leków stosowanych w celu objawowego leczenia pokrzywki zaliczamy:

69 / 140

69. Na miejscu zdarzenia należy ocenić poziom świadomości pacjenta według skali Glasgow. Ile punktów w skali Glasgow przyznasz choremu, który otwiera oczy tylko w odpowiedzi na twój głos, wykazuje reakcje obronną na ból, używa kończyny by oprzeć się zadanemu bólowi, przy próbie porozumienia się z chorym pacjent jest splątany, mówi nieskładnie:

70 / 140

70. W przypadku rozpoznania ciężkiej sepsy i wstrząsu septycznego, antybiotyk należy podać:

71 / 140

71. W przerwaniu stanu drgawkowego lekami pierwszego rzutu są:

72 / 140

72. W leczeniu chorego z zaostrzeniem POCHP zastosujesz tlenoterapię:

73 / 140

73. Do umieszczenia w komorze hiperbarycznej kwalifikują się pacjenci zatruci tlenkiem węgla, z wartością hemoglobiny tlenkowęglowej powyżej:

74 / 140

74. Poniższe kryteria rozpoznania ARDS są prawdziwe z wyjątkiem:

75 / 140

75. Szpilkowate źrenice, depresja ośrodka oddechowego, zaburzenia świadomości - wymienione objawy kliniczne są typowe dla toksydromów:

76 / 140

76. Którą z substancji wymienionych poniżej będzie dobrze absorbował węgiel aktywowany:

77 / 140

77. Zator tłuszczowy, który wystąpił jako powikłanie złamania miednicy lub kości długich

78 / 140

78. Który z niżej wymienionych środków stosowanych do indukcji anestezji charakteryzuje się najdłuższym czasem działania:

79 / 140

79. U pacjentów z poważnymi oparzeniami płomieniem lub prądem o wysokim napięciu, zabarwienie moczu wskazujące na hemoglobinurię lub mioglobinurię jest:

80 / 140

80. Zewnątrzkomórkowe stężenie jonów potasu jest utrzymywane ściśle pomiędzy:

81 / 140

81. Hipotermia to obniżenie temperatury głębokiej ciała do wartości poniżej:

82 / 140

82. Klasyfikacja według Murraya dotyczy uszkodzeń:

83 / 140

83. Podczas odbarczania odmy prężnej należy wkłuć igłę bezpośrednio:

84 / 140

84. W przypadku zatrucia salicylanami NIE występuje:

85 / 140

85. Wstrząs septyczny jest konsekwencją niżej wymienionych interakcji różnych zmian hemodynamicznych z wyjątkiem:

86 / 140

86. Lekiem przeciwwskazanym u pacjentów z urazami głowy jest:

87 / 140

87. Dla której z wymienionych poniżej toksyn odtrutką jest deferoksamina:

88 / 140

88. [Wskaż odpowiedź fałszywą.] Postępowanie z ofiarą podtopienia na miejscu zdarzenia:

89 / 140

89. Organizacja pracy CPR w przypadku zdarzenia masowego wymagać będzie następujących czynności z wyjątkiem:

90 / 140

90. Na każdego poszkodowanego osoba wykonująca triage NIE powinna poświęcić więcej czasu niż:

91 / 140

91. Do oceny ciężkości urazu używa się skali:

92 / 140

92. Cecha charakterystyczną pourazowych zaburzeń stresowych NIE jest:

93 / 140

93. Wybierając miejsce do lądowania śmigłowca ratunkowego w terenie, należy uwzględnić zachowanie następującej odległości od miejsca zdarzenia:

94 / 140

94. W zejściowej fazie wstrząsu niekompensowanego dochodzi do zaburzeń wielonarządowych określanych akronimem:

95 / 140

95. „Triada norymberska” to zespół objawów źle rokujących występujących u kobiety ciężarnej we wstrząsie septycznym:

96 / 140

96. Czynnikami predysponującymi do wystąpienia zatoru płynem owodniowym u kobiety rodzącej są:

97 / 140

97. Dominującym objawem łożyska przodującego są:

98 / 140

98. W czasie badania zewnętrznego kobiety ciężarnej trzecim chwytem Leopolda można ocenić:

99 / 140

99. Charakterystyczne objawy oddzielania się kosmówki podczas poronienia to:

100 / 140

100. Cięcie cesarskie z powodu wypadnięcia pępowiny jest wskazaniem do zastosowania u kobiety:

101 / 140

101. W przypadku drenażu jamy opłucnowej nacięcie skóry powinno znajdować się dokładnie:

102 / 140

102. Wartość energii skutecznej podczas defibrylacji dzieci dla pierwszego i kolejnych wyładowań wynosi:

103 / 140

103. Kliniczne objawy wstrząsu septycznego to:

104 / 140

104. Dermoleksja jest to:

105 / 140

105. Pod pojęciem obrażeń mnogich rozumiemy:

106 / 140

106. Prowadząc podstawowe zabiegi resuscytacyjne u dzieci działania prowadzimy według SAFE, gdzie „ S” oznacza:

107 / 140

107. Drgawki są istotnym problemem klinicznym u noworodków. Napady charakteryzujące się pojedynczymi skurczami zgięciowymi ramion i ( lub) szyi, przypominające odruch MORO to:

108 / 140

108. Epinefrynę zastosujesz, z WYJĄTKIEM:

109 / 140

109. Które z poniżej wymienionych objawów powinny zwrócić natychmiastową uwagę pielęgniarki podczas obserwacji i monitorowania czynności życiowych u noworodka:

110 / 140

110. Największa jednorazowa dawka Atropiny podawana dzieciom < 8 lat dożylnie lub doszpikowo to:

111 / 140

111. Najczęściej stosowaną procedurą usunięcia trucizny z żołądka jest jego płukanie. Zabieg płukania powinien być wykonany w ciągu pierwszej godziny od spożycia trucizny. U dzieci poniżej 5 roku życia do płukania żołądka wykorzystuje się jedynie:

112 / 140

112. W resuscytacji noworodka jeżeli tętno spada poniżej 60 uderzeń/ min, należy:

113 / 140

113. Mamy do czynienia z katastrofą autobusu przewożącego dzieci do szkoły. W autobusie było 24 osoby w wieku od 9- 14 lat. Na miejscu zdarzenia dokonujesz segregacji według schematu Jump START. Zaznacz prawidłowa odpowiedź:

114 / 140

114. Krup to choroba najczęściej występująca u dzieci w wieku od szóstego miesiąca do trzeciego roku życia. Główne objawy to: gorączka, szczękający kaszel, chrypka, świst wdechowy, przyśpieszony rytm oddechowy, sinica. Pomoc dziecku z lekką formą zapalenia krtani i tchawicy polega na wdrożeniu działań lekarskich i pielęgniarskich. Do działań pielęgniarskich należy, z WYJĄTKIEM:

115 / 140

115. Do szpitalnego oddziału ratunkowego trafia dziecko w wieku 9 lat z ojcem. Powodem przybycia do lekarza są silne bóle brzucha w okolicy pępka. Podczas przeprowadzenia wywiadu z ojcem i dzieckiem pielęgniarka zauważa, że dziecko jest wyraźnie przestraszone, czujnie obserwuje tatę i otoczenie. Widoczne są opóźnienia w rozwoju psychomotorycznym dziecka. Dziecko reaguje krzykiem na zadawane pytania, przyznaje się do problemów ze snem i jedzeniem. Zachowanie dziecka może sugerować objawy wskazujące na:

116 / 140

116. Nitrogliceryna jest lekiem rozszerzającym mięśnie gładkie naczyń, działa:

117 / 140

117. Formułą Parklanda posługujemy się w celu:

118 / 140

118. Algorytm podstawowych zabiegów resuscytacyjnych u dzieci dla osób z obowiązkiem interwencji przebiega w kolejności:

119 / 140

119. „Dekompensowany wstrząs” to:

120 / 140

120. Uciskanie klatki piersiowej w resuscytacji noworodka rozpoczynamy, gdy czynność serca wynosi:

121 / 140

121. W jakim zakresie pacjent, który nie ukończył 16 lat ma prawo do informacji o swoim stanie zdrowia, rozpoznaniu, proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych i leczniczych, dających się przewidzieć następstwach ich zastosowania albo zaniechania, wynikach leczenia oraz rokowaniu?

122 / 140

122. Pielęgniarka i położna wykonują zlecenia lekarskie

123 / 140

123. Zamieszczone w internecie ogłoszenie o treści: "Jestem młody i zdrowy, sprzedam nerkę, mogę uratować komuś życie, cena do negocjacji". Czyn taki jest:

124 / 140

124. Od 1 stycznia 2016 roku, samodzielnie ordynować leki zawierające określone substancje czynne, mogą pielęgniarki i położne, które ukończyły

125 / 140

125. Ustawa o samorządzie zawodowym pielęgniarek i położnych z dnia 1 lipca 2011 r. reguluje:

126 / 140

126. Zasady pobierania, przechowywania i przeszczepiania komórek, tkanek i narządów określa ustawa

127 / 140

127. Informowanie pacjenta przez pielęgniarkę,położną o zamiarze wykonania iniekcji domięśniowej odbywa się na poziomie

128 / 140

128. Jednym z etapów choroby szpitalnej dziecka chorego jest faza rozpaczy, która trwa

129 / 140

129. Celowe użycie milczenia jest ważnym narzędziem terapeutycznym, stymulującym napięcie konieczne do ujawnienia ważnych informacjii pogłębienia już poznanych. Jest ono charakterystyczne dla fazy

130 / 140

130. Standardy etyczne prowadzenia badań naukowych w medycynie, stawiające dobro uczestnika badania na pierwszym miejscu, określa

131 / 140

131. Przyrost naturalny ludności, to

132 / 140

132. Do najważniejszych modyfikowalnych czynników ryzyka chorób przewlekłych w Polsce należą

133 / 140

133. W oficjalnych kryteriach oceny ofert dla świadczeń medycznych składanych płatnikowi (obecnie NFZ), nie znajdują się kryteria

134 / 140

134. Zidentyfikuj pracowników z teorii Y McGregora

135 / 140

135. Dostosowanie rytmów biologicznych człowieka do rozkładu jego czasu pracy, tak aby jak najmniej zaburzać fizjologię, to

136 / 140

136. Do technik obserwacji bezpośrednich zmierzających do ustalenia pracochłonności danego zadania, zalicza się

137 / 140

137. Zmienna, która pojawia się w przebiegu badania jako skutek oraz nie podlega manipulacji lecz obserwacji i pomiarom jest to

138 / 140

138. Określenia Evidence-Based Medicine (EBM) czyli praktyka medyczna oparta o wiarygodne i aktualne dowody naukowe jako pierwszy użył

139 / 140

139. Przegląd systematyczny polega na

140 / 140

140. Opieka pielęgniarska oparta na faktach - EBNP (Evidence- Based Nursing Practice), to konsekwentne wdrażanie do codziennej praktyki zawodowej wiarygodnych wyników badań naukowych, w której pacjent jest

Your score is

The average score is 0%

0%