/140

PIELĘGNIARSTWO ANESTEZJOLOGICZNE I INTENSYWNEJ OPIEKI

PIELĘGNIARSTWO ANESTEZJOLOGICZNE I INTENSYWNEJ OPIEKI - WIOSNA 2022

1 / 140

1. Wytworzenie odmy otrzewnowej przy zastosowaniu CO2, resorpcja CO2 i zmiana pozycji pacjenta podczas zabiegu mają wpływ na:

2 / 140

2. Zaburzenia w EKG istotne dla postępowania anestezjologicznego to:

3 / 140

3. Najczęstszą przyczyną pooperacyjnej niewydolności krążenia jest:

4 / 140

4. Które zaburzenia utrudniają wykonanie intubacji dotchawiczej u dzieci?

5 / 140

5. W trakcie stosowania LFA (low – flow anaesthesia) lub MFL (minimal – flow anaesthesia) w aparacie do znieczulenia dopuszcza się utratę gazu z układu:

6 / 140

6. Na blok operacyjny przewieziony 60-letni pacjent we wstrząsie hipowolemicznym z urazem jamy brzusznej. Chory spożywał posiłek2 godziny temu. Musi mieć wykonaną laparoskopię zwiadowczą w trybie natychmiastowym. Ucisk na chrząstkę pierścieniowatą określa się manewrem

7 / 140

7. Dawki przeciwbólowe opioidów w bezpośrednim okresie poznieczuleniowym mogą prowadzić do wystąpienia powikłań:

8 / 140

8. Do szpitala przywieziono pacjenta z e złamaniem kończyny górnej, które musi być zaopatrzone w trybie natychmiastowym. Podczas wywiadu okazało się, ż e pacjent przed godziną zjadł dość obfite śniadanie. Każdy rodzaj znieczulenia jest w t ej sytuacji niebezpieczny, ale jedna z metod szczególnie, jest to:

9 / 140

9. W wypadku utraty płynów odpowiadającej 6 – 8% masy ciała można obserwować następujące objawy kliniczne:

10 / 140

10. Rytm z rozkojarzeniem czynności przedsionków i komór, w którym rytm przedsionków jest szybszy niż rytm komór, nazywamy:

11 / 140

11. Pozycja litotomijna jest to ułożenie pacjenta na stole operacyjnym:

12 / 140

12. Miarowy rytm o częstości 125 u/minutę z jednakowymi załamkami P, przed każdym zespołem QRS to:

13 / 140

13. Pacjent, u którego w laryngoskopii bezpośredniej, widoczna jest tylko nagłośnia, otrzymał III° według:

14 / 140

14. 60-      letni pacjent przyjęty do szpitala z powodu "ostrego brzucha" do operacji niedrożności jelit. W wywiadzie chorobowym alkoholizm i marskość wątroby. Zaplanowano zabieg w znieczuleniu ogólnym. Który z wziewnych środków anestetycznych jest najmniej toksyczny dla wątroby?

15 / 140

15. Wpływ na mózgowy przepływ krwi (CBF) m a m. in. wartość ciśnienia parcjalnego dwutlenku węgla we krwi oraz temperatura ciała

16 / 140

16. Objawem klinicznym zatorowości płuc jest nagłe wystąpienie objawów:

17 / 140

17. Zapotrzebowanie organizmu na anestetyki wziewne obniża się:

18 / 140

18. Do przyczyn pooperacyjnych incydentów neurologicznych u pacjentów poddawanych zabiegom kardiochirurgicznym należy:

19 / 140

19. W jakim czasie od podania heparyny drobnocząsteczkowej (dawka profilaktyczna) wykonuje się blokadę centralną:

20 / 140

20. Czynnik zwiększający minimalne stężenie pęcherzykowe (MAC) anestetyku wziewnego to

21 / 140

21. Podczas stosowania znieczulenia z niskimi przepływami i mieszaniny powietrza z tlenem, stężenie tlenu w świeżym gazie powinno wynosić w przypadku low-flow co najmniej:

22 / 140

22. Powikłaniem leczenia dopaminą NIE jest:

23 / 140

23. Kwasica metaboliczna przewlekła, w pełni skompensowana charakteryzuje się następującymi wartościami równowagi kwasowo-zasadowej:

24 / 140

24. Kompensacyjną reakcją organizmu na ostrą hipoksję NIE jest

25 / 140

25. Przykładem techniki analgezji multimodalnej jest

26 / 140

26. Podstawowym sposobem na przerwanie ostrego napadu porfirii jest podanie:

27 / 140

27. Ośrodkowe ciśnienie żylne, odzwierciedlające stan napięcia ścian dużych naczyń krwionośnych, pomocne w ocenie wypełnienia łożyska naczyniowego, to ciśnienie panujące w żyłach głównych. W warunkach prawidłowych wynosi 2-10 mm Hg i równe jest ciśnieniu w:

28 / 140

28. Do którego rodzaju znieczulenia regionalnego podaje się lek drogą dożylną?

29 / 140

29. letnia pacjentka przyjęta do planowanej operacji tarczycy. Pacjentkę operowaną w znieczuleniu ogólnym dotchawiczym należy intubować rurką:

30 / 140

30. U dzieci w ocenie przedoperacyjnej należy zwrócić uwagę na przebyte choroby zakaźne. W przypadku odry znieczulenie jest dopuszczalne:

31 / 140

31. Znieczulenie całkowite (TIVA - total intravenous anestesia), zdefiniowane jest jako technika znieczulenia, w której aby wywołać utratę świadomości, analgezję, niepamięć, kontrolę odruchów sympatoadrenergicznych i zwiotczenie mięśni szkieletowych, należy podawać:

32 / 140

32. Płyny klarowne, w t y m woda, klarowne soki oraz herbata lub kawa bez mleka dozwolone są:

33 / 140

33. Laryngoskop, który posiada zakrzywioną łopatkę z ruchomą końcówką pozwalającą na silniejsze uniesienie nagłośni to laryngoskop z łopatką:

34 / 140

34. Dystrybucja anestetyku podczas prowadzonego znieczulenia jest różna dla różnych tkanek i uzależniona od następujących czynników:

35 / 140

35. W diagnostyce różnicowej w tamponadzie osierdzia pod uwagę należy wziąć:

36 / 140

36. Rozcieńczenie adrenaliny 1:200 000 oznacza, że w 1 ml jest:

37 / 140

37. Zaburzenia EKG istotne dla postępowania anestezjologicznego to:

38 / 140

38. Który rodzaj wentylacji mechanicznej jest całkowicie niezależny od aktywności oddechowej pacjenta?

39 / 140

39. 22-      letni mężczyzna uzależniony od narkotyków przewieziony do operacji usunięcia wyrostka robaczkowego. Choremu należy podać:

40 / 140

40. Kardioplegia polega na zatrzymaniu pracy serca:

41 / 140

41. Rytm, w którym występują grupy pobudzeń z e stałym lub zmiennym wypadaniem zespołów QRS nazywamy:

42 / 140

42. Układając kończyny górne chorego leżącego na plecach, należy pamiętać żeby:

43 / 140

43. 70-letnia pacjentka do planowanej operacji jaskry w znieczuleniu ogólnym. Wywiad pacjentki obciążony jest nadciśnieniem tętniczym i cukrzycą. Który z anestetyków dożylnych jest przeciwwskazany do indukcji znieczulenia u tej pacjentki?

44 / 140

44. Test Patila dotyczy odległości pomiędzy punktami:

45 / 140

45. Pacjentka do planowego cięcia cesarskiego z powodu niefizjologicznego położenia płodu. Zespół anestezjologiczny nie stwierdził przeciwwskazań do wykonania znieczulenia przewodowego. Za zgodą pacjentki podjęto decyzję o wykonaniu znieczulenia przewodowego. Zapobieganie wystąpieniu zespołu żyły głównej dolnej polega na:

46 / 140

46. Pacjent do operacji resekcji żołądka wykonanej w znieczuleniu ogólnym dotchawiczym. Po podaniu odpowiedniej dawki sukcynylocholiny nie nastąpiło zwiotczenie mięśni żuchwy. Nasuwa to podejrzenie:

47 / 140

47. Pacjent wymaga ułożenia do zabiegu operacyjnego na boku. Konsekwencją zastosowania tej pozycji może być:

48 / 140

48. Podstawowe zapotrzebowanie na płyny u osób w wieku podeszłym to:

49 / 140

49. Wentylacja pęcherzykowa u noworodków w stosunku do osoby dorosłej jest:

50 / 140

50. Objawami zbyt płytkiego znieczulenia u dzieci są:

51 / 140

51. 14-      letnia dziewczynka, przygotowana do zabiegu usunięcia guza jajnika w znieczuleniu ogólnym. W wywiadzie chorobowym podano niedoczynność tarczycy. Pacjentka dotychczas leczona preparatami hormonalnymi tarczycy. Jakie jest prawidłowe postępowanie terapeutyczne przed zabiegiem?

52 / 140

52. 8- letnie dziecko z e schyłkową niewydolnością nerek do planowej operacji przeszczepienia nerki od dawcy rodzinnego, dotychczas leczone hemodializą. Który z leków zwiotczających będzie optymalny dla dziecka?

53 / 140

53. U dzieci z dystrofią mięśniową typu Duchenne’a bezwzględnie przeciwwskazane jest stosowanie:

54 / 140

54. Podstawowe zapotrzebowanie na płyny u noworodka w czasie zabiegu wynosi:

55 / 140

55. Najczęstszymi przyczynami powikłań w sedacji dzieci jest/są:

56 / 140

56. Podczas znieczulenia noworodka z wrodzonym wytrzewieniem jelit do najważniejszych zadań anestezjologa należy:

57 / 140

57. W porównaniu z dziećmi starszymi i osobami dorosłymi, noworodki cechuje:

58 / 140

58. Wskazaniem do zastosowania terapii ECMO (Extracorporeal Membrane Oxygenation) u dzieci jest:

59 / 140

59. Zalecane podstawowe monitorowanie i badania przed zgłoszeniem pacjenta do wspomagania ECMO to:

60 / 140

60. Powikłaniem technicznym, podczas leczenia terapią ECMO, NIE jest/są:

61 / 140

61. Monitorowanie podstawowe podczas leczenia ECMO obejmuje:

62 / 140

62. Przeciwwskazaniami ogólnymi do zastosowania metody ECMO jest/są:

63 / 140

63. Wskazaniem do zastosowania utlenowania pozaustrojowego u pacjenta dorosłego jest:

64 / 140

64. U chorego z krwawieniem śródmózgowym, przeprowadzenie zabiegu hemodializy:

65 / 140

65. W czasie hemodializy konieczne jest stosowanie antykoagulacji w celu przeciwdziałania krzepnięciu krwi w obrębie krążenia zewnątrzustrojowego. Antykoagulacja miejscowa z a pomocą cytrynianów to metoda, która polega na podawaniu roztworu cytrynianu sodowego do tętniczej części dializatora co zapobiega krzepnięciu krwi, a pożądany czas krzepnięcia w linii tętniczej wynosi:

66 / 140

66. Powikłaniem ze strony pacjenta, podczas leczenia terapią ECMO, NIE jest:

67 / 140

67. Do przeciwwskazań względnych do leczenia ECMO NIE należy:

68 / 140

68. Przyczynami hipernatremii mogącej doprowadzić do groźnych stanów zagrożenia życia u pacjentów z przewlekłymi chorobami nerek, są:

69 / 140

69. W czasie hemodializy, podczas antykoagulacji miejscowej z a pomocą cytrynianów, konieczne jest bardzo staranne kontrolowanie kalcemii. Niewłaściwie kontrolowana kalcemia może doprowadzić do:

70 / 140

70. Płyn substytucyjny bezwapniowy w zabiegach hemofiltracji stosuje się gdy w prewencji wykrzepiania krwi w układzie dializacyjnym wykorzystuje się:

71 / 140

71. Klinicznym wskazaniem do dializy w ostrej niewydolności nerek to między innymi oporne na leczenie przewodnienie zagrażające wystąpieniem obrzęku płuc lub obrzęku mózgu. Do biochemicznych wskazań należy:

72 / 140

72. Do oceny odruchów z pnia mózgu NIE należy sprawdzenie:

73 / 140

73. Wolutrauma jako skutek niepożądany wentylacji mechanicznej to:

74 / 140

74. Pacjenta, u którego nawet niewielki wysiłek fizyczny wywołuje duszność i ból dławicowy, zaliczysz według klasyfikacji NYHA do klasy:

75 / 140

75. Wartość prawidłowa pH (odczynu) krwi wynosi:

76 / 140

76. Ostra niewydolność nerek (ONN) charakteryzuje się:

77 / 140

77. We wstrząsie kardiogennym zwiększenie pojemności minutowej serca początkowo można próbować osiągnąć przez:

78 / 140

78. Zespół zaburzeń oddechowych u dorosłych to:

79 / 140

79. Do technik usprawniania chorego w zakresie układu sercowo-naczyniowego zalicza się:

80 / 140

80. Na częstość pracy serca NIE mają wpływu:

81 / 140

81. Priorytetem opieki nad pacjentem z urazem czaszkowo-mózgowym jest:

82 / 140

82. Podczas kaniulacji żyły stopy osoby dorosłej istnieje niebezpieczeństwo powstania:

83 / 140

83. Niekorzystne działanie Amiodaronu podawanego w krótkiej infuzji to:

84 / 140

84. Dren do klatki piersiowej zakładamy najczęściej:

85 / 140

85. W celu ułatwienia rozpoznania zatorowości płucnej opracowano skale punktowe. Zalicza się do nich skale:

86 / 140

86. W alkoholizmie lub zespole Wernickiego-Korsakowa lekiem z wyboru jest:

87 / 140

87. U pacjenta wentylowanego mechanicznie obturację w drogach oddechowych powoduje:

88 / 140

88. CPP to skrót określający:

89 / 140

89. Przeciek płucny powstaje wówczas, gdy przepływająca przez płuca krew nie uczestniczy w wymianie gazowej. W warunkach fizjologicznych u zdrowego dorosłego człowieka przeciek płucny:

90 / 140

90. Hipotensja, oliguria, ochłodzenie obwodowych części ciała, zaburzenia świadomości, kwasica mleczanowa. Na t ej podstawie możemy przypuszczać, że chory jest we wstrząsie:

91 / 140

91. O złym rokowaniu we wstrząsie septycznym NIE świadczy:

92 / 140

92. W przypadku potencjalnych dawców serca stosuje się wentylację zastępczą, której celem jest utrzymanie pO2 w granicach 100-150 mmH g i wysycenie krwi tlenem nie niższe niż 95%. Ze względu na zmniejszenie się tempa przemian metabolicznych, w wyniku śmierci mózgu, zaleca się:

93 / 140

93. W czasie zabiegów na krtani często występują reakcje krążeniowe z WYJĄTKIEM:

94 / 140

94. Najważniejszymi buforami dla organizmu są:

95 / 140

95. Najczęstszymi przyczynami zaburzeń oddychania u dzieci są:

96 / 140

96. Najczęstszą przyczyną zatrzymania krążenia u dzieci są:

97 / 140

97. U pacjentów z normotensją po zatrzymaniu krążenia, u których stwierdza się zł ą perfuzję spowodowaną niskim rzutem serca, efektywnym lekiem inotropowym może być:

98 / 140

98. Po podanie surfaktantu NIE wolno wykonywać toalety drzewa oskrzelowego przez:

99 / 140

99. Pilnym wskazaniem do tracheotomii u dziecka NIE jest:

100 / 140

100. Resuscytacja płynowa u dziecka we wstrząsie wynosi:

101 / 140

101. Obecność smółki w drzewie oskrzelowym noworodka może wywołać:

102 / 140

102. Najczęstszą drogą utraty wody u noworodka NIE jest/są:

103 / 140

103. Pierwszym objawem cukrzycy u dzieci bywa często:

104 / 140

104. U chorego dorosłego z bólem pooperacyjnym o nasileniu według skali VAS 0-3 zaleca się podaż:

105 / 140

105. Najskuteczniejszym sposobem leczenia popunkcyjnych bólów głowy jest:

106 / 140

106. Leki adjuwantowe to leki posiadające działanie:

107 / 140

107. Prawidłowa kontrola bólu, wczesna mobilizacja i rehabilitacja chorego po zabiegu operacyjnym przekładają się na sukces przeprowadzanej procedury chirurgicznej. Wyżej wymienione czynniki NIE mają wpływu na:

108 / 140

108. Multimodalna terapia przeciwbólowa jest jedną z powszechnie stosowanych metod leczenia przeciwbólowego zarówno w bólu ostrym jak i przewlekłym, a polega na:

109 / 140

109. Stosowanie pełnej heparynizacji jest bezwzględnym przeciwwskazaniem do wykonania każdej techniki znieczulenia zewnątrzoponowego, natomiast podawanie profilaktycznych, niskich dawek niefrakcjonowanej heparyny jest dopuszczalne z zachowaniem wymaganych odstępów czasowych:

110 / 140

110. Podczas stosowania dokanałowo Morfiny Spinal w bezpośrednim okresie pooperacyjnym występują następujące objawy: senność, uporczywy świąd skóry, nudności, wymioty, retencja moczu, co oznacza:

111 / 140

111. Drabina analgetyczna w leczeniu bólu przewlekłego obejmuje:

112 / 140

112. Opioidowe leki przeciwbólowe to:

113 / 140

113. Ciągłe znieczulenie zewnątrzoponowe jest metodą wykorzystywaną do znieczulenia pacjentów:

114 / 140

114. 12 – letnie dziecko zakrztusiło się cukierkiem. Jest przytomne, nie może mówić, m a trudności w oddychaniu. U dziecka należy wykonać:

115 / 140

115. W resuscytacji krążeniowo-oddechowej, podczas przygotowywania i ładowania defibrylatora należy:

116 / 140

116. Układ bodźcoprzewodzącego serca układa się w następującej kolejności:

117 / 140

117. Uzasadnieniem dla wczesnej intubacji dotchawiczej u pacjenta z rozległym oparzeniem jest:

118 / 140

118. W ocenie bezdechu u nieprzytomnego uwzględnisz:

119 / 140

119. Rytmem serca do defibrylacji, który może być przyczyną zatrzymania krążenia jest:

120 / 140

120. Skuteczną defibrylację uzyskuje się wtedy, gdy przez serce przepłynie prąd o dostatecznie dużym natężeniu. Natężenie przepływającego prądu zależy zarówno od wybranej energii wyładowania (J), jak i impedancji lub rezystancji (Ω), na drodze prądu przez klatkę piersiową. Czynniki określające impedancję klatki piersiowej to wszystkie wymienione z WYJĄTKIEM:

121 / 140

121. Stanowiska kierownicze w pielęgniarstwie obsadzane w drodze postępowania konkursowego, regulowane są przez ustawę o:

122 / 140

122. Metody epidemiologiczne stosuje się do:

123 / 140

123. Jednym z uprawnień pacjenta jest prawo do żądania, aby udzielająca mu świadczeń zdrowotnych pielęgniarka:

124 / 140

124. Humanizm Samarytanina zaliczamydo humanizmu personalistycznego:

125 / 140

125. Rzecznikiem odpowiedzialności zawodowej pielęgniarek i położnych może zostać:

126 / 140

126. Takie zachowania pielęgniarki jak: spóźnianie się do pracy, dyżurowanie ponad normatywny czas, unikanie szkoleń zawodowych, mieszczą się w granicach odpowiedzialności:

127 / 140

127. Definicja empatii, to:

128 / 140

128. Cisza w procesie terapii jest zjawiskiem:

129 / 140

129. Druga reguła komunikacyjna Berne'a zakłada, że:

130 / 140

130. Analiza czynników innych niż zdrowotne, które mogą mieć wpływ na stan zdrowia na poziomie województw została pogrupowana w trzech kategoriach: sytuacja demograficzna, rynek pracy i edukacja, sytuacja gospodarcza i stan gospodarstw domowych. Do oceny sytuacji demograficznej w województwach wykorzystane zostały dwa wskaźniki, są to:

131 / 140

131. w Polsce. 2013. str. 48 WHO opracowało plakat „5 momentów higieny rąk”, który zawiera informacje na temat kiedy i dlaczego należy je wykonać. Informacje, kiedy należy wykonać 5 momentów higieny rąk, dotyczą sytuacji:

132 / 140

132. Odosobnienie osoby zdrowej, która była narażona na zakażenie, w celu zapobieżenia szerzeniu się chorób szczególnie niebezpiecznych i wysoce zakaźnych, to

133 / 140

133. Przy formułowaniu obowiązków pracowniczych, świadomość hierarchii zadań przypisanych danemu stanowisku, NIE odnosi się do zasady:

134 / 140

134. Dostosowanie rytmów biologicznych człowieka do rozkładu jego czasu pracy, tak aby jak najmniej zaburzać fizjologię, to:

135 / 140

135. Na proces planowania zatrudnienia składa się:

136 / 140

136. Audyt przeprowadzany przez niezależne organizacje zewnętrzne, które prowadzą certyfikację lub rejestrację z a zgodność z wymogami ISO, to audyt:

137 / 140

137. Do narzędzi stosowanych w procesie doskonalenia jakości zaliczamy m.in. Diagram Ishikawa – diagram przyczynowo- skutkowy. Wykres ten wskazuje na główne przyczyny problemu:

138 / 140

138. Do kolejnych etapów postępowania podczas realizacji pielęgniarskiego projektu badawczego NIE należy:

139 / 140

139. Skala Sacketta jest skalą oceniającą:

140 / 140

140. Jaka instytucja ustala ranking publikacji naukowych w Polsce?

Your score is

The average score is 47%

0%