/140

PIELĘGNIARSTWO RATUNKOWE

PIELĘGNIARSTWO RATUNKOWE - WIOSNA 2019

1 / 140

1. Dokumentacja medyczna w postaci karty medycznych czynności ratunkowych powinna być sporządzona w:

2 / 140

2. Na szczeblu wojewódzkim plan reagowania kryzysowego opracowuje zespół powołany przez:

3 / 140

3. Plan reagowania kryzysowego np. podczas kataklizmu zawiera:

4 / 140

4. Skrót SWD PRM oznacza:

5 / 140

5. Piątym ogniwem „łańcucha przeżycia” są działania podejmowane przez:

6 / 140

6. Międzynarodowa pomoc w katastrofach prowadzona jest przez jednostki zrzeszone w ramach:

7 / 140

7. Zadania zespołów ratownictwa medycznego są finansowane:

8 / 140

8. W ramach zadań diagnostycznych w obszarze resuscytacyjno – zabiegowym SOR pielęgniarka wykonuje:

9 / 140

9. Działania jednostek służb ratowniczych na miejscu katastrofy odbywają się na poziomie:

10 / 140

10. W ramach zadań pielęgnacyjnych w obszarze segregacji medycznej, rejestracji i przyjęć SOR pielęgniarka:

11 / 140

11. Nadzór nad systemem PRM na terenie kraju sprawuje:

12 / 140

12. Przy zaburzeniach przewodzenia bodźców w uchu lewym, w próbie Webera:

13 / 140

13. Zdolność wykonania ruchu w pełnym zakresie, ale tylko w warunkach odciążenia, to wg skali Lovetta:

14 / 140

14. Które z poniższych twierdzeń odnoszących się do trzeciego tonu serca (S3) jest prawdziwe:

15 / 140

15. W wypadkach masowych i katastrofach ze względu na czas, jaki upłynął od ich wystąpienia i rodzaju podjętych czynności ratowniczych, wyróżnia się 4 fazy. W momencie przybycia na miejsce zdarzenia służb ratowniczych rozpoczyna się:

16 / 140

16. Prawidłowe wartości ciśnienia w prawym przedsionku wynoszą:

17 / 140

17. Kąt, pod jakim należy nakłuwać tętnicę wynosi:

18 / 140

18. Objaw Cullena służy ocenie:

19 / 140

19. Do najczęściej używanych skal do oceny głębokości sedacji NIE należy:

20 / 140

20. W świeżym zawale ściany dolnej występują charakterystyczne uniesienia ST w odprowadzeniach:

21 / 140

21. Test MMSE wykorzystuje się do oceny:

22 / 140

22. Do czynników ryzyka związanych z założeniem wkłucia centralnego, dotyczących pacjenta należą wszystkie, z WYJĄTKIEM:

23 / 140

23. Wykonując test Allena u pacjenta, uciskamy tętnicę:

24 / 140

24. Nagłe zdarzenie wymagające użycia sił i środków w liczbie przekraczającej możliwości lokalnych służb ratowniczych, gdzie konieczna jest pomoc poza lokalnych służb ratowniczych określane jest jako:

25 / 140

25. Ciśnienie pulsacyjne oznacza:

26 / 140

26. Załamek P w prawidłowym zapisie elektrokardiografii określa:

27 / 140

27. Podczas segregacji medycznej poszkodowani są oznaczani kodami barwnymi w zależności od stopnia zagrożenia życia i pilności ewakuacji. Celem segregacji jest:

28 / 140

28. Który z wymienionych poniżej środków farmakologicznych NIE ma znaczącego wpływu na wzrost poziomu potasu:

29 / 140

29. Typowymi i łatwymi objawami do wykrycia w przypadku odmy opłucnowej są:

30 / 140

30. Rurki nosowogardłowe występują w rozmiarach podawanych w milimetrach wymiaru wewnętrznego a ich długość zwiększa się wraz z średnicą. Dla dorosłych odpowiednie są rozmiary:

31 / 140

31. Podanie jakiego leku może odroczyć konieczność intubacji w przypadku niewydolności oddechowej spowodowanej zatruciem benzodiazepinami:

32 / 140

32. Do monitorowania pacjentów wykorzystasz skale sedacji:

33 / 140

33. Bez suplementacji tlenu worek samorozprężalny wentyluje płuca pacjenta powietrzem atmosferycznym (o stężeniu tlenu 21%). Stężenie dostarczonego tlenu można zwiększyć do około 85%, stosując rezerwuar i podłączyć źródło tlenu w przepływie:

34 / 140

34. Ryzyko rozdęcia żołądka w RKO zwiększają:

35 / 140

35. Zbyt wysokie ciśnienie w mankiecie uszczelniającym rurki intubacyjnej:

36 / 140

36. Po założeniu drenażu jamy opłucnej należy ułożyć pacjenta w pozycji:

37 / 140

37. Konikopunkcja jest zabiegiem ratunkowym polegającym na:

38 / 140

38. II typ ostrej niewydolności oddechowej wg. klasyfikacji Wooda to:

39 / 140

39. Zjawisko auto-PEEP może wiązać się z koniecznością zastosowania wyższych niż zazwyczaj energii defibrylacji i być szczególnie wysokie u:

40 / 140

40. U chorego z częściową niewydolnością oddechową metodą pierwszego rzutu, umożliwiającą dostarczenie tlenu w stężeniach zbliżonych do 100% jest:

41 / 140

41. Technika zakładania I-gel jest bardzo prosta, a uzyskana szczelność na poziomie krtani pozwala uzyskać ciśnienia:

42 / 140

42. Tlenoterapia bierna:

43 / 140

43. Rękoczyny, które poprawiają drożność dróg oddechowych zablokowanych przez język lub inne struktury górnych dróg oddechowych to:

44 / 140

44. W przypadku drenażu jamy opłucnej ratującego życie, bez możliwości kontroli obrazowej wybiera się miejsce położone w obrębie trójkąta bezpieczeństwa, który wyznaczają z WYJĄTKIEM:

45 / 140

45. Przy pierwszej defibrylacji początkowa wartość energii dwufazowej nie powinna być niższa niż:

46 / 140

46. Dostęp do żyły „centralnej” można uzyskać przez wprowadzenie:

47 / 140

47. Segregację odpadów klinicznych należy przeprowadzać w:

48 / 140

48. Nalokson można podawać:

49 / 140

49. Jakie jest najpoważniejsze powikłanie porażeniem prądem elektrycznym:

50 / 140

50. Która z poniższych metod suplementacji tlenu pozwala najprecyzyjniej dawkować jego stężenie:

51 / 140

51. Kardiowersja elektryczna bezpiecznie i szybko przywraca rytm zatokowy w przypadku wystąpienia:

52 / 140

52. Odbarczanie odmy prężnej po stronie prawej, z dostępu bocznego powinno odbywać się poprzez:

53 / 140

53. Uzyskany dostęp do jamy szpikowej może być wykorzystywany jako:

54 / 140

54. Anatomiczne miejsca do wykonania dojścia doszpikowego to:

55 / 140

55. Po założeniu dostępu doszpikowego u dzieci przytomnych, zgłaszających ból w czasie przepłukiwania igły, przed podłączeniem płynów i leków, celem złagodzenia bólu można podać:

56 / 140

56. Metodą zwiększenia rzutu serca jest zastosowanie:

57 / 140

57. U chorych z zawałem mięśnia sercowego pierwszy wzrost troponin we krwi obwodowej można zaobserwować:

58 / 140

58. CABG jest metodą leczenia choroby niedokrwiennej serca polegającą na:

59 / 140

59. Pacjent z chorobą niedokrwienną serca mający objawy dławicowe pojawiające się po wejściu na pierwsze piętro według Canadian Cardiovascular Society (CCS) znajduje się w:

60 / 140

60. U pacjenta z migotaniem przedsionków, które nie daje objawów hemodynamicznych najpoważniejszym powikłaniem jest:

61 / 140

61. W sytuacji występowania objawów dławicowych sugerujących zawał serca i braku zmian w krzywej EKG oraz ujemnym wyniku dotyczącym oznaczenia troponiny sercowej (IiT) rozpoznajemy:

62 / 140

62. W przerwaniu stanu drgawkowego lekami pierwszego rzutu są:

63 / 140

63. Do SOR zgłosił się pacjent, który skarży się na ból w nadbrzuszu o nagłym początku promieniujący do pleców oraz nudności i wymioty. W badaniu przedmiotowym stwierdzasz tkliwość jamy brzusznej oraz obronę mięśniową. Ból nieco zmniejsza się przy pochyleniu ciała do przodu. W wywiadzie pacjent podaje częste nadużywanie alkoholu od kilkunastu lat. U tego chorego podejrzewasz:

64 / 140

64. Do głównych leków stosowanych w celu objawowego leczenia pokrzywki zaliczamy:

65 / 140

65. W przypadku wystąpienia wstrząsu anafilaktycznego aminą katecholową z wyboru jest:

66 / 140

66. Do leków pierwszego rzutu stosowanych w leczeniu stanu padaczkowego zaliczamy:

67 / 140

67. Na miejscu zdarzenia należy ocenić poziom świadomości pacjenta według skali Glasgow. Ile punktów w skali Glasgow przyznasz choremu, który: otwiera oczy tylko w odpowiedzi na twój głos, wykazuje reakcje obronną na ból, używa kończyny by oprzeć się zadanemu bólowi, przy próbie porozumienia się z chorym pacjent jest splątany, mówi nieskładnie:

68 / 140

68. W resuscytacji płynowej ciężkiej sepsy i wstrząsu septycznego pierwszorzutowym postępowaniem z wyboru jest:

69 / 140

69. Epinefryna posiada następujące działanie:

70 / 140

70. Zakażenie obejmujące wiele narządów lub układów, bez konkretnej lokalizacji, najczęściej o etiologii wirusowej przy objawach niewskazujących na inne zakażenia to:

71 / 140

71. Karetką ZRM przybyłeś/łaś do pacjenta, który skarży się na bardzo silny ból głowy o nagłym początku. Ból ten u chorego wystąpił pierwszy raz w życiu. Dodatkowo pacjent skarży się na niewielką sztywność karku oraz wymiotuje. W wywiadzie nadciśnienie tętnicze oraz nikotynizm. U tego chorego ból głowy najprawdopodobniej jest spowodowany:

72 / 140

72. Przyjechałeś/łaś do pacjenta, który skarży się na silny, palący ból umiejscowiony w nadbrzuszu. Od wczoraj chory oddaje smoliste stolce. W badaniu przedmiotowym stwierdzasz brzuch twardy deskowaty. U tego pacjenta podejrzewasz:

73 / 140

73. Zewnątrzkomórkowe stężenie jonów potasu jest utrzymywane ściśle pomiędzy:

74 / 140

74. Który z niżej wymienionych środków stosowanych do indukcji anestezji charakteryzuje się najdłuższym czasem działania:

75 / 140

75. Po przybyciu do domu chorego zespół ratownictwa dowiedział się, że u 40-letniego mężczyzny wystąpił przed godziną po pochyleniu się nagły i silny ból głowy, nudności, wymioty. Pacjent jest przytomny, podaje że do tej pory nie chorował na poważne choroby ani nie leczy się. Z powodu bardzo silnego bólu leży w łóżku. Badaniem stwierdza się prawidłowe tętno i ciśnienie krwi, chory ma niewielką sztywność karku. GCS wynosi 13. Postępowanie ratownicze polega na:

76 / 140

76. Szpilkowate źrenice, depresja ośrodka oddechowego, zaburzenia świadomości - wymienione objawy kliniczne są typowe dla toksydromów:

77 / 140

77. Którą z substancji wymienionych poniżej będzie dobrze absorbował węgiel aktywowany:

78 / 140

78. Do zespołu wgłobienia może dojść przy wartości ciśnienia wewnątrzczaszkowego:

79 / 140

79. Trzeci stopień oparzenia to wszystkie z wyjątkiem:

80 / 140

80. Objawy świadczące o wystąpieniu wstrząsu rdzeniowego to:

81 / 140

81. W przypadku zatrucia salicylanami NIE występuje:

82 / 140

82. 20 letni mężczyzna odniósł obrażenia w wyniku wybuchu bomby własnej konstrukcji. Poszkodowany ma wychłodzoną wilgotną skórę, tętno słabo napięte 50 BPM, RR 80/40 mmHg. Kontakt słowny jest utrudniony. W powłokach brzusznych tkwi metalowy fragment odłamków. Objawy świadczą o:

83 / 140

83. U mężczyzny w wieku 40 lat doszło do NZK w wyniku obrażeń odniesionych w wypadku komunikacyjnym. Został zresuscytowany i podłączony do respiratora. Częstość oddychania (f) ustawiono na 14/min, objętość oddechowa (Vt) 500ml. Ciśnienie szczytowe (PIP), które wynosiło początkowo 20 cm H2O wzrosło do 30 cm H2O. Świadczy to o:

84 / 140

84. Większość poważnych schorzeń powstałych podczas nurkowania jest skutkiem:

85 / 140

85. Hipotermia to obniżenie temperatury głębokiej ciała do wartości poniżej:

86 / 140

86. Swoistą odtrutką na acetaminofen jest:

87 / 140

87. Nieprzytomny pacjent po ciężkim urazie głowy:

88 / 140

88. Które z następujących działań należy wykonać u pacjenta zakwalifikowanego do kategorii „ładuj i jedź” („load and go”) przed przeniesieniem do karetki:

89 / 140

89. Każdy przedmiot powyżej 30 kg powinien być przenoszony zespołowo, przy czym na jednego pracownika może przypaść przy pracy stałej:

90 / 140

90. Na każdego poszkodowanego osoba wykonująca triage nie powinna poświęcić więcej czasu niż:

91 / 140

91. Do obrażeń powybuchowych pierwszego stopnia zalicza się:

92 / 140

92. Do czynności drugiej fazy akcji ratunkowej w zdarzeniach masowych należy:

93 / 140

93. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa ciężarnej w trzecim trymestrze ciąży powinna być prowadzona w następującym ułożeniu:

94 / 140

94. Skala Cormacka - Lehane'a wykorzystywana jest do:

95 / 140

95. Profilaktyka zespołu aortalno – żylnego ASC – aortocaval compression syndrome, zależnego od pozycji ciężarnej polega na ułożeniu ciała kobiety pod kątem:

96 / 140

96. W czasie badania zewnętrznego kobiety ciężarnej trzecim chwytem Leopolda można ocenić:

97 / 140

97. Podczas porodu fizjologicznego można zastosować znieczulenie zewnątrzoponowe jeśli spełnione są określone warunki:

98 / 140

98. Drgawki występujące u kobiety ciężarnej z PIH mogą doprowadzić do nieodwracalnych zmian w ośrodkowym układzie nerwowym jeśli czas trwania wynosi:

99 / 140

99. Ocenę noworodka przy pomocy skali APGAR dokonuje się w:

100 / 140

100. Dominującym objawem łożyska przodującego są:

101 / 140

101. Uciskanie klatki piersiowej w resuscytacji noworodka rozpoczynamy, gdy czynność serca wynosi:

102 / 140

102. Rurkę intubacyjną bez mankietu uszczelniającego stosuje w celu zmniejszenia ryzyka obrzęku podgłośniowego lub zwężenia podgłośniowego podczas przedłużonej intubacji:

103 / 140

103. Prowadząc czynności resuscytacyjne u dzieci nie wolno ich przerywać do czasu, Z WYJĄTKIEM:

104 / 140

104. Algorytm podstawowych zabiegów resuscytacyjnych u dzieci dla osób z obowiązkiem interwencji przebiega w kolejności:

105 / 140

105. Stan padaczkowy jest to napad padaczkowy trwający:

106 / 140

106. Na miejscu zdarzenia zastajesz dziecko w wieku 3 lat po upadku z widoczną raną głowy. Dokonujesz wstępnej oceny neurologicznej: oczy otwiera na ból, płacze oraz cofa kończyny górne prowokowane bólem. W skali Glasgow dziecko otrzyma:

107 / 140

107. Prawidłową czynność oddechową u noworodka warunkują czynniki:

108 / 140

108. Krup to choroba najczęściej występująca u dzieci w wieku od szóstego miesiąca do trzeciego roku życia. Główne objawy to: gorączka, szczękający kaszel, chrypka, świst wdechowy, przyśpieszony rytm oddechowy, sinica. Pomoc dziecku z lekką formą zapalenia krtani i tchawicy polega na wdrożeniu działań lekarskich i pielęgniarskich. Do działań pielęgniarskich należy, z wyjątkiem:

109 / 140

109. Wartość energii skutecznej podczas defibrylacji dzieci dla pierwszego i kolejnych wyładowań wynosi:

110 / 140

110. Średnicę wewnętrzną rurki intubacyjnej, Internal Diameters ID, dla noworodka określa się na podstawie wzoru:

111 / 140

111. Świst krtaniowy, charczenie, złe napowietrzenie płuc, dobra ruchomość klatki piersiowej, sinica to objawy:

112 / 140

112. Zaburzenia rozwoju, złe tempo wzrostu, brak higieny ciała, niedbale ubranie, brak opieki to objawy wskazujące na:

113 / 140

113. Zabieg płukania powinien być wykonany w ciągu pierwszej godziny od spożycia trucizny. U dzieci poniżej 5 roku życia do płukania żołądka wykorzystuje się jedynie:

114 / 140

114. Największa jednorazowa dawka Atropiny podawana dzieciom < 8 lat dożylnie lub doszpikowo (dokostnie) to:

115 / 140

115. Kliniczne objawy wstrząsu septycznego to:

116 / 140

116. Bierzesz udział w akcji porodowej w trybie nagłym. Po przeprowadzeniu porodu obręczy barkowej i pozostałych części ciała noworodka następną czynnością którą wykonasz jest zaciśniecie sznura pępowiny w dwóch miejscach i przecięcie go miedzy kleszczykami w ciągu:

117 / 140

117. Mamy do czynienia z katastrofą autobusu przewożącego dzieci do szkoły. W autobusie było 24 osoby w wieku od 9- 14 lat. Na miejscu zdarzenia dokonujesz segregacji według schematu Jump START. Zaznacz prawidłowa odpowiedź:

118 / 140

118. W przypadku drenażu jamy opłucnowej nacięcie skóry powinno znajdować się dokładnie:

119 / 140

119. Aktualnie według Europejskiej Rady Resuscytacji, resuscytacja noworodka jest niewskazana gdy:

120 / 140

120. Pod pojęciem obrażeń mnogich rozumiemy:

121 / 140

121. Rzecznikiem odpowiedzialności zawodowej pielęgniarek i położnych może zostać:

122 / 140

122. Pielęgniarka, położna NIE udzieliła pomocy osobie, która nagle zasłabła na ulicy, lecz szybko oddaliła się z miejsca zdarzenia. Zachowanie takie naraża ją na poniesienie odpowiedzialności:

123 / 140

123. Czy przynależność pielęgniarki/położnej do samorządu zawodowego jest obowiązkowa:

124 / 140

124. Co to jest "przewinienie zawodowe":

125 / 140

125. Pielęgniarka ma prawo odmówić wykonania zlecenia lekarskiego, tylko wtedy, gdy jest to niezgodne z jej:

126 / 140

126. Prawo dostępu do dokumentacji medycznej posiada:

127 / 140

127. Niespójność komunikacyjna, jeden z głównych czynników zakłócających proces komunikowania, to:

128 / 140

128. Parafrazowanie to:

129 / 140

129. Relacja interpersonalna, to:

130 / 140

130. „5 momentów higieny rąk WHO” zawiera wskazania do wykonania higieny rąk, ułożone w kolejności:

131 / 140

131. Na zdrowie ludzi w starszym wieku mają wpływ:

132 / 140

132. Najczęstsze zakażenia wywoływane przez Staphylococcus epidermidis, to:

133 / 140

133. W rozważaniach teoretycznych nad problematyką jakości w opiece zdrowotnej Avedis Donabedian określił trzy wymiary jakości: struktura, proces, efekt (wynik). Do procesu zaliczamy:

134 / 140

134. Motywowanie polega na zespole oddziaływań, zmierzających do:

135 / 140

135. Podstawowe wskaźniki modelu PATH obejmują m. in. Wskaźniki efektywności (skuteczności i wydajności), do których zalicza się:

136 / 140

136. Do narzędzi stosowanych w procesie doskonalenia jakości zaliczamy m.in. Diagram Ishikawa – diagram przyczynowo-skutkowy. Wykres ten wskazuje na główne przyczyny problemu:

137 / 140

137. Sfera informacyjna w zarządzaniu jakością, czyli zakres wiedzy jaki powinien posiadać pacjent, w tym między innymi profilaktyka, jakie leki należy przyjmować, jak często, jak stosować, jak postępować po badaniu, czy zabiegu, zawiera bariery, do których zalicza się:

138 / 140

138. Opieka pielęgniarska oparta na faktach - EBNP (Evidence-Based Nursing Practice) dotyczy:

139 / 140

139. PubMed/Medline, Cochrane Nursing Care, Cochrane Summaries, są to nazwy:

140 / 140

140. Skrót schematu pytania klinicznie istotnego brzmi PICO, w którym pierwsza litera P oznacza:

Your score is

Średni wynik to 62%

0%

Chcesz zobaczyć całość? 

Kup teraz i otrzymaj dostęp do wszystkich aktualnych testów specjalizacyjnych z pielęgniarstwa ratunkowego w formie wygodnych quizów.

  • Pytania zostały podzielone na pojedyncze sesje oraz bank pytań w celu jeszcze efektywniejszej nauki.
  • Po zakupie produktu automatycznie zostaje przyznawany dostęp do wszystkich na bieżąco aktualizowanych testów z danej specjalizacji na okres 1 lub 3 miesięcy.
  • Wraz z kupnem drogą mailową przesłana zostaje nazwa użytkownika i link do stworzonego profilu umożliwiającego logowanie się na portalu.
  • Dostęp do treści w sekcji specjalizacje pielęgniarskie następuje bezpośrednio po zalogowaniu się na stronie głównej w zakładce moje konto.
  • Po zakupie otrzymujemy również kod rabatowy na przedłużenie dostępu lub kupno pozostałych specjalizacji.