/140

WIOSNA 2022

PIELĘGNIARSTWO CHIRURGICZNE - WIOSNA 2022

1 / 140

1. Przeszczepianie tkanki allogennej to przeniesienie tkanki lub narządu:

2 / 140

2. Który z wymienionych pierwiastków bierze udział w syntezie kolagenu oraz dostarcza tlen do rany, a jego niedobór może upośledzać jej gojenie?

3 / 140

3. Patologiczny, przetrwały ból po operacji lub po urazie charakteryzuje się:

4 / 140

4. Rana operacyjna niezakażona, goi się:

5 / 140

5. Całkowita objętość krwi stanowi 6,0-6,6% beztłuszczowej masy ciała, śmiertelna może być utrata:

6 / 140

6. Przekazanie chorego w oddział macierzysty, po operacji przeprowadzonej w znieczuleniu przewodowym z zastosowaniem blokad nerwów obwodowych wymaga:

7 / 140

7. Bezwzględne przeciwwskazania do pobrania narządów, to:

8 / 140

8. Leczenie żywieniowe jest przeciwwskazane między innymi w przypadku:

9 / 140

9. Pacjent zaliczony do III grupy ryzyka wg American Society of Anesthesiologists (ASA) to pacjent:

10 / 140

10. Do powikłań metabolicznych żywienia pozajelitowego należą między innymi:

11 / 140

11. W opiece nad chorymi w podeszłym wieku bardzo duże znaczenie ma profilaktyka powikłań w okresie okołooperacyjnym. Zaleca się działania wszystkie wymienione, z WYJĄTKIEM:

12 / 140

12. Sytuację, w której pacjent przyjmuje więcej niż kilka leków jednocześnie określamy:

13 / 140

13. Leki przeciwbólowe we wczesnym okresie pooperacyjnym można podawać różnymi drogami. Preferowaną drogą podawania leków jest:

14 / 140

14. Do następstw niedożywienia w starości NIE zalicza się:

15 / 140

15. Wywiad lekarski / pielęgniarski określany bywa również:

16 / 140

16. W szybkiej ocenie stanu świadomości u pacjenta urazowego pomocna jest skala:

17 / 140

17. Gastropareza jest to:

18 / 140

18. Szybkie badanie urazowe NIE obejmuje:

19 / 140

19. Stosując technikę opukiwania możemy określić wielkość wątroby. Prawidłowa rozpiętość stłumienia wątroby w linii środkowo-obojczykowej, wynosi:

20 / 140

20. Występowanie smolistych stolców u pacjenta, świadczy o:

21 / 140

21. U pacjenta po wykonaniu zespolenia omijającego pionizację i spacerowanie rozpoczyna się w:

22 / 140

22. Do określenia aktywności krwawienia z górnego odcinka przewodu pokarmowego np. wrzodu żołądka służy skala Forresta, której stopień IIa oznacza:

23 / 140

23. Na zdjęciu przeglądowym jamy brzusznej obecne jest powietrze pod kopułami przepony, co świadczy o:

24 / 140

24. Czynny hormonalnie guz chromochłonny stanowi ciągłe zagrożenie dla życia chorego, ponieważ w każdej chwili, pod wpływem nawet najmniejszego stresu, może dojść do wzrostu ciśnienia tętniczego krwi, na skutek nagłego wyrzutu:

25 / 140

25. Podstawą przygotowania chorego do samodzielnego i aktywnego życia jest edukacja a jej obszary działań w chirurgii, to między innymi:

26 / 140

26. Pacjent, u którego rozpoznano achalazję wpustu (kurcz wpustu) powinien stosować się do podanych niżej zaleceń, z WYJĄTKIEM:

27 / 140

27. U pacjentki po mastektomii z limfadenektomią należy pamiętać o zapewnieniu dobrego odpływu limfy bezpośrednio po zabiegu. W tym celu należy ułożyć kończynę:

28 / 140

28. PRZECIWSKAZANIEM do operacyjnego leczenia otyłości jest/są:

29 / 140

29. Objawem zaostrzenia dolegliwości w kamicy dróg żółciowych m.in. jest:

30 / 140

30. Po chirurgicznym usunięciu guza nadnerczy u pacjenta może wystąpić przełom nadnerczowy, który jest spowodowany:

31 / 140

31. Który z wymienionych czynników ryzyka odleżyn należy do czynników wewnątrzpochodnych

32 / 140

32. Przeciwwskazaniem do zabiegu operacyjnego w trybie planowanym jest wystąpienie rano u chorego następujących dolegliwości:

33 / 140

33. Do wczesnych powikłań pooperacyjnych, czyli komplikacji mogących wystąpić po zabiegu operacyjnym w ciągu 24 godzin, należy:

34 / 140

34. Triada objawów charakterystyczna dla przełomu tarczycowego, to:

35 / 140

35. Rany operacyjne w wykonanych jałowo operacjach, połączone z otwarciem trzewi, np. żołądka, uznaje się za rany:

36 / 140

36. Przedoperacyjne działania opiekuńczo-terapeutyczne obejmują:

37 / 140

37. U pacjenta z wrzodem żołądka występuje:

38 / 140

38. Do termicznych endoskopowych metod tamowania krwawienia, należą:

39 / 140

39. Badanie palpacyjne piersi u chorej, należy przeprowadzić w pozycjach:

40 / 140

40. Ostre owrzodzenie górnego odcinka przewodu pokarmowego u pacjentów po urazach mózgu i chorobach połączonych z wysokim ciśnieniem śródczaszkowym nazywamy wrzodem:

41 / 140

41. Objawami wskazującymi na możliwość wystąpienia krwotoku w 1godzinie po zabiegu operacyjnym usunięcia pęcherzyka żółciowego są:

42 / 140

42. Objawami sugerującymi oparzenie dróg oddechowych, są między innymi:

43 / 140

43. Stopień T1N1M0 zaawansowania nowotworu sutka wg skali stopnia zaawansowania nowotworu TNM (T- tumo-guz; N nodilymphatici=-węzły chłonne; M-metestasis-przerzuty) oznacza:

44 / 140

44. Objawy OGÓLNE uwięźniętej przepukliny, to:

45 / 140

45. Po jakim okresie czasu można mówić o braku zrostu kości jako powikłaniu?

46 / 140

46. Pacjenta znajdującego się w półśpiączce pielęgniarka oceni wg. skali śpiączki Glasgow (GSG) na:

47 / 140

47. Skręcenie to uraz dotyczący uszkodzenia:

48 / 140

48. Przy obrażeniach czaszkowo- mózgowych płynotok nosowy charakterystyczny jest dla złamania dołu:

49 / 140

49. W zespole Sudecka okres dystrofii cechuje przewlekły skurcz naczyń krwionośnych. Okres ten trwa od:

50 / 140

50. U chorego po ciężkim urazie wielonarządowym, istotną rolę w diagnostyce odgrywa wywiad, wg schematu SChOLA, który obejmuje:

51 / 140

51. U chorego z założonym na kończynę dolną opatrunkiem gipsowym, konieczna jest systematyczna kontrola obwodowej części kończyny. Stwierdzenie obrzęku palców, bladości, zasinienia skóry, oziębienia i dolegliwości bólowych przy próbie ruchów biernych, może świadczyć o:

52 / 140

52. Zaopatrzenie ortopedyczne oznacza szereg czynności związanych z dobraniem, wykonaniem, dopasowaniem i stosowaniem przedmiotów ortopedycznych niezbędnych choremu w okresie leczenia ortopedycznego lub ze względu na trwałe inwalidztwo. W Polsce przedmiot ortopedyczny uzyskuje chory na podstawie:

53 / 140

53. U pacjenta po urazie czaszkowo-mózgowym pielęgniarka zaobserwowała zwolnienie oddechu, co może być pierwszym sygnałem:

54 / 140

54. Prowadzenie gimnastyki oddechowej zalecane jest dla pacjentów:

55 / 140

55. W jakim czasie dochodzi do największego obrzęku pourazowego spowodowanego uciskiem gipsu

56 / 140

56. Pacjent po urazie jamy brzusznej zgłasza promieniowanie bólu do barku, świadczyć może to o:

57 / 140

57. U pacjenta z tamponadą serca po urazie klatki piersiowej obserwuje się między innymi:

58 / 140

58. Uszkodzenie rdzenia kręgowego pomiędzy C5 a Th 1 prowadzi do:

59 / 140

59. Do działań pielęgniarki w zapobieganiu zmianom patologicznym w układzie moczowym u chorych unieruchomionych z powodu leczenia urazów narządu ruchu, NIE należy:

60 / 140

60. Pierwszoplanowym postępowaniem bez względu na postać wstrząsu jest:

61 / 140

61. U pacjentów po zabiegach neurochirurgicznych brak aktywności ruchowej spowodowany długotrwałym unieruchomieniem powoduje ryzyko wystąpienia powikłań, z WYJĄTKIEM:

62 / 140

62. Krwiaki pourazowe O.U.N. można podzielić w zależności od czasu, po którym pojawiają się ich objawy, na ostre, podostre i przewlekłe. Krwiaki podostre ujawniają się w ciągu:

63 / 140

63. W opiece pielęgniarskiej nad pacjentem z tętniakiem śródczaszkowym bardzo ważny jest systematyczny pomiar parametrów życiowych, a szczególnie ciśnienia tętniczego. Nagły wzrost lub spadek ciśnienia tętniczego u pacjenta może spowodować:

64 / 140

64. Objawy towarzyszące nowotworom OUN możemy podzielić na objawy ogólne i ogniskowe. Który z wymienionych objawów jest typowym objawem ogniskowym:

65 / 140

65. W jakim czasie od wystąpienia incydentu krwawienia z tętniaka mózgu wykonuje się zabieg operacyjny?

66 / 140

66. Objawem klinicznym guza wewnątrzczaszkowego umiejscowionego w płacie ciemieniowym, jest:

67 / 140

67. Które z wymienionych działań NIE zapobiega zakażeniom dróg moczowych u pacjentów z guzem kanału kręgowego?

68 / 140

68. Artropatia Charcota jest przyczyną znacznych deformacji stopy. W ostrej fazie charakteryzuje się triadą objawów, którymi są między innymi:

69 / 140

69. Wskaźnik kostka-ramię, to:

70 / 140

70. Badanie tętna w sytuacji niedokrwienia kończyn dolnych powinno być oceniane i rozpoczynać się:

71 / 140

71. Sternotomia jest to:

72 / 140

72. Jaki stopień kompresjoterapii użyjemy w leczeniu owrzodzeń żylnych:

73 / 140

73. Do prawidłowych praktyk pielęgnowania stóp u chorych z ryzykiem zespołu stopy cukrzycowej, NIE należy:

74 / 140

74. Cewnikowanie prawostronne serca wykonuje się w celu pomiaru ciśnienia zaklinowania w kapilarach płucnych, którego norma wynosi:

75 / 140

75. Do odległych powikłań po arteriografii należy/należą:

76 / 140

76. Pacjentowi z żylakami kończyn dolnych w celu zapobiegania zakrzepowemu zapaleniu żył zaleca się między innymi:

77 / 140

77. Niedostateczna edukacja lub jej brak w odniesieniu do chorych stosujących doustne środki przeciwkrzepliwe może prowadzić do niewłaściwego ich stosowania, co powoduje:

78 / 140

78. Wskazaniami do balonowej kontrapulsacji wewnątrzaortalnej, jako metody krótkotrwałego wspomagania mechanicznego pracy serca, są między innymi:

79 / 140

79. Zespół trzech czynników uznawanych za przyczyny zakrzepicy żylnej (zaburzenia przepływu krwi, uszkodzenie ściany naczynia, zmiany w składzie krwi) określane są mianem:

80 / 140

80. W odniesieniu do stosowania opatrunków nowej generacji, pielęgniarka powinna znać właściwości opatrunków oraz zasady doboru opatrunku w zależności od cech rany/owrzodzenia, ponieważ:

81 / 140

81. W przypadku zapalenia żył powierzchownych metodą leczenia miejscowego jest stosowanie na zmieniony odcinek żyły:

82 / 140

82. Nieinwazyjną metodą leczenia zachowawczego przewlekłej niewydolności żylnej jest kompresjoterapia czyli terapia uciskowa. Wskaż zdanie NIEPRAWDZIWE:

83 / 140

83. U pacjenta z ostrym zespołem wieńcowym podczas koronorografii może dojść do powikłania związanego z podaniem kontrastu, którym jest:

84 / 140

84. Owrzodzenia powstałe na stronie podeszwowej, w miejscach o zwiększonym nacisku i ciśnieniu wewnętrznym stopy, np. okolice uwypuklonych głów kości śródstopia, palce, pięta a rana ma regularny kształt i wyraźnie wcięte brzegi występują w:

85 / 140

85. Podstawowym badaniem obrazowym w przewlekłej niewydolności żylnej jest:

86 / 140

86. Pacjent po zabiegu kardiochirurgicznym powinien stosować pas stabilizujący mostek w celu zabezpieczenia przed rozejściem się szwów przez okres około:

87 / 140

87. Powiększający się tętniak aorty brzusznej NIE objawia się:

88 / 140

88. Parcie na mocz, ból w podbrzuszu, wyczuwalny w badaniu fizykalnym przepełniony pęcherz moczowy, to objawy:

89 / 140

89. 55-letni pacjent został przyjęty do oddziału urologicznego z objawami utrudnionego oddawania moczu. Pacjent uskarżał się na gwałtowne parcie na pęcherz oraz oddawanie moczu przerywanym wąskim strumieniem. Objawy takie mogą świadczyć o:

90 / 140

90. Florę bakteryjną zakażenia nerek i dróg moczowych izolowanego u ponad 80% chorych leczonych z powodu niepowikłanego zapalenia pęcherza moczowego lub odmiedniczkowego zapalenia nerek stanowi:

91 / 140

91. Jak często należy zmieniać cewnik założony do pęcherza moczowego (z wyjątkiem cewników sylikonowych), aby zapobiec jego inkrustacji:

92 / 140

92. Ureteropielografia wstępująca polega na wprowadzeniu:

93 / 140

93. Czynnikami zewnętrznymi sprzyjającymi rozwojowi kamicy moczowej są między innymi:

94 / 140

94. U pacjenta skarżącego się na dolegliwości ze strony układu moczowego, sprawdzamy objaw:

95 / 140

95. Bezmocz pozanerkowy (wydalniczy) związany jest z:

96 / 140

96. Kwestionariusz IPSS służy do oceny zaawansowania:

97 / 140

97. Pielęgniarka u pacjenta z cewnikiem ma pobrać mocz na posiew. Prawidłowym jej działaniem będzie:

98 / 140

98. Sposoby wytwarzania przepływu podczas stałego płukania pęcherza moczowego:

99 / 140

99. Wczesny zabieg operacyjny przepukliny oponowo -rdzeniowej w okolicy lędźwiowo-krzyżowej (w ciągu pierwszych 48 godzin życia) u noworodka, ma na celu zabezpieczenie przed:

100 / 140

100. W jakim czasie po zabiegu w „chirurgii jednego dnia”, jeżeli nie występują nudności i wymioty dziecku można podać do picia płyny?

101 / 140

101. Resuscytacja płynowa w leczeniu choroby oparzeniowej polega na przetaczaniu krystaloidów według reguły:

102 / 140

102. Który z wymienionych objawów stwierdzonych u dziecka w dniu zabiegu operacyjnego NIE jest przeciwwskazaniem do zabiegu?

103 / 140

103. Wzrost/spadek temperatury u dziecka o 1° C zwiększa/ zmniejsza zapotrzebowanie na płyny o:

104 / 140

104. Wybierz NIEPRAWDZIWE stwierdzenie odnoszące się do wytrzewieniau noworodka:

105 / 140

105. Który z wymienionych czynników w najwyższym stopniu zmniejsza zapotrzebowanie na leki przeciwbólowe u dziecka po operacji?

106 / 140

106. Nadmierne ślinienie się noworodka, krztuszenie się śliną i zaburzenia w oddychaniu, świadczą o:

107 / 140

107. W odniesieniu do chorych oparzonych, hospitalizacji NIE podlegają dzieci:

108 / 140

108. Edukując rodziców małego dziecka, u którego wyłoniono stomię jelitową należy nauczyć ich właściwej pielęgnacji skóry wokół stomii. W warunkach domowych przy każdej zmianie woreczka stomijnego, należy:

109 / 140

109. Przy wyznaczaniu miejsca do wykonania urostomii u dziecka, pielęgniarka powinna:

110 / 140

110. Prawidłowe ułożenie dziecka po zabiegu usunięcia migdałków podniebiennych, polega na:

111 / 140

111. Charakterystyczne objawy wstrząsu kardiogennego to:

112 / 140

112. Wzrost temperatury ciała u dziecka po RKO związany jest ze złym rokowaniem neurologicznym. Jest to:

113 / 140

113. W przypadku zatkania dróg oddechowych ciałem obcym u dziecka należy:

114 / 140

114. W reanimacji dzieci ma znaczenie zastosowanie 100 % tlenu. Jest to:

115 / 140

115. Wskaż kolejność podstawowych czynności ratujących życie:

116 / 140

116. W postępowaniu przedszpitalnym u pacjenta z odmrożeniami NIE wolno stosować:

117 / 140

117. U dorosłych pacjentów z oparzeniem przekraczającym 20% mc. W czasie resuscytacji płynowej pielęgniarka kontroluje diurezę godzinową, która powinna wynosić:

118 / 140

118. Objawy tamponady serca tzw. triady Becka to:

119 / 140

119. W przypadku dostania się związku toksycznego do oka należy natychmiast:

120 / 140

120. U dorosłego pacjenta po spożyciu znacznej ilości leków pielęgniarka wykonuje zabieg płukania żołądka. Pierwszą objętość płuczącą wynoszącą około:

121 / 140

121. Stanowiska kierownicze w pielęgniarstwie obsadzane w drodze postępowania konkursowego, regulowane są przez ustawę o:

122 / 140

122. Metody epidemiologiczne stosuje się do:

123 / 140

123. Jednym z uprawnień pacjenta jest prawo do żądania, aby udzielająca mu świadczeń zdrowotnych pielęgniarka:

124 / 140

124. Humanizm Samarytanina zaliczamydo humanizmu personalistycznego:

125 / 140

125. Rzecznikiem odpowiedzialności zawodowej pielęgniarek i położnych może zostać:

126 / 140

126. Takie zachowania pielęgniarki jak: spóźnianie się do pracy, dyżurowanie ponad normatywny czas, unikanie szkoleń zawodowych, mieszczą się w granicach odpowiedzialności:

127 / 140

127. Definicja empatii, to:

128 / 140

128. Cisza w procesie terapii jest zjawiskiem:

129 / 140

129. Druga reguła komunikacyjna Berne'a zakłada, że:

130 / 140

130. Analiza czynników innych niż zdrowotne, które mogą mieć wpływ na stan zdrowia na poziomie województw została pogrupowana w trzech kategoriach: sytuacja demograficzna, rynek pracy i edukacja, sytuacja gospodarcza i stan gospodarstw domowych. Do oceny sytuacji demograficznej w województwach wykorzystane zostały dwa wskaźniki, są to:

131 / 140

131. WHO opracowało plakat „5 momentów higieny rąk”, który zawiera informacje na temat kiedy i dlaczego należy je wykonać. Informacje, kiedy należy wykonać 5 momentów higieny rąk, dotyczą sytuacji:

132 / 140

132. Odosobnienie osoby zdrowej, która była narażona na zakażenie, w celu zapobieżenia szerzeniu się chorób szczególnie niebezpiecznych i wysoce zakaźnych, to:

133 / 140

133. Przy formułowaniu obowiązków pracowniczych, świadomość hierarchii zadań przypisanych danemu stanowisku, NIE odnosi się do zasady:

134 / 140

134. Dostosowanie rytmów biologicznych człowieka do rozkładu jego czasu pracy, tak aby jak najmniej zaburzać fizjologię, to:

135 / 140

135. Na proces planowania zatrudnienia składa się:

136 / 140

136. Audyt przeprowadzany przez niezależne organizacje zewnętrzne, które prowadzą certyfikacje lub rejestrację za zgodność z wymogami ISO, to audyt:

137 / 140

137. Do narzędzi stosowanych w procesie doskonalenia jakości zaliczamy m.in. Diagram Ishikawa–diagram przyczynowo -skutkowy. Wykres ten wskazuje na główne przyczyny problemu:

138 / 140

138. Do kolejnych etapów postępowania podczas realizacji pielęgniarskiego projektu badawczego NIE należy:

139 / 140

139. Skala Sacketta jest skalą oceniającą:

140 / 140

140. Jaka instytucja ustala ranking publikacji naukowych w Polsce

Your score is

The average score is 0%

0%