/50

BANK PYTAŃ

PIELĘGNIARSTWO PSYCHIATRYCZNE - LOSOWE PYTANIA (50)

1 / 50

1. Kierowanie przez delegowanie uprawnień przynosi konkretne korzyści, do których zaliczamy:

2 / 50

2. Badanie palpacyjne brzucha prawidłowo przeprowadza się stosując następujące zasady:

3 / 50

3. Społeczność terapeutyczna zakłada współpracę personelu (wszystkich członków zespołu terapeutycznego) z pacjentami. jakimi głównymi zasadami kieruje się społeczność terapeutyczna?

4 / 50

4. Najczęstszą przyczyną otępienia jest:

5 / 50

5. Poszczególne fazy relacji terapeutycznej pielęgniarka-pacjent, odpowiadają odpowiednim etapom procesu pielęgnowania. któremu etapowi procesu pielęgnowania odpowiada faza identyfikacji relacji terapeutycznej?

6 / 50

6. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 8 kwietnia 2014 r. w sprawie zajęć rehabilitacyjnych organizowanych w szpitalach psychiatrycznych:

7 / 50

7. Model pielęgnowania wg Nancy Roper w pielęgniarstwie psychiatrycznym koncentruje się szczególnie na:

8 / 50

8. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 8 kwietnia 2014 r. w sprawie zajęć rehabilitacyjnych organizowanych w szpitalach psychiatrycznych:

9 / 50

9. Zauważyłeś/aś, że podczas wywiadu z mężczyzną w wieku 65 lat, pacjent jest spokojny, lecz nie może skupić się na jednym temacie rozmowy, nie wie jaka jest aktualna data, rodzina potwierdza, że od jakiegoś czasu pacjent jest zdezorientowany co do miejsca. Nigdy nie nadużywał substancji psychoaktywnych. Jaką skalę psychologiczną możesz zastosować, aby ocenić stan psychologiczny pacjenta:

10 / 50

10. Wyposażenie chorego w umiejętności fizyczne, intelektualne i emocjonalne - potrzebne do życia, uczenia się i pracy, przy jak najmniejszym wsparciu ze strony osób, które na co dzień zajmują się pomaganiem jest celem:

11 / 50

11. Pielęgniarka może podejmować próbę przybliżania rzeczywistości pacjentowi z urojeniami, omamami, jako alternatywnej możliwości postrzegania świata w fazie komunikowania:

12 / 50

12. Działania pielęgniarskie jak również działania całego zespołu terapeutycznego w oddziale odwykowym ukierunkowane są u osób uzależnionych na:

13 / 50

13. Omamy pamięciowe to:

14 / 50

14. W jakich formach sprawowana jest specjalistyczna opieka nad osobami z zaburzeniami psychiatrycznymi:

15 / 50

15. W jednym z modelu pielęgnowania opieka skupia się na aktywnościach pacjenta, w tym ocena aktywności może być dokonywana na skali zależność/niezależność. Jest to model pielęgnowania według

16 / 50

16. Spośród czynników środowiskowych, które wywierają wpływ na rozwój psychiczny dziecka, największe znaczenie ma system:

17 / 50

17. Zminimalizowanie ryzyka samobójstwa u pacjenta depresyjnego to ogromne wyzwanie w pracy pielęgniarki psychiatrycznej, dlatego w postępowaniu z takimi osobami powinna dążyć do

18 / 50

18. Metody epidemiologiczne stosuje się do:

19 / 50

19. Opiekując się pacjentem ze schizofrenią paranoidalną można przybliżać go do rzeczywistości poprzez:

20 / 50

20. Metody epidemiologiczne stosuje się do:

21 / 50

21. U pacjenta z fobią stwierdzono brak umiejętności zaradczych z lękiem fobicznym. Które z działań wobec pacjenta powinno być wyeliminowane z opieki pielęgniarskiej

22 / 50

22. Najczęstsze zakażenia wywoływane przez Staphylococcus epidermidis, to:

23 / 50

23. Zmniejszanie ryzyka samobójstwa u pacjenta z depresją następuje m.in. przez zapewnienie pacjentowi poczucia bezpieczeństwa, które uzyskuje się w wyniku:

24 / 50

24. Dostosowanie rytmów biologicznych człowieka do rozkładu jego czasu pracy, tak aby jak najmniej zaburzać fizjologię, to:

25 / 50

25. W jednostkach pomocy społecznej, w przypadku braku możliwości uzyskania zlecenia lekarza, personel pielęgniarski może przedłużyć stosowanie przymusu bezpośredniego w formie unieruchomienia lub izolacji na okres nie dłuższy niż:

26 / 50

26. W opiece nad pacjentem z zaburzeniami typu borderline należy wziąć pod uwagę następujące cechy pacjentów

27 / 50

27. Turnus rehabilitacyjny dla pacjentów z chorobami psychicznymi:

28 / 50

28. W klasyfikacji ICD-10 w kategorii F60-69 klasyfikuje się:

29 / 50

29. Praktyka pielęgniarska/położnicza oparta na dowodach naukowych NIE obejmuje:

30 / 50

30. Autorem definicji: Zdrowie psychiczne to zdolność do rozwoju w kierunku wszechstronnego rozumienia, przeżywania, odkrywania i tworzenia coraz wyższej hierarchii rzeczywistości i wartości, aż do konkretnego ideału indywidualnego i społecznego, jest:

31 / 50

31. Benchmarking jest to metoda użyteczna w doskonaleniu jakości i polega na:

32 / 50

32. Stygmatyzacja związana z chorobami psychicznymi jest zjawiskiem, które prowadzić może w konsekwencji do:

33 / 50

33. Poczucie zmarnowanego, przegranego życia u osób starszych nazywane jest:

34 / 50

34. Cel opieki pielęgniarskiej, zwłaszcza u młodocianych pacjentów z zaburzeniami odżywiania, polegający na wzmocnieniu przez osobę chorą własnego obrazu siebie i uzyskanie przez nią samoakceptacji wynika z

35 / 50

35. Badania epidemiologiczne opisowe służą do:

36 / 50

36. Model pielęgnowania wg nancy roper w pielęgniarstwie psychiatrycznym, koncentruje się szczególnie na:

37 / 50

37. Podczas prowadzenia wywiadu z pacjentem przyjmowanym do szpitala można stosować różne techniki m.in. parafrazowanie. Technika ta ma na celu:

38 / 50

38. Chorzy na depresję, którzy znajdują się w stresującej sytuacji psychospołecznej i u których stwierdza się myśli, plany i intencje samobójcze:

39 / 50

39. Sąd po otrzymaniu zawiadomienia o przyjęciu pacjenta do szpitala psychiatrycznego bez jego zgody, prowadzi postępowanie:

40 / 50

40. Dokument, w którym znajduje się opis wzajemnego oddziaływania między procesami systemu zarządzania jakością, nazywa się:

41 / 50

41. Pacjent ze schizofrenią wycofuje się z kontaktów społecznych. W interwencji terapeutycznej pielęgniarka zastosuje:

42 / 50

42. Podczas przyjęcia pacjenta do szpitala psychiatrycznego, rozpoznawanie problemów somatycznych i psychicznych, stawianie diagnoz pielęgniarskich obowiązuje personel:

43 / 50

43. Które działanie jest NIEPRAWIDŁOWE w opiece nad pacjentem z manią, który ma wzmożony napęd psychoruchowy, nie śpi tak długo jak wynika to z normy fizjologicznej:

44 / 50

44. Pielęgniarka, która opiekuje się pacjentem nieprzyjmującym zleconych leków psychotropowych, powinna uwzględnić tego przyczyny, do których NIE należy:

45 / 50

45. Zespół depresyjny to stan obniżonego nastroju, smutku i przygnębienia utrzymujący się co najmniej:

46 / 50

46. C e l opieki pielęgniarskiej, zwłaszcza u młodocianych pacjentów z zaburzeniami odżywiania, polegający na wzmocnieniu przez osobę chorą własnego obrazu siebie i uzyskanie przez nią samoakceptacji wynika z:

47 / 50

47. Kogo zawiadamia, kierownik podmiotu leczniczego udzielającego świadczenia zdrowotne w zakresie psychiatrycznej opieki zdrowotnej, jeżeli dobro osoby chorej psychicznie lub upośledzonej umysłowo wymaga jej ubezwłasnowolnienia:

48 / 50

48. Czy osoba wobec, której wydano postanowienie o przyjęciu do Domu Pomocy Społecznej odmawia stawienia się w DPS, może być doprowadzona tam przez policję

49 / 50

49. Przymus chodzenia jako jeden z objawów ubocznych przyjmowanych neuroleptyków to:

50 / 50

50. Badanie psychiatryczne funkcji poznawczych nie obejmuje oceny:

Your score is

Średni wynik to 83%

0%