/50

BANK PYTAŃ

PIELĘGNIARSTWO PSYCHIATRYCZNE - LOSOWE PYTANIA (50)

1 / 50

1. Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego jest realizowany w latach:

2 / 50

2. Kinezjetyka zajmuje się:

3 / 50

3. Wśród zalecanych technik komunikowania się z pacjentem uzależnionym wymienia się

4 / 50

4. Model pielęgnowania wg Nancy Roper w pielęgniarstwie psychiatrycznym koncentruje się szczególnie na:

5 / 50

5. Przyjęto do oddziału pacjenta po próbie samobójczej, nadal istnieje ryzyko tendencji samobójczych. Jakiego działania NIE podejmiesz:

6 / 50

6. Brak motywacji uzależnionego adolescenta do współpracy z zespołem terapeutycznym wynika głównie z:

7 / 50

7. Opiekując się pacjentem ze schizofrenią paranoidalną można przybliżać go do rzeczywistości poprzez:

8 / 50

8. Trening przygotowania do pracy należy do treningów:

9 / 50

9. Komunikacja, a więc wymiana różnego rodzaju informacji, zachodzi na wielu poziomach. Najbardziej bliskim człowiekowi poziomem, sięgającym w jego sferę osobistą, jest poziom:

10 / 50

10. Przyczyną powstawania zespołu serotonergicznego jest:

11 / 50

11. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 8 kwietnia 2014 r. w sprawie zajęć rehabilitacyjnych organizowanych w szpitalach psychiatrycznych:

12 / 50

12. W opiece nad pacjentem z zaburzeniami typu granicznego należy wziąć pod uwagę następujące cechy pacjentów:

13 / 50

13. Ryzyko występowania myśli i/lub tendencji samobójczych może zwiększać się:

14 / 50

14. Najczęściej realizowaną interwencją rehabilitacyjną w oddziałach dziennych i stacjonarnych psychiatrycznych jest:

15 / 50

15. Zdrowie psychiczne według A. Antonovskiego to:

16 / 50

16. Model rozumienia etiologii zaburzeń psychicznych jako wynik zmian lub anomalii w budowie lub funkcji mózgu nazywa się terminem:

17 / 50

17. Kogo zawiadamia, kierownik podmiotu leczniczego udzielającego świadczenia zdrowotne w zakresie psychiatrycznej opieki zdrowotnej, jeżeli dobro osoby chorej psychicznie lub upośledzonej umysłowo wymaga jej ubezwłasnowolnienia

18 / 50

18. Zapobieganie uzależnieniom przez wspieranie prawidłowego rozwoju dzieci i młodzieży jest głównym celem programu:

19 / 50

19. Pielęgniarka/położna może prowadzić badania naukowe i:

20 / 50

20. Do narzędzi stosowanych w procesie doskonalenia jakości zaliczamy m.in. diagram ishikawa – diagram przyczynowo-skutkowy. wykres ten wskazuje na główne przyczyny problemu:

21 / 50

21. Pacjent z zaburzeniami psychicznymi często ma problem z ciśnieniem tętniczym krwi np. ortostatyczne spadki ciśnienia,nadciśnienie czy niedociśnienie spowodowane farmakoterapią.Proszę podać optymalne wartości ciśnienia tętniczego:

22 / 50

22. Pacjent opisuje swój stan: czuję się od co najmniej dwóch tygodni osłabiony, apatyczny, nic mnie nie cieszy, nawet te rzeczy, które były dla mnie przyjemne, mam trudności z zaśnięciem, budzę się za wcześnie, czuję się niewyspany, nie mam apetytu. Wykluczając pierwotne zaburzenia somatyczne, opisywane przez pacjenta objawy mogą wskazywać na:

23 / 50

23. Zidentyfikuj pracowników z teorii Y McGregora:

24 / 50

24. Chorzy na depresję, którzy znajdują się w stresującej sytuacji psychospołecznej i u których stwierdza się myśli, plany i intencje samobójcze:

25 / 50

25. Podczas przyjęcia do oddziału psychiatrycznego obserwujesz pacjenta, który wykonuje niekontrolowane ruchy języka i żuchwy, mlaska, cmoka, wykonuje ruchy atetotyczne. Powyższe objawy mogą świadczyć o:

26 / 50

26. Psychoterapia grupowa oraz wzajemne interakcje w społeczności terapeutycznej mogą być związane z e zjawiskiem zwanym „naciskiem grupy”. zjawisko to:

27 / 50

27. W jednostkach pomocy społecznej, w przypadku braku możliwości uzyskania zlecenia lekarza, personel pielęgniarski może przedłużyć stosowanie przymusu bezpośredniego w formie unieruchomienia lub izolacji na okres nie dłuższy niż:

28 / 50

28. W opiece nad pacjentem leczonym elektrowstrząsami pielęgniarka/pielęgniarz może przewidywać określone problemy/sytuacje. Które z twierdzeń opisujących sytuacje związane z EW są prawdziwe?

29 / 50

29. Stygmatyzacja związana z chorobami psychicznymi jest zjawiskiem, które prowadzić może w konsekwencji do:

30 / 50

30. Usługa jako produkt przechodzi przez cztery fazy cykl użycia. Modyfikacja jednej z faz – zwana Recykl może występować w fazie:

31 / 50

31. Uogólnione napady drgawkowe, śpiączka, zapaść krążeniowa, niewydolność nerek mogą wystąpić:

32 / 50

32. Wsparcie społeczne jest jednym z elementów opieki nad pacjentem z zaburzeniami psychicznymi. Realizacja wsparcia społecznego ukierunkowana jest na:

33 / 50

33. Analiza zewnętrzna dokumentu NIE polega na:

34 / 50

34. Pacjent z manią nie chce współpracować z zespołem terapeutycznym. jakie są przyczyny takiej postawy pacjenta:

35 / 50

35. Osoba korzystająca ze świadczeń zdrowotnych udzielanych przez szpital psychiatryczny ma prawo do spotkania z Rzecznikiem Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego:

36 / 50

36. W opiece nad pacjentem z lękiem uogólnionym, gdzie właściwie przez cały czas pacjent jest napięty, przeżywa obawy, BŁĘDEM jest:

37 / 50

37. Ochrona praw osób przebywających w Szpitalu Psychiatrycznym należy do zadań:

38 / 50

38. Zauważyłeś/aś, że podczas wywiadu z mężczyzną w wieku 65 lat, pacjent jest spokojny, lecz nie może skupić się na jednym temacie rozmowy, nie wie jaka jest aktualna data, rodzina potwierdza, że od jakiegoś czasu pacjent jest zdezorientowany co do miejsca. Nigdy nie nadużywał substancji psychoaktywnych. Jaką skalę psychologiczną możesz zastosować, aby ocenić stan psychologiczny pacjenta:

39 / 50

39. Udział osób chorych na schizofrenię w psychoedukacji :

40 / 50

40. Sąd po otrzymaniu zawiadomienia o przyjęciu pacjenta do szpitala psychiatrycznego bez jego zgody, prowadzi postępowanie:

41 / 50

41. Z uczestnictwem pacjenta w ergoterapii wiążą się następujące aspekty psychologiczne:

42 / 50

42. Poczucie zagubienia i zagrożenia u osób starszych z otępieniem alzheimerowskim wynika głównie z powodu:

43 / 50

43. Ochrona praw osób przebywających w Szpitalu Psychiatrycznym należy do zadań:

44 / 50

44. Badanie palpacyjne brzucha prawidłowo przeprowadza się stosując następujące zasady:

45 / 50

45. Typ  osobowości szczególnie związany z predyspozycjami do zachowań agresywnych to osobowość:

46 / 50

46. Wsparcie społeczne można ująć w formie funkcjonalnej. Jeśli pielęgniarka w opiece nad pacjentem z zaburzeniami psychicznymi przekazuje konkretne instrukcje, pomaga w rozwiązaniu określonego problemu jest to rodzaj wsparcia:

47 / 50

47. Trzeci etap procesu pielęgnowania według modelu Betty Neuman dotyczy:

48 / 50

48. Wskaż prawdziwe twierdzenie odnoszące się do treningów psychoedukacyjnych:

49 / 50

49. Poczucie zagubienia i zagrożenia u osób starszych z otępieniem alzheimerowskim wynika głównie z powodu:

50 / 50

50. Które z poniższych stwierdzeń jest fałszywe:

Your score is

The average score is 80%

0%