/140

PIELĘGNIARSTWO RATUNKOWE

PIELĘGNIARSTWO RATUNKOWE - JESIEŃ 2022

1 / 140

1. Twórcą koncepcji „łańcucha ratunkowego” jest:

2 / 140

2. Dokumentacja medyczna w postaci karty medycznych czynności ratunkowych powinna być sporządzona w:

3 / 140

3. Jednostkami systemu ratownictwa medycznego są:

4 / 140

4. Wojewódzki plan działania sytemu ratownictwa medycznego sporządza:

5 / 140

5. Zadania zespołów ratownictwa medycznego są finansowane:

6 / 140

6. W Wielkiej Brytanii został opracowany system segregacji medycznej o nazwie:

7 / 140

7. Ewakuacja z miejsca zdarzenia do szpitala w drugiej kolejności dotyczy poszkodowanych oznaczonych kodem segregacji:

8 / 140

8. Kataklizmem nie jest:

9 / 140

9. Podczas akcji ratunkowej w fazie pierwszej tzw. izolacji prowadzone są działania mające na celu m.in.:

10 / 140

10. Pierwszym ogniwem „łańcucha przeżycia” są działania podejmowane przez:

11 / 140

11. Segregacja medyczna na miejscu wypadku masowego lub katastrofy kończy się gdy:

12 / 140

12. Kąt, pod jakim należy nakłuwać tętnicę wynosi:

13 / 140

13. Wykonując test Allena u pacjenta, uciskamy tętnicę:

14 / 140

14. Przedłużająca się w czasie reakcja na stres, stałe powracanie w myślach i snach do krytycznego zdarzenia, postępujące przytłumienie emocjonalne, zanik zainteresowania otoczeniem, nawracające leki, depresja to objawy:

15 / 140

15. Nagłe zdarzenie wymagające użycia sił i środków w liczbie przekraczającej możliwości lokalnych służb ratowniczych, gdzie konieczna jest pomoc poza lokalnych służb ratowniczych określane jest jako:

16 / 140

16. Terminem PEEP określa się:

17 / 140

17. Części składowe skali RTS to:

18 / 140

18. Zespół Hornera sugerują poniższe objawy:

19 / 140

19. Zwiększenie FiO2 o 0,01 (1%) powoduje wzrost prężności tlenu we krwi tętniczej o;

20 / 140

20. Do najczęściej używanych skal do oceny głębokości sedacji NIE należy:

21 / 140

21. Oddech Biota występuje przy:

22 / 140

22. Pacjent z mnogimi obrażeniami ciała, którego częstość oddechów jest niższa niż 10 lub wyższa niż 29 w sytuacji, kiedy dokonujemy segregacji jest pacjentem:

23 / 140

23. Debriefing to:

24 / 140

24. W świeżym zawale ściany dolnej występują charakterystyczne uniesienia ST w odprowadzeniach:

25 / 140

25. Pierwszy ton serca ( S1) wytwarza:

26 / 140

26. Typowymi i łatwymi objawami do wykrycia w przypadku odmy opłucnowej są:

27 / 140

27. W wypadkach masowych i katastrofach ze względu na czas, jaki upłynął od ich wystąpienia i rodzaju podjętych czynności ratowniczych, wyróżnia się 4 fazy. W momencie przybycia na miejsce zdarzenia służb ratowniczych rozpoczyna się:

28 / 140

28. Ból spowodowany rotacją wewnętrzną zgiętego prawego uda pacjenta wskazuje na objaw:

29 / 140

29. Urazy głowy oraz urazy mnogie są przyczyną większości poważnych obrażeń u dzieci. W celu określenia stopnia ciężkości urazu stosuje się skalę Glasgow dla dzieci. Uraz umiarkowany jest, gdy w skali Glasgow dziecko otrzymuje:

30 / 140

30. Nalokson można podawać:

31 / 140

31. Dostęp do żyły „centralnej” można uzyskać przez wprowadzenie:

32 / 140

32. Jeśli u pacjenta z zawałem ściany dolnej mięśnia sercowego wystąpi hipotonia po podaniu NTG, należy brać pod uwagę:

33 / 140

33. Wskazaniem do leczenia tlenem nie jest:

34 / 140

34. Technika zakładania I-gel jest bardzo prosta, a uzyskana szczelność na poziomie krtani pozwala uzyskać ciśnienia:

35 / 140

35. Pacjenci, którzy nie są głęboko nieprzytomni, lepiej tolerują rurki nosowo-gardłowe aniżeli ustno- gardłowe. Rurki nosowo-gardłowe występują w rozmiarach podawanych w milimetrach wymiaru wewnętrznego a ich długość zwiększa się wraz ze średnicą. Dla dorosłych odpowiednie są rozmiary:

36 / 140

36. Do monitorowania pacjentów wykorzystasz skale sedacji:

37 / 140

37. Po założeniu drenażu jamy opłucnej należy ułożyć pacjenta w pozycji:

38 / 140

38. Zjawisko auto-PEEP może wiązać się z koniecznością zastosowania wyższych niż zazwyczaj energii defibrylacji i być szczególnie wysokie u:

39 / 140

39. Konikopunkcja jest zabiegiem ratunkowym polegającym na:

40 / 140

40. W przypadku chorych niestabilnych hemodynamicznie w celu ich odwodnienia, korzystniejsze jest zastosowanie:

41 / 140

41. Jakie jest najpoważniejsze powikłanie porażeniem prądem elektrycznym:

42 / 140

42. W przypadku migotania komór u osoby dorosłej:

43 / 140

43. II typ ostrej niewydolności oddechowej wg. klasyfikacji Wooda to:

44 / 140

44. Ryzyko rozdęcia żołądka w RKO zwiększają:

45 / 140

45. Kardiowersja elektryczna bezpiecznie i szybko przywraca rytm zatokowy w przypadku wystąpienia:

46 / 140

46. U chorego z częściową niewydolnością oddechową metodą pierwszego rzutu, umożliwiającą dostarczenie tlenu w stężeniach zbliżonych do 100% jest:

47 / 140

47. W przypadku drenażu jamy opłucnej ratującego życie, bez możliwości kontroli obrazowej wybiera się miejsce położone w obrębie trójkąta bezpieczeństwa, który NIE wyznacza:

48 / 140

48. Wskazaniem do intubacji pacjenta za pomocą bronchofiberoskopu przez usta nie jest:

49 / 140

49. Zbyt wysokie ciśnienie w mankiecie uszczelniającym rurki intubacyjnej:

50 / 140

50. Która z poniższych metod suplementacji tlenu pozwala najprecyzyjniej dawkować jego stężenie

51 / 140

51. Podanie jakiego leku może odroczyć konieczność intubacji w przypadku niewydolności oddechowej spowodowanej zatruciem benzodiazepinami:

52 / 140

52. Uzyskany dostęp do jamy szpikowej może być wykorzystywany jako:

53 / 140

53. Zaintubowani chorzy z POChP w wywiadzie są szczególnie narażeni na powstanie:

54 / 140

54. Anatomiczne miejsca do wykonania dojścia doszpikowego to:

55 / 140

55. Wskazaniem do wykonania konikopunkcji jest:

56 / 140

56. Do komorowych zaburzeń rytmu serca należą wszystkie wymienione, z wyjątkiem:

57 / 140

57. Wystąpienie omdlenia po długim staniu np. podczas uroczystości religijnych jest objawem:

58 / 140

58. Kardiowersję u pacjenta przytomnego wykonuje się w znieczuleniu:

59 / 140

59. Wskaż zdanie nieprawdziwe. Typowy ból dławicowy:

60 / 140

60. Hiperkaliemia w zapisie EKG objawia się:

61 / 140

61. Bezwzględne przeciwwskazanie do leczenia trombolitycznego ostrego zespołu wieńcowego STEMI to:

62 / 140

62. Najczęstszą przyczyną wystąpienia ostrej niewydolności nerek NIE jest:

63 / 140

63. Występowanie objawu Cullena i objawu Grey – Turnera rozpoznasz w przypadku stwierdzenia następujących zmian:

64 / 140

64. W resuscytacji płynowej ciężkiej sepsy i wstrząsu septycznego pierwszorzutowym postępowaniem z wyboru jest:

65 / 140

65. Do objawów typowego zapalenia płuc NIE zalicza się:

66 / 140

66. Do głównych leków stosowanych w celu objawowego leczenia pokrzywki zaliczamy:

67 / 140

67. Epinefryna posiada następujące działanie:

68 / 140

68. Do udaru niedokrwiennego mózgu nie zalicza się:

69 / 140

69. Aminąkatecholową z wyboru w leczeniu zaburzeń kurczliwości serca w przebiegu wstrząsu septycznego jest:

70 / 140

70. Na miejscu zdarzenia należy ocenić poziom świadomości pacjenta według skali Glasgow. Ile punktów w skali Glasgow przyznasz choremu, który: otwiera oczy tylko w odpowiedzi na twój głos, wykazuje reakcje obronną na ból, używa kończyny by oprzeć się zadanemu bólowi, przy próbie porozumienia się z chorym pacjent jest splątany, mówi nieskładnie:

71 / 140

71. Przyjechałeś/łaś do pacjenta, który skarży się na silny, palący ból umiejscowiony w nadbrzuszu. Od wczoraj chory oddaje smoliste stolce. W badaniu przedmiotowym stwierdzasz brzuch twardy deskowaty. U tego pacjenta podejrzewasz:

72 / 140

72. Do leków pierwszego rzutu stosowanych w leczeniu stanu padaczkowego zaliczamy:

73 / 140

73. Który z niżej wymienionych środków stosowanych do indukcji anestezji charakteryzuje się najdłuższym czasem działania:

74 / 140

74. Którą z substancji wymienionych poniżej będzie dobrze absorbował węgiel aktywowany:

75 / 140

75. Wskaż niepoprawne twierdzenie dotyczące techniki zdejmowania kasku u pacjenta po kolizji:

76 / 140

76. Na ciężkość uszkodzeń prądowych wpływają poniższe czynniki z wyjątkiem:

77 / 140

77. Hipotermia to obniżenie temperatury głębokiej ciała do wartości poniżej:

78 / 140

78. Dla której z wymienionych poniżej toksyn odtrutką jest deferoksamina:

79 / 140

79. U pacjentów z poważnymi oparzeniami płomieniem lub prądem o wysokim napięciu, zabarwienie moczu wskazujące na hemoglobinurię lub mioglobinurię jest:

80 / 140

80. Do umieszczenia w komorze hiperbarycznej kwalifikują się pacjenci zatruci tlenkiem węgla, z wartością hemoglobiny tlenkowęglowej powyżej:

81 / 140

81. 20 letni mężczyzna odniósł obrażenia w wyniku wybuchu bomby własnej konstrukcji. Poszkodowany ma wychłodzoną wilgotną skórę, tętno słabo napięte 50 BPM, RR 80/40 mmHg. Kontakt słowny jest utrudniony. W powłokach brzusznych tkwi metalowy fragment odłamków. Objawy świadczą o:

82 / 140

82. Wskaż zdanie niepoprawne. Chwyt ratunkowy Rauteka:

83 / 140

83. Które z poniższych twierdzeń odnoszących się do objawu Battle’a jest prawdziwe:

84 / 140

84. Objawy świadczące o wystąpieniu wstrząsu rdzeniowego to:

85 / 140

85. Które z następujących działań należy wykonać u pacjenta zakwalifikowanego do kategorii „ładuj i jedź” („load and go”) przed przeniesieniem do karetki

86 / 140

86. Lekiem przeciwwskazanym u pacjentów z urazami głowy jest:

87 / 140

87. Większość poważnych schorzeń powstałych podczas nurkowania jest skutkiem:

88 / 140

88. Podczas odbarczania odmy prężnej należy wkłuć igłę bezpośrednio:

89 / 140

89. Cecha charakterystyczną pourazowych zaburzeń stresowych NIE jest:

90 / 140

90. Ratownictwo techniczne w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego prowadzą poniższe grupy, z wyjątkiem:

91 / 140

91. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa ciężarnej w trzecim trymestrze ciąży powinna być prowadzona w następującym ułożeniu:

92 / 140

92. Do oceny ciężkości urazu używa się skali:

93 / 140

93. Organizacja pracy CPR w przypadku zdarzenia masowego wymagać będzie następujących czynności z wyjątkiem:

94 / 140

94. Zespół Mendelsona występujący u kobiety ciężarnej spowodowany jest:

95 / 140

95. Ocenę noworodka przy pomocy skali APGAR dokonuje się w:

96 / 140

96. Cięcie cesarskie z powodu wypadnięcia pępowiny jest wskazaniem do zastosowania u kobiety:

97 / 140

97. W czasie badania zewnętrznego kobiety ciężarnej trzecim chwytem Leopolda można ocenić:

98 / 140

98. Materiał zatorowy dotyczący zatorowości płucnej w przypadku kobiety w ciąży najczęściej stanowi:

99 / 140

99. Trzeci okres porodu to:

100 / 140

100. Kobieta w ciąży po urazie z objawami hipowolemii wymaga:

101 / 140

101. Zaburzenia rozwoju, złe tempo wzrostu, brak higieny ciała, niedbałe ubranie, brak opieki to objawy wskazujące na:

102 / 140

102. W resuscytacji noworodka jeżeli tętno spada poniżej 60 uderzeń/min, należy:

103 / 140

103. Największa jednorazowa dawka Atropiny podawana dzieciom < 8 lat dożylnie lub doszpikowo to:

104 / 140

104. „Żelazna zasada” odnosząca się do norm wielkości rurek intubacyjnych w ratownictwie mówi, że:

105 / 140

105. Mamy do czynienia z katastrofą autobusu przewożącego dzieci do szkoły. W autobusie było 24 osoby w wieku od 9- 14 lat. Na miejscu zdarzenia dokonujesz segregacji według schematu Jump START. Zaznacz prawidłowa odpowiedź:

106 / 140

106. Świst krtaniowy, charczenie, złe napowietrzenie płuc, dobra ruchomość klatki piersiowej, sinica to objawy:

107 / 140

107. Jedną z dróg podawania adrenaliny podczas resuscytacji noworodka jest droga dotchawicza przez rurkę intubacyjną, zalecana dawka leku powinna być:

108 / 140

108. Chelatacja jest stosowana w razie połknięcia dużej dawki żelaza. W ciężkich przypadkach chelatację prowadzi się przez 12- 16 godz. lub nawet dłużej. Należy ja zakończyć, jeśli mocz pacjenta odzyska prawidłowe zabarwienie. Nie należy przedłużać chelatacji ponad 24 godz. Chelatację dokonuje się:

109 / 140

109. Które z poniżej wymienionych objawów powinny zwrócić natychmiastową uwagę pielęgniarki podczas obserwacji i monitorowania czynności życiowych u noworodka:

110 / 140

110. Rurkę intubacyjną bez mankietu uszczelniającego stosuje w celu zmniejszenia ryzyka obrzęku podgłośniowego lub zwężenia podgłośniowego podczas przedłużonej intubacji:

111 / 140

111. Dziecko znajduje się we wstrząsie oparzeniowym wymaga podania płynów. Prawidłowy wzór Reguły Parklanda dla dzieci w celu obliczenia zapotrzebowania płynowego to:

112 / 140

112. Skalą służącą do oceny wstępnej stanu noworodka jest skala:

113 / 140

113. Wartość energii skutecznej podczas defibrylacji dzieci dla pierwszego i kolejnych wyładowań wynosi:

114 / 140

114. Formułą Parklanda posługujemy się w celu:

115 / 140

115. Jeżeli dożylny lub doszpikowy dostęp nie jest możliwy w czynnościach reanimacyjnych prowadzonych u dzieci podajemy leki:

116 / 140

116. Pod pojęciem obrażeń mnogich rozumiemy:

117 / 140

117. Krup to choroba najczęściej występująca u dzieci w wieku od szóstego miesiąca do trzeciego roku życia. Główne objawy to: gorączka, szczękający kaszel, chrypka, świst wdechowy, przyśpieszony rytm oddechowy, sinica. Pomoc dziecku z lekką formą zapalenia krtani i tchawicy polega na wdrożeniu działań lekarskich i pielęgniarskich. Do działań pielęgniarskich należy, z WYJĄTKIEM:

118 / 140

118. Rozległość uszkodzenia powierzchni ciała dziecka w wyniku oparzenia można określić przez zastosowanie:

119 / 140

119. Epinefrynę zastosujesz, z WYJĄTKIEM:

120 / 140

120. Nitrogliceryna jest lekiem rozszerzającym mięśnie gładkie naczyń, działa:

121 / 140

121. Metody epidemiologiczne stosuje się do:

122 / 140

122. Międzynarodowym dokumentem uchwalonym w celu przeciwdziałania handlu narządami, jest:

123 / 140

123. Pielęgniarka ma prawo odmówić wykonania zlecenia lekarskiego, tylko wtedy, gdy jest to niezgodne z jej:

124 / 140

124. Humanizm Samarytanina zaliczamy do humanizmu personalistycznego:

125 / 140

125. Co to jest ''przewinienie zawodowe''

126 / 140

126. Uczestniczenie pielęgniarki, położnej w zabiegach i eksperymentach biomedycznych:

127 / 140

127. Grupa osób wspólnie realizująca proces leczenia stanowi zespół terapeutyczny, którego cechami jest wspólnota celu działania i odpowiedzialności za jego realizację oraz:

128 / 140

128. Jednym z etapów choroby szpitalnej dziecka chorego jest faza rozpaczy, która trwa:

129 / 140

129. Zjawisko ''podwójnego wiązania'' w komunikacji to:

130 / 140

130. Bezrobocie jest poważnym problemem publicznym, jego wpływ na zdrowie może powodować:

131 / 140

131. Badania epidemiologiczne opisowe służą do:

132 / 140

132. Ruch naturalny ludności obejmuje informacje na temat:

133 / 140

133. Opracowanie polityki jakości, mapy procesów i ich opis to działania podejmowane w ramach wdrożenia systemu zapewnienia jakości na etapie:

134 / 140

134. Sfera informacyjna w zarządzaniu jakością, czyli zakres wiedzy jak i powinien posiadać pacjent, w tym między innymi profilaktyka, jakie leki należy przyjmować, jak często, jak stosować, jak postępować po badaniu, czy zabiegu, zawiera BARIERY, do których zalicza się:

135 / 140

135. Zidentyfikuj pracowników z teorii Y McGregora:

136 / 140

136. Do typowych planów awaryjnych chroniących przed utratą kontraktu z płatnikiem instytucjonalnym NIE należą:

137 / 140

137. Benchmarking jest to metoda użyteczna w doskonaleniu jakości i polega na:

138 / 140

138. Skala Sacketta jest skalą oceniającą:

139 / 140

139. Do obszaru osobistego praktyki opartej na dowodzie ( EBP -Evidence-Based Practice), należy m.in. krytyczne myślenie(critical thinking) charakteryzujące się:

140 / 140

140. Wskaż NIEPRAWDZIWE twierdzenie dotyczące artykułu przeglądowego:

Your score is

The average score is 0%

0%