/140

PIELĘGNIARSTWO RATUNKOWE

PIELĘGNIARSTWO RATUNKOWE - JESIEŃ 2020

1 / 140

1. Zajęcia edukacyjne w zakresie udzielania pierwszej pomocy mogą być realizowane przez:

2 / 140

2. Dysponent zespołów ratownictwa medycznego jest zobowiązany do sporządzania i prowadzenia dokumentacji indywidualnej w formie:

3 / 140

3. Działalność lotniczych zespołów ratownictwa medycznego jest finansowana:

4 / 140

4. Akcja prowadzenia medycznych czynności ratunkowych rozpoczyna się:

5 / 140

5. Pierwsza Ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym powstała w Polsce w roku:

6 / 140

6. Wojewódzki plan działania sytemu ratownictwa medycznego sporządza:

7 / 140

7. Nadzór nad systemem PRM na terenie kraju sprawuje:

8 / 140

8. Lokalizacje i szczegółową organizację centrów powiadamiania ratunkowego określa:

9 / 140

9. System teleinformatyczny umożliwiający przyjęcie z centrum powiadamiania ratunkowego zgłoszeń alarmowych oraz rejestrowanie zdarzeń medycznych nazywa się:

10 / 140

10. Zadania zespołów ratownictwa medycznego są finansowane:

11 / 140

11. W przypadkach niecierpiących zwłoki zarządzanie kryzysowe sprawuje:

12 / 140

12. Metabolizm pacjenta w OIT NIE jest związany z określeniem:

13 / 140

13. Terminem PEEP określa się:

14 / 140

14. Podczas segregacji medycznej poszkodowani są oznaczani kodami barwnymi w zależności od stopnia zagrożenia życia i pilności ewakuacji. Celem segregacji jest:

15 / 140

15. W świeżym zawale ściany dolnej występują charakterystyczne uniesienia ST w odprowadzeniach:

16 / 140

16. Do najczęściej używanych skal do oceny głębokości sedacji NIE należy:

17 / 140

17. Ciśnienie pulsacyjne oznacza:

18 / 140

18. Nagłe zdarzenie wymagające użycia sił i środków w liczbie przekraczającej możliwości lokalnych służb ratowniczych, gdzie konieczna jest pomoc poza lokalnych służb ratowniczych określane jest jako:

19 / 140

19. Który z poniższych objawów występuje w niekardiogennym obrzęku płuc (NCPE):

20 / 140

20. Wykonując test Allena u pacjenta, uciskamy tętnicę:

21 / 140

21. Do czynników ryzyka związanych z założeniem wkłucia centralnego, dotyczących pacjenta należą wszystkie, z WYJĄTKIEM:

22 / 140

22. O hipernatremii mówimy, gdy poziom sodu w surowicy wzrasta powyżej:

23 / 140

23. Objaw Cullena służy ocenie:

24 / 140

24. Ciśnienie zaklinowania w tętnicy płucnej:

25 / 140

25. Który z wymienionych poniżej środków farmakologicznych NIE ma znaczącego wpływu na wzrost poziomu potasu:

26 / 140

26. Załamek P w prawidłowym zapisie elektrokardiografii określa:

27 / 140

27. Ból spowodowany rotacją wewnętrzną zgiętego prawego uda pacjenta wskazuje na objaw:

28 / 140

28. Typowymi i łatwymi objawami do wykrycia w przypadku odmy opłucnowej są:

29 / 140

29. Zwiększenie FiO2 o 0,01 (1%) powoduje wzrost prężności tlenu we krwi tętniczej o:

30 / 140

30. W przypadku drenażu jamy opłucnej ratującego życie, bez możliwości kontroli obrazowej wybiera się miejsce położone w obrębie trójkąta bezpieczeństwa, który NIE wyznacza:

31 / 140

31. Podanie jakiego leku może odroczyć konieczność intubacji w przypadku niewydolności oddechowej spowodowanej zatruciem benzodiazepinami:

32 / 140

32. Zjawisko konwekcji jest podstawą oczyszczania krwi chorego z ostrą oligurią, które wykorzystywane jest w następującym zabiegu:

33 / 140

33. Zjawisko auto-PEEP może wiązać się z koniecznością zastosowania wyższych niż zazwyczaj energii defibrylacji i być szczególnie wysokie u:

34 / 140

34. Do monitorowania pacjentów wykorzystasz skale sedacji:

35 / 140

35. Minimalny przepływ tlenu przy zastosowaniu maski twarzowej musi wynosić:

36 / 140

36. Rurki Wendla:

37 / 140

37. Udrażniając drogi oddechowe możemy użyć m.in. rurki lub maski. Zakładamy ją na ślepo, jest skonstruowana tak, żeby założyć ją do przełyku, ma dwa porty, które są połączone odpowiednio dwoma mankietami: przełykowym i gardłowym, jest przyrządem jednorazowym, występuje w dwóch rozmiarach, jej wadą jest to, że jest wykonana z twardego tworzywa. Powyższy opis wskazuje na:

38 / 140

38. Przy pierwszej defibrylacji początkowa wartość energii dwufazowej nie powinna być niższa niż:

39 / 140

39. Pacjenci, którzy nie są głęboko nieprzytomni, lepiej tolerują rurki nosowo-gardłowe aniżeli ustno- gardłowe. Rurki nosowo-gardłowe występują w rozmiarach podawanych w milimetrach wymiaru wewnętrznego a ich długość zwiększa się wraz ze średnicą. Dla dorosłych odpowiednie są rozmiary:

40 / 140

40. Wskazaniem do leczenia tlenem nie jest:

41 / 140

41. Dostęp do żyły „centralnej” można uzyskać przez wprowadzenie:

42 / 140

42. Rękoczyny, które poprawiają drożność dróg oddechowych zablokowanych przez język lub inne struktury górnych dróg oddechowych to:

43 / 140

43. Ułożenie sposobem Fritscha stosuje się:

44 / 140

44. Przeciwwskazaniem do intubacji pacjenta za pomocą bronchofiberoskiopu przez nos NIE jest:

45 / 140

45. Bez suplementacji tlenu worek samorozprężalny wentyluje płuca pacjenta powietrzem atmosferycznym (o stężeniu tlenu 21%). Stężenie dostarczonego tlenu można zwiększyć do około 85%, stosując rezerwuar i podłączyć źródło tlenu w przepływie:

46 / 140

46. Nalokson można podawać:

47 / 140

47. Tlenoterapia bierna:

48 / 140

48. Wskaż zdanie FAŁSZYWE. Spodnie antywstrząsowe (MAST - medical anti-shock trousers):

49 / 140

49. Kardiowersja elektryczna bezpiecznie i szybko przywraca rytm zatokowy w przypadku wystąpienia:

50 / 140

50. Zbyt wysokie ciśnienie w mankiecie uszczelniającym rurki intubacyjnej:

51 / 140

51. W przypadku chorych niestabilnych hemodynamicznie w celu ich odwodnienia, korzystniejsze jest zastosowanie:

52 / 140

52. Do powikłań związanych z wykonaniem konikopunkcji należy:

53 / 140

53. Do objawów odmy prężnej zaliczysz:

54 / 140

54. Założenie dostępu do jamy doszpikowej może być wykonane systemem:

55 / 140

55. Przeciwwskazaniem do założenia dojścia doszpikowego jest:

56 / 140

56. U pacjenta z migotaniem przedsionków, które nie daje objawów hemodynamicznych najpoważniejszym powikłaniem jest:

57 / 140

57. W celu stwierdzenia istnienia hipotonii ortostatycznej pomiar ciśnienia tętniczego u pacjenta należy wykonać:

58 / 140

58. Zatrzymanie krążenia trwające ponad 3-4 minuty może spowodować nieodwracalne zmiany w:

59 / 140

59. Do komorowych zaburzeń rytmu serca należą wszystkie wymienione, z wyjątkiem:

60 / 140

60. CABG jest metodą leczenia choroby niedokrwiennej serca polegającą na:

61 / 140

61. U chorych z zawałem mięśnia sercowego pierwszy wzrost troponin we krwi obwodowej można zaobserwować:

62 / 140

62. Epinefryna posiada następujące działanie:

63 / 140

63. Objaw Cullena i objaw Grey – Turnera mogą wystąpić w przypadku:

64 / 140

64. W leczeniu podstawowym w przypadku wstrząsu anafilaktycznego adrenalinę zastosujesz w następujących dawkach:

65 / 140

65. W leczeniu chorego z zaostrzeniem POCHP zastosujesz tlenoterapię:

66 / 140

66. Najczęstszą przyczyną wystąpienia ostrej niewydolności nerek NIE jest:

67 / 140

67. Karetką ZRM przybyłeś/łaś do pacjenta, który skarży się na bardzo silny ból głowy o nagłym początku. Ból ten u chorego wystąpił pierwszy raz w życiu. Dodatkowo pacjent skarży się na niewielką sztywność karku oraz wymiotuje. W wywiadzie nadciśnienie tętnicze oraz nikotynizm. U tego chorego ból głowy najprawdopodobniej jest spowodowany:

68 / 140

68. Przyjechałeś/łaś do pacjenta, który skarży się na silny, palący ból umiejscowiony w nadbrzuszu. Od wczoraj chory oddaje smoliste stolce. W badaniu przedmiotowym stwierdzasz brzuch twardy deskowaty. U tego pacjenta podejrzewasz:

69 / 140

69. Do głównych leków stosowanych w celu objawowego leczenia pokrzywki zaliczamy:

70 / 140

70. W przypadku wystąpienia wstrząsu anafilaktycznego aminą katecholową z wyboru jest:

71 / 140

71. Do objawów ostrego zapalenia wyrostka robaczkowego zalicza się:

72 / 140

72. W przerwaniu stanu drgawkowego lekami pierwszego rzutu są:

73 / 140

73. Większość poważnych schorzeń powstałych podczas nurkowania jest skutkiem:

74 / 140

74. U pacjentów z poważnymi oparzeniami płomieniem lub prądem o wysokim napięciu, zabarwienie moczu wskazujące na hemoglobinurię lub mioglobinurię jest:

75 / 140

75. Objawy świadczące o wystąpieniu wstrząsu rdzeniowego to:

76 / 140

76. Lekiem przeciwwskazanym u pacjentów z urazami głowy jest:

77 / 140

77. Wskaż zdanie fałszywe. Cewnikowanie z dostępu nadłonowego:

78 / 140

78. Które z poniższych twierdzeń dotyczących połknięcia substancji żrących jest prawdziwe:

79 / 140

79. Nieprzytomny pacjent po ciężkim urazie głowy:

80 / 140

80. Dla której z wymienionych poniżej toksyn odtrutką jest deferoksamina:

81 / 140

81. Trzeci stopień oparzenia: [Wskaż odpowiedź fałszywą]

82 / 140

82. Wstrząs septyczny jest konsekwencją niżej wymienionych interakcji różnych zmian hemodynamicznych z wyjątkiem:

83 / 140

83. Swoistą odtrutką na acetaminofen jest:

84 / 140

84. Podczas odbarczania odmy prężnej należy wkłuć igłę bezpośrednio:

85 / 140

85. Postępowanie z ofiarą podtopienia na miejscu zdarzenia [Wskaż odpowiedź fałszywą.]:

86 / 140

86. Klasyfikacja według Murraya dotyczy uszkodzeń:

87 / 140

87. Który z niżej wymienionych środków stosowanych do indukcji anestezji charakteryzuje się najdłuższym czasem działania:

88 / 140

88. Do umieszczenia w komorze hiperbarycznej kwalifikują się pacjenci zatruci tlenkiem węgla, z wartością hemoglobiny tlenkowęglowej powyżej:

89 / 140

89. Które z poniższych twierdzeń odnoszących się do przygotowania SOR do przyjęcia poszkodowanych z wypadku masowego czy katastrofy nie jest prawdziwe:

90 / 140

90. Na każdego poszkodowanego osoba wykonująca triage NIE powinna poświęcić więcej czasu niż:

91 / 140

91. Organizacja pracy CPR w przypadku zdarzenia masowego wymagać będzie następujących czynności z wyjątkiem:

92 / 140

92. Pacjentka, wieloródka, w trakcie porodu drogami natury po zastosowaniu leków pobudzających czynność skurczową macicy odczuwa niepokój, duszność, dreszcze, ból w klatce piersiowej, obserwuje się krwioplucie, hipoksję, sinicę, spadek ciśnienia tętniczego po kilku minutach nastąpił masywny krwotok. Obraz kliniczny wskazuje na:

93 / 140

93. Trzeci okres porodu to:

94 / 140

94. Dominującym objawem łożyska przodującego są:

95 / 140

95. Profilaktyka zespołu aortalno – żylnego ASC – aortocaval compression syndrome, zależnego od pozycji ciężarnej polega na ułożeniu ciała kobiety pod kątem:

96 / 140

96. Cięcie cesarskie z powodu wypadnięcia pępowiny jest wskazaniem do zastosowania u kobiety:

97 / 140

97. Drgawki występujące u kobiety ciężarnej z PIH mogą doprowadzić do nieodwracalnych zmian w ośrodkowym układzie nerwowym jeśli czas trwania wynosi:

98 / 140

98. Zespół Mendelsona występujący u kobiety ciężarnej spowodowany jest:

99 / 140

99. Podczas porodu fizjologicznego można zastosować znieczulenie zewnątrzoponowe jeśli spełnione są określone warunki:

100 / 140

100. „Triada norymberska” to zespół objawów źle rokujących występujących u kobiety ciężarnej we wstrząsie septycznym:

101 / 140

101. W przypadku wystąpienia stabilnego częstoskurczu nadkomorowego (SVT) należy najpierw wywołać odruch z nerwu błędnego, a w razie braku efektu podać Adenozynę. Manewry stymulujące nerw błędny często są nieefektywne u niemowląt. Zaznacz prawidłową odpowiedź:

102 / 140

102. Epinefrynę zastosujesz, z WYJĄTKIEM:

103 / 140

103. Największa jednorazowa dawka Atropiny podawana dzieciom < 8 lat dożylnie lub doszpikowo to:

104 / 140

104. Najczęściej stosowaną procedurą usunięcia trucizny z żołądka jest jego płukanie. Zabieg płukania powinien być wykonany w ciągu pierwszej godziny od spożycia trucizny. U dzieci poniżej 5 roku życia do płukania żołądka wykorzystuje się jedynie:

105 / 140

105. Jedną z dróg podawania adrenaliny podczas resuscytacji noworodka jest droga dotchawicza przez rurkę intubacyjną, zalecana dawka leku powinna być:

106 / 140

106. Które z poniżej wymienionych objawów powinny zwrócić natychmiastową uwagę pielęgniarki podczas obserwacji i monitorowania czynności życiowych u noworodka:

107 / 140

107. Dziecko znajduje się we wstrząsie oparzeniowym wymaga podania płynów. Prawidłowy wzór Reguły Parklanda dla dzieci w celu obliczenia zapotrzebowania płynowego to:

108 / 140

108. ALTE ( apparent life- threatening event ) to stan polegający na wystąpieniu, z WYJĄTKIEM:

109 / 140

109. Noworodka urodzonego z czynnością serca powyżej 100 ud/min., prawidłowym oddechem, reakcja na wprowadzenie cewnika do otworów nosowych to płacz i grymas twarzy, tułów różowy, wyraźne ruchy zginania kończyn górnych i dolnych, obecność sinicy dłoni i stóp, należy ocenić w skali Apgar na:

110 / 140

110. Nitrogliceryna jest lekiem rozszerzającym mięśnie gładkie naczyń, działa:

111 / 140

111. Uciskanie klatki piersiowej w resuscytacji noworodka rozpoczynamy, gdy czynność serca wynosi:

112 / 140

112. Przedwczesny poród, mała masa urodzeniowa, niska punktacja w skali Apgar, przebyte leczenie na oddziale intensywnej terapii noworodka, wady wrodzone, zaburzenia czynności układu oddechowego, niedawno przebyte infekcje wirusowe, spanie w pozycji lezącej na brzuchu to czynniki epidemiologiczne odnoszące się do dziecka, związane z występowaniem:

113 / 140

113. U dzieci, u których wykonano splenektomię, istnieje znaczne ryzyko zakażeń i 65 – krotnie podwyższone ryzyko śmiertelnej posocznicy. Każdemu pacjentowi poddanemu całkowitej lub częściowej splenektomii należy:

114 / 140

114. Prawidłową czynność oddechową u noworodka warunkują czynniki:

115 / 140

115. Wartość energii skutecznej podczas defibrylacji dzieci dla pierwszego i kolejnych wyładowań wynosi:

116 / 140

116. Świst krtaniowy, charczenie, złe napowietrzenie płuc, dobra ruchomość klatki piersiowej, sinica to objawy:

117 / 140

117. Dermoleksja jest to:

118 / 140

118. Do wczesnych objawów NEC (Necrotising enterocolitis) u noworodka należą:

119 / 140

119. „Żelazna zasada” odnosząca się do norm wielkości rurek intubacyjnych w ratownictwie mówi, że:

120 / 140

120. W płucach dzieci tlenek węgla bardzo wolno łączy się z hemoglobiną, tworząc karboksyhemoglobinę. Wyniki pulsoksymetrii mogą być prawidłowe, ze względu na pochłanianie światła przez karboksyhemoglobinę, mimo że zawartość tlenu we krwi jest obniżona. Zaznacz prawidłową odpowiedź:

121 / 140

121. Czy przynależność pielęgniarki/położnej do samorządu zawodowego jest obowiązkowa:

122 / 140

122. Pielęgniarka, położna uzyskująca tytuł specjalisty w danej dziedzinie ma obowiązek:

123 / 140

123. Pielęgniarka/położna może prowadzić badania naukowe i:

124 / 140

124. Normy etyki zawodowej zawarte w Kodeksie etyki zawodowej pielęgniarki i położnej Rzeczypospolitej Polskiej mają za zadanie:

125 / 140

125. Pacjent pozywa pielęgniarkę/położną i domaga się odszkodowania za szkodę wyrządzoną w wyniku błędu medycznego. Ewentualna odpowiedzialność pielęgniarki/położnej będzie miała charakter odpowiedzialności:

126 / 140

126. Jednym z uprawnień pacjenta jest prawo do żądania, aby udzielająca mu świadczeń zdrowotnych pielęgniarka:

127 / 140

127. Poprawna definicja empatii, to:

128 / 140

128. Parafrazowanie to:

129 / 140

129. Czynniki utrudniające powstanie relacji terapeutycznej występujące po stronie pacjenta, to wszystkie niżej wymienione z WYJĄTKIEM:

130 / 140

130. Do najważniejszych modyfikowalnych czynników ryzyka chorób przewlekłych w Polsce należą:

131 / 140

131. Do negatywnych mierników zdrowia zaliczamy:

132 / 140

132. „5 momentów higieny rąk WHO” zawiera wskazania do wykonania higieny rąk, ułożone w kolejności:

133 / 140

133. Dostosowanie rytmów biologicznych człowieka do rozkładu jego czasu pracy, tak aby jak najmniej zaburzać fizjologię, to:

134 / 140

134. Do narzędzi niematerialnych stosowanych w motywowaniu pracownika zalicza się m.in.:

135 / 140

135. Sfera informacyjna w zarządzaniu jakością, czyli zakres wiedzy jaki powinnien posiadać pacjent, w tym między innymi profilaktyka, jakie leki należy przyjmować, jak często, jak stosować, jak postępować po badaniu, czy zabiegu, zawiera bariery, do których zalicza się:

136 / 140

136. Proces, w którym dobre lub złe wrażenie dotyczące jednego przymiotu rzutuje na całość oceny, to:

137 / 140

137. Fundamentalne założenie w zarządzaniu ludźmi stanowi, że najważniejszym zasobem organizacji, jest/są:

138 / 140

138. Według Evidence-Based Medicine decyzji klinicznych NIE powinno podejmować się na podstawie:

139 / 140

139. Praktyka pielęgniarska/położnicza oparta na dowodach naukowych NIE obejmuje:

140 / 140

140. Do kolejnych etapów postępowania podczas realizacji pielęgniarskiego projektu badawczego NIE należy:

Your score is

The average score is 0%

0%