/140

PIELĘGNIARSTWO RODZINNE

PIELĘGNIARSTWO RODZINNE - JESIEŃ 2020

1 / 140

1. Z zasadą ciągłego doskonalenia związane jest tzw. koło Demingazwane cyklem PDC, Poszczególne jego etapy są następujące:

2 / 140

2. W normach ISO określono strukturę dokumentacji w formie piramidy, w której dokumenty uporządkowane są na trzech poziomach. Proszę podać na jakim poziomie mieszczą się procedury:

3 / 140

3. Do szczegółowych standardów praktyki zawodowych pielęgniarek i położnych NIE należą:

4 / 140

4. Dom pomocy społecznej jest jednostką organizacyjną pomocy społecznej:

5 / 140

5. Organizowanie społeczności lokalnej polega na zespoleniu wysiłków różnorodnych instytucji danej społeczności w celu:

6 / 140

6. Umożliwianie społecznościom lokalnym i jednostkom uzyskanie przez nie pełnego potencjału zdrowotnego oparte jest na:

7 / 140

7. W celu wzmocnienia samodzielności człowieka chorego, niepełnosprawnego i możliwości aktywnego oraz twórczego życia należy wyznaczyć obszar działań i zabezpieczyć poprzez inne źródła pomocy:

8 / 140

8. Specjalistyczne usługi opiekuńcze to:

9 / 140

9. Społeczność lokalna to:

10 / 140

10. Reakcje negatywne, których doświadcza człowiek starszy w rodzinie, są to:

11 / 140

11. Zachowania zgodne z oczekiwaniami innych, dążenie do osiągania wartości wyznaczonych przez grupy, uznanie ich za cenne i pożądane, wywiązywanie się z roli członka grupy zgodnie z jej oczekiwaniami i przestrzeganie wszystkich zasad w niej obowiązujących nosi nazwę:

12 / 140

12. Czynniki istniejące w rodzinie, które podlegają znacznej bezpośredniej modyfikacji w działaniu pielęgniarki mieszczą się głównie w:

13 / 140

13. Ewaluacja w edukacji zdrowotnej oznacza:

14 / 140

14. Skuteczny program promocji zdrowia w społeczności lokalnej powinien:

15 / 140

15. Edukacja autorytatywna oparta jest na:

16 / 140

16. Warunkiem zwiększania świadomości ludzi i motywacji do udziału w programach profilaktycznych jest:

17 / 140

17. Do działań pielęgniarki w zakresie profilaktyki pierwszej fazy należą:

18 / 140

18. Pielęgniarka/pielęgniarz rodzinny zgodnie z założeniami Ustawy o zawodzie pielęgniarki i położnej świadczenia z zakresu promocji zdrowia społeczeństwa realizuje przede wszystkim przez:

19 / 140

19. Jedną ze strategii nauczania w edukacji zdrowotnej jest ,,rozwiązywanie problemów". Wybierz metodę nauczania najbardziej adekwatną do powyższej strategii:

20 / 140

20. Według Carla Rogersa, najbardziej przydatne w pomaganiu innym jest:

21 / 140

21. Holizm w odniesieniu do pielęgniarstwa oznacza świadczenie opieki:

22 / 140

22. Pierwotny system wsparcia w środowisku stanowią:

23 / 140

23. W której części standardu opieki, mieści się sposób postępowania pielęgniarki

24 / 140

24. Związki, w których kobiety doświadczają przemocy ze strony sprawcy przechodzą przez trzy fazy. W fazie narastania napięcia sprawca:

25 / 140

25. Podejmowanie interwencji w środowisku wobec rodziny dotkniętej przemocą odbywa się w oparciu o procedurę „Niebieskie Karty”. Procedura ta:

26 / 140

26. Przemoc fizyczna jest rodzajem przemocy w rodzinie, definiowana jako:

27 / 140

27. Zaniedbanie - naruszenie obowiązku do opieki ze strony osób bliskich jest formą przemocy:

28 / 140

28. W sytuacji przemocy w rodzinie, od przedstawiciela ochrony zdrowia możemy oczekiwać m.in.:

29 / 140

29. W wyniku doznawania przemocy, podejmowania nieskutecznych prób obrony siebie, a także w wyniku wtórnego zranienia spowodowanego nieprawidłowymi rekcjami otoczenia, osoba krzywdzona nabiera przekonania, że naprawdę zasługuje na takie zachowanie. Opisana sytuacja dotyczy:

30 / 140

30. Przedstawicielem ochrony zdrowia uprawnionym do działań w ramach procedury „Niebieskie Karty” jest osoba wykonująca zawód medyczny, w tym:

31 / 140

31. Wzmożone napięcie mięśniowe w chorobie Parkinsona można zmniejszyć przez:

32 / 140

32. Procesy starzenia wpływają na zmianę farmakokinetyki leków, dlatego po 65r. ż. zaleca się zmniejszenie dawek o:

33 / 140

33. Prawdziwe jest stwierdzenie dotyczące półpaśca:

34 / 140

34. „Zespół Słabości” (frailty) definiuje się jako współistnienie co najmniej trzech czynników:

35 / 140

35. Wielkie problemy geriatryczne są zespołami niesprawności starszego człowieka. Zaliczamy do nich:

36 / 140

36. Czynnikami endogennymi predysponującymi do występowania odleżyn są:

37 / 140

37. MNA (Mini Nutritional Assesment) to kwestionariusz służący ocenie:

38 / 140

38. Wczesna starość jako okres procesu starzenia się zaczyna się według WHO (World Health Organization):

39 / 140

39. Mniejsza wiarygodność pomiarów BMI w starości wynika z:

40 / 140

40. Skutki nietrzymania moczu to:

41 / 140

41. Starzenie patologiczne (niepomyślne) to:

42 / 140

42. W przypadku każdego nagłego zdarzenia na terenie szkoły niezależnie od rodzaju obrażenia zadaniem pielęgniarki szkolnej jest:

43 / 140

43. Według aktualnej koncepcji profilaktycznej opieki nad uczniami w ochronie i promocji zdrowia uczniów powinni uczestniczyć:

44 / 140

44. Zgodnie z podejściem "siedliskowym" szkołę należy rozumieć jako miejsce, gdzie członkowie społeczności szkolnej nie tylko uczą się i pracują ale żyją w określonej zbiorowości. Czynniki decydujące o jakości środowiska społecznego szkoły to:

45 / 140

45. Do późnych następstw otyłości dzieci i młodzieży NIE należy:

46 / 140

46. Testy przesiewowe polegające na wstępnej identyfikacji odchyleń od normy, niezdiagnozowanych chorób, zaburzeń lub wad realizowane przez pielęgniarkę szkolną należą do działań:

47 / 140

47. Do świadczeń gwarantowanych pielęgniarki szkolnej NIE należy:

48 / 140

48. Test przesiewowy w kierunku wykrywania zeza jest wykonywany u dziecka na etapie edukacji:

49 / 140

49. Status pielęgniarek środowiskowych nadano pielęgniarkom szkolnym w:

50 / 140

50. Informacje niezbędne do postawienia diagnozy pielęgniarskiej muszą uwzględniać wszystkie obszary życia i aktywności ucznia - można je uzyskać stosując następujące techniki:

51 / 140

51. Do zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej, jako instytucji nadzoru w profilaktycznej opiece zdrowotnej, należy:

52 / 140

52. Celem testu przesiewowego jest:

53 / 140

53. Pacjentka po niedokrwiennym udarze mózgu półkuli dominującej opuszcza szpital. Nadal utrzymuje się niedowład połowiczy i afazja. Pacjentka ma znacznie upośledzoną zdolność mówienia, ale rozumie mowę innych osób. U pacjentki występuje afazja:

54 / 140

54. Niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ) stosowane są w bólach nowotworowych. Pielęgniarka opiekująca się pacjentem leczonym NLPZ powinna zwrócić szczególną uwagę na objawy, takie jak:

55 / 140

55. Właściwą dietą w zaostrzeniu objawów w przewlekłym zapaleniu trzustki jest:

56 / 140

56. W trakcie leczenia lekami cytostatycznymi pielęgniarką informuje chorego o bezwzględnym wykluczeniu z diety:

57 / 140

57. Do najczęstszych działań niepożądanych występujących przy stałym podawaniu opioidów (Morfiny) należą:

58 / 140

58. Charakterystycznym objawem klinicznym twardziny układowej jest objaw:

59 / 140

59. Decydującą rolę w patofizjologii choroby zakrzepowo–zatorowej odgrywa triada Virchofa. W jej skład wchodzą elementy:

60 / 140

60. Astma jest przewlekła choroba zapalną układu oddechowego, do charakterystycznych objawów należy:

61 / 140

61. Pomocnym kluczem w rozpoznaniu cierpienia jest właściwa:

62 / 140

62. Do objawów przewlekłego niedokrwienia kończyn NIE należy:

63 / 140

63. Pacjenci z niewydolnością nerek powinni ograniczyć spożywanie warzyw i owoców, które mają dużą zawartość soli mineralnych. Należą do nich:

64 / 140

64. Samokontrola i samoobserwacja prowadzona przez pacjenta z przewlekłą niewydolnością serca powinna obejmować:

65 / 140

65. Pierwsze objawy stwardnienia rozsianego pojawiają się najczęściej między:

66 / 140

66. U osoby z niedowładem połowiczym charakterystyczny jest chód:

67 / 140

67. Wybierz twierdzenie FAŁSZYWE dotyczące wirusowego zapalenia wątroby typu B (HBV):

68 / 140

68. Najczęstszą przyczyną krwawienia podpajęczynówkowego jest:

69 / 140

69. Warunkiem powodzenia w leczeniu odleżyn jest:

70 / 140

70. Osoby chorujące na chorobę wieńcową powinny do końca życia przyjmować lek przeciwpłytkowy taki jak:

71 / 140

71. Do leków przyczyniających się do upośledzenia perfuzji nerek, szczególnie u chorych odwodnionych i z obustronnym zwężeniem tętnicy nerkowej (lub tętnicy jednej nerki), należą:

72 / 140

72. Do objawów klinicznych nadczynności tarczycy należy:

73 / 140

73. Charakterystycznym objawem depresji NIE jest:

74 / 140

74. Owrzodzenia tętnicze:

75 / 140

75. Terapia uzależnienia od alkoholu obejmuje:

76 / 140

76. Zadania pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania wobec dziecka chorego i niepełnosprawnego fizycznie lub psychicznie wynikają z profilaktycznej opieki zdrowotnej nad uczniami i są:

77 / 140

77. Pod pojęciem kacheksja rozumiemy:

78 / 140

78. Głównym czynnikiem etiologicznym choroby wrzodowej żołądka jest:

79 / 140

79. Na jakie objawy należy zwrócić szczególną uwagę u chorych, u których występuje mania

80 / 140

80. Badania epidemiologiczne wykazały silny związek między otyłością brzuszną a ryzykiem sercowo-naczyniowym. Otyłość brzuszną rozpoznaje się, gdy obwód talii wynosi:

81 / 140

81. Przeciwwskazaniem do pobrania wymazu z błony śluzowej nosa do badania mikrobiologicznego jest:

82 / 140

82. Rehabilitacja społeczna realizowana jest głównie przez:

83 / 140

83. W przebiegu kamicy nerkowej szczawianowej kontroli podlega:

84 / 140

84. Szczepienie przeciwko GRUŹLICY i WIRUSOWEMU ZAPALENIU WĄTROBY typu B po urodzeniu dziecka odbywa się w ciągu:

85 / 140

85. U pacjenta z chorobą nowotworową może wystąpić ból spowodowany zniszczeniem włókien nerwowych na skutek ucisku nowotworowego, zabiegu chirurgicznego lub radioterapii. Określamy go terminem bólu:

86 / 140

86. U pacjenta z cukrzycą typu 2–go w 1 fazie klinicznej neuroartropatii Charcota stopa jest:

87 / 140

87. W trakcie doustnego testu tolerancji glukozy pielęgniarka rozpuszcza 75g glukozy w:

88 / 140

88. Terapeutyczny wskaźnik INR w czasie leczenia acenokumarolem z powodu utrwalonego migotania przedsionków powinien wynosić:

89 / 140

89. Podstawowym badaniem stosowanym w rozpoznawaniu zaburzeń czynnościowych chorób układu oddechowego jest:

90 / 140

90. Podwyższone stężenie TSH stwierdzone w czasie terapii tyreostatykami zawsze świadczy o:

91 / 140

91. Typowymi objawami skórnymi zapalenia skórno-mięśniowego są:

92 / 140

92. Najczęstszą przyczyną choroby niedokrwiennej serca jest:

93 / 140

93. Jednym z kryterium rozpoznania przewlekłej choroby nerek jest wskaźnik przesączania kłębuszkowego (GFR). Wartość wskaźnika GFR świadcząca o przewlekłej chorobie nerek wynosi:

94 / 140

94. Główną przyczyną zgonów w Polsce są:

95 / 140

95. Zgodnie z kalendarzem szczepień szczepienie przeciw BŁONICY, TĘŻCOWI, KRZTUŚCOWI (pierwsza dawka szczepienia podstawowego) podawane jest:

96 / 140

96. Epidemia to:

97 / 140

97. Obrzęk śluzowaty jest klinicznym objawem świadczącym o:

98 / 140

98. Leukocytoza może mieć przyczyny fizjologiczne, takie jak:

99 / 140

99. W chorobach zapalnych stawów ból jest najsilniejszy w godzinach:

100 / 140

100. U osób cierpiących na przewlekłe bóle nowotworowe wpływ na odczuwanie bólu ma:

101 / 140

101. Osobie dotkniętej przemocą w rodzinie udziela się bezpłatnej pomocy w formie:

102 / 140

102. Która z podanych wartości wskaźnika masy ciała (BMI) wskazuje na otyłość

103 / 140

103. Pacjentka chora na schizofrenię, obecnie pobudzona ruchowo, która słyszy wrogie głosy i twierdzi, że ludzie cały czas ją obserwują, cierpi na urojenia:

104 / 140

104. 20-letnia kobieta jest na rencie z powodu zespołu depresyjno-maniakalnego. Obecnie pacjentka jest euforyczna, pobudzona ruchowo, stale robi zakupy. Pacjentka cierpi na:

105 / 140

105. W celu oceny odporności poszczepiennej u osób z grup ryzyka zakażenia WZW typu B, zaleca się określenie poziomu przeciwciał anty-HBs nie wcześniej, niż po:

106 / 140

106. Do ogólnych objawów klinicznych marskości wątroby zaliczamy:

107 / 140

107. Kompensacja to:

108 / 140

108. Do typowych objawów klinicznych kamicy moczowej należy:

109 / 140

109. Choroba Alzheimera to:

110 / 140

110. Samobadanie piersi należy wykonywać:

111 / 140

111. Do typowych powikłań długotrwałej cukrzycy NIE należy:

112 / 140

112. Celem nebulizacji chorego wentylowanego mechanicznie NIE jest:

113 / 140

113. Depresja może wystąpić w takich schorzeniach somatycznych jak:

114 / 140

114. Wynik pulsoksymetrii będzie zafałszowany w przypadku:

115 / 140

115. Pielęgniarka stawiając diagnozę pielęgniarską w chorobach reumatycznych szczególna uwagę zwraca na:

116 / 140

116. Objawy pierwotne zgłaszane przez pacjenta z rakiem żołądka to:

117 / 140

117. Szczególną postacią zakrzepowego zapalenia żył powierzchownych jest postać tzw. wędrującego zapalenia. Jest/są to:

118 / 140

118. Zgodnie z ogólnymi zasadami przeprowadzania i organizacji szczepień, odstęp między dwiema różnymi szczepionkami zawierającymi żywe drobnoustroje powinien być nie krótszy niż:

119 / 140

119. Preferowanym miejscem świadczenia specjalistycznej opieki paliatywnej jest:

120 / 140

120. Podstawowym lekiem pierwszego stopnia drabiny analgetycznej jest:

121 / 140

121. Czy przynależność pielęgniarki/położnej do samorządu zawodowego jest obowiązkowa

122 / 140

122. Pielęgniarka, położna uzyskująca tytuł specjalisty w danej dziedzinie ma obowiązek:

123 / 140

123. Pielęgniarka/położna może prowadzić badania naukowe i:

124 / 140

124. Normy etyki zawodowej zawarte w Kodeksie etyki zawodowej pielęgniarki i położnej Rzeczypospolitej Polskiej mają za zadanie:

125 / 140

125. Pacjent pozywa pielęgniarkę/położną i domaga się odszkodowania za szkodę wyrządzoną w wyniku błędu medycznego. Ewentualna odpowiedzialność pielęgniarki/położnej będzie miała charakter odpowiedzialności:

126 / 140

126. Jednym z uprawnień pacjenta jest prawo do żądania, aby udzielająca mu świadczeń zdrowotnych pielęgniarka:

127 / 140

127. Poprawna definicja empatii, to:

128 / 140

128. Parafrazowanie to:

129 / 140

129. Czynniki utrudniające powstanie relacji terapeutycznej występujące po stronie pacjenta, to wszystkie niżej wymienione z WYJĄTKIEM:

130 / 140

130. Do najważniejszych modyfikowalnych czynników ryzyka chorób przewlekłych w Polsce należą:

131 / 140

131. Do negatywnych mierników zdrowia zaliczamy:

132 / 140

132. „5 momentów higieny rąk WHO” zawiera wskazania do wykonania higieny rąk, ułożone w kolejności:

133 / 140

133. Dostosowanie rytmów biologicznych człowieka do rozkładu jego czasu pracy, tak aby jak najmniej zaburzać fizjologię, to:

134 / 140

134. Do narzędzi niematerialnych stosowanych w motywowaniu pracownika zalicza się m.in.:

135 / 140

135. Sfera informacyjna w zarządzaniu jakością, czyli zakres wiedzy jaki powinien posiadać pacjent, w tym między innymi profilaktyka, jakie leki należy przyjmować, jak często, jak stosować, jak postępować po badaniu, czy zabiegu, zawiera bariery, do których zalicza się:

136 / 140

136. Proces, w którym dobre lub złe wrażenie dotyczące jednego przymiotu rzutuje na całość oceny, to:

137 / 140

137. Fundamentalne założenie w zarządzaniu ludźmi stanowi, że najważniejszym zasobem organizacji, jest/są:

138 / 140

138. Według Evidence-Based Medicine decyzji klinicznych NIE powinno podejmować się na podstawie:

139 / 140

139. Praktyka pielęgniarska/położnicza oparta na dowodach naukowych NIE obejmuje:

140 / 140

140. Do kolejnych etapów postępowania podczas realizacji pielęgniarskiego projektu badawczego NIE należy:

Your score is

The average score is 0%

0%