/140

PIELĘGNIARSTWO NEONATOLOGICZNE

PIELĘGNIARSTWO NEONATOLOGICZNE - JESIEŃ 2022

1 / 140

1. Uwzględniając aspekt kulturowy i religijny w opiece nad noworodkiem pielęgniarka/położna powinny mieć świadomość jakie potrzeby w tym zakresie ma matka/rodzice. Religią, w której rytualnie zawiązuje się delikatną białą bawełnianą nitkę na nadgarstku, wokół szyi lub wokół pięty dziecka, w szóstym dniu po narodzinach jest:

2 / 140

2. Obrzezanie noworodków płci męskiej jest usankcjonowane przez prawo religijne i charakterystyczne:

3 / 140

3. Przyczynami hipotrofii noworodka mogą być:

4 / 140

4. W zależności od drogi nabycia przez noworodka zakażenia dzieli się na wewnątrzmaciczne, okołoporodowe i nabyte. Zakażenie nabyte, to:

5 / 140

5. Od kilkunastu lat funkcjonuje w Polsce trójstopniowa organizacja opieki w perinatologii. Oddział pierwszego poziomu:

6 / 140

6. Nerw trójdzielny u noworodka można sprawdzić poprzez ocenę:

7 / 140

7. Utlenienie kwasów tłuszczowych ma istotne znaczenie w wytwarzaniu energii przez organizm w okresie postu. Proszę podać po ilu godzinach od poprzedniego karmienia rozpoczyna sie okres postu u noworodka:

8 / 140

8. Profilaktyka zwichnięcia stawów biodrowych noworodka polega na:

9 / 140

9. W którym tygodniu ciąży następuje ustalenie gonadalnej tożsamości płciowej płodu:

10 / 140

10. Akceleracja, to proces międzypokoleniowych zmian polegający na:

11 / 140

11. Ocenę stanu noworodka po porodzie fizjologicznym według schematu V. Apgar należy przeprowadzić co najmniej:

12 / 140

12. Stany zachowania noworodka można sprawdzić skalą:

13 / 140

13. Odruch ssania pobudzają:

14 / 140

14. Natychmiastowe osuszenie skóry niedojrzałego noworodka po urodzeniu minimalizuje utratę jego ciepła w wyniku mechanizmu:

15 / 140

15. Na podstawie wywiadu ogólnego oceniając stan zdrowia kobiety ciężarnej należny zapytać o przebyte choroby przed zapłodnieniem:

16 / 140

16. Ocena dojrzałości noworodka w zmodyfikowanej skali Ballard obejmuje ocenę następujących cech morfologicznych:

17 / 140

17. W ocenie rozwoju fizycznego, masa ciała dziecka poniżej 10 centyla dla wieku i płci oznacza dziecko:

18 / 140

18. Bardzo małe ciemiączko u noworodków jest charakterystyczne dla:

19 / 140

19. Która z cech fizjologicznych i anatomicznych układu oddechowego noworodka jest prawdziwa

20 / 140

20. Przeciwskazaniem do karmienia piersią, jest:

21 / 140

21. Wskaż odpowiedź prawdziwą dotyczącą tlenoterapii noworodków:

22 / 140

22. W celu drenażu segmentów górnych płatów dolnych płuc, noworodka należy ułożyć w pozycji:

23 / 140

23. Stolce przejściowe u noworodka, to stolce:

24 / 140

24. U kobiet ciężarnych zwiększa się ryzyko epizodów zakrzepowo–zatorowych, ze względu na:

25 / 140

25. Bardzo duże wydzielanie hCG w odstępie 3 dni wskazuje na:

26 / 140

26. Za opóźnione oddzielenie się kikuta pępowiny u noworodka, uważa się:

27 / 140

27. W sytuacji konfliktu serologicznego płodowo - matczynego stwierdza się immunizację matki przeciwko antygenom krwinkowym płodu, powodującą uszkodzenie płodu pod postacią choroby hemolitycznej. Przenikanie przeciwciał od matki do płodu jest:

28 / 140

28. Żółtaczka fizjologiczna występuje u około:

29 / 140

29. Do powikłań związanych z założeniem cewnika do żyły pępowinowej należą:

30 / 140

30. Zdolność wydzielania łez przez dziecko pojawia sie około:

31 / 140

31. Mleko przedporodowe pojawia się w:

32 / 140

32. Różowo-czerwona plama u noworodka, spowodowana miejscowym rozszerzeniem naczyń, zlokalizowana na brzegach górnych powiek, na czole powyżej nasady nosa, na górnej wardze, na granicy głowy i karku, tuż powyżej linii owłosienia, to:

33 / 140

33. Przeciwwskazaniem do stosowania fizjoterapii oddechowej u noworodka jest:

34 / 140

34. Stężenie tłuszczów w mleku kobiecym zależy od:

35 / 140

35. Podczas galaktogenezy następuje:

36 / 140

36. Pielęgnacja przewodów nosowych u noworodka polega na przemywaniu:

37 / 140

37. Siara najczęściej pojawia się w piersiach około:

38 / 140

38. Cechą charakterystyczną drugiego stopnia pieluszkowego zapalenia skóry (PZS) jest:

39 / 140

39. Zaburzenia oddychania występujące zwłaszcza u wcześniaków są wynikiem następujących cech fizjologicznych układu oddechowego:

40 / 140

40. Hipoglikemia we wczesnym okresie po urodzeniu może powodować:

41 / 140

41. Do działań pielęgniarskich wspierających w warunkach szpitalnych kontakty rodziców z dzieckiem urodzonym przedwcześnie należą:

42 / 140

42. W celu toalety drzewa oskrzelowego i rurki intubacyjnej wcześniaka odłącza się od respiratora i z zachowaniem zasad aseptyki wprowadza się cewnik do rurki intubacyjnej bez zatykania otworu bocznego łącznika. Następnie zatykając palcem otwór łącznika odsysa się wydzielinę w trakcie wyciągania cewnika. Odsysanie wykonuje się poprzez powolne wycofywanie. Po wycofaniu cewnika podaje się wcześniakowi:

43 / 140

43. Wśród medycznych przyczyn, zwiększających ryzyko przedwczesnego porodu znajdują się:

44 / 140

44. Pierwszym składnikiem włączanym do żywienia pozajelitowego u noworodków urodzonych przedwcześnie jest/są:

45 / 140

45. Do grupy wyłącznie matczynych przyczyn wcześniactwa należą:

46 / 140

46. Położna/pielęgniarka sprawująca opiekę nad wcześniakiem może udzielić rodzicom wsparcia poprzez:

47 / 140

47. Współczynnik wczesnej umieralności noworodkowej obejmuje zgony noworodków:

48 / 140

48. Proszę wskazać prawidłową odpowiedź. Surfaktant:

49 / 140

49. Opóźnione wchłanianie płynu płucnego występujące często u wcześniaków powoduje obniżenie podatności płuc, co klinicznie wyraża się:

50 / 140

50. Do wystąpienia RDS (respiratory distress syndrome) u noworodka predysponuje:

51 / 140

51. Do czynników ryzyka zakażeń wewnątrzmacicznych należą:

52 / 140

52. Choroba hemolityczna objawia się u:

53 / 140

53. Najbardziej czułym markerem biochemicznym IUGR, jest:

54 / 140

54. Charakterystycznym objawem poporodowego uszkodzenia splotu ramiennego typu Klumpkego jest:

55 / 140

55. Głębokość założenia zgłębnika żołądkowego u noworodka określamy odmierzając odległość:

56 / 140

56. Do zasad opieki nad noworodkiem matki uzależnionej od narkotyków NIE zalicza się:

57 / 140

57. Noworodek powinien oddać smółkę:

58 / 140

58. Na podstawie obserwacji noworodka stwierdzono: rytmiczne, szybkie, o równej amplitudzie, symetryczne ruchy kończyn, którym nie towarzyszyły zaburzenia wegetatywne. Opisane objawy świadczą o:

59 / 140

59. Wskaż chorobę, w grupie jednostek chorobowych u noworodka określanych mianem TORCH, której czynnikiem etiologicznym NIE jest wirus:

60 / 140

60. Do wad wrodzonych u dziecka, które mogą być związane ze spożywaniem alkoholu przez matkę podczas ciąży należą wszystkie poniższe Z WYJĄTKIEM:

61 / 140

61. Najczulszym wskaźnikiem wewnątrzmacicznego zahamowania wzrostu płodu lub noworodka jest wymiar:

62 / 140

62. Nieprawdą jest, że w przypadku zakażenia wirusem zapalenia wątroby typu C transmisja wertykalna w okresie ciąży:

63 / 140

63. Do czynników ryzyka wystąpienia drożnego przewodu tętniczego (PDA) NIE zalicza się:

64 / 140

64. Do objawów płodowych w hipotyreozie NIE należy:

65 / 140

65. Podczas diagnostycznej punkcji lędźwiowej wykonywanej u noworodka, igła punkcyjna powinna być wprowadzana do:

66 / 140

66. Najczęstszą przyczyną żółtaczki patologicznej u noworodka donoszonego lub wcześniaka po pierwszym tygodniu życia jest:

67 / 140

67. Krwiak podtorebkowy wątroby manifestuje się:

68 / 140

68. Stwierdzone w okresie płodowym objawy: nadmierna ruchliwość płodu, tachykardia, w badaniu USG obecność wola, mogą sugerować:

69 / 140

69. Metodę wspomagania własnego oddechu dziecka przez zapewnienie ciągłego dodatniego ciśnienia w drogach oddechowych oznacza się skrótem:

70 / 140

70. Choroba Sprengla polega, na:

71 / 140

71. Pielęgniarka, położna, która karmi noworodka przez zgłębnik powinna pamiętać o jego wymianie. Zaleca się, aby zgłębnik silikonowy założony przez nos wymieniać co:

72 / 140

72. Na ramionach i grzbiecie 2-dniowego noworodka zaobserwowano rozległą martwicę tkanki podskórnej. Zmiana ta:

73 / 140

73. Które z poniższych twierdzeń dotyczących rozpoznania żółtaczki patologicznej jest fałszywe

74 / 140

74. Do objawów klinicznych zespołu zaburzeń oddychania u noworodka urodzonego przedwcześnie NIE należy:

75 / 140

75. Dostateczną ilość surfaktantu stwierdza się w płucach noworodka, po:

76 / 140

76. Ciało płodu wrażliwe jest na dotyk, poza czubkiem i tyłem głowy od:

77 / 140

77. Szerokie ciemiączko przednie występuje u noworodków:

78 / 140

78. Przyczyny pozapłucne zaburzeń oddechowych w okresie noworodkowym, to:

79 / 140

79. Produkcja menachinonów (witamina K) u dzieci karmionych naturalnie jest:

80 / 140

80. Policytemia to:

81 / 140

81. Choroba, która rozpoczyna się w okresie płodowym zaburzeniami kostnienia śródchrzęstnego w przynasadach kości, charakteryzująca się skróceniem kończyn przy prawidłowej długości tułowia oraz dużą, okrągłą głową z wypukłym czołem, to:

82 / 140

82. W zapobieganiu krwawień śródczaszkowych:

83 / 140

83. Wskazaniem do żywienia troficznego jest:

84 / 140

84. Do najczęstszych wad rozwojowych przewodu pokarmowego u noworodków matek z cukrzycą NIE należy:

85 / 140

85. Zespół MAS u noworodka, to zespół:

86 / 140

86. Ocena napięcia mięśniowego u noworodka jest wykładnikiem dojrzałości Ośrodkowego Układu Nerwowego (OUN). Nieprawdą jest że:

87 / 140

87. Ruchomość żuchwy podczas ssania pozwala na ocenę nerwu czaszkowego:

88 / 140

88. W ciągu 24 godzin nieleczonej ciężkiej hiperbilirubinemii może rozwinąć się faza III encefalopatii bilirubinowej, którą charakteryzuje:

89 / 140

89. Pneumatoza ściany jelit jest charakterystycznym symptomem:

90 / 140

90. Infant Flow jest urządzeniem służącym do:

91 / 140

91. U chorych noworodków i wcześniaków rutynowym badaniem na oddziale w celu potwierdzenia martwiczego zapalenia jelit jest:

92 / 140

92. Fizjologiczny ubytek masy ciała wcześniaka urodzonego w 30 tygodniu ciąży obejmuje zakres:

93 / 140

93. Najwyższą punktację spośród objawów zespołu odstawienia u noworodka należy przyznać, gdy występują:

94 / 140

94. Pomiar ciśnienia tętniczego krwi u noworodka metodą inwazyjną polega na założeniu kaniuli do:

95 / 140

95. Wśród objawów klinicznych zaburzeń oddychania pochodzenia krążeniowo-płucnego u noworodka, wymienia się:

96 / 140

96. Saturacja to wyrażony w procentach stosunek:

97 / 140

97. Objawy wstrząsu kardiogennego u noworodka to:

98 / 140

98. Wśród przyczyn zaburzonego przepływu krwi w jelitach, predysponującego do NEC-u NIE wymienia się:

99 / 140

99. Nieprawdą jest, że:

100 / 140

100. Do wczesnych objawów mózgowego porażenia dziecięcego należy/ą:

101 / 140

101. Krwawienie stanowi najczęstszą przyczynę wstrząsu:

102 / 140

102. Wchłanianie przezskórne leku u noworodka jest największe w:

103 / 140

103. Wśród najpoważniejszych niepożądanych objawów leczenia prostaglandynami wad serca obserwuje się:

104 / 140

104. Przeciwwskazaniem do minimalnego żywienia enteralnego NIE jest:

105 / 140

105. Najważniejszą zasadą organizacji opieki nad wcześniakiem w OION jest:

106 / 140

106. Do bezwzględnych przeciwwskazań żywienia drogą przewodu pokarmowego NIE należą:

107 / 140

107. Do czynników ryzyka martwiczego zapalenia jelit NIE należy:

108 / 140

108. Zmniejszeniu wartości ph moczu noworodka (odczyn kwaśny) NIE towarzyszy:

109 / 140

109. Bezdech jest to:

110 / 140

110. W rehabilitacji noworodka sadzanie wykorzystuje się do:

111 / 140

111. U noworodka przedwcześnie urodzonego, niedobór surfaktantu prowadzi do nasilającej się niedodmy, co powoduje:

112 / 140

112. Atrezję zastawki trójdzielnej NIE charakteryzuje:

113 / 140

113. Minimalne żywienie troficzne wprowadzane u wcześniaków to żywienie:

114 / 140

114. Dysplazja oskrzelowo - płucna występuje u noworodków urodzonych:

115 / 140

115. Rekomendowane postępowanie przeciwbólowe w nakłuciu żyły, to:

116 / 140

116. Środkiem farmakologicznym niesteroidowym, przeciwzapalnym, stosowanym u noworodków w celu zmniejszenia stresu i bólu jest:

117 / 140

117. Lekiem podstawowym stosowanym podczas resuscytacji noworodka jest:

118 / 140

118. Przeciętne zapotrzebowanie na energię (uwzględniające podaż białka) chorego noworodka urodzonego w 40 tygodniu ciąży, wynosi:

119 / 140

119. Wśród pozapłucnych przyczyn zaburzeń oddychania u noworodka wymienia się:

120 / 140

120. Niewidoczna utrata płynów u noworodka przez skórę wynosi:

121 / 140

121. Metody epidemiologiczne stosuje się do:

122 / 140

122. Międzynarodowym dokumentem uchwalonym w celu przeciwdziałania handlu narządami, jest:

123 / 140

123. Pielęgniarka ma prawo odmówić wykonania zlecenia lekarskiego,tylko wtedy, gdy jest to niezgodne z jej:

124 / 140

124. Humanizm Samarytanina zaliczamy do humanizmupersonalistycznego:

125 / 140

125. Co to jest ''przewinienie zawodowe''

126 / 140

126. Uczestniczenie pielęgniarki, położnej w zabiegach ieksperymentach biomedycznych:

127 / 140

127. Grupa osób wspólnie realizująca proces leczenia stanowi zespół terapeutyczny, którego cechami jest wspólnota celu działania i odpowiedzialności za jego realizację oraz:

128 / 140

128. Jednym z etapów choroby szpitalnej dziecka chorego jest faza rozpaczy, która trwa:

129 / 140

129. Zjawisko ''podwójnego wiązania'' w komunikacji to:

130 / 140

130. Bezrobocie jest poważnym problemem publicznym, jego wpływ na zdrowie może powodować:

131 / 140

131. Badania epidemiologiczne opisowe służą do:

132 / 140

132. Ruch naturalny ludności obejmuje informacje na temat:

133 / 140

133. Opracowanie polityki jakości, mapy procesów i ich opis to działania podejmowane w ramach wdrożenia systemu zapewnienia jakości na etapie:

134 / 140

134. Sfera informacyjna w zarządzaniu jakością, czyli zakres wiedzy jak i powinien posiadać pacjent, w tym między innymi profilaktyka, jakie leki należy przyjmować, jak często, jak stosować, jak postępować po badaniu, czy zabiegu, zawiera bariery, do których zalicza się:

135 / 140

135. Zidentyfikuj pracowników z teorii McGregora:

136 / 140

136. Do typowych planów awaryjnych chroniących przed utratą kontraktu z płatnikiem instytucjonalnym NIE należą:

137 / 140

137. Benchmarking jest to metoda użyteczna w doskonaleniu jakości i polega na:

138 / 140

138. Skala Sacketta jest skalą oceniającą:

139 / 140

139. Do obszaru osobistego praktyki opartej na dowodzie ( EBP -Evidence-Based Practice), należy m.in. krytyczne myślenie(critical thinking) charakteryzujące się:

140 / 140

140. Wskaż NIEPRAWDZIWE twierdzenie dotyczące artykułu przeglądowego:

Your score is

The average score is 0%

0%