/140

PIELĘGNIARSTWO RATUNKOWE

PIELĘGNIARSTWO RATUNKOWE - JESIEŃ 2021

1 / 140

1. Międzynarodowa pomoc w katastrofach prowadzona jest przez jednostki zrzeszone w ramach:

2 / 140

2. Pierwsza Ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym powstała w Polsce w roku:

3 / 140

3. Oznaczenie poszkodowanego za pomocą systemu segregacjimedycznej (Triage) kolorem żółtym wskazuje na:

4 / 140

4. Działania jednostek służb ratowniczych na miejscu katastrofy odbywają się na poziomie:

5 / 140

5. Medyczne czynności ratunkowe udzielane są przez:

6 / 140

6. Zajęcia edukacyjne w zakresie udzielania pierwszej pomocy mogą być realizowane przez:

7 / 140

7. Pierwszym ogniwem „łańcucha przeżycia” są działania podejmowane przez:

8 / 140

8. Dokumentacja medyczna w postaci karty medycznych czynności ratunkowych powinna być sporządzona w:

9 / 140

9. Lokalizacje i szczegółową organizację centrów powiadamiania ratunkowego określa:

10 / 140

10. Jednostkami systemu ratownictwa medycznego są:

11 / 140

11. Ewakuacja z miejsca zdarzenia do szpitala w drugiej kolejności dotyczy poszkodowanych oznaczonych kodem segregacji:

12 / 140

12. Do czynników ryzyka związanych z założeniem wkłucia centralnego, dotyczących pacjenta należą wszystkie, z WYJĄTKIEM:

13 / 140

13. Załamek P w prawidłowym zapisie elektrokardiografii określa:

14 / 140

14. Terminem PEEP określa się:

15 / 140

15. Ciśnienie zaklinowania w tętnicy płucnej:

16 / 140

16. O hipernatremii mówimy, gdy poziom sodu w surowicy wzrasta powyżej:

17 / 140

17. Wykonując test Allena u pacjenta, uciskamy tętnicę:

18 / 140

18. Pacjent z mnogimi obrażeniami ciała, którego częstość oddechów jest niższa niż 10 lub wyższa niż 29 w sytuacji, kiedy dokonujemy segregacji jest pacjentem:

19 / 140

19. Który z wymienionych poniżej środków farmakologicznych NIE ma znaczącego wpływu na wzrost poziomu potasu:

20 / 140

20. Kąt, pod jakim należy nakłuwać tętnicę wynosi:

21 / 140

21. Pierwszy ton serca ( S1) wytwarza:

22 / 140

22. Przy zaburzeniach przewodzenia bodźców w uchu lewym, w próbie Webera:

23 / 140

23. W wypadkach masowych i katastrofach ze względu na czas, jaki upłynął od ich wystąpienia i rodzaju podjętych czynności ratowniczych, wyróżnia się 4 fazy. W momencie przybycia na miejsce zdarzenia służb ratowniczych rozpoczyna się:

24 / 140

24. Jeżeli pacjent nie potrafi rozpoznać przedmiotu, pomimo że ma zachowane czucie dotyku, mówi się o:

25 / 140

25. Nagłe zdarzenie wymagające użycia sił i środków w liczbie przekraczającej możliwości lokalnych służb ratowniczych, gdzie konieczna jest pomoc poza lokalnych służb ratowniczych określane jest jako:

26 / 140

26. Test MMSE wykorzystuje się do oceny:

27 / 140

27. Podczas segregacji medycznej poszkodowani są oznaczani kodami barwnymi w zależności od stopnia zagrożenia życia i pilności ewakuacji. Celem segregacji jest:

28 / 140

28. Oddech Biota występuje przy:

29 / 140

29. W świeżym zawale ściany dolnej występują charakterystyczne uniesienia ST w odprowadzeniach:

30 / 140

30. Ułożenie sposobem Fritscha stosuje się:

31 / 140

31. Ryzyko rozdęcia żołądka w RKO zwiększają:

32 / 140

32. Rękoczyny, które poprawiają drożność dróg oddechowych zablokowanych przez język lub inne struktury górnych dróg oddechowych to:

33 / 140

33. Zjawisko konwekcji jest podstawą oczyszczania krwi chorego z ostrą oligurią, które wykorzystywane jest w następującym zabiegu:

34 / 140

34. Zjawisko auto-PEEP może wiązać się z koniecznością zastosowania wyższych niż zazwyczaj energii defibrylacji i być szczególnie wysokie u:

35 / 140

35. Jeśli u pacjenta z zawałem ściany dolnej mięśnia sercowego wystąpi hipotonia po podaniu NTG, należy brać pod uwagę:

36 / 140

36. Konikopunkcja jest zabiegiem ratunkowym polegającym na:

37 / 140

37. Udrażniając drogi oddechowe możemy użyć m.in. rurki lub maski. Zakładamy ją na ślepo, jest skonstruowana tak, żeby założyć ją do przełyku, ma dwa porty, które są połączone odpowiednio dwoma mankietami: przełykowym i gardłowym, jest przyrządem jednorazowym, występuje w dwóch rozmiarach, jej wadą jest to, że jest wykonana z twardego tworzywa. Powyższy opis wskazuje na:

38 / 140

38. Minimalny przepływ tlenu przy zastosowaniu maski twarzowej musi wynosić:

39 / 140

39. Kardiowersja elektryczna bezpiecznie i szybko przywraca rytm zatokowy w przypadku wystąpienia:

40 / 140

40. W przypadku drenażu jamy opłucnej ratującego życie, bez możliwości kontroli obrazowej wybiera się miejsce położone w obrębie trójkąta bezpieczeństwa, który NIE wyznacza:

41 / 140

41. Przy pierwszej defibrylacji początkowa wartość energii dwufazowej nie powinna być niższa niż:

42 / 140

42. Rurki Wendla:

43 / 140

43. Wskazaniem do leczenia tlenem nie jest:

44 / 140

44. Technika zakładania I-gel jest bardzo prosta, a uzyskana szczelność na poziomie krtani pozwala uzyskać ciśnienia:

45 / 140

45. Wskazaniem do intubacji pacjenta za pomocą bronchofiberoskopu przez usta nie jest:

46 / 140

46. Do monitorowania pacjentów wykorzystasz skale sedacji:

47 / 140

47. Wskaż zdanie niepoprawne. Spodnie antywstrząsowe (MAST - medicalanti-shocktrousers):

48 / 140

48. Dostęp do żyły „centralnej” można uzyskać przez wprowadzenie:

49 / 140

49. W przypadku chorych niestabilnych hemodynamicznie w celu ich odwodnienia, korzystniejsze jest zastosowanie:

50 / 140

50. Pacjenci, którzy nie są głęboko nieprzytomni, lepiej tolerują rurki nosowo-gardłowe aniżeli ustno- gardłowe. Rurki nosowo-gardłowe występują w rozmiarach podawanych w milimetrach wymiaru wewnętrznego a ich długość zwiększa się wraz ze średnicą. Dla dorosłych odpowiednie są rozmiary:

51 / 140

51. W przypadku migotania komór u osoby dorosłej:

52 / 140

52. Po założeniu dostępu doszpikowego u dzieci przytomnych, zgłaszających ból w czasie przepłukiwania igły, przed podłączeniem płynów i leków, celem złagodzenia bólu można podać:

53 / 140

53. Wkłucie doszpikowe może wykonać:

54 / 140

54. Do objawów odmy prężnej zaliczysz:

55 / 140

55. Odbarczanie odmy prężnej po stronie prawej, z dostępu bocznego powinno odbywać się poprzez:

56 / 140

56. Hiperkaliemia w zapisie EKG objawia się:

57 / 140

57. Istotą wstrząsu kardiogennego jest:

58 / 140

58. Nagłą śmierć sercową (SCD, ang. suddencardiacdeath) rozpoznajemy gdy zgon z przyczyn sercowych nastąpił nagle a objawy poprzedzające wystąpiły nie wcześniej niż przed:

59 / 140

59. Pacjent z chorobą niedokrwienną serca mający objawy dławicowe pojawiające się po wejściu na pierwsze piętro według Canadian CardiovascularSociety (CCS) znajduje się w:

60 / 140

60. Celem leczenia obrzęku płuc nie jest:

61 / 140

61. U pacjenta z migotaniem przedsionków, które nie daje objawów hemodynamicznych najpoważniejszym powikłaniem jest:

62 / 140

62. W leczeniu podstawowym w przypadku wstrząsu anafilaktycznego adrenalinę zastosujesz w następujących dawkach:

63 / 140

63. Do objawów ostrego zapalenia wyrostka robaczkowego zalicza się:

64 / 140

64. Objaw Cullena i objaw Grey – Turnera mogą wystąpić w przypadku:

65 / 140

65. Do SOR zgłosił się pacjent, który skarży się na ból w nadbrzuszu o nagłym początku promieniujący do pleców oraz nudności i wymioty. W badaniu przedmiotowym stwierdzasz tkliwość jamy brzusznej oraz obronę mięśniową. Ból nieco zmniejsza się przy pochyleniu ciała do przodu. W wywiadzie pacjent podaje częste nadużywanie alkoholu od kilkunastu lat. U tego chorego podejrzewasz:

66 / 140

66. W przerwaniu stanu drgawkowego lekami pierwszego rzutu są:

67 / 140

67. Najczęstszą przyczyną wystąpienia ostrej niewydolności nerek NIE jest:

68 / 140

68. Do objawów typowego zapalenia płuc NIE zalicza się:

69 / 140

69. Stanem padaczkowym nazywamy:

70 / 140

70. Do głównych leków stosowanych w celu objawowego leczenia pokrzywki zaliczamy:

71 / 140

71. Na miejscu zdarzenia należy ocenić poziom świadomości pacjenta według skali Glasgow. Ile punktów w skali Glasgow przyznasz choremu, który: otwiera oczy tylko w odpowiedzi na twój głos, wykazuje reakcje obronną na ból, używa kończyny by oprzeć się zadanemu bólowi, przy próbie porozumienia się z chorym pacjent jest splątany, mówi nieskładnie:

72 / 140

72. Epinefryna posiada następujące działanie:

73 / 140

73. W przypadku zatrucia salicylanami NIE występuje:

74 / 140

74. Swoistą odtrutką na acetaminofen jest:

75 / 140

75. Podczas odbarczania odmy prężnej należy wkłuć igłę bezpośrednio:

76 / 140

76. Do umieszczenia w komorze hiperbarycznej kwalifikują się pacjenci zatruci tlenkiem węgla, z wartością hemoglobiny tlenkowęglowej powyżej:

77 / 140

77. Dla której z wymienionych poniżej toksyn odtrutką jest deferoksamina:

78 / 140

78. Postępowanie z ofiarą podtopienia na miejscu zdarzenia: [wskaż odpowiedź fałszywą]:

79 / 140

79. Wskaż zdanie fałszywe. Cewnikowanie z dostępu nadłonowego:

80 / 140

80. Które z poniższych twierdzeń dotyczących połknięcia substancji żrących jest prawdziwe:

81 / 140

81. Objawy świadczące o wystąpieniu wstrząsu rdzeniowego to:

82 / 140

82. Które z poniższych twierdzeń odnoszących się do zwichnięć panewkowo- ramiennych jest prawdziwe:

83 / 140

83. Które z poniższych twierdzeń odnoszących się do skręcenia jest prawdziwe:

84 / 140

84. U pacjentów z poważnymi oparzeniami płomieniem lub prądem o wysokim napięciu, zabarwienie moczu wskazujące na hemoglobinurię lub mioglobinurię jest:

85 / 140

85. Który z niżej wymienionych środków stosowanych do indukcji anestezji charakteryzuje się najdłuższym czasem działania:

86 / 140

86. Które z następujących działań należy wykonać u pacjenta zakwalifikowanego do kategorii „ładuj i jedź” („load and go”) przed przeniesieniem do karetki?

87 / 140

87. Nieprzytomny pacjent po ciężkim urazie głowy:

88 / 140

88. Wskaż zdanie niepoprawne. Chwyt ratunkowy Rauteka:

89 / 140

89. Do czynności drugiej fazy akcji ratunkowej w zdarzeniach masowych należy:

90 / 140

90. Które z poniższych twierdzeń odnoszących się do przygotowania SOR do przyjęcia poszkodowanych z wypadku masowego czy katastrofy nie jest prawdziwe:

91 / 140

91. Do oceny ciężkości urazu używa się skali:

92 / 140

92. Do obrażeń powybuchowych pierwszego stopnia zalicza się:

93 / 140

93. Na każdego poszkodowanego osoba wykonująca triage NIE powinna poświęcić więcej czasu niż:

94 / 140

94. Kobieta w ciąży po urazie z objawami hipowolemii wymaga:

95 / 140

95. Trzeci okres porodu to:

96 / 140

96. Kobietę ciężarną w stanie przedrzucawkowym układamy:

97 / 140

97. Skala Cormacka - Lehane'a wykorzystywana jest do:

98 / 140

98. Materiał zatorowy dotyczący zatorowości płucnej w przypadku kobiety w ciąży najczęściej stanowi:

99 / 140

99. Podczas porodu fizjologicznego można zastosować znieczulenie zewnątrzoponowe jeśli spełnione są określone warunki:

100 / 140

100. Zespół żyły głównej dolnej występujący u kobiety ciężarnej:

101 / 140

101. Nitrogliceryna jest lekiem rozszerzającym mięśnie gładkie naczyń, działa:

102 / 140

102. Średnicę wewnętrzną rurki intubacyjnej, Internal Diameters ID, dla noworodka określa się na podstawie wzoru:

103 / 140

103. Krup to choroba najczęściej występująca u dzieci w wieku od szóstego miesiąca do trzeciego roku życia. Główne objawy to: gorączka, szczękający kaszel, chrypka, świst wdechowy, przyśpieszony rytm oddechowy, sinica. Pomoc dziecku z lekką formą zapalenia krtani i tchawicy polega na wdrożeniu działań lekarskich i pielęgniarskich. Do działań pielęgniarskich należy, z WYJĄTKIEM:

104 / 140

104. Uciskanie klatki piersiowej w resuscytacji noworodka rozpoczynamy, gdy czynność serca wynosi:

105 / 140

105. „Żelazna zasada” odnosząca się do norm wielkości rurek intubacyjnych w ratownictwie mówi, że:

106 / 140

106. Epinefrynę zastosujesz, z WYJĄTKIEM:

107 / 140

107. System Jump START wykorzystuje do oceny stanu świadomości dziecka skalę:

108 / 140

108. Świst krtaniowy, charczenie, złe napowietrzenie płuc, dobra ruchomość klatki piersiowej, sinica to objawy:

109 / 140

109. Zaburzenia rozwoju, złe tempo wzrostu, brak higieny ciała, niedbałe ubranie, brak opieki to objawy wskazujące na:

110 / 140

110. Jedną z dróg podawania adrenaliny podczas resuscytacji noworodka jest droga dotchawicza przez rurkę intubacyjną, zalecana dawka leku powinna być:

111 / 140

111. Największa jednorazowa dawka Atropiny podawana dzieciom < 8 lat dożylnie lub doszpikowo to:

112 / 140

112. Woda o temperaturze 70°C działająca na skórę niemowlęcia przez 1 sekundę powoduje:

113 / 140

113. Mamy do czynienia z katastrofą autobusu przewożącego dzieci do szkoły. W autobusie było 24 osoby w wieku od 9- 14 lat. Na miejscu zdarzenia dokonujesz segregacji według schematu Jump START. Zaznacz prawidłowa odpowiedź:

114 / 140

114. Kliniczne objawy wstrząsu septycznego to:

115 / 140

115. Prowadząc czynności resuscytacyjne u dzieci nie wolno ich przerywać do czasu, Z WYJĄTKIEM:

116 / 140

116. Jeżeli dożylny lub doszpikowy dostęp nie jest możliwy w czynnościach reanimacyjnych prowadzonych u dzieci podajemy leki:

117 / 140

117. Rozległość uszkodzenia powierzchni ciała dziecka w wyniku oparzenia można określić przez zastosowanie:

118 / 140

118. Drgawki są istotnym problemem klinicznym u noworodków. Napady charakteryzujące się pojedynczymi skurczami zgięciowymi ramion i ( lub) szyi, przypominające odruch MORO to:

119 / 140

119. Tlen jest lekiem niezbędnym w czynnościach resuscytacyjnych. W początkowym etapie resuscytacji u dzieci należy stosować:

120 / 140

120. Które z poniżej wymienionych objawów powinny zwrócić natychmiastową uwagę pielęgniarki podczas obserwacji i monitorowania czynności życiowych u noworodka:

121 / 140

121. Zasady odpowiedzialności zawodowej pielęgniarek i położnych określa:

122 / 140

122. Pacjent pozywa pielęgniarkę/położną i domaga się odszkodowania za szkodę wyrządzoną w wyniku błędu medycznego. Ewentualna odpowiedzialność pielęgniarki/położnej będzie miała charakter odpowiedzialności:

123 / 140

123. Od 1 stycznia 2016 roku, samodzielnie ordynować leki zawierające określone substancje czynne, mogą pielęgniarki i położne, które ukończyły:

124 / 140

124. W przypadku odmowy wyrażenia zgody przez pacjenta na udzielenie świadczenia przez pielęgniarkę/położną:

125 / 140

125. Pielęgniarka, położna NIE udzieliła pomocy osobie, która nagle zasłabła na ulicy, lecz szybko oddaliła się z miejsca zdarzenia. Zachowanie takie naraża ją na poniesienie odpowiedzialności:

126 / 140

126. Ustawa o samorządzie zawodowym pielęgniarek i położnych z dnia 1 lipca 2011 r. reguluje:

127 / 140

127. Cisza w procesie terapii jest zjawiskiem:

128 / 140

128. Odzwierciedlenie to:

129 / 140

129. Błąd naukowej obiektywności, to błąd postawy polegający na:

130 / 140

130. Do najważniejszych modyfikowalnych czynników ryzyka chorób przewlekłych w Polsce, spośród niżej wymienionych, należą:

131 / 140

131. W zakładach udzielających świadczeń zdrowotnych do podejmowania działań zapobiegających szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych są obowiązani:

132 / 140

132. W przypadku hospitalizacji pacjenta z zakażeniem spowodowanym Clostridium difficile, w procedurach dotyczących higieny rąk preferowane jest:

133 / 140

133. Zidentyfikuj pracowników z teorii Y McGregora:

134 / 140

134. Podstawowe wskaźniki modelu PATH obejmują m. in. wskaźniki efektywności (skuteczności i wydajności), do których zalicza się:

135 / 140

135. Kierowanie przez delegowanie uprawnień przynosi konkretne korzyści, do których zaliczamy:

136 / 140

136. Prawidłowo prowadzona rekrutacja i selekcja stanowią jedno z najważniejszych zadań w obszarze pracowników firmy usługowej. Dział kadr poszukuje kandydatów, korzystając często z usług specjalistycznych agencji wyszukujących odpowiedniej osoby, zamieszczając ogłoszenie w prasie, czy prowadząc rekrutację wśród studentów. Proces selekcji kandydatów obejmuje:

137 / 140

137. Sfera informacyjna w zarządzaniu jakością, czyli zakres wiedzy jaki powinien posiadać pacjent, w tym między innymi profilaktyka, jakie leki należy przyjmować, jak często, jak stosować, jak postępować po badaniu, czy zabiegu, zawiera bariery, do których zalicza się:

138 / 140

138. Współczynnik oddziaływania Impact Factor (IF) dotyczy oceny:

139 / 140

139. Jaka instytucja ustala ranking publikacji naukowych w Polsce

140 / 140

140. Który typ badań klinicznych charakteryzuje się najniższą wiarygodnością

Your score is

The average score is 0%

0%