/140

PIELĘGNIARSTWO ANESTEZJOLOGICZNE I INTENSYWNEJ OPIEKI

PIELĘGNIARSTWO ANESTEZJOLOGICZNE I INTENSYWNEJ OPIEKI - WIOSNA 2019

1 / 140

1. U dziecka z astmą, w celu zmniejszenia reaktywności dróg oddechowych, do znieczulenia stosuje się:

2 / 140

2. Kapnogram określa:

3 / 140

3. Przeciwwskazaniem do kaniulacji tętnicy promieniowej jest:

4 / 140

4. Zaburzenia EKG istotne dla postępowania anestezjologicznego to:

5 / 140

5. Nadmierne przygięcie głowy u pacjenta poddawanego zabiegowi neurochirurgicznemu w pozycji siedzącej, może być przyczyną:

6 / 140

6. Kwasica oddechowa ostra i nieskompensowana charakteryzuje się następującymi wartościami równowagi kwasowo-zasadowej:

7 / 140

7. Zasadowica oddechowa ostra, nieskompensowana charakteryzuje się następującymi wartościami równowagi kwasowo-zasadowej:

8 / 140

8. Przeciwskazaniem do zastosowania thiopentalu jest:

9 / 140

9. Prosta łyżka do laryngoskopu to łyżka:

10 / 140

10. Spośród wymienionych niedepolaryzujących środków zwiotczających NAJKRÓTSZE działanie wykazuje:

11 / 140

11. Przechodzenie gazów oddechowych z pęcherzyków płucnych do krwi i z powrotem to?

12 / 140

12. Minimalne stężenie pęcherzykowe (MAC minimal alveolar concentration) to:

13 / 140

13. Podstawowym sposobem na przerwanie ostrego napadu porfirii jest podanie:

14 / 140

14. Skala Mallampatiego określa:

15 / 140

15. Do przyczyn pooperacyjnych incydentów neurologicznych u pacjentów poddawanych zabiegom kardiochirurgicznym należy:

16 / 140

16. Podczas zabiegu transplantacji płuc pacjent znajduje się w pozycji:

17 / 140

17. Najczęściej stosowanym lekiem w indukcji znieczulenia do zabiegu transplantacji serca jest:

18 / 140

18. Przed indukcją znieczulenia ogólnego, kobietę ciężarną należy ułożyć:

19 / 140

19. Ile wynosi maksymalna dobowa dawka ketoprofenu dla osoby dorosłej?

20 / 140

20. Ośrodkowe ciśnienie żylne, odzwierciedlające stan napięcia ścian dużych naczyń krwionośnych, pomocne w ocenie wypełnienia łożyska naczyniowego, to ciśnienie panujące w żyłach głównych. W warunkach prawidłowych wynosi 2-10 mm Hg i równe jest ciśnieniu w:

21 / 140

21. Dystrybucja anestetyku podczas prowadzonego znieczulenia jest różna dla różnych tkanek i uzależniona od następujących czynników:

22 / 140

22. Dawki przeciwbólowe opioidów w bezpośrednim okresie poznieczuleniowym mogą prowadzić do wystąpienia powikłań:

23 / 140

23. Rozcieńczenie adrenaliny 1:200 000 oznacza, że w 1 ml jest:

24 / 140

24. Kardioplegia polega na zatrzymaniu pracy serca:

25 / 140

25. Jaki poziom znieczulenia zewnątrzoponowego jest wymagany dla wyłączenia bólu okołoporodowego?

26 / 140

26. Podczas stosowania znieczulenia z niskimi przepływami i mieszaniny powietrza z tlenem, stężenie tlenu w świeżym gazie powinno wynosić w przypadku low-flow co najmniej:

27 / 140

27. Wytworzenie odmy otrzewnowej przy zastosowaniu CO2, resorpcja CO2 i zmiana pozycji pacjenta podczas zabiegu mają wpływ na:

28 / 140

28. Ciągły pomiar ciśnienia śródczaszkowego - ICP wykonujemy za pomocą czujnika:

29 / 140

29. Na blok operacyjny przewieziony 60-letni pacjent we wstrząsie hipowolemicznym z urazem jamy brzusznej. Chory spożywał posiłek 2 godziny temu. Musi mieć wykonaną laparoskopię zwiadowczą w trybie natychmiastowym. Ucisk na chrząstkę pierścieniowatą określa się manewrem:

30 / 140

30. Do szpitala przywieziono pacjenta ze złamaniem kończyny górnej, które musi być zaopatrzone w trybie natychmiastowym. Podczas wywiadu okazało się, że pacjent przed godziną zjadł dość obfite śniadanie. Każdy rodzaj znieczulenia jest w tej sytuacji niebezpieczny, ale jedna z metod szczególnie, jest to:

31 / 140

31. Który rodzaj wentylacji mechanicznej jest całkowicie niezależny od aktywności oddechowej pacjenta:

32 / 140

32. Pacjent do operacji resekcji żołądka wykonanej w znieczuleniu ogólnym dotchawiczym. Po podaniu odpowiedniej dawki sukcynylocholiny nie nastąpiło zwiotczenie mięśni żuchwy. Nasuwa to podejrzenie:

33 / 140

33. W jakim czasie od podania heparyny drobnocząsteczkowej (dawka profilaktyczna) wykonuje się blokadę centralną:

34 / 140

34. Kompensacyjną reakcją organizmu na ostrą hipoksję NIE jest:

35 / 140

35. Nadciśnienie płucne rozpoznaje się, gdy skurczowe ciśnienie w tętnicy płucnej wynosi:

36 / 140

36. Powikłaniem leczenia dopaminą NIE jest:

37 / 140

37. Chory do operacji w obrębie krocza, którego należy ułożyć w pozycji litotomijnej. Pielęgniarka dba o bezpieczne ułożenie chorego.Pozycja litotomijna jest to ułożenie:

38 / 140

38. Wystąpienie odruchu oczno-sercowego objawia się:

39 / 140

39. Układając kończyny górne chorego leżącego na plecach, należy pamiętać żeby:

40 / 140

40. 70-letnia pacjentka do planowanej operacji jaskry w znieczuleniu ogólnym. Wywiad pacjentki obciążony jest nadciśnieniem tętniczym i cukrzycą. Który z anestetyków dożylnych jest przeciwwskazany do indukcji znieczulenia u tej pacjentki?

41 / 140

41. Objawy kliniczne tamponady osierdzia to:

42 / 140

42. Czynnik zwiększający minimalne stężenie pęcherzykowe (MAC) anestetyku wziewnego to:

43 / 140

43. Pacjent wymaga ułożenia do zabiegu operacyjnego na boku. Konsekwencją zastosowania tej pozycji może być:

44 / 140

44. Przyczyną pozapłucną ostrej niewydolności oddechowej może być:

45 / 140

45. Istotne dla postępowania anestezjologicznego zaburzenia EKG to:

46 / 140

46. Test Patila dotyczy odległości pomiędzy punktami:

47 / 140

47. Pacjent, u którego w laryngoskopii bezpośredniej, widoczna jest tylko nagłośnia, otrzymał III° według:

48 / 140

48. Podstawowe zapotrzebowanie na płyny u osób w wieku podeszłym to:

49 / 140

49. Pielęgniarka może okresowo pozostać bez anestezjologa w trakcie znieczulenia, gdy anestezjolog został wezwany do:

50 / 140

50. Przygotowując dziecko do znieczulenia w chirurgii ambulatoryjnej, w przypadku konieczności podania premedykacji, lekiem z wyboru jest:

51 / 140

51. Surfaktant, będący mieszaniną białek, fosfolipidów i węglowodanów:

52 / 140

52. Objawami zbyt płytkiego znieczulenia u dzieci są:

53 / 140

53. Przy operacji zeza najczęstszymi zagrożeniami są:

54 / 140

54. Autoregulacja przepływu mózgowego u noworodka zależy głównie od:

55 / 140

55. Hipotermia podczas znieczulenia noworodka powoduje:

56 / 140

56. Jaki sposób wprowadzenia do znieczulenia najlepiej zastosować u małego, niewspółpracującego dziecka, z utrudnionym dostępem do żyły:

57 / 140

57. Podstawowe zapotrzebowanie na płyny u noworodka w czasie zabiegu wynosi:

58 / 140

58. Wentylacja pęcherzykowa u noworodków w stosunku do osoby dorosłej jest:

59 / 140

59. W prewencji wykrzepiania krwi w układzie dializacyjnym NIE stosuje się:

60 / 140

60. Wskazaniem do zastosowania technik dializacyjnych u dzieci NIE jest:

61 / 140

61. Płyn substytucyjny bezwapniowy w zabiegach hemofiltracji stosuje się gdy w prewencji wykrzepiania krwi w układzie dializacyjnym wykorzystuje się:

62 / 140

62. Do przeciwwskazań względnych do leczenia ECMO NIE należy:

63 / 140

63. Klinicznym wskazaniem do dializy w ostrej niewydolności nerek t o między innymi oporne na leczenie przewodnienie zagrażające wystąpieniem obrzęku płuc lub obrzęku mózgu. Do biochemicznych wskazań należy:

64 / 140

64. Do najważniejszych, powikłań związanych z zabiegiem hemodializy należą:

65 / 140

65. Czynnikiem przyczyniającym się do rozwoju ostrej niewydolności nerek, u krytycznie chorych pacjentów, w intensywnej terapii jest:

66 / 140

66. Wskaż twierdzenie NIEPRAWDZIWE dotyczące zespołu ciasnoty wewnątrzbrzusznej:

67 / 140

67. Śródoperacyjny ucisk na zatokę tętnicy szyjnej może powodować:

68 / 140

68. Wiotka klatka piersiowa jako następstwo uszkodzenia struktury kostnej powoduje oddech:

69 / 140

69. Podstawowym zabiegiem w tamponadzie serca jest:

70 / 140

70. Żywienie przez zgłębnik pacjentów u których nie ma przeciwskazań do żywienia enteralnego powinno być rozpoczęte po przyjęciu na oddział intensywnej terapii w ciągu:

71 / 140

71. Które z poniższych płynów NIE są zalecane we wstępnej płynoterapii u chorych z ciężką sepsą?

72 / 140

72. Przeciek płucny powstaje wówczas, gdy przepływająca przez płuca krew nie uczestniczy w wymianie gazowej. W warunkach fizjologicznych u zdrowego dorosłego człowieka przeciek płucny:

73 / 140

73. W przypadku potencjalnych dawców serca stosuje się wentylację zastępczą, której celem jest utrzymanie pO2 w granicach 100-150 mmHg i wysycenie krwi tlenem nie niższe niż 95%. Ze względu na zmniejszenie się tempa przemian metabolicznych, w wyniku śmierci mózgu, zaleca się:

74 / 140

74. Do metod leczenia nerkozastępczego NIE zalicza się:

75 / 140

75. W alkoholizmie lub zespole Wernickiego-Korsakowa lekiem z wyboru jest:

76 / 140

76. Niekorzystne działanie Amiodaronu podawanego w krótkiej infuzji to:

77 / 140

77. Do objawów stłuczenia płuc NIE należy:

78 / 140

78. Ciśnienie w mankiecie uszczelniającym rurkę intubacyjną utrzymujemy na poziomie:

79 / 140

79. O złym rokowaniu we wstrząsie septycznym NIE świadczy:

80 / 140

80. W zwalczaniu bólu pooperacyjnego stosuje się koanalgetyki z WYJĄTKIEM:

81 / 140

81. Zimne powłoki skórne, skurcz obwodowych naczyń krwionośnych, spadek pojemności minutowej serca to niektóre typowe objawy różnych postaci wstrząsu z WYJĄTKIEM:

82 / 140

82. Czynnościowa pojemność zalegająca (FRC) jest to:

83 / 140

83. Wskazaniem do wentylacji mechanicznej w ostrej niewydolności oddechowej (ONO) jest:

84 / 140

84. W związku z odnerwieniem przeszczepionego płuca, w opiece nad pacjentem należy zwrócić szczególną uwagę na:

85 / 140

85. Wykonanie próby kalorycznej, będącej jednym z obowiązkowych badań odruchów pniowych u potencjalnych dawców narządów, polega na:

86 / 140

86. Zespół zaburzeń oddechowych u dorosłych to:

87 / 140

87. Ciśnienie średnie (MAP-mean arterial pressure) oblicza się według następującego wzoru:

88 / 140

88. Zapobieganie powikłaniom ze strony układu oddechowego u chorego zaintubowanego lub z tracheostomią polega na:

89 / 140

89. Zespół niewydolności wielonarządowej w obrażeniach ocenimy za pomocą skali:

90 / 140

90. Skalą oceniającą stopień głębokości sedacji NIE jest skala:

91 / 140

91. Ampułka zawiera 10 ml leku o stężeniu 10%. Oznacza to, że leku w ampułce jest:

92 / 140

92. Priorytetem opieki nad pacjentem z urazem czaszkowo-mózgowym jest:

93 / 140

93. Chory lat 62 został przyjęty do oddziału OIT po urazie czaszkowo-mózgowym. W chwili przyjęcia chory przytomny, w kontakcie. Zaraz po przyjęciu należy ułożyć chorego w pozycji:

94 / 140

94. Skuteczność uciskania klatki piersiowej NIE zależy od:

95 / 140

95. Podstawowym warunkiem powodzenia transportu noworodka na oddział, jest:

96 / 140

96. Najczęstszą przyczyną zatrzymania krążenia u dzieci są:

97 / 140

97. Której tętnicy, ze względu na niezbyt dokładny pomiar, nie powinno się kaniulować u dziecka w celu pomiaru ciśnienia krwi metodą inwazyjną:

98 / 140

98. Resuscytacja płynowa u dziecka we wstrząsie wynosi:

99 / 140

99. Najczęstszymi przyczynami zaburzeń oddychania u dzieci są:

100 / 140

100. Obecność smółki w drzewie oskrzelowym noworodka może wywołać:

101 / 140

101. Zespół aspiracji smółki oraz nadciśnienie płucne dotyczą głównie:

102 / 140

102. Do postępowania specyficznego dla intensywnej terapii dziecięcej należy terapia pacjentów, którzy ulegli zatruciu różnymi substancjami chemicznymi będących przyczyną ciężkich stanów zagrożenia życia. Jakie preparaty antagonistyczne mogą być zastosowane przy przyjęciu do Oddziału Intensywnej Terapii, pacjenta z zatruciem związkami fosforoorganicznymi

103 / 140

103. Wskazaniem do przyjęcia do oddziału intensywnej terapii dziecięcej dziecka z ciężkim urazem czaszkowo – mózgowym NIE będzie:

104 / 140

104. Stosując opioidy w blokadach centralnych, obowiązkowy jest odpowiedni nadzór nad chorym, obejmujący:

105 / 140

105. W bezpośrednim okresie pooperacyjnym u chorego po rozległym zabiegu operacyjnym, wychłodzonego, z hipowolemią zalecaną drogę podaży leków przeciwbólowych jest:

106 / 140

106. Drabina analgetyczna w leczeniu bólu przewlekłego obejmuje:

107 / 140

107. Podczas stosowania leków opioidowych w bezpośrednim okresie pooperacyjnym wystąpiły następujące objawy: nadmierna senność, zaburzenia oddychania mogące wynikać z depresji ośrodka oddechowego, charakterystyczne zaczerwienienia skóry okolic głowy i szyi mogące świadczyć o nadmiernym uwalnianiu histaminy. Oznacza to:

108 / 140

108. W analgezji pooperacyjnej u 9 latka z miernym urazem tkanek przy natężenie bólu ocenionym na 4 - 6 pkt. (wg NRS), kiedy czas trwania dolegliwości bólowych jest krótszy niż 3 dni - NIE należy w:

109 / 140

109. U chorego dorosłego z bólem pooperacyjnym o nasileniu według skali VAS 0-3 zaleca się podaż:

110 / 140

110. U chorego po operacji przepukliny pępkowej przebywającego na sali pooperacyjnej, u którego ciśnienie tętnicze krwi wynosiło 100/60 mmHg zastosowano analgezję miejscową (ostrzyknięto linię cięcia lidokainą) oraz podano metamizol w bolusie. Przyczyną spadku ciśnienia w tej sytuacji mogło być:

111 / 140

111. Opioidowe leki przeciwbólowe to:

112 / 140

112. W celu indukowania efektu „analgezji z wyprzedzeniem” polecane jest:

113 / 140

113. Farmakoterapia przeciwbólowa (analgezja z wyprzedzeniem) przed zabiegiem operacyjnym połączonym z niewielkim urazem tkanek u dzieci powyżej 15 roku życia, obejmuje:

114 / 140

114. Do czynników określających impedancję klatki piersiowej zalicza się:

115 / 140

115. Podstawowe zabiegi resuscytacyjne u dzieci należy rozpocząć od:

116 / 140

116. Powikłania, które mogą wystąpić w trakcie wykonywania drenażu opłucnej:

117 / 140

117. Przerwanie resuscytacji może nastąpić, gdy:

118 / 140

118. Ocena czy dziecko oddycha powinna być oparta na:

119 / 140

119. 1 2 – letnie dziecko zakrztusiło się cukierkiem. Jest przytomne, nie może mówić, ma trudności w oddychaniu. U dziecka należy wykonać:

120 / 140

120. Konikopunkcja jako metoda udrażniania dróg oddechowych może być wykonana:

121 / 140

121. Rzecznikiem odpowiedzialności zawodowej pielęgniarek i położnych może zostać:

122 / 140

122. Pielęgniarka, położna NIE udzieliła pomocy osobie, która nagle zasłabła na ulicy, lecz szybko oddaliła się z miejsca zdarzenia. Zachowanie takie naraża ją na poniesienie odpowiedzialności:

123 / 140

123. Czy przynależność pielęgniarki/położnej do samorządu zawodowego jest obowiązkowa?

124 / 140

124. Co to jest "przewinienie zawodowe"?

125 / 140

125. Pielęgniarka ma prawo odmówić wykonania zlecenia lekarskiego, tylko wtedy, gdy jest to niezgodne z jej:

126 / 140

126. Prawo dostępu do dokumentacji medycznej posiada:

127 / 140

127. Niespójność komunikacyjna, jeden z głównych czynników zakłócających proces komunikowania, to:

128 / 140

128. Parafrazowanie to:

129 / 140

129. Relacja interpersonalna, to:

130 / 140

130. „5 momentów higieny rąk WHO” zawiera wskazania do wykonania higieny rąk, ułożone w kolejności:

131 / 140

131. Na zdrowie ludzi w starszym wieku mają wpływ:

132 / 140

132. Najczęstsze zakażenia wywoływane przez Staphylococcus epidermidis, to:

133 / 140

133. W rozważaniach teoretycznych nad problematyką jakości w opiece zdrowotnej Avedis Donabedian określił trzy wymiary jakości: struktura, proces, efekt (wynik). Do procesu zaliczamy:

134 / 140

134. Motywowanie polega na zespole oddziaływań, zmierzających do:

135 / 140

135. Podstawowe wskaźniki modelu PATH obejmują m. in. wskaźniki efektywności (skuteczności i wydajności), do których zalicza się:

136 / 140

136. Do narzędzi stosowanych w procesie doskonalenia jakości zaliczamy m.in. Diagram Ishikawa – diagram przyczynowo-skutkowy. Wykres ten wskazuje na główne przyczyny problemu:

137 / 140

137. Sfera informacyjna w zarządzaniu jakością, czyli zakres wiedzy jaki powinnien posiadać pacjent, w tym między innymi profilaktyka, jakie leki należy przyjmować, jak często, jak stosować, jak postępować po badaniu, czy zabiegu, zawiera bariery, do których zalicza się:

138 / 140

138. Opieka pielęgniarska oparta na faktach - EBNP (Evidence-Based Nursing Practice) dotyczy:

139 / 140

139. PubMed/Medline, Cochrane Nursing Care, Cochrane Summaries, są to nazwy:

140 / 140

140. Skrót schematu pytania klinicznie istotnego brzmi PICO, w którym pierwsza litera P oznacza:

Your score is

The average score is 74%

0%