/140

JESIEŃ 2022

PIELĘGNIARSTWO CHIRURGICZNE - JESIEŃ 2022

1 / 140

1. Znieczulenie ogólne wywołuje u chorego:

2 / 140

2. Pacjent zaliczony do III grupy ryzyka wg American Society of Anesthesiologists (ASA) to pacjent:

3 / 140

3. Przeszczep autogenny, to przeszczep wykonywany:

4 / 140

4. Sytuację, w której pacjent przyjmuje więcej niż kilka leków jednocześnie określamy:

5 / 140

5. Przeszczepy ksenogeniczne pochodzą od:

6 / 140

6. Wskazaniem do podania osocza świeżo mrożonego, NIE jest:

7 / 140

7. Rana operacyjna niezakażona, goi się:

8 / 140

8. Całkowita objętość krwi stanowi 6,0-6,6% beztłuszczowej masy ciała, śmiertelna może być utrata:

9 / 140

9. W odniesieniu do leczenia przeciwbólowego po zabiegu operacyjnym osób starszych, prawdziwe jest stwierdzenie:

10 / 140

10. Do typowych objawów odrzucenia przeszczepionej nerki należą:

11 / 140

11. Leczenie żywieniowe jest przeciwwskazane między innymi w przypadku:

12 / 140

12. Który z wymienionych pierwiastków bierze udział w syntezie kolagenu oraz dostarcza tlen do rany, a jego niedobór może upośledzać jej gojenie?

13 / 140

13. Niebezpieczeństwo występowania zakrzepicy żył głębokich oraz zatorów płuc u pacjentów w podeszłym wieku po operacji zmniejsza:

14 / 140

14. Bezwzględne przeciwwskazania do pobrania narządów, to:

15 / 140

15. Dodatni objaw Jaworskiego jest charakterystyczny dla:

16 / 140

16. Rudolf Virchow określił trzy podstawowe przyczyny powstawania zakrzepicy żylnej. Która z wymienionych przyczyn nie należy do tej triady?

17 / 140

17. Przewlekła niewydolność tętnicza charakteryzuje się następującymi objawami, Z WYJĄTKIEM:

18 / 140

18. Bardzo ważne w badaniu podmiotowym pacjenta są pytania ukierunkowane na uzależnienia min. od alkoholu. Najpowszechniej stosowany jest kwestionariusz CAGE, nie zawiera on pytań w odniesieniu do:

19 / 140

19. Zmianę oddechu w warunkach fizjologicznych powodują:

20 / 140

20. Zgodnie z klasyfikacją rany operacyjnej wg stopnia zanieczyszczenia rany czyste skażone:

21 / 140

21. U chorych odżywianych dojelitowo z obniżoną odpornością, stosuje się diety wzbogacone w:

22 / 140

22. Na podstawie klasyfikacji kolorowej, jaki kolor przyzna pielęgniarka ranie z martwicą rozpływową z wysiękiem?

23 / 140

23. Na decyzje dotyczące wyboru zaopatrzenia stomijnego wpływają:

24 / 140

24. Rany o dużym ryzyku zakażenia, to rany:

25 / 140

25. Podstawą przygotowania chorego do samodzielnego i aktywnego życia jest edukacja a jej obszary działań w chirurgii, to między innymi:

26 / 140

26. Pacjenta z nowotworem żołądka do wykonania gastroskopii układamy na:

27 / 140

27. Do skal punktowych oceny ryzyka rozwoju odleżyn NIE należy:

28 / 140

28. ''Plastron'' to:

29 / 140

29. Najczęstsze przyczyny ostrego zapalenia trzustki, to:

30 / 140

30. Podejrzenie raka piersi mogą nasuwać zmiany skórne, takie jak:

31 / 140

31. Do podstawowych objawów klinicznych niedoczynności tarczycy należą:

32 / 140

32. Czynny hormonalnie guz chromochłonny stanowi ciągłe zagrożenie dla życia chorego, ponieważ w każdej chwili, pod wpływem nawet najmniejszego stresu, może dojść do wzrostu ciśnienia tętniczego krwi, na skutek nagłego wyrzutu:

33 / 140

33. Triada objawów charakterystyczna dla przełomu tarczycowego, to:

34 / 140

34. Ostre owrzodzenie górnego odcinka przewodu pokarmowego u pacjentów po urazach mózgu i chorobach połączonych z wysokim ciśnieniem śródczaszkowym nazywamy wrzodem:

35 / 140

35. Po chirurgicznym usunięciu guza nadnerczy u pacjenta może wystąpić przełom nadnerczowy, który jest spowodowany:

36 / 140

36. Pacjent, u którego rozpoznano achalazję wpustu (kurcz wpustu) powinien stosować się do podanych niżej zaleceń, z WYJĄTKIEM:

37 / 140

37. Eutyreoza jest to stan, w którym we krwi występuje:

38 / 140

38. Podstawowym kryterium edukacyjnym, przy wypisie pacjenta z wyłonioną stomią jelitową do domu, jest:

39 / 140

39. Celowe podanie chemioterapeutyków przed zabiegiem operacyjnym nazywa się chemioterapią:

40 / 140

40. Założenie cewnika do pęcherza moczowego przed operacją jest zalecane w przypadku:

41 / 140

41. Jaka pozycja unieruchomienia pacjenta najbardziej naraża go na powstanie odleżyn

42 / 140

42. Wyczuwalne palpacyjne trzeszczenie tkanek jest późnym objawem:

43 / 140

43. Który z wymienionych markerów nowotworowych jest przydatny w ocenie leczenia raka piersi i pomaga we wczesnym wykryciu wznowy?

44 / 140

44. Objawami wskazującymi na możliwość wystąpienia krwotoku w 1 godzinie po zabiegu operacyjnym usunięcia pęcherzyka żółciowego są:

45 / 140

45. Przy obrażeniach czaszkowo- mózgowych płynotok nosowy charakterystyczny jest dla złamania dołu:

46 / 140

46. O wzmożonym ciśnieniu śródczaszkowym u chorego po urazie mózgowo-czaszkowym, mogą świadczyć objawy:

47 / 140

47. Odtworzenie prawidłowego ustawienia odłamów (w znieczuleniu ogólnym lub miejscowym) sposobem zamkniętym, otwartym lub przez wyciąg szkieletowy nazywa się:

48 / 140

48. Prowadzenie gimnastyki oddechowej zalecane jest dla pacjentów:

49 / 140

49. Skręcenie to uraz dotyczący uszkodzenia:

50 / 140

50. U chorego po urazie głowy występują charakterystyczne krwiaki okularowe. W związku z powyższym uraz dotyczył:

51 / 140

51. Pierwszoplanowym postępowaniem bez względu na postać wstrząsu jest:

52 / 140

52. Uszkodzenie rdzenia kręgowego pomiędzy C5 a Th 1 prowadzi do:

53 / 140

53. W jakim czasie dochodzi do największego obrzęku pourazowego spowodowanego uciskiem gipsu ?

54 / 140

54. Zależnie od czasu trwania utraty przytomności rozróżnia się III stopnie ciężkości wstrząśnienia mózgu. Średnie wstrząśnienie mózgu II stopnia występuje gdy:

55 / 140

55. Do powikłań będących następstwem długotrwałego braku aktywności ruchowej, NIE należą:

56 / 140

56. Po jakim okresie czasu można mówić o braku zrostu kości jako powikłaniu?

57 / 140

57. Do działań pielęgniarki w zapobieganiu zmianom patologicznym w układzie moczowym u chorych unieruchomionych z powodu leczenia urazów narządu ruchu, NIE należy:

58 / 140

58. W edukacji chorego po implantacji endoprotezy stawu biodrowego należy zwrócić uwagę na zapobieganie zwichnięciu endoprotezy podczas wykonywania codziennych czynności. W tej kwestii chory powinien:

59 / 140

59. Leczenie, które polega na stosowaniu leków przeciwbólowych, przeciwkaszlowych oraz prowadzeniu gimnastyki oddechowej, stosuje się w przypadku:

60 / 140

60. U pacjenta po urazie czaszkowo-mózgowym pielęgniarka zaobserwowała zwolnienie oddechu, co może być pierwszym sygnałem:

61 / 140

61. Która interwencja pielęgniarska zapobiega przykurczom u pacjentów z niedowładem

62 / 140

62. Objawy towarzyszące nowotworom OUN możemy podzielić na objawy ogólne i ogniskowe. Który z wymienionych objawów jest typowym objawem ogniskowym?

63 / 140

63. Pacjentom po operacji tętniaków w okresie pooperacyjnym przez kilkadziesiąt godzin do kilku dni podaje się w ciągłym wlewie pompą infuzyjną nimodypinę. Przy podawaniu nimodypiny pielęgniarka powinna zawsze pamiętać o:

64 / 140

64. W ramach intensywnego nadzoru neurochirurgicznego pielęgniarka obserwuje i ocenia między innymi źrenice pacjenta. Nierówność źrenic nazywa się:

65 / 140

65. Po zabiegu operacyjnym na kręgosłupie szyjnym pacjenta NIE układa się:

66 / 140

66. Pielęgniarka opiekująca się pacjentem po operacji guza mózgu systematycznie kontroluje i dokumentuje w karcie obserwacji:

67 / 140

67. Utratę zdolności do wykonywania wyuczonych ruchów pomimo prawidłowego rozumienia zadania i prawidłowej siły mięśniowej nazywa się:

68 / 140

68. Owrzodzenia powstałe na stronie podeszwowej, w miejscach o zwiększonym nacisku i ciśnieniu wewnętrznym stopy, np. okolice uwypuklonych głów kości śródstopia, palce, pięta a rana ma regularny kształt i wyraźnie wcięte brzegi występują w:

69 / 140

69. U pacjenta z ostrym zespołem wieńcowym podczas koronorografii może dojść do powikłania związanego z podaniem kontrastu, którym jest:

70 / 140

70. W przypadku zapalenia żył powierzchownych metodą leczenia miejscowego jest stosowanie na zmieniony odcinek żyły:

71 / 140

71. W odniesieniu do stosowania opatrunków nowej generacji, pielęgniarka powinna znać właściwości opatrunków oraz zasady doboru opatrunku w zależności od cech rany/owrzodzenia, ponieważ:

72 / 140

72. Terapia uciskowa z zastosowaniem gotowych wyrobów kompresyjnych w przypadku II stopnia ucisku zalecana jest w przypadku:

73 / 140

73. Pacjent z niedokrwieniem kończyn ma zlecone badanie ABI czyli wskaźnik kostka-ramie, które polega na:

74 / 140

74. W opiece nad chorym z niedokrwieniem kończyn przeciwwskazane jest:

75 / 140

75. Pacjentowi z żylakami kończyn dolnych w celu zapobiegania zakrzepowemu zapaleniu żył zaleca się między innymi:

76 / 140

76. Powiększający się tętniak aorty brzusznej NIE objawia się:

77 / 140

77. Wskazaniami do balonowej kontrapulsacji wewnątrzaortalnej, jako metody krótkotrwałego wspomagania mechanicznego pracy serca, są między innymi:

78 / 140

78. Do prawidłowych praktyk pielęgnowania stóp u chorych z ryzykiem zespołu stopy cukrzycowej, NIE należy:

79 / 140

79. Cewnikowanie prawostronne serca wykonuje się w celu pomiaru ciśnienia zaklinowania w kapilarach płucnych, którego norma wynosi:

80 / 140

80. Do odległych powikłań po arteriografii należy/należą:

81 / 140

81. Sternotomia jest to:

82 / 140

82. Niedostateczna edukacja lub jej brak w odniesieniu do chorych stosujących doustne środki przeciwkrzepliwe może prowadzić do niewłaściwego ich stosowania, co powoduje:

83 / 140

83. Podstawowym badaniem obrazowym w przewlekłej niewydolności żylnej jest:

84 / 140

84. Artropatia Charcota jest przyczyną znacznych deformacji stopy. W ostrej fazie charakteryzuje się triadą objawów, którymi są między innymi:

85 / 140

85. Obserwowane u chorego po angiografii objawy, takie jak: zaczerwienienie skóry, świąd, pokrzywka, nudności, wymioty, tachykardia, wskazują na:

86 / 140

86. Badanie tętna w sytuacji niedokrwienia kończyn dolnych powinno być oceniane i rozpoczynać się:

87 / 140

87. Pacjent po zabiegu kardiochirurgicznym powinien stosować pas stabilizujący mostek w celu zabezpieczenia przed rozejściem się szwów przez okres około:

88 / 140

88. Obserwując pacjenta po zabiegu PCNL (przezskórna nefrolitotrypsja), należy zwrócić uwagę na nasilenie krwawienia, z:

89 / 140

89. Na izbę przyjęć trafił pacjent z objawami silnego, tępego bólu w okolicy lędźwiowej, promieniującego do podbrzusza i wewnętrznej strony uda. Chory był niespokojny, zwymiotował i uskarżał się na wcześniejsze problemy z oddawaniem moczu. Objawy takie mogą wskazywać na:

90 / 140

90. Płukanie pęcherza moczowego to zabieg terapeutyczny, polegający na wprowadzeniu i wyprowadzeniu płynu z pęcherza moczowego przez założony cewnik. Celem tego zabiegu jest:

91 / 140

91. Za czynniki wewnętrzne predysponujące do występowania kamicy układu moczowego, uznaje się:

92 / 140

92. Metoda ESWL stosowana w celu usuwania złogów, polega na:

93 / 140

93. Pielęgnacja cewników pozostawionych w drogach moczowych powinna mieć na uwadze ocenę m. in. zapobieganie zakażeniu. Pielęgniarka w profilaktyce zakażeń układu moczowego, powinna zwrócić szczególną uwagę na:

94 / 140

94. Hiperoksaluria to nadmierne wydalanie:

95 / 140

95. Pielęgniarka w opiece pooperacyjnej nad pacjentem po elektroresekcji guza prostaty, oprócz standardowej obserwacji niepokojących objawów ze strony układu moczowego, powinna zwrócić szczególną uwagę na czynność serca, ze względu na możliwość wystąpienia:

96 / 140

96. Przed wykonaniem urografii konieczne jest oznaczenie w surowicy krwi stężenia:

97 / 140

97. Częste oddawanie moczu bez trudności, to:

98 / 140

98. Pielęgniarka u pacjenta z cewnikiem ma pobrać mocz na posiew. Prawidłowym jej działaniem będzie:

99 / 140

99. U dziecka, w dniu planowanego zabiegu operacyjnego zaobserwowano katar, kaszel i wzrost temperatury ciała. Oznacza to, że:

100 / 140

100. Celem premedykacji przedoperacyjnej jest m.in. zmniejszenie niepokoju i lęku, zmniejszenie wydzielania w drogach oddechowych, zahamowanie nudności i wymiotów pooperacyjnych. W związku z powyższym, premedykację u dzieci stosuje się:

101 / 140

101. Który z wymienionych czynników w najwyższym stopniu zmniejsza zapotrzebowanie na leki przeciwbólowe u dziecka po operacji ?

102 / 140

102. W jakim czasie po zabiegu w „chirurgii jednego dnia”, jeżeli nie występują nudności i wymioty dziecku można podać do picia płyny?

103 / 140

103. Metodą najbardziej skuteczną w diagnostyce i ocenie skuteczności leczenia dysplazji stawu biodrowego jest badanie:

104 / 140

104. W ocenie stanu świadomości u dzieci po urazach czaszkowo-mózgowych za pomocą skali GCS/CCS, maksymalna liczba punktów wynosi 15. Zmniejszenie liczby punktów świadczy o:

105 / 140

105. Objaw wyważania Barlowa oznacza:

106 / 140

106. W celu ograniczenia ryzyka odcewnikowych powikłań septycznych u dzieci żywionych drogą parenteralną, należy:

107 / 140

107. Objawy kliniczne, takie jak: ból brzucha o charakterze kolkowym, wymioty i śluzowo-krwisty stolec przypominający galaretkę porzeczkową, są charakterystyczne dla:

108 / 140

108. Rozpoznanie ostrego zapalenia wyrostka robaczkowego u dziecka jest wskazaniem do:

109 / 140

109. U dzieci, u których analgetyki i leki sedacyjne były podawane długotrwale może pojawić się tzw. zespół odstawienia, który charakteryzuje się następującymi objawami:

110 / 140

110. Prawidłowe ułożenie dziecka po zabiegu usunięcia migdałków podniebiennych, polega na:

111 / 140

111. Kwasica ketonowa u dzieci:

112 / 140

112. Dekontaminacja w przypadku oparzenia wapnem niegaszonym polega na:

113 / 140

113. Zespół ostrej niewydolności oddechowej (ARDS - Acute Respiratory DistressSyndrome) rozpoznaje się u chorych:

114 / 140

114. Rzadkoskurcz komorowy to spadek częstości rytmu komór poniżej:

115 / 140

115. Kapnometr to urządzenie służące do:

116 / 140

116. Objawy zespołu hiperwentylacji to:

117 / 140

117. Najczęstsze przyczyny śmierci pnia mózgu to:

118 / 140

118. Charakterystyczne objawy wstrząsu kardiogennego to:

119 / 140

119. W reanimacji dzieci ma znaczenie zastosowanie 100 % tlenu. Jest to:

120 / 140

120. W przypadku dostania się związku toksycznego do oka należy natychmiast:

121 / 140

121. Metody epidemiologiczne stosuje się do:

122 / 140

122. Międzynarodowym dokumentem uchwalonym w celu przeciwdziałania handlu narządami, jest:

123 / 140

123. Pielęgniarka ma prawo odmówić wykonania zlecenia lekarskiego, tylko wtedy, gdy jest to niezgodne z jej:

124 / 140

124. Humanizm Samarytanina zaliczamy do humanizmu personalistycznego:

125 / 140

125. Co to jest ''przewinienie zawodowe''

126 / 140

126. Uczestniczenie pielęgniarki, położnej w zabiegach i eksperymentach biomedycznych:

127 / 140

127. Grupa osób wspólnie realizująca proces leczenia stanowi zespół terapeutyczny, którego cechami jest wspólnota celu działania i odpowiedzialności za jego realizację oraz:

128 / 140

128. Jednym z etapów choroby szpitalnej dziecka chorego jest faza rozpaczy, która trwa:

129 / 140

129. Zjawisko ''podwójnego wiązania'' w komunikacji to:

130 / 140

130. Bezrobocie jest poważnym problemem publicznym, jego wpływ na zdrowie może powodować:

131 / 140

131. Badania epidemiologiczne opisowe służą do:

132 / 140

132. Ruch naturalny ludności obejmuje informacje na temat:

133 / 140

133. Opracowanie polityki jakości, mapy procesów i ich opis to działania podejmowane w ramach wdrożenia systemu zapewnienia jakości na etapie:

134 / 140

134. Sfera informacyjna w zarządzaniu jakością, czyli zakres wiedzy jak i powinien posiadać pacjent, w tym między innymi profilaktyka, jakie leki należy przyjmować, jak często, jak stosować, jak postępować po badaniu, czy zabiegu, zawiera BARIERY, do których zalicza się:

135 / 140

135. Zidentyfikuj pracowników z teorii Y Mc Gregora:

136 / 140

136. Do typowych planów awaryjnych chroniących przed utratą kontraktu z płatnikiem instytucjonalnym NIE należą:

137 / 140

137. Benchmarking jest to metoda użyteczna w doskonaleniu jakości i polega na:

138 / 140

138. Skala Sacketta jest skalą oceniającą:

139 / 140

139. Do obszaru osobistego praktyki opartej na dowodzie ( EBP -Evidence-Based Practice), należy m.in. krytyczne myślenie(critical thinking) charakteryzujące się:

140 / 140

140. Wskaż NIEPRAWDZIWE twierdzenie dotyczące artykułu przeglądowego:

Your score is

The average score is 0%

0%