/140

PIELĘGNIARSTWO CHIRURGICZNE

PIELĘGNIARSTWO CHIRURGICZNE - WIOSNA 2018

1 / 140

1. Niebezpieczeństwo występowania zakrzepicy żył głębokich oraz zatorów płuc u pacjentów w podeszłym wieku po operacji zmniejsza:

2 / 140

2. Podstawowym kryterium edukacyjnym, przy wypisie pacjenta z wyłonioną stomią jelitową do domu, jest:

3 / 140

3. Do metod fizykalnych leczenia bólu NIE należy:

4 / 140

4. Przeciwwskazaniem do zabiegu operacyjnego w trybie planowanym jest wystąpienie rano u chorego następujących dolegliwości:

5 / 140

5. W wywiadzie i podczas badania fizykalnego chorych, którzy doznali urazu brzucha, należy zwrócić uwagę na ból w lewym podżebrzu, promieniujący do lewego barku, tzw. objaw Kehra, który wskazuje na:

6 / 140

6. Bezmocz pozanerkowy (wydalniczy) związany jest z:

7 / 140

7. Jednym ze sposobów zapobiegania chorobom żył w porze nocnej jest unoszenie kończyn dolnych tak wysoko, aby znalazły się wyżej serca. Najkorzystniejsze dla pacjenta będzie:

8 / 140

8. Reguła dziewiątek stosowana jest w:

9 / 140

9. Celem premedykacji u dzieci, NIE jest:

10 / 140

10. Do powikłań będących następstwem długotrwałego braku aktywności ruchowej, NIE należą:

11 / 140

11. Chirurgiczne zamknięcie przepukliny oponowo-rdzeniowej powinno być wykonane w ciągu 48 godzin od urodzenia dziecka z uwagi na:

12 / 140

12. Czynnikami ryzyka powstania przewlekłej choroby żylnej NIE są:

13 / 140

13. Kapnometr to urządzenie służące do:

14 / 140

14. Klasyczna triada Charcota występująca rzadko w kamicy przewodowej dróg żółciowych charakteryzuje się następującymi objawami:

15 / 140

15. Skala punktowa odnosząca się do trzech objawów – stopnia orientacji w sytuacji i jakości odpowiedzi na pytanie, otwierania oczu pod wpływem bodźca słownego lub bólowego oraz rodzaju reakcji obronnej na bodziec bólowy, to skala:

16 / 140

16. Czasowe zatrzymanie czynności serca w rozkurczu za pomocą środków farmakologicznych najczęściej uzyskuje się podając do tętnic wieńcowych roztwór potasu schłodzony do temperatury:

17 / 140

17. U pacjentów po zabiegach neurochirurgicznych brak aktywności ruchowej spowodowany długotrwałym unieruchomieniem powoduje ryzyko wystąpienia powikłań, z WYJĄTKIEM:

18 / 140

18. Który z wymienionych pierwiastków bierze udział w syntezie kolagenu oraz dostarcza tlen do rany, a jego niedobór może upośledzać gojenie?

19 / 140

19. Objaw tzw. krwawego bezmoczu jest charakterystyczny dla urazu:

20 / 140

20. Termoablacja to metoda mająca na celu miejscowe niszczenie tkanek guza nowotworowego np. w przypadku raka wątroby za pomocą:

21 / 140

21. Podstawą przygotowania chorego do samodzielnego i aktywnego życia jest edukacja a jej obszary działań w chirurgii to:

22 / 140

22. Który z wymienionych markerów nowotworowych jest przydatny w ocenie leczenia raka piersi i pomaga we wczesnym wykryciu wznowy?

23 / 140

23. Która odma powoduje u pacjenta wygląd monstrualny?

24 / 140

24. Czas przeżycia chorego prawidłowo odżywionego, głodzonego po urazie wielonarządowym wynosi około:

25 / 140

25. W zespole Sudecka okres dystrofii cechuje przewlekły skurcz naczyń krwionośnych. Okres ten trwa od:

26 / 140

26. D o najczęstszych powikłań żywienia dojelitowego należy biegunka. Zadaniem pielęgniarki opiekującej się dzieckiem z założonym zgłębnikiem PEG jest zminimalizowanie ryzyka biegunki przez:

27 / 140

27. Sternotomia jest to:

28 / 140

28. Podstawowa przemiana materii (BMR) zmniejsza się u człowieka:

29 / 140

29. Opieka pielęgniarska nad chorym po amputacji kończyny dolnej z przyczyn naczyniowych, polega na:

30 / 140

30. Eutyreoza jest to stan, w którym we krwi występuje:

31 / 140

31. W żywieniu pozajelitowym drogą żył obwodowych mogą być podawane płyny:

32 / 140

32. Utratę zdolności do wykonywania wyuczonych ruchów pomimo prawidłowego rozumienia zadania i prawidłowej siły mięśniowej nazywa się:

33 / 140

33. Jaka pozycja unieruchomienia pacjenta najbardziej naraża go na powstanie odleżyn?

34 / 140

34. Podstawowym celem przygotowania chorego do zabiegu operacyjnego, jest:

35 / 140

35. Koncepcja TIME stosowana w leczeniu ran o różnej etiologii, polega na

36 / 140

36. Krwioplucie jest wczesnym objawem:

37 / 140

37. Niedostateczna edukacja lub jej brak w odniesieniu do chorych stosujących doustne środki przeciwkrzepliwe może prowadzić do niewłaściwego ich stosowania, co powoduje:

38 / 140

38. Objawy dominujące we wstrząsie neurogennym to wszystkie wymienione, z WYJĄTKIEM:

39 / 140

39. Wskazaniem do wykonania ureterorenoskopii (URSL) jest obecność kamieni w:

40 / 140

40. Przeciwskazaniem do operacyjnego leczenia otyłości jest/są

41 / 140

41. Triada Charcota występuje w:

42 / 140

42. Przyczyną urazu jatrogennego przedniej części cewki moczowej może być:

43 / 140

43. Zapobieganie powstaniu zespołu stopy cukrzycowej polega między innymi na:

44 / 140

44. Pacjent zaliczony do III grupy ryzyka wg American Society of Anesthesiologists (ASA) to pacjent:

45 / 140

45. W ramach postępowania wspomagającego farmakoterapię w nadreaktywności pęcherza moczowego stosuje się:

46 / 140

46. Który z wymienionych objawów stwierdzonych u dziecka w dniu zabiegu operacyjnego NIE jest przeciwwskazaniem do zabiegu?

47 / 140

47. Jednym z pierwszych objawów hipowolemii u dzieci jest:

48 / 140

48. Pacjentom po operacji tętniaków w okresie pooperacyjnym przez kilkadziesiąt godzin do kilku dni podaje się w ciągłym wlewie pompą infuzyjną nimodypinę. Przy podawaniu nimodypiny pielęgniarka powinna zawsze pamiętać o:

49 / 140

49. Która interwencja pielęgniarska zapobiega przykurczom u pacjentów z niedowładem?

50 / 140

50. W celu różnicowania u dziecka wodniaka jądra z przepukliną pachwinową wykonuje się:

51 / 140

51. Obserwowane u chorego po angiografii objawy, takie jak zaczerwienienie skóry, świąd, pokrzywka, nudności, wymioty, tachykardia, wskazują na:

52 / 140

52. Duże zagęszczenie moczu oraz niskie pH <5,5 sprzyja powstawaniu kamieni:

53 / 140

53. Które z poniższych zdań definiuje pojęcie „replantacja”?

54 / 140

54. P o jakim okresie czasu można mówić o braku zrostu kości jako powikłaniu?

55 / 140

55. U chorego z założonym na kończynę dolną opatrunkiem gipsowym, konieczna jest systematyczna kontrola obwodowej części kończyny. Stwierdzenie obrzęku palców, bladości, zasinienia skóry, oziębienia i dolegliwości bólowych przy próbie ruchów biernych, może świadczyć o:

56 / 140

56. Przygotowanie dziecka z ostrym zapaleniem wyrostka robaczkowego do zabiegu operacyjnego NIE obejmuje:

57 / 140

57. W ciągu jakiego czasu zazwyczaj ustępują objawy niepowikłanego wstrząśnienia mózgu:

58 / 140

58. Dodatni objaw Jaworskiego jest charakterystyczny dla:

59 / 140

59. Terapia uciskowa z zastosowaniem gotowych wyrobów kompresyjnych w przypadku II stopnia ucisku zalecana jest w przypadku:

60 / 140

60. Do następstw niedożywienia w starości NIE zalicza się:

61 / 140

61. D o wczesnych powikłań pooperacyjnych, czyli komplikacji mogących wystąpić po zabiegu operacyjnym w ciągu 24 godzin, należy:

62 / 140

62. Do oceny ciężkości stanu chorego, prognozowania stopnia ryzyka zgonu oraz oceny zasadności leczenia na oddziale intensywnej terapii służy skala:

63 / 140

63. Charakterystyczne objawy wstrząsu kardiogennego to:

64 / 140

64. Leczenie uciskowe polegające na noszeniu opasek lub pończoch elastycznych o stopniowanym ucisku powinno być zakładane:

65 / 140

65. Pomiar masy ciała i wzrostu wykonuje się przed zabiegiem operacyjnym w celu:

66 / 140

66. Ból brzucha jest wiodącym objawem ostrego zapalenia wyrostka robaczkowego u dziecka w wieku szkolnym. Jest łagodny, tępy początkowo umiejscowiony w okolicy:

67 / 140

67. Cechą charakterystyczną u pacjentów z nerką gąbczastą jest:

68 / 140

68. Badanie tętna w sytuacji niedokrwienia kończyn dolnych powinno być oceniane i rozpoczynać się:

69 / 140

69. Pielęgniarka bez zlecenia lekarskiego ma prawo do wykonywania świadczeń diagnostycznych:

70 / 140

70. Płacz, u dziecka z rozszczepem wargi po zabiegu operacyjnym, stanowi ryzyko rozejścia się brzegów rany. W zapobieganiu niezbędne jest:

71 / 140

71. Czynnikami ryzyka sprzyjającymi zakażeniu, determinowanymi przez techniki zabiegowe, to:

72 / 140

72. Oklepywanie klatki piersiowej chorego po zabiegu operacyjnym powoduje:

73 / 140

73. Wczesne i uporczywe występowanie wymiotów jest charakterystyczne dla:

74 / 140

74. Objawy zespołu hiperwentylacji to:

75 / 140

75. D o prawidłowych praktyk pielęgnowania stóp u chorych z ryzykiem zespołu stopy cukrzycowej, NIE należy:

76 / 140

76. Sytuację, w której pacjent przyjmuje więcej niż kilka leków jednocześnie określamy:

77 / 140

77. W reanimacji dzieci ma znaczenie zastosowanie 100 % tlenu. Jest to:

78 / 140

78. Które z wymienionych czynników NIE podwyższają progu bólu?

79 / 140

79. Objawy sugerujące oparzenie dróg oddechowych, to:

80 / 140

80. Zespół ostrej niewydolności oddechowej (ARDS – Acute Respiratory Distress Syndrome) rozpoznajemy u chorych:

81 / 140

81. Stan pacjenta i jego problemy uzależnione są od lokalizacji guza w OUN. U chorych ze stwierdzonym guzem w płacie skroniowym występują:

82 / 140

82. Niedrożność jelit spowodowana ostrym niedokrwieniem jelita charakteryzuje się bólem:

83 / 140

83. Który z wymienionych celów NIE jest celem premedykacji?

84 / 140

84. Przy wyznaczaniu miejsca do wykonania urostomii u dziecka, pielęgniarka powinna:

85 / 140

85. Pierwszym etapem leczenia zachowawczego złamania kości jest repozycja, czyli odtworzenie prawidłowego ustawienia odłamów:

86 / 140

86. W codziennej praktyce klinicznej do klasyfikowania zmian obserwowanych na stopie niedokrwiennej wykorzystywana jest:

87 / 140

87. Opatrunki stosowane u pacjenta z odleżyną 2., 3., 4. Stopnia (zgodnie z klasyfikacją Europejskiego Zespołu Doradczego Leczenia Odleżyn) ze średnią lub dużą ilością wydzieliny to:

88 / 140

88. Narastanie krwiaka w ranie po operacji tarczycy, we wczesnym okresie pooperacyjnym, może powodować:

89 / 140

89. Które z wymienionych zaburzeń NIE są charakterystyczne dla chorych z afazją ruchową?

90 / 140

90. Objawem zaostrzenia dolegliwości w kamicy dróg żółciowych m.in. jest:

91 / 140

91. Do czynników ryzyka raków nerkowokomórkowych zalicza się:

92 / 140

92. Pacjent po urazie jamy brzusznej zgłasza promieniowanie bólu do barku, świadczyć może to o:

93 / 140

93. W przygotowaniu pacjenta do zabiegu embolizacji tętniaka z dostępu wewnątrznaczyniowego należy pamiętać, że przygotowania wymaga także (wskaż działanie prawidłowe):

94 / 140

94. Do określenia stopnia natężenia bólu u dzieci wykorzystuje się:

95 / 140

95. Krwiaki pourazowe O.U.N. można podzielić w zależności od czasu, po którym pojawiają się ich objawy, na ostre, podostre i przewlekłe. Krwiaki podostre ujawniają się w ciągu:

96 / 140

96. Do typowego obrazu zatorowości płucnej NIE należy/ą:

97 / 140

97. Przygotowanie do zabiegu operacyjnego chorego z mnogimi obrażeniami jamy brzusznej, zazwyczaj ogranicza się do niezbędnego minimum. W tym przygotowaniu NIEISTOTNE jest:

98 / 140

98. Wskaż kolejność podstawowych czynności ratujących życie:

99 / 140

99. Który z wymienionych czynników ryzyka odleżyn należy do czynników wewnątrzpochodnych?

100 / 140

100. Rany o dużym ryzyku zakażenia, to rany:

101 / 140

101. U dzieci, u których analgetyki i leki sedacyjne były podawane długotrwale może pojawić się tzw. zespół odstawienia, który charakteryzuje się następującymi objawami:

102 / 140

102. Edukując rodziców małego dziecka, u którego wyłoniono stomię jelitową należy nauczyć ich właściwej pielęgnacji skóry wokół stomii. W warunkach domowych przy każdej zmianie woreczka stomijnego, należy:

103 / 140

103. Podczas badania bronchofiberoskopowego:

104 / 140

104. D o działań pielęgniarki w zapobieganiu zmianom patologicznym w układzie moczowym u chorych unieruchomionych z powodu leczenia urazów narządu ruchu, NIE należy:

105 / 140

105. D o powikłań urografii w zakresie działania nefrotoksycznego, należą:

106 / 140

106. P o chirurgicznym usunięciu guza nadnerczy u pacjenta może wystąpić przełom nadnerczowy, który jest spowodowany:

107 / 140

107. U pacjenta po urazie czaszkowo- mózgowym pielęgniarka zaobserwowała zwolnienie oddechu, może to być pierwszym sygnałem:

108 / 140

108. Zgodnie z Ustawą o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (Dz. U. Nr 169, poz. 1411) z dnia 1 lipca 2005r., przechowywanie narządów może być prowadzone:

109 / 140

109. U pacjenta z tamponadą serca po urazie klatki piersiowej obserwuje się:

110 / 140

110. Chromanie przestankowe jest to zaburzenie chodzenia spowodowane bólem w kończynie ustępującym po zatrzymaniu się i nawracającym po ponownym marszu ból przeważnie pojawia się w:

111 / 140

111. Nasilone objawy oczne (oftalmopatia) u pacjentów z chorobą Gravesa-Basedova, polegają na:

112 / 140

112. Rany czyste według podziału ran w zależności od ryzyka zakażenia, to:

113 / 140

113. Znamienny bakteriomocz u mężczyzny oznacza

114 / 140

114. Do objawów miejscowego zakażenia rany pooperacyjnej zalicza się:

115 / 140

115. Warunkiem decyzji o usunięciu drenu z opłucnej są:

116 / 140

116. Po zabiegu operacyjnym na kręgosłupie szyjnym pacjenta NIE układa się:

117 / 140

117. Pielęgniarka w celu przeciwdziałania obrzękowi mózgu, ułoży pacjenta z urazem czaszkowo- mózgowym w pozycji:

118 / 140

118. Kwasica ketonowa u dzieci:

119 / 140

119. Pacjent z rakiem ograniczonym do stercza, u którego stosowana jest tzw. aktywna obserwacja z intencją leczenia, wymaga wykonywania badań stężenia PSA raz na:

120 / 140

120. P o wykonanym badaniu angiograficznym pacjent ma założony opatrunek uciskowy w pachwinie. Aby zapobiec wytworzeniu się krwiaka w miejscu nakłucia, opatrunek uciskowy utrzymuje się przez okres:

121 / 140

121. Grupa osób wspólnie realizująca proces leczenia stanowi zespół terapeutyczny, którego cechami jest wspólnota celu działania i odpowiedzialności za jego realizację oraz:

122 / 140

122. W analizie SWOT silnymi stronami jednostki są przede wszystkim jej unikalne:

123 / 140

123. Jaka instytucja ustala ranking publikacji naukowych w Polsce?

124 / 140

124. Asertywność:

125 / 140

125. Prawo dostępu do dokumentacji medycznej posiada/ją:

126 / 140

126. Pielęgniarka i położna wykonują zlecenia lekarskie:

127 / 140

127. Usługa jako produkt przechodzi przez cztery fazy cyklu życia. Modyfikacja jednej z faz – zwana Recykl może występować w fazie:

128 / 140

128. Pielęgniarka nie udzieliła pomocy osobie, która nagle zasłabła n a ulicy, lecz szybko oddaliła się z miejsca zdarzenia. Zachowanie takie naraża ją na poniesienie odpowiedzialności:

129 / 140

129. Komunikowanie pośrednie to komunikowanie:

130 / 140

130. Jedyną polską bazą indeksującą piśmiennictwo naukowe z obszaru medycyny i nauk o zdrowiu jest:

131 / 140

131. Pacjent ma 17 lat i konieczne jest uzyskanie zgody na wykonanie zabiegu. Zgodę tę wyraża

132 / 140

132. Benchmarking jest to metoda użyteczna w doskonaleniu jakości i polega na:

133 / 140

133. O d 1 stycznia 2016 roku, samodzielnie ordynować leki zawierające określone substancje czynne mogą pielęgniarki i położne, które ukończyły:

134 / 140

134. Podstawowe wskaźniki modelu PATH obejmują m. in. Wskaźniki efektywności (skuteczności i wydajności), do których zalicza się:

135 / 140

135. Czy przynależność pielęgniarki/położnej do samorządu zawodowego jest obowiązkowa?

136 / 140

136. Fundamentalne założenie w zarządzaniu ludźmi mówi, że najważniejszym zasobem organizacji jest/są:

137 / 140

137. WHO opracowało plakat „5 momentów higieny rąk”, który zawiera informacje na temat kiedy i dlaczego należy je wykonać. Informacje kiedy wykonać 5 momentów higieny rąk dotyczą sytuacji:

138 / 140

138. W strategiach przeciwdziałania nierównościom w zdrowiu przyjmowane są cele dotyczące:

139 / 140

139. Zakażenie szpitalne, to zakażenie, które wystąpiło w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, w przypadku gdy choroba:

140 / 140

140. Praktyka pielęgniarska oparta na dowodach naukowych NIE obejmuje:

Your score is

Średni wynik to 54%

0%

Kup teraz! Otrzymaj dostęp do wszystkich aktualnych testów specjalizacyjnych z pielęgniarstwa chirurgicznego w formie wygodnych quizów. 

  • Pytania zostały podzielone na pojedyncze sesje oraz bank pytań w celu jeszcze efektywniejszej nauki.
  • Po zakupie produktu automatycznie zostaje przyznawany dostęp do wszystkich na bieżąco aktualizowanych testów z danej specjalizacji na okres 1 lub 3 miesięcy.
  • Wraz z kupnem drogą mailową przesłana zostaje nazwa użytkownika i link do stworzonego profilu umożliwiającego logowanie się na portalu.
  • Dostęp do treści w sekcji specjalizacje pielęgniarskie następuje bezpośrednio po zalogowaniu się na stronie głównej w zakładce moje konto.
  • Po zakupie otrzymujemy również kod rabatowy na przedłużenie dostępu lub kupno pozostałych specjalizacji