/140

JESIEŃ 2020

PIELĘGNIARSTWO CHIRURGICZNE - JESIEŃ 2020

1 / 140

1. Przeszczepy izogeniczne pochodzą od:

2 / 140

2. Jakich leków przeciwbólowych NIE należy stosować po izolowanych urazach czaszki

3 / 140

3. W odniesieniu do leczenia przeciwbólowego po zabiegu operacyjnym osób starszych, prawdziwe jest stwierdzenie:

4 / 140

4. Leczenie żywieniowe jest przeciwwskazane między innymi w przypadku:

5 / 140

5. Bezwzględne przeciwwskazania do pobrania narządów, to:

6 / 140

6. Leki przeciwbólowe we wczesnym okresie pooperacyjnym można podawać różnymi drogami. Preferowaną drogą podawania leków jest:

7 / 140

7. Rana operacyjna niezakażona, goi się:

8 / 140

8. Czas przeżycia chorego prawidłowo odżywionego, głodzonego po urazie wielonarządowym wynosi około:

9 / 140

9. Który z wymienionych pierwiastków bierze udział w syntezie kolagenu oraz dostarcza tlen do rany, a jego niedobór może upośledzać jej gojenie

10 / 140

10. Do typowych objawów odrzucenia przeszczepionej nerki należą:

11 / 140

11. Przeszczepianie tkanki allogennej to przeniesienie tkanki lub narządu:

12 / 140

12. Bezwzględnym przeciwwskazaniem do znieczulenia przewodowego NIE jest:

13 / 140

13. Znieczulenie ogólne wywołuje u chorego:

14 / 140

14. Całkowita objętość krwi stanowi 6,0-6,6% beztłuszczowej masy ciała, śmiertelna może być utrata:

15 / 140

15. Celem badania podmiotowego NIE jest:

16 / 140

16. Badanie fizykalne w przypadku ostrego brzucha dotyczy:

17 / 140

17. Choroba tętnic obwodowych może być przyczyną objawowego niedokrwienia kończyn podczas wysiłku. Stan ten należy różnicować ze zwężeniem kanału kręgowego, które także wywołuje ból, ale:

18 / 140

18. W ortopedii kolejność badania przedmiotowego jest następująca:

19 / 140

19. Wywiad lekarski/pielęgniarski określany bywa również:

20 / 140

20. Objawy OGÓLNE uwięźniętej przepukliny, to:

21 / 140

21. Podejrzenie raka piersi mogą nasuwać zmiany skórne, takie jak:

22 / 140

22. Do objawów przełomu tyreotoksycznego należą:

23 / 140

23. Przedoperacyjne działania opiekuńczo-terapeutyczne obejmują:

24 / 140

24. Przeciwwskazaniem do zabiegu operacyjnego w trybie planowanym jest wystąpienie rano u chorego następujących dolegliwości:

25 / 140

25. Grupa opatrunków alginianowych, alginianowo-wapniowych posiada właściwości:

26 / 140

26. Który z wymienionych czynników ryzyka odleżyn należy do czynników wewnątrzpochodnych

27 / 140

27. Do właściwych metod profilaktyki odleżyn należy:

28 / 140

28. Do powikłań pooperacyjnych późnych zaliczymy:

29 / 140

29. Do późnych powikłań pooperacyjnych, czyli komplikacji mogących rozwijać się powyżej 24 godzin od zabiegu operacyjnego, należą:

30 / 140

30. U pacjentki po mastektomii z limfadenektomią należy pamiętać o zapewnieniu dobrego odpływu limfy bezpośrednio po zabiegu. W tym celu należy ułożyć kończynę:

31 / 140

31. Przygotowując pacjenta do operacji na jelicie grubym, trzy dni przed zabiegiem zastosujemy dietę:

32 / 140

32. Termoablacja to metoda mająca na celu miejscowe niszczenie tkanek guza nowotworowego np. w przypadku raka wątroby za pomocą:

33 / 140

33. U pacjenta w I dobie po zabiegu strumectomii wystąpiło mrowienie i drętwienie wokół ust, palców rąk i nóg. Objawy mogą świadczyć o wystąpieniu:

34 / 140

34. Podstawą przygotowania chorego do samodzielnego i aktywnego życia jest edukacja a jej obszary działań w chirurgii, to między innymi:

35 / 140

35. Do objawów miejscowego zakażenia rany pooperacyjnej zalicza się między innymi:

36 / 140

36. Leczeniem z wyboru chorych z zespołem Cushinga ACTH-niezależnym, jest:

37 / 140

37. Zgodnie z klasyfikacją rany operacyjnej wg stopnia zanieczyszczenia rany czyste skażone:

38 / 140

38. Na decyzje dotyczące wyboru zaopatrzenia stomijnego wpływają:

39 / 140

39. Podstawowym celem przygotowania chorego do zabiegu operacyjnego, jest:

40 / 140

40. Do skal punktowych oceny ryzyka rozwoju odleżyn NIE należy:

41 / 140

41. Do podstawowych objawów klinicznych niedoczynności tarczycy należą:

42 / 140

42. Objawem skórnym w postaci krwotocznej ostrego zapalenia trzustki jest m.in. objaw Loeflera, który polega na:

43 / 140

43. Triada objawów charakterystyczna dla przełomu tarczycowego, to:

44 / 140

44. Podstawowym kryterium edukacyjnym, przy wypisie pacjenta z wyłonioną stomią jelitową do domu, jest:

45 / 140

45. Pacjent po urazie jamy brzusznej zgłasza promieniowanie bólu do barku, świadczyć może to o:

46 / 140

46. Skalą punktową odnoszącą się do trzech objawów, tj. stopnia orientacji w sytuacji i jakości odpowiedzi na pytanie, otwierania oczu pod wpływem bodźca słownego lub bólowego oraz rodzaju reakcji obronnej na bodziec bólowy, jest skala:

47 / 140

47. Pielęgniarka oceniając wg skali Glasgow stan świadomości pacjenta z urazem czaszkowo-mózgowym, musi wziąć pod uwagę:

48 / 140

48. U pacjenta z tamponadą serca po urazie klatki piersiowej obserwuje się między innymi:

49 / 140

49. Która odma powoduje u pacjenta wygląd monstrualny?

50 / 140

50. Leczenie chorego z niepowikłanym złamaniem żeber polega na:

51 / 140

51. Na skutek ucisku spowodowanego gipsem może dojść do:

52 / 140

52. Skręcenie to uraz dotyczący uszkodzenia:

53 / 140

53. Prowadzenie gimnastyki oddechowej zalecane jest dla pacjentów:

54 / 140

54. Do powikłań będących następstwem długotrwałego braku aktywności ruchowej, NIE należą:

55 / 140

55. Pacjenta znajdującego się w półśpiączce pielęgniarka oceni wg. skali śpiączki Glasgow (GSG) na:

56 / 140

56. W ciągu jakiego czasu zazwyczaj ustępują objawy niepowikłanego wstrząśnienia mózgu?

57 / 140

57. Pacjent leczony z powodu złamania kręgosłupa przy zastosowaniu gorsetu ortopedycznego powinien nosić gorset:

58 / 140

58. Do działań pielęgniarki w zapobieganiu zmianom patologicznym w układzie moczowym u chorych unieruchomionych z powodu leczenia urazów narządu ruchu, NIE należy:

59 / 140

59. Uszkodzenie rdzenia kręgowego pomiędzy C5 a Th 1 prowadzi do:

60 / 140

60. Odtworzenie prawidłowego ustawienia odłamów (w znieczuleniu ogólnym lub miejscowym) sposobem zamkniętym, otwartym lub przez wyciąg szkieletowy nazywa się:

61 / 140

61. W opiece pooperacyjnej ważne jest odpowiednie ułożenie pacjenta p o zabiegu operacyjnym neurochirurgicznym. Po zabiegu operacyjnym na kręgosłupie szyjnym pacjent jest ułożony (wskaż zdanie niewłaściwe):

62 / 140

62. Po wykonanym badaniu angiograficznym pacjent ma założony opatrunek uciskowy w pachwinie. Aby zapobiec wytworzeniu się krwiaka w miejscu nakłucia, opatrunek uciskowy utrzymuje się przez okres:

63 / 140

63. Z powodu deficytów neurologicznych wśród pacjentów oddziału neurochirurgii, pielęgniarka może spotkać się z powikłaniami, takimi jak niżej wymienione, z WYJĄTKIEM:

64 / 140

64. W opiece pielęgniarskiej nad pacjentem z tętniakiem śródczaszkowym bardzo ważny jest systematyczny pomiar parametrów życiowych, a szczególnie ciśnienia tętniczego. Nagły wzrost lub spadek ciśnienia tętniczego u pacjenta może spowodować:

65 / 140

65. Objawem klinicznym guza wewnątrzczaszkowego umiejscowionego w płacie ciemieniowym, jest:

66 / 140

66. Lekiem zapobiegającym skurczowi naczyniowemu jest Nimodypina. Zgodnie z zaleceniem producenta lek ten powinien być podawany:

67 / 140

67. Jaka czynność u pacjenta z niedowładem utrudnia mu samoobsługę?

68 / 140

68. W odniesieniu do kompresjoterapii, FAŁSZYWE jest stwierdzenie:

69 / 140

69. U pacjenta z ostrym zespołem wieńcowym podczas koronorografii może dojść do powikłania związanego z podaniem kontrastu, którym jest:

70 / 140

70. Jaki stopień kompresjoterapii użyjemy w leczeniu owrzodzeń żylnych:

71 / 140

71. W opiece nad chorym z niedokrwieniem kończyn przeciwwskazane jest:

72 / 140

72. Obserwowane u chorego po angiografii objawy, takie jak: zaczerwienienie skóry, świąd, pokrzywka, nudności, wymioty, tachykardia, wskazują na:

73 / 140

73. Badanie tętna w sytuacji niedokrwienia kończyn dolnych powinno być oceniane i rozpoczynać się:

74 / 140

74. Leczenie uciskowe polegające na noszeniu opasek lub pończoch elastycznych o stopniowanym ucisku powinno być zakładane:

75 / 140

75. Powiększający się tętniak aorty brzusznej NIE objawia się:

76 / 140

76. Owrzodzenia powstałe na stronie podeszwowej, w miejscach o zwiększonym nacisku i ciśnieniu wewnętrznym stopy, np. okolice uwypuklonych głów kości śródstopia, palce, pięta a rana ma regularny kształt i wyraźnie wcięte brzegi występują w:

77 / 140

77. Wskaźnik kostka-ramię, to:

78 / 140

78. Zapobieganie powstaniu zespołu stopy cukrzycowej polega między innymi na:

79 / 140

79. Jednym ze sposobów zapobiegania chorobom żył w porze nocnej jest unoszenie kończyn dolnych tak wysoko, aby znalazły się wyżej serca. Najkorzystniejsze dla pacjenta będzie:

80 / 140

80. Do odległych powikłań po arteriografii należy/należą:

81 / 140

81. Trzy elementy decydujące w patofizjologii żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej nazywamy triadą:

82 / 140

82. Wskazaniami do balonowej kontrapulsacji wewnątrzaortalnej, jako metody krótkotrwałego wspomagania mechanicznego pracy serca, są między innymi:

83 / 140

83. Niedostateczna edukacja lub jej brak w odniesieniu do chorych stosujących doustne środki przeciwkrzepliwe może prowadzić do niewłaściwego ich stosowania, co powoduje:

84 / 140

84. Pacjent po zabiegu kardiochirurgicznym powinien stosować pas stabilizujący mostek w celu zabezpieczenia przed rozejściem się szwów przez okres około:

85 / 140

85. W przypadku zapalenia żył powierzchownych metodą leczenia miejscowego jest stosowanie na zmieniony odcinek żyły:

86 / 140

86. Ocenę funkcji nerek u chorego po zabiegu kardiochirurgicznym w okresie pobytu w oddziale pooperacyjnym, dokonuje się poprzez:

87 / 140

87. Opieka pielęgniarska nad chorym po amputacji kończyny dolnej z przyczyn naczyniowych, polega na:

88 / 140

88. Cewnik ze ściętą otwartą końcówką w kształcie fletu z dwoma bocznymi otworami stosowany jest w przypadku krwawień z pęcherza moczowego. Jest to cewnik:

89 / 140

89. Częste oddawanie moczu bez trudności, np. w stanach zapalnych pęcherza to:

90 / 140

90. Ultrasonografia przezodbytnicza TRUS z biopsją gruczołu krokowego:

91 / 140

91. Na izbę przyjęć trafił pacjent z objawami silnego, tępego bólu w okolicy lędźwiowej, promieniującego do podbrzusza i wewnętrznej strony uda. Chory był niespokojny, zwymiotował i uskarżał się na wcześniejsze problemy z oddawaniem moczu. Objawy takie mogą wskazywać na:

92 / 140

92. Kamica struwitowa spowodowana jest wytrącaniem:

93 / 140

93. Ureterorenoskopia jest to zabieg polegający na:

94 / 140

94. Chory został przyjęty do szpitala na ostry dyżur urologiczny z objawami kolki nerkowej. Otrzymał leki przeciwbólowe i rozkurczowe. Badania, które powinien mieć wykonane rutynowo w pierwszej kolejności, w celu wstępnej diagnostyki kamieni w układzie moczowym to:

95 / 140

95. Wskazaniem do wykonania ureterorenoskopii (URSL) jest obecność kamieni w:

96 / 140

96. Dysuria, jest to:

97 / 140

97. Obserwując pacjenta po zabiegu PCNL (przezskórna nefrolitotrypsja), należy zwrócić uwagę na nasilenie krwawienia, z:

98 / 140

98. Florę bakteryjną zakażenia nerek i dróg moczowych izolowanego u ponad 80% chorych leczonych z powodu niepowikłanego zapalenia pęcherza moczowego lub odmiedniczkowego zapalenia nerek stanowi:

99 / 140

99. Celem premedykacji u dzieci, NIE jest:

100 / 140

100. W celu ograniczenia ryzyka odcewnikowych powikłań septycznych u dzieci żywionych drogą parenteralną, należy:

101 / 140

101. Który z wymienionych czynników w najwyższym stopniu zmniejsza zapotrzebowanie na leki przeciwbólowe u dziecka po operacji

102 / 140

102. Metodą najbardziej skuteczną w diagnostyce i ocenie skuteczności leczenia dysplazji stawu biodrowego jest badanie:

103 / 140

103. Wzrost/spadek temperatury u dziecka o 1° C zwiększa/zmniejsza zapotrzebowanie na płyny o:

104 / 140

104. U niemowlęcia po zabiegach neurochirurgicznych w obrębie podwzgórza, do objawów pooperacyjnego zatrucia wodnego, należy:

105 / 140

105. Nadmierne ślinienie się noworodka, ksztuszenie się śliną i zaburzenia w oddychaniu, świadczą o:

106 / 140

106. W jakim czasie po zabiegu w „chirurgii jednego dnia”, jeżeli nie występują nudności i wymioty dziecku można podać do picia płyny

107 / 140

107. Resuscytacja płynowa w leczeniu choroby oparzeniowej polega na przetaczaniu krystaloidów według reguły:

108 / 140

108. U dzieci, u których analgetyki i leki sedacyjne były podawane długotrwale może pojawić się tzw. zespół odstawienia, który charakteryzuje się następującymi objawami:

109 / 140

109. D o najczęstszych powikłań żywienia dojelitowego należy biegunka. Zadaniem pielęgniarki opiekującej się dzieckiem z założonym zgłębnikiem PEG jest zminimalizowanie ryzyka biegunki przez:

110 / 140

110. Płacz, u dziecka z rozszczepem wargi po zabiegu operacyjnym, stanowi ryzyko rozejścia się brzegów rany. W zapobieganiu niezbędne jest:

111 / 140

111. Charakterystyczne objawy wstrząsu kardiogennego to:

112 / 140

112. Rzadkoskurcz komorowy to spadek częstości rytmu komór poniżej:

113 / 140

113. O wystąpieniu drgawek gorączkowych u dzieci decydują następujące czynniki:

114 / 140

114. Reguła dziewiątek stosowana jest w:

115 / 140

115. Pielęgniarka bez zlecenia lekarskiego ma prawo do wykonywania świadczeń diagnostycznych:

116 / 140

116. Według klasyfikacji uogólnionych objawów reakcji alergicznej po użądleniu przez owady skurcz oskrzeli (astma, obrzęk naczyniowy, bóle brzucha) zalicza się do objawów o nasileniu:

117 / 140

117. Objawy tamponady serca tzw. triady Becka to:

118 / 140

118. Kapnometr to urządzenie służące do:

119 / 140

119. Kwasica ketonowa u dzieci:

120 / 140

120. Objawy zespołu hiperwentylacji to:

121 / 140

121. Czy przynależność pielęgniarki/położnej do samorządu zawodowego jest obowiązkowa:

122 / 140

122. Pielęgniarka, położna uzyskująca tytuł specjalisty w danej dziedzinie ma obowiązek:

123 / 140

123. Pielęgniarka/położna może prowadzić badania naukowe i:

124 / 140

124. Normy etyki zawodowej zawarte w Kodeksie etyki zawodowej pielęgniarki i położnej Rzeczypospolitej Polskiej mają za zadanie:

125 / 140

125. Pacjent pozywa pielęgniarkę/położną i domaga się odszkodowania za szkodę wyrządzoną w wyniku błędu medycznego. Ewentualna odpowiedzialność pielęgniarki/położnej będzie miała charakter odpowiedzialności:

126 / 140

126. Jednym z uprawnień pacjenta jest prawo do żądania, aby udzielająca mu świadczeń zdrowotnych pielęgniarka:

127 / 140

127. Poprawna definicja empatii, to:

128 / 140

128. Parafrazowanie to:

129 / 140

129. Czynniki utrudniające powstanie relacji terapeutycznej występujące po stronie pacjenta, to wszystkie niżej wymienione z WYJĄTKIEM:

130 / 140

130. Do najważniejszych modyfikowalnych czynników ryzyka chorób przewlekłych w Polsce należą:

131 / 140

131. Do negatywnych mierników zdrowia zaliczamy:

132 / 140

132. „5 momentów higieny rąk WHO” zawiera wskazania do wykonania higieny rąk, ułożone w kolejności:

133 / 140

133. Dostosowanie rytmów biologicznych człowieka do rozkładu jego czasu pracy, tak aby jak najmniej zaburzać fizjologię, to:

134 / 140

134. Do narzędzi niematerialnych stosowanych w motywowaniu pracownika zalicza się m.in.:

135 / 140

135. Sfera informacyjna w zarządzaniu jakością, czyli zakres wiedzy jaki powinnien posiadać pacjent, w tym między innymi profilaktyka, jakie leki należy przyjmować, jak często, jak stosować, jak postępować po badaniu, czy zabiegu, zawiera bariery, do których zalicza się:

136 / 140

136. Proces, w którym dobre lub złe wrażenie dotyczące jednego przymiotu rzutuje na całość oceny, to:

137 / 140

137. Fundamentalne założenie w zarządzaniu ludźmi stanowi, że najważniejszym zasobem organizacji, jest/są:

138 / 140

138. Według Evidence-Based Medicine decyzji klinicznych NIE powinno podejmować się na podstawie:

139 / 140

139. Praktyka pielęgniarska/położnicza oparta na dowodach naukowych NIE obejmuje:

140 / 140

140. Do kolejnych etapów postępowania podczas realizacji pielęgniarskiego projektu badawczego NIE należy:

Your score is

The average score is 0%

0%