/140

JESIEŃ 2019

PIELĘGNIARSTWO CHIRURGICZNE - JESIEŃ 2019

1 / 140

1. Do metod fizykalnych leczenia bólu NIE należy:

2 / 140

2. Do typowych objawów odrzucenia przeszczepionej nerki należą:

3 / 140

3. Przeszczep autogenny, to przeszczep wykonywany:

4 / 140

4. W zależności od głównego składnika niedoboru wyróżnia się trzy rodzaje niedożywienia. Kwashiorkor charakteryzuje się:

5 / 140

5. Jakich leków przeciwbólowych NIE należy stosować po izolowanych urazach czaszki:

6 / 140

6. Podstawowa przemiana materii (BMR) zmniejsza się u człowieka:

7 / 140

7. Do powikłań metabolicznych żywienia pozajelitowego należą między innymi:

8 / 140

8. Bezwzględne przeciwwskazania do pobrania narządów, to:

9 / 140

9. Pomiar masy ciała i wzrostu wykonuje się przed zabiegiem operacyjnym w celu:

10 / 140

10. Rana operacyjna niezakażona, goi się:

11 / 140

11. Przekazanie chorego w oddział macierzysty, po operacji przeprowadzonej w znieczuleniu przewodowym z zastosowaniem blokad nerwów obwodowych wymaga:

12 / 140

12. Wskaźnikiem ustalania zapotrzebowania na białko, jest:

13 / 140

13. Znieczulenie ogólne wywołuje u chorego:

14 / 140

14. Drogą żył obwodowych mogą być podawane płyny alimentacyjne:

15 / 140

15. Gastropareza jest to:

16 / 140

16. Ból brzucha jest wiodącym objawem ostrego zapalenia wyrostka robaczkowego u dziecka w wieku szkolnym. Jest łagodny, tępy początkowo umiejscowiony w okolicy:

17 / 140

17. Występowanie u pacjenta koilonychii może wskazywać na niedokrwistość z niedoboru żelaza. Koilonychia jest to:

18 / 140

18. Zmianę oddechu w warunkach fizjologicznych powodują:

19 / 140

19. Bardzo ważne w badaniu podmiotowym pacjenta są pytania ukierunkowane na uzależnienia min. od alkoholu. Najpowszechniej stosowany jest kwestionariusz CAGE, nie zawiera on pytań w odniesieniu do:

20 / 140

20. Badanie palpacyjne piersi u chorej, należy przeprowadzić w pozycjach:

21 / 140

21. Na decyzje dotyczące wyboru zaopatrzenia stomijnego wpływają:

22 / 140

22. Założenie cewnika do pęcherza moczowego przed operacją jest zalecane w przypadku:

23 / 140

23. U pacjentki po mastektomii z limfadenektomią należy pamiętać o zapewnieniu dobrego odpływu limfy bezpośrednio po zabiegu. W tym celu należy ułożyć kończynę:

24 / 140

24. U chorych odżywianych dojelitowo z obniżoną odpornością, stosuje się diety wzbogacone w:

25 / 140

25. Niedrożność jelit spowodowana ostrym niedokrwieniem jelita charakteryzuje się bólem:

26 / 140

26. Oklepywanie klatki piersiowej chorego po zabiegu operacyjnym powoduje:

27 / 140

27. Koncepcja TIME stosowana w leczeniu ran o różnej etiologii, polega na:

28 / 140

28. Po chirurgicznym usunięciu guza nadnerczy u pacjenta może wystąpić przełom nadnerczowy, który jest spowodowany:

29 / 140

29. Triada objawów charakterystyczna dla przełomu tarczycowego, to:

30 / 140

30. Pielęgniarka w czasie zmiany opatrunku odleżyny zaobserwowała zajęcie skóry właściwej i obnażenie podskórnej tkanki tłuszczowej. Według skali Torrance’a, jest to odleżyna stopnia:

31 / 140

31. Podejrzenie raka piersi mogą nasuwać zmiany skórne, takie jak:

32 / 140

32. Na podstawie klasyfikacji kolorowej, jaki kolor przyzna pielęgniarka ranie z martwicą rozpływową z wysiękiem:

33 / 140

33. Podstawowym kryterium edukacyjnym, przy wypisie pacjenta z wyłonioną stomią jelitową do domu,jest:

34 / 140

34. W ostrym zapaleniu trzustki występuje zasinienie i marmurkowy wygląd skóry w okolicy pępka jest to objaw:

35 / 140

35. Do objawów miejscowego zakażenia rany pooperacyjnej zalicza się między innymi:

36 / 140

36. PRZECIWSKAZANIEM do operacyjnego leczenia otyłości jest/są:

37 / 140

37. Do termicznych endoskopowych metod tamowania krwawienia, należą:

38 / 140

38. W przypadku trudności wykonania endoskopii krwawienie z żylaków przełyku hamuje się:

39 / 140

39. Po zaciśnięciu drenu Kehra u pacjentki po usunięciu kamieni z dróg żółciowych mogą wystąpić objawy:

40 / 140

40. Pacjent, u którego rozpoznano achalazję wpustu (kurcz wpustu) powinien stosować się do podanych niżej zaleceń, z WYJĄTKIEM:

41 / 140

41. Który z wymienionych celów NIE jest celem premedykacji:

42 / 140

42. Celowe podanie chemioterapeutyków przed zabiegiem operacyjnym nazywa się chemioterapią:

43 / 140

43. Rany o dużym ryzyku zakażenia, to rany:

44 / 140

44. Występowanie smolistych stolców u pacjenta, świadczy o:

45 / 140

45. W edukacji chorego po implantacji endoprotezy stawu biodrowego należy zwrócić uwagę na zapobieganie zwichnięciu endoprotezy podczas wykonywania codziennych czynności. W tej kwestii chory powinien:

46 / 140

46. Skalą punktową odnoszącą się do trzech objawów, tj. stopnia orientacji w sytuacji i jakości odpowiedzi na pytanie, otwierania oczu pod wpływem bodźca słownego lub bólowego oraz rodzaju reakcji obronnej na bodziec bólowy, jest skala:

47 / 140

47. Pierwszoplanowym postępowaniem bez względu na postać wstrząsu jest:

48 / 140

48. Prowadzenie gimnastyki oddechowej zalecane jest dla pacjentów:

49 / 140

49. U pacjenta po urazie czaszkowo-mózgowym pielęgniarka zaobserwowała zwolnienie oddechu, co może być pierwszym sygnałem:

50 / 140

50. Do działań pielęgniarki w zapobieganiu zmianom patologicznym w układzie moczowym u chorych unieruchomionych z powodu leczenia urazów narządu ruchu, NIE należy:

51 / 140

51. Na skutek ucisku spowodowanego gipsem może dojść do:

52 / 140

52. O wzmożonym ciśnieniu śródczaszkowym u chorego po urazie mózgowo-czaszkowym, mogą świadczyć objawy:

53 / 140

53. Pielęgniarka w celu przeciwdziałania obrzękowi mózgu, ułoży pacjenta z urazem czaszkowo-mózgowym w pozycji:

54 / 140

54. W ciągu jakiego czasu zazwyczaj ustępują objawy niepowikłanego wstrząśnienia mózgu:

55 / 140

55. Pacjent po urazie jamy brzusznej zgłasza promieniowanie bólu do barku, świadczyć może to o:

56 / 140

56. W bezpośrednim okresie pooperacyjnym w celu zmniejszenia ryzyka zwichnięcia endoprotezy po totalnej alloplastyce stawu biodrowego, pacjent powinien unikać:

57 / 140

57. Przy obrażeniach czaszkowo- mózgowych płynotok nosowy charakterystyczny jest dla złamania dołu:

58 / 140

58. U chorego z założonym na kończynę dolną opatrunkiem gipsowym, konieczna jest systematyczna kontrola obwodowej części kończyny. Stwierdzenie obrzęku palców, bladości, zasinienia skóry, oziębienia i dolegliwości bólowych przy próbie ruchów biernych, może świadczyć o:

59 / 140

59. Zespół Sudecka charakteryzuje się następującymi objawami:

60 / 140

60. U chorego po urazie głowy występują charakterystyczne krwiaki okularowe. W związku z powyższym uraz dotyczył:

61 / 140

61. Stan pacjenta i jego problemy uzależnione są od lokalizacji guza w OUN. U chorych ze stwierdzonym guzem w płacie skroniowym występują:

62 / 140

62. Pacjentom po operacji tętniaków w okresie pooperacyjnym przez kilkadziesiąt godzin do kilku dni podaje się w ciągłym wlewie pompą infuzyjną nimodypinę. Przy podawaniu nimodypiny pielęgniarka powinna zawsze pamiętać o:

63 / 140

63. W przygotowaniu pacjenta do zabiegu embolizacji tętniaka z dostępu wewnątrznaczyniowego należy pamiętać, że przygotowania wymaga także (wskaż działanie prawidłowe):

64 / 140

64. Która interwencja pielęgniarska zapobiega przykurczom u pacjentów z niedowładem:

65 / 140

65. Do zadań pielęgniarki po operacji tętniaka mózgu należy między innymi ochrona przed czynnikami powodującymi wzrost ciśnienia śródczaszkowego. Są to niżej wymienione działania, z WYJĄTKIEM:

66 / 140

66. Badanie DSA (cyfrowa angiografia subtrakcyjna) należy do badań inwazyjnych, obarczonych ryzykiem powikłań spowodowanych:

67 / 140

67. Po zabiegu operacyjnym na kręgosłupie szyjnym pacjenta NIE układa się:

68 / 140

68. Sternotomia jest to:

69 / 140

69. Leczenie uciskowe polegające na noszeniu opasek lub pończoch elastycznych o stopniowanym ucisku powinno być zakładane:

70 / 140

70. Trzy elementy decydujące w patofizjologii żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej nazywamy triadą:

71 / 140

71. W odniesieniu do kompresjoterapii, FAŁSZYWE jest stwierdzenie:

72 / 140

72. W codziennej praktyce klinicznej do klasyfikowania zmian obserwowanych na stopie niedokrwiennej wykorzystywana jest:

73 / 140

73. Do prawidłowych praktyk pielęgnowania stóp u chorych z ryzykiem zespołu stopy cukrzycowej, NIE należy:

74 / 140

74. W wywiadzie i w badaniu przedmiotowym u chorych z podejrzeniem przewlekłego niedokrwienia kończyn dolnych pielęgniarka zwraca uwagę na:

75 / 140

75. Obserwowane u chorego po angiografii objawy, takie jak: zaczerwienienie skóry, świąd, pokrzywka, nudności, wymioty, tachykardia, wskazują na:

76 / 140

76. Pacjent po zabiegu kardiochirurgicznym powinien stosować pas stabilizujący mostek w celu zabezpieczenia przed rozejściem się szwów przez okres około:

77 / 140

77. Owrzodzenia powstałe na stronie podeszwowej, w miejscach o zwiększonym nacisku i ciśnieniu wewnętrznym stopy, np. okolice uwypuklonych głów kości śródstopia, palce, pięta a rana ma regularny kształt i wyraźnie wcięte brzegi występują w:

78 / 140

78. Pacjent z niedokrwieniem kończyn ma zlecone badanie ABI czyli wskaźnik kostka-ramie, które polega na:

79 / 140

79. Zapobieganie powstaniu zespołu stopy cukrzycowej polega między innymi na:

80 / 140

80. Badanie tętna w sytuacji niedokrwienia kończyn dolnych powinno być oceniane i rozpoczynać się:

81 / 140

81. Podstawowym badaniem obrazowym w przewlekłej niewydolności żylnej jest:

82 / 140

82. W opiece nad chorym z niedokrwieniem kończyn przeciwwskazane jest:

83 / 140

83. Pacjentowi z żylakami kończyn dolnych w celu zapobiegania zakrzepowemu zapaleniu żył zaleca się między innymi:

84 / 140

84. Niedostateczna edukacja lub jej brak w odniesieniu do chorych stosujących doustne środki przeciwkrzepliwe może prowadzić do niewłaściwego ich stosowania, co powoduje:

85 / 140

85. Artropatia Charcota jest przyczyną znacznych deformacji stopy. W ostrej fazie charakteryzuje się triadą objawów, którymi są między innymi:

86 / 140

86. W odniesieniu do stosowania opatrunków nowej generacji, pielęgniarka powinna znać właściwości opatrunków oraz zasady doboru opatrunku w zależności od cech rany/owrzodzenia, ponieważ:

87 / 140

87. Powiększający się tętniak aorty brzusznej NIE objawia się:

88 / 140

88. Pokarmy zakwaszające mocz to:

89 / 140

89. Człowiek zdrowy, dorosły oddaje na dobę około:

90 / 140

90. Parcie na mocz, ból w podbrzuszu, wyczuwalny w badaniu fizykalnym przepełniony pęcherz moczowy, to objawy:

91 / 140

91. Pielęgnacja cewników pozostawionych w drogach moczowych powinna mieć na uwadze ocenę m. in. zapobieganie zakażeniu. Pielęgniarka w profilaktyce zakażeń układu moczowego, powinna zwrócić szczególną uwagę na:

92 / 140

92. Przy kamicy moczanowej zaleca się, aby pacjent spożywał:

93 / 140

93. Ureteropielografia wstępująca polega na wprowadzeniu:

94 / 140

94. U pacjenta z rakiem pęcherza moczowego podstawowym objawem jest:

95 / 140

95. Główną przyczyną krwiomoczu ze skrzepami NIE jest:

96 / 140

96. Do drenażu wewnętrznego stosuje się cewnik:

97 / 140

97. Częste oddawanie moczu bez trudności, np. w stanach zapalnych pęcherza to:

98 / 140

98. Cechą charakterystyczną u pacjentów z nerką gąbczastą jest:

99 / 140

99. Do określenia stopnia natężenia bólu u dzieci wykorzystuje się:

100 / 140

100. Płacz, u dziecka z rozszczepem wargi po zabiegu operacyjnym, stanowi ryzyko rozejścia się brzegów rany. W zapobieganiu niezbędne jest:

101 / 140

101. W odniesieniu do chorych oparzonych, hospitalizacji NIE podlegają dzieci:

102 / 140

102. Resuscytacja płynowa w leczeniu choroby oparzeniowej polega na przetaczaniu krystaloidów według reguły:

103 / 140

103. Przy wyznaczaniu miejsca do wykonania urostomii u dziecka, pielęgniarka powinna:

104 / 140

104. Do najczęstszych powikłań żywienia dojelitowego należy biegunka. Zadaniem pielęgniarki opiekującej się dzieckiem z założonym zgłębnikiem PEG jest zminimalizowanie ryzyka biegunki przez:

105 / 140

105. Wybierz NIEPRAWDZIWE stwierdzenie odnoszące się do wytrzewienia u noworodka:

106 / 140

106. Prawidłowe ułożenie dziecka po zabiegu usunięcia migdałków podniebiennych, polega na:

107 / 140

107. Kolostomia jest to chirurgicznie wykonane połączenie:

108 / 140

108. Wczesny zabieg operacyjny przepukliny oponowo- rdzeniowej w okolicy lędźwiowo-krzyżowej (w ciągu pierwszych 48 godzin życia) u noworodka, ma na celu zabezpieczenie przed:

109 / 140

109. Nadmierne ślinienie się noworodka, ksztuszenie się śliną i zaburzenia w oddychaniu, świadczą o:

110 / 140

110. Przygotowanie dziecka z ostrym zapaleniem wyrostka robaczkowego do zabiegu operacyjnego NIe obejmuje:

111 / 140

111. Pielęgniarka bez zlecenia lekarskiego ma prawo do wykonywania świadczeń diagnostycznych:

112 / 140

112. Zatrucia paracetamolem przebiegają podstępnie, dlatego też należy pamiętać, że toksyczna dobowa dawka Paracetamolu dla dorosłego wynosi:

113 / 140

113. W przypadku dostania się związku toksycznego do oka należy natychmiast:

114 / 140

114. W przypadku zatkania dróg oddechowych ciałem obcym u dziecka należy:

115 / 140

115. Technika uciśnięć klatki piersiowej u niemowląt wykonywana przez 1 ratownika polega na:

116 / 140

116. U dorosłych pacjentów z oparzeniem przekraczającym 20% mc. W czasie resuscytacji płynowej pielęgniarka kontroluje diurezę godzinową, która powinna wynosić:

117 / 140

117. Gdy osoba poszkodowana z NZK nie odpowiada lub nie reaguje, należy wykonać uciśnięcia środka klatki piersiowej na głębokość i w rytmie:

118 / 140

118. Kwasica ketonowa u dzieci:

119 / 140

119. U pacjenta przyjętego na oddział z odmrożeniami należy zastosować szybkie ogrzewanie w kąpieli wodnej, aż skóra stanie się elastyczna i różowa w obwodowych partiach zmian. Temperatura kąpieli powinna wynosić:

120 / 140

120. Zespół ostrej niewydolności oddechowej (ARDS - Acute Respiratory Distress Syndrome) rozpoznaje się u chorych:

121 / 140

121. Metody epidemiologiczne stosuje się do:

122 / 140

122. Pielęgniarka i położna wykonują zlecenia lekarskie:

123 / 140

123. Rzecznikiem odpowiedzialności zawodowej pielęgniarek i położnych może zostać:

124 / 140

124. Pielęgniarka, położna uzyskująca tytuł specjalisty w danej dziedzinie ma obowiązek:

125 / 140

125. Pielęgniarka/położna może prowadzić badania naukowe i:

126 / 140

126. Stanowiska kierownicze w pielęgniarstwie obsadzane w drodze postępowania konkursowego, regulowane są przez ustawę o:

127 / 140

127. Proksemika zajmuje się:

128 / 140

128. Komunikacja, a więc wymiana różnego rodzaju informacji, zachodzi na wielu poziomach. Najbardziej bliskim człowiekowi poziomem, sięgającym w jego sferę osobistą, jest poziom:

129 / 140

129. Psychoterapia elementarna to:

130 / 140

130. Model transformacji demograficznej zakłada, że wartości kluczowych parametrów opisujących populację, które kształtują jej strukturę demograficzną zmieniają się:

131 / 140

131. Analiza czynników innych niż zdrowotne, które mogą mieć wpływ na stan zdrowia na poziomie województw została pogrupowana w trzech kategoriach: sytuacja demograficzna, rynek pracy i edukacja, sytuacja gospodarcza i stan gospodarstw domowych. Do oceny sytuacji demograficznej w województwach wykorzystane zostały dwa wskaźniki, są to:

132 / 140

132. „5 momentów higieny rąk WHO” zawiera wskazania do wykonania higieny rąk, ułożone w kolejności:

133 / 140

133. Dokument, w którym znajduje się opis wzajemnego oddziaływania między procesami systemu zarządzania jakością, nazywa się:

134 / 140

134. W ocenie kompetencji miękkich pracownika uwzględnisz:

135 / 140

135. Kierowanie przez delegowanie uprawnień przynosi konkretne korzyści, do których zaliczamy:

136 / 140

136. W oficjalnych kryteriach oceny ofert dla świadczeń medycznych składanych płatnikowi (obecnie NFZ), nie znajdują się kryteria:

137 / 140

137. Do technik obserwacji bezpośrednich zmierzających do ustalenia pracochłonności danego zadania, zalicza się:

138 / 140

138. PubMed/Medline, Cochrane Nursing Care, Cochrane Summaries, są to nazwy:

139 / 140

139. Wskaż, który typ badań klinicznych charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością:

140 / 140

140. Evidence-Based Medicine (EBM), uznaje się na podstawie literatury przedmiotu, że jest to:

Your score is

The average score is 0%

0%