/1400

BANK PYTAŃ

PIELĘGNIARSTWO ONKOLOGICZNE - LOSOWE PYTANIA (50)

1 / 1400

1. Jedną z przyczyn zespołu przewlekłego zmęczenia w przebiegu choroby nowotworowej jest:

2 / 1400

2. Po zabiegu operacyjnym guzów mózgu trudności w porozumiewaniu się spowodowane są

3 / 1400

3. Wsparcie społeczne na poziomie instrumentalnym oznacza:

4 / 1400

4. Zaburzenia otępienne, które mogą także ujawnić się podczas przebiegu choroby nowotworowej u osób po 65 roku życia, objawiają się przede wszystkim:

5 / 1400

5. Metodą fizjoterapii wykorzystywaną wobec chorych z obrzękiem limfatycznym jest:

6 / 1400

6. Zdolności, potrzeby i motywacje oraz postawy i wartości konkretnego człowieka, które wnosi ze sobą do pracy, nazwane są:

7 / 1400

7. Chirurgiczna klasyfikacja FIGO służy:

8 / 1400

8. Do późnych powikłań skórnych związanych z leczeniem promieniami jonizującymi należą:

9 / 1400

9. W przebiegu ostrego popromiennego odczynu śluzówkowego można wyróżnić 4 fazy:

10 / 1400

10. Podczas chemioterapii może wystąpić u pacjenta wiele objawów ubocznych, ich nasilenie uzależnione jest od:

11 / 1400

11. Guz jajnika tzw. guz Krugenberga jest to:

12 / 1400

12. W trakcie napromieniania ośrodkowego układu nerwowego stosuje się profilaktykę:

13 / 1400

13. Bólem przewlekłym określa się ból trwający dłużej niż

14 / 1400

14. Zgodnie z teorią Lazarusa i Folkman człowiek przywraca sobie równowagę psychiczną poprzez:

15 / 1400

15. Przepływ tlenu w tlenoterapii, gdy występuje u chorego hipoksja:

16 / 1400

16. Zgodnie z teorią Lazarusa i Folkman człowiek przywraca sobie równowagę psychiczną poprzez:

17 / 1400

17. Wskazaniem do zastosowania paliatywnego napromieniania NIE są:

18 / 1400

18. Na ewentrację (wytrzewienie) po zabiegu operacyjnym w obrębiejamy brzusznej szczególnie narażeni są:

19 / 1400

19. Tanatologia jest rozważaniem o:

20 / 1400

20. Po mastektomii drenaż limfatyczny polega na delikatnym uciskaniu skóry i rozpoczyna się od:

21 / 1400

21. Technika „no touch” wprowadzona do chirurgii onkologicznej przez Turbulla polega na:

22 / 1400

22. Dysfagia jest to:

23 / 1400

23. Do oceny jakości życia chorych onkologicznie służy skala:

24 / 1400

24. Druga reguła komunikacyjna Berne'a zakłada, że:

25 / 1400

25. W pierwszym okresie żałoby po śmierci osoby bliskiej możemy zaobserwować:

26 / 1400

26. Chory podczas napromieniania powinien:

27 / 1400

27. Guz Wilmsa jest nowotworem:

28 / 1400

28. Do somatycznych przyczyn bezsenności w przebiegu choroby nowotworowej zalicza się:

29 / 1400

29. Po zabiegu operacyjnym zmiany nowotworowej przysadki mózgowej, należy zwrócić uwagę na:

30 / 1400

30. Wynaczynienie cytostatyku poza żyłę, nasilenie objawów zależy od:

31 / 1400

31. Hiperalgezja jest to:

32 / 1400

32. Pielęgniarka, położna NIE udzieliła pomocy osobie, która nagle zasłabła na ulicy, lecz szybko oddaliła się z miejsca zdarzenia. Zachowanie takie naraża ją na poniesienie odpowiedzialności:

33 / 1400

33. Jednym z etapów choroby szpitalnej dziecka chorego jest faza rozpaczy, która trwa

34 / 1400

34. Leczenie żywieniowe jest częścią suportive care. Powinno być wdrażane:

35 / 1400

35. Motywowanie polega na zespole oddziaływań, zmierzających do:

36 / 1400

36. Skala CAS służy do oceny sprawności:

37 / 1400

37. Określenia Evidence-Based Medicine (EBM) czyli praktyka medyczna oparta o wiarygodne i aktualne dowody naukowe jako pierwszy użył

38 / 1400

38. Pierwszy ośrodek w Polsce zajmujący się leczeniem i opieką chorych onkologicznie nosił nazwę:

39 / 1400

39. U chorego z nowotworem przełyku występuje:

40 / 1400

40. Grupa osób wspólnie realizująca proces leczenia stanowi zespół terapeutyczny, którego cechami jest wspólnota celu działania i odpowiedzialności za jego realizację oraz:

41 / 1400

41. W jakim zakresie pacjent, który nie ukończył 16 lat ma prawo do informacji o swoim stanie zdrowia, rozpoznaniu, proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych i leczniczych, dających się przewidzieć następstwach ich zastosowania albo zaniechania, wynikach leczenia oraz rokowaniu?

42 / 1400

42. Najczęstszą przyczyną czkawki u chorych w terminalnej fazie choroby jest:

43 / 1400

43. Stanu odżywienia chorego NIE ocenia się za pomocą:

44 / 1400

44. Bólom nowotworowym towarzyszą również bóle koincydencyjne, są to bóle spowodowane:

45 / 1400

45. Instruktaż dla pacjenta/rodziny wykonywania techniki podaży heparyny drobnocząsteczkowej jest obowiązkiem:

46 / 1400

46. Pielęgniarka, edukując pacjenta w zakresie samoobserwacji stomii jelitowej, zapoznaje pacjentów z kryteriami oceny stomii po zabiegu. Do kryteriów tych należy:

47 / 1400

47. Dokument, w którym znajduje się opis wzajemnego oddziaływania między procesami systemu zarządzania jakością, nazywa się:

48 / 1400

48. Podczas chemioterapii może wystąpić u pacjenta wiele objawów ubocznych, ich nasilenie uzależnione jest od:

49 / 1400

49. Do czynników mogących opóźniać i upośledzać prawidłowy proces gojenia się rany pooperacyjnej oraz zespoleń i zbiorników jelitowych należy

50 / 1400

50. Jednym z częstych objawów towarzyszących pacjentom opieki paliatywnej jest astenia czyli:

51 / 1400

51. Skrót schematu pytania klinicznie istotnego brzmi P I C O, w którym pierwsza litera P oznacza:

52 / 1400

52. Octan megestrolu, stosuje się u chorych na nowotwór w celu:

53 / 1400

53. Do późnych powikłań skórnych, związanych z leczeniem promieniami jonizującymi, należy(ą):

54 / 1400

54. Do głównych zadań zespołu terapeutycznego w obszarze psychoonkologii w chirurgii onkologicznej należą m.in.:

55 / 1400

55. Wyróżniamy następujące rodzaje niedożywienia związanego zchorobą:

56 / 1400

56. Usługa jako produkt przechodzi przez cztery fazy cykl użycia. Modyfikacja jednej z faz – zwana Recykl może występować w fazie:

57 / 1400

57. Jednym z częstych objawów towarzyszących pacjentom opieki paliatywnej jest astenia czyli

58 / 1400

58. Do najważniejszych powikłań stosowania PEG należą:

59 / 1400

59. Przetoka, przez którą nadłonowo odprowadzany jest mocz z pęcherza moczowego na skutek niedrożności, zwężenia cewki moczowej oraz niemożności założenia cewnika nazywa się:

60 / 1400

60. W zakresie późnych powikłań stosowania leków alkilujących u dzieci, pochodnych platyny wyróżnia się:

61 / 1400

61. Czynnikami ryzyka chłoniaków nieziarniczych, najczęściej są:

62 / 1400

62. Kaszel suchy występujący u dzieci, o metalicznym brzmieniu, przypominający szczekanie psa jest charakterystyczny dla:

63 / 1400

63. Najczęstszym objawem anemii jest:

64 / 1400

64. Do badań skryningowych nowotworów głowy i szyi należy:

65 / 1400

65. W zaleceniach żywieniowych pacjentów poddanych chemioterapii NIE zaleca się:

66 / 1400

66. Pacjenci z kolostomią powinni unikać:

67 / 1400

67. Do somatycznych przyczyn bezsenności w przebiegu choroby nowotworowej zalicza się:

68 / 1400

68. W leczeniu ropni okołowątrobowych wykorzystuje się chirurgiczny drenaż pod kontrolą USG lub KT. Najważniejszymi możliwymi powikłaniami po zastosowaniu drenażu jest:

69 / 1400

69. Terapia lekami cytostatycznymi może być:

70 / 1400

70. Najważniejszym czynnikiem prewencyjnym w raku płuc jest:

71 / 1400

71. Informowanie pacjenta przez pielęgniarkę,położną o zamiarze wykonania iniekcji domięśniowej odbywa się na poziomie

72 / 1400

72. Radioterapia przed- lub pooperacyjna zmniejsza ryzyko:

73 / 1400

73. W monitorowaniu, którego raka wykonuje się badanie marker nowotworowego Ca 125:

74 / 1400

74. Powikłanie ogólnoustrojowe radioterapii występujące w postaci dyspepsji to:

75 / 1400

75. Wskazaniem do zastosowania paliatywnego napromieniania NIE są:

76 / 1400

76. Najczęstszym nowotworem skóry u ludzi rasy białej jest:

77 / 1400

77. Głównymi wskazaniami do paliatywnej radioterapii chorych z przerzutami do kości NIE są/jest:

78 / 1400

78. Powikłanie ogólnoustrojowe radioterapii występujące w postaci dyspepsji to:

79 / 1400

79. Odczyn popromienny ostry to odczyn:

80 / 1400

80. Wirus brodawczaka ludzkiego (HPV) tzw. dużego ryzyka, który wywołuje raka szyjki macicy to głównie wirus typu:

81 / 1400

81. Czynniki wpływające na odmowę wyrażenia zgody pacjenta na poddanie się operacji to:

82 / 1400

82. Do powikłań po zamknięciu kolostomii NIE zaliczamy:

83 / 1400

83. Kardiomiopatia jako późny objaw niepożądany najczęściej występuje u chorych leczonych:

84 / 1400

84. Podstawowe wskaźniki modelu PATH obejmują m. in. wskaźniki efektywności (skuteczności i wydajności), do których zalicza się:

85 / 1400

85. Pojęciem anoreksji w chorobie nowotworowej określa się:

86 / 1400

86. Sfera informacyjna w zarządzaniu jakością, czyli zakres wiedzy jak i powinien posiadać pacjent, w tym między innymi profilaktyka, jakie leki należy przyjmować, jak często, jak stosować, jak postępować po badaniu, czy zabiegu, zawiera BARIERY, do których zalicza się:

87 / 1400

87. Żółtaczka pozawątrobowa u dzieci związana jest z

88 / 1400

88. Głównym czynnikiem ryzyka raka pęcherza moczowego jest/są:

89 / 1400

89. Do czynników mogących opóźniać i upośledzać prawidłowy proces gojenia się rany pooperacyjnej oraz zespoleń i zbiorników jelitowych należy:

90 / 1400

90. Powikłanie ogólnoustrojowe radioterapii występujące w postaci dyspepsji to:

91 / 1400

91. Przepływ tlenu w tlenoterapii, gdy występuje u chorego hipoksja:

92 / 1400

92. Po zabiegu operacyjnym guzów mózgu trudności w porozumiewaniu się spowodowane są:

93 / 1400

93. Najczęstszym objawem anemii jest:

94 / 1400

94. Najczęstsze zakażenia wywoływane przez Staphylococcus epidermidis, to:

95 / 1400

95. Dostosowanie rytmów biologicznych człowieka do rozkładu jego czasu pracy, tak aby jak najmniej zaburzać fizjologię, to:

96 / 1400

96. Wczesne objawy wzrostu ciśnienia śródczaszkowego po zabiegu operacyjnym mózgu to:

97 / 1400

97. Problemem etycznym w opiece paliatywnej jest ortotanazja, która oznacza:

98 / 1400

98. Octan megestrolu, stosuje się u chorych na nowotwór w celu:

99 / 1400

99. Organizacja udzielająca pomocy pacjentom chorym na chłoniaki, nosi nazwę:

100 / 1400

100. Dostosowanie rytmów biologicznych człowieka do rozkładu jego czasu pracy, tak aby jak najmniej zaburzać fizjologię, to:

101 / 1400

101. Dominującym objawem mięsaka Ewinga jest:

102 / 1400

102. W trakcie napromieniania ośrodkowego układu nerwowego stosuje się profilaktykę:

103 / 1400

103. Ropnie wewnątrzotrzewnowe mogą stanowić powikłanie po operacjach w obrębie przewodu pokarmowego. Do objawów należą:

104 / 1400

104. W przypadku osób wymagających wielokrotnego dożylnego podawania cytostatyków korzystnym rozwiązaniem jest założenie:

105 / 1400

105. Technika „aseptyki komórkowej” stosowana w chirurgii onkologicznej polega na:

106 / 1400

106. Nowe rozwiązania organizacyjne w polskim systemie ochrony zdrowia mają na celu poprawę dostępu do diagnostyki i terapii onkologicznej oraz zapewnienie kompleksowej opieki na każdym etapie leczenia. W związku z tym rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego nakłada obowiązek na świadczeniodawców udzielających świadczeń gwarantowanych w trybie hospitalizacji i hospitalizacji planowej realizujących leczenie onkologiczne, wyznaczenie:

107 / 1400

107. Rekonstrukcja ciągłości przewodu pokarmowego po pankreatoduodenektomii sposobem Whipple’a w modyfikacji Brauna obejmuje następujące zespolenia:

108 / 1400

108. Dren Penrosa zakładany w trakcie operacji duodenopankreatektomii zabezpieczony jest workiem urostomijnym. Celem obserwacji i kontroli odprowadzanego płynu jest:

109 / 1400

109. Napady paniki oddechowej (respiratory panic) objawiają się:

110 / 1400

110. Test rysowania zegara, test MMSE oraz skala CAS służą do oceny sprawności:

111 / 1400

111. Wczesne objawy wzrostu ciśnienia śródczaszkowego po zabiegu operacyjnym mózgu to

112 / 1400

112. Do głównych zadań zespołu terapeutycznego w obszarze psychoonkologii w chirurgii onkologicznej należą m.in.:

113 / 1400

113. Etiologia przewlekłych chorób niezakaźnych ma zazwyczaj charakter złożony i wieloczynnikowy. Z punktu widzenia profilaktyki chorób przewlekłych kluczowe okazują się tak zwane czynniki poddające się modyfikacji związane ze stylem życia. Do najważniejszych modyfikowalnych czynników ryzyka chorób przewlekłych w Polsce, spośród niżej wymienionych, należą:

114 / 1400

114. Model transformacji demograficznej zakłada, że wartości kluczowych parametrów opisujących populację, które kształtują jej strukturę demograficzną zmieniają się:

115 / 1400

115. Wsparcie społeczne na poziomie instrumentalnym oznacza:

116 / 1400

116. Pacjent oczekujący na operację, wypełnił druk anestezjologicznej ankiety przedoperacyjnej, ale nie podpisał zgody na znieczulenie. Jest zdenerwowany, gdyż, jak twierdzi, nie widział się z anestezjologiem. Co w tej sytuacji powinna zrobić pielęgniarka:

117 / 1400

117. Radykalna amputacja piersi „an block” według Halsteada polega na:

118 / 1400

118. Przy nowotworze jajnika w surowicy krwi oznacza się poziom:

119 / 1400

119. Anuria może być objawem występującym w nerczaku zarodkowym charakteryzuje się:

120 / 1400

120. Opracowanie polityki jakości, mapy procesów i ich opis to działania podejmowane w ramach wdrożenia systemu zapewnienia jakości na etapie:

121 / 1400

121. Rola pielęgniarki w przekazywaniu pacjentowi niepomyślnych informacji o rozpoznaniu choroby i prognozie polega na:

122 / 1400

122. Prawo dostępu do dokumentacji medycznej posiada:

123 / 1400

123. Igła Butterfly służy do:

124 / 1400

124. We wczesnym okresie po operacji rekonstrukcji piersi z użyciem poprzecznego wyspowego płata skórno-mięśniowego z mięśnia prostego brzucha pacjentce zapewniamy pozycję:

125 / 1400

125. Stanowiska kierownicze w pielęgniarstwie obsadzane w drodze postępowania konkursowego, regulowane są przez ustawę o:

126 / 1400

126. W celu ograniczenia emisji przykrego zapachu z owrzodzenia nowotworowego zaleca się stosowanie:

127 / 1400

127. Podstawowym badaniem przesiewowym w kierunku raka jelita grubego jest:

128 / 1400

128. Po zakończeniu podawania leków cytostatycznych dopęcherzowo, wskazane jest wstrzymanie się od oddawania moczu przez okres:

129 / 1400

129. Zespół objawów spowodowanych zmniejszoną ilością śliny w wyniku zaburzenia funkcji gruczołów ślinowych to:

130 / 1400

130. Wczesne objawy wzrostu ciśnienia śródczaszkowego po zabiegu operacyjnym mózgu to:

131 / 1400

131. W klinicznym obrazie ziarnicy złośliwej (HD) dominują objawy:

132 / 1400

132. Do najważniejszych modyfikowalnych czynników ryzyka chorób przewlekłych w Polsce należą:

133 / 1400

133. Postępowanie rodziny i personelu wobec pacjenta w okresie agonalnym powinno uwzględniać:

134 / 1400

134. Mesna jest to lek, który stosuje się w onkologii jako antidotum przeciw:

135 / 1400

135. Główną przyczyną zaczopowania kałem u chorych w terminalnej fazie choroby nowotworowej jest

136 / 1400

136. W ocenie kompetencji miękkich pracownika uwzględnisz:

137 / 1400

137. Pacjentce z rakiem szyjki macicy w ramach przygotowania do brachyterapii należy:

138 / 1400

138. W pierwszym okresie żałoby po śmierci osoby bliskiej możemy zaobserwować:

139 / 1400

139. Badania epidemiologiczne opisowe służą do:

140 / 1400

140. W celu ograniczenia emisji przykrego zapachu z owrzodzenia nowotworowego zaleca się stosowanie:

141 / 1400

141. Bólem incydentalnym określa się:

142 / 1400

142. W przebiegu ostrego popromiennego odczynu śluzówkowego można wyróżnić 4 fazy

143 / 1400

143. Kartę Diagnostyki i Leczenia Onkologicznego (DILO) możewystawić:

144 / 1400

144. Podczas zmiany worka stomijnego, do higieny wokół stomii stosuje się:

145 / 1400

145. Dominującym objawem mięsaka Ewinga jest:

146 / 1400

146. Jednym z najczęstszych fałszywych, szkodliwych przekonań rozpowszechnionych wśród personelu medycznego jest uznanie, że osoba otyła:

147 / 1400

147. Która spośród reguł poprawnych stosunków między ludzkich G. Leech uznawana jest za najważniejszą:

148 / 1400

148. Na ewentrację (wytrzewienie) po zabiegu operacyjnym w obrębie jamy brzusznej szczególnie narażeni są:

149 / 1400

149. Przy formułowaniu obowiązków pracowniczych, świadomość hierarchii zadań przypisanych danemu stanowisku, NIE odnosi się do zasady:

150 / 1400

150. Osierocenie (bereavement) oznacza:

151 / 1400

151. W pierwszym okresie po operacji, gdy wydzielina z tchawicy jest obfita i gęsta oraz łatwo zasycha w strupy, wewnętrzną rurkę tracheostomijną należy czyścić:

152 / 1400

152. Przepracowanie poznawcze choroby polega na:

153 / 1400

153. Według skali oceny stopnia wczesnego skórnego odczynu popromiennego - 2° to:

154 / 1400

154. Zmienna, która pojawia się w przebiegu badania jako skutek oraz nie podlega manipulacji lecz obserwacji i pomiarom jest to

155 / 1400

155. Radioterapia jest metodą leczenia:

156 / 1400

156. Termometr distresu to narzędzie badające

157 / 1400

157. Niedożywienie typu mieszanego charakteryzuje się:

158 / 1400

158. Prowadzenie psychoedukacji pacjentów realizuje:

159 / 1400

159. Jakie objawy mogą świadczyć o wystąpieniu niedrożności przewodu pokarmowego u chorych w zaawansowanej chorobie nowotworowej

160 / 1400

160. Do czynników ryzyka wystąpienia zakrzepicy u chorych operowanych z powodu nowotworu zaliczymy:

161 / 1400

161. W monitorowaniu, którego raka wykonuje się badanie markera nowotworowego Ca 125:

162 / 1400

162. Postępująca utrata masy ciała i zmiany w wyglądzie zewnętrznym spowodowane zanikiem mięśni i tkanki tłuszczowej to:

163 / 1400

163. Charakterystycznym objawem nowotworu jądra jest

164 / 1400

164. Pacjentowi korzystającemu ze świadczeń gwarantowanych realizowanych w hospicjum domowym dla dorosłych albo dla dzieci jednocześnie NIE przysługują świadczenia z zakresu:

165 / 1400

165. Rokowanie w chorobie Hodgkina jest:

166 / 1400

166. Zasadniczym sposobem leczenia czerniaka jest:

167 / 1400

167. Przegląd systematyczny polega na:

168 / 1400

168. Organizacja udzielająca pomocy pacjentom chorym na chłoniaki, nosi nazwę:

169 / 1400

169. Do czynników ryzyka występowania zakażenia miejsca operowanegopo zabiegach chirurgicznych z powodu nowotworów głowy i szyi należą:

170 / 1400

170. Oznaką świadczącą o śmierci NIE jest:

171 / 1400

171. Do oceny stanu sprawności ruchowej chorego wykorzystywana jest skala:

172 / 1400

172. Wskazaniami onkologicznymi do stosowania PEG są nowotwory:

173 / 1400

173. U pacjenta po zabiegu w obrębie głowy i szyi stosujemy ćwiczenia:

174 / 1400

174. Siatkówczak (retinoblastoma) jest to:

175 / 1400

175. Igła Butterfly służy do

176 / 1400

176. Wynaczynienie cytostatyku poza żyłę, nasilenie objawów zależy od:

177 / 1400

177. Technika „aseptyki komórkowej” stosowana w chirurgii onkologicznej polega na:

178 / 1400

178. Technika aseptyki onkologicznej polega na:

179 / 1400

179. Igła Butterfly służy do:

180 / 1400

180. Nadir, czyli okres największego wpływu uszkodzenia szpiku kostnego podczas podawania większości leków cytostatycznych wpływających na odporność przypada na okres:

181 / 1400

181. Do kolejnych etapów postępowania podczas realizacji pielęgniarskiego projektu badawczego NIE należy:

182 / 1400

182. Zgodnie z teorią Lazarusa i Folkman człowiek przywraca sobie równowagę psychiczną poprzez:

183 / 1400

183. Edukacja rodziny pacjenta w stanie terminalnym w zakresie profilaktyki przeciwodleżynowej powinna uwzględniać stosowanie wszystkich wymienionych działań, z WYJĄTKIEM:

184 / 1400

184. Po zabiegu operacyjnym guzów mózgu pielęgniarka układa pacjenta tak aby głowa wraz z tułowiem była pod kątem:

185 / 1400

185. Guz jajnika tzw. guz Krugenberga jest to:

186 / 1400

186. W zakresie późnych powikłań stosowania leków alkilujących u dzieci, pochodnych platyny wyróżnia się:

187 / 1400

187. Po chemioterapii zalecana jest dieta:

188 / 1400

188. W przypadku hospitalizacji pacjenta z zakażeniem spowodowanym Clostridium difficile, w procedurach dotyczących higieny rąk preferowane jest:

189 / 1400

189. Postępowanie pooperacyjne po operacji z powodu złośliwych nowotworów głowy trzustki obejmują m.in.:

190 / 1400

190. Psychoterapia elementarna to:

191 / 1400

191. Najważniejszym czynnikiem prewencyjnym w raku płuc jest:

192 / 1400

192. Termometr dystresu jest wykorzystywany do oceny:

193 / 1400

193. Najczęstszym umiejscowieniem mięsaka kościopochodnego(osteosarcoma) jest okolica:

194 / 1400

194. Po zabiegu operacyjnym w pierwszej dobie całkowitego usunięcia krtani na pierwszy plan wysuwa się problem:

195 / 1400

195. Do narzędzi stosowanych w procesie doskonalenia jakości zaliczamy m.in. Diagram Ishikawa–diagram przyczynowo-skutkowy. Wykres ten wskazuje na główne przyczyny problemu:

196 / 1400

196. Zespół Smitha to zespół objawów klinicznych występujących w nerwiaku zarodkowym współczulnym. Zespół ten charakteryzuje się:

197 / 1400

197. Makrohematuria jest objawem chorobowym układu moczowego, który objawia się:

198 / 1400

198. W trakcie napromieniania ośrodkowego układu nerwowego stosuje się profilaktykę:

199 / 1400

199. Dominującym objawem mięsaka Ewinga jest:

200 / 1400

200. Opieka pielęgniarska oparta na faktach - EBNP (Evidence - BasedNursing Practice) dotyczy:

201 / 1400

201. Wskazaniami onkologicznymi do stosowania PEG są nowotwory:

202 / 1400

202. Stanu odżywienia chorego NIE ocenia się za pomocą:

203 / 1400

203. Hemikolektomia lewostronna polega na usunięciu:

204 / 1400

204. Komunikacja, a więc wymiana różnego rodzaju informacji, zachodzi na wielu poziomach. Najbardziej bliskim człowiekowi poziomem, sięgającym w jego sferę osobistą, jest poziom:

205 / 1400

205. Napady paniki oddechowej (respiratory panic) objawiają się:

206 / 1400

206. Pojęciem anoreksji w chorobie nowotworowej określa się:

207 / 1400

207. Wysokie ułożenie kończyn górnych wskazane jest po

208 / 1400

208. Zespół przewlekłego zmęczenia to

209 / 1400

209. Podczas zmiany worka stomijnego, do higieny wokół stomii stosuje się:

210 / 1400

210. Pacjentka ma 17 lat i konieczne jest uzyskanie zgody na wykonanie zabiegu. Zgodę tę wyraża:

211 / 1400

211. W zakresie późnych powikłań stosowania leków alkilujących u dzieci, pochodnych platyny wyróżnia się

212 / 1400

212. Do obsługi portu naczyniowego, stosuje się igłę:

213 / 1400

213. Parafrazowanie to:

214 / 1400

214. Podstawą leczenia ostrej białaczki limfoblastycznej (ALL) jest:

215 / 1400

215. Terapia lekami cytostatycznymi może być:

216 / 1400

216. W ziarnicy złośliwej występują dwa szczyty zachorowania i dotyczą one:

217 / 1400

217. Do najważniejszych modyfikowalnych czynników ryzyka chorób przewlekłych w Polsce należą

218 / 1400

218. Skala opisowa Likerta służy do pomiaru:

219 / 1400

219. Kodeks etyki zawodowej pielęgniarki i położnej Rzeczypospolitej Polskiej zawiera szereg sformułowań odnoszących się do cech charakteru jakie powinna posiadać pielęgniarka/położna i są to m.in.:

220 / 1400

220. Zespół przewlekłego zmęczenia to:

221 / 1400

221. Radioterapia jest metodą leczenia:

222 / 1400

222. Stwierdzenie powiększenia w badaniu przedmiotowym węzła nadobojczykowego po stronie lewej tzw. Virchowa, świadczy o nowotworze:

223 / 1400

223. W zaleceniach żywieniowych, pacjentom z wyłonioną stomią NIEzaleca się:

224 / 1400

224. Najczęstszym objawem anemii jest:

225 / 1400

225. Najczęstszą przyczyną zespołu chronicznego zmęczenia w przebiegu choroby nowotworowej jest

226 / 1400

226. Wśród powikłań mogących wystąpić podczas użytkowania PEG trzeba wymienić:

227 / 1400

227. Dla pacjenta u kresu życia największą wartość ma wsparcie emocjonalne udzielane w formie wypowiedzi:

228 / 1400

228. Przy formułowaniu obowiązków pracowniczych, świadomość hierarchii zadań przypisanych danemu stanowisku, NIE odnosi się do zasady:

229 / 1400

229. Pacjent po zabiegu torakochirurgicznym ma założony drenaż, który pielęgniarka obserwuje pod względem:

230 / 1400

230. Hiperalgezja jest to:

231 / 1400

231. Pielęgniarka, położna NIE udzieliła pomocy osobie, która nagle zasłabła na ulicy, lecz szybko oddaliła się z miejsca zdarzenia. Zachowanie takie naraża ją na poniesienie odpowiedzialności:

232 / 1400

232. Zasadą podawania analgetyków w łagodzeniu bólu podstawowego jest:

233 / 1400

233. Do oceny jakości życia chorych onkologicznie służy skala:

234 / 1400

234. Jejunostomia, to przetoka odżywcza na:

235 / 1400

235. Błędem w komunikacji z pacjentem onkologicznym NIE jest:

236 / 1400

236. Pacjent po zabiegu torakochirurgicznym ma założony drenaż, który pielęgniarka obserwuje pod względem:

237 / 1400

237. Kaszel suchy występujący u dzieci, o metalicznym brzmieniu, przypominający szczekanie psa jest charakterystyczny dla:

238 / 1400

238. Inicjatorką opieki paliatywnej po II wojnie światowej w Europie była:

239 / 1400

239. Sfera informacyjna w zarządzaniu jakością, czyli zakres wiedzy jaki powinnien posiadać pacjent, w tym między innymi profilaktyka, jakie leki należy przyjmować, jak często, jak stosować, jak postępować po badaniu, czy zabiegu, zawiera bariery, do których zalicza się:

240 / 1400

240. Podczas chemioterapii może wystąpić u pacjenta wiele objawów ubocznych, ich nasilenie uzależnione jest od:

241 / 1400

241. Po chemioterapii zalecana jest dieta:

242 / 1400

242. W celu ograniczenia emisji przykrego zapachu z owrzodzenia nowotworowego zaleca się stosowanie:

243 / 1400

243. Pacjent pozywa pielęgniarkę/położną i domaga się odszkodowania za szkodę wyrządzoną w wyniku błędu medycznego. Ewentualna odpowiedzialność pielęgniarki/położnej będzie miała charakter odpowiedzialności:

244 / 1400

244. Po zabiegu operacyjnym guzów mózgu trudności w porozumiewaniu się spowodowane są:

245 / 1400

245. Octan megestrolu, stosuje się u chorych na nowotwór w celu:

246 / 1400

246. U pacjentów ze szpiczakiem mnogim dochodzi do powikłań:

247 / 1400

247. Postępowanie miejscowe w owrzodzeniach nowotworowych z obfitym wysiękiem polega na zastosowaniu:

248 / 1400

248. Żywienie dożołądkowe może być prowadzone następującymi metodami

249 / 1400

249. Napady paniki oddechowej (respiratory panic) objawiają się:

250 / 1400

250. W klinicznym obrazie ziarnicy złośliwej (HD) dominują objawy:

251 / 1400

251. Anuria może być objawem występującym w nerczaku zarodkowym, charakteryzuje się:

252 / 1400

252. Instruktaż dla pacjenta/rodziny wykonywania techniki podaży heparyny drobnocząsteczkowej jest obowiązkiem:

253 / 1400

253. Poprawna definicja empatii, to:

254 / 1400

254. Radykalna amputacja piersi „an block” według Madena polega na:

255 / 1400

255. Trombocytopenia to zmniejszenie liczby płytek krwi poniżej:

256 / 1400

256. Do późnych powikłań skórnych związanych z leczeniem promieniami jonizującymi należą:

257 / 1400

257. Zdarzeniem niepożądanym leczenia cytostatykami jest:

258 / 1400

258. Zakażenie szpitalne, to zakażenie, które wystąpiło w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, w przypadku gdy choroba:

259 / 1400

259. Czynnikiem ryzyka raka piersi jest:

260 / 1400

260. O składowej psychicznej w „strukturze” duszności świadczą:

261 / 1400

261. Pojęciem astenia określa się:

262 / 1400

262. Wskazaniem do zastosowania paliatywnego napromieniania NIE są:

263 / 1400

263. Od 1 stycznia 2016 roku, samodzielnie ordynować leki zawierające określone substancje czynne, mogą pielęgniarki i położne, które ukończyły

264 / 1400

264. Po zabiegu operacyjnym guzów mózgu pielęgniarka układa pacjenta tak aby głowa wraz z tułowiem była pod kątem:

265 / 1400

265. Kolposkopiato badanie umożliwiające wykrycie przedklinicznej postaci raka

266 / 1400

266. Najczęstszym objawem anemii jest:

267 / 1400

267. Po zabiegu operacyjnym w pierwszej dobie całkowitego usunięcia krtani na pierwszy plan wysuwa się problem:

268 / 1400

268. Zespół objawów spowodowanych zmniejszoną ilością śliny w wyniku zaburzenia funkcji gruczołów ślinowych to:

269 / 1400

269. Nadir, czyli okres największego wpływu uszkodzenia szpiku kostnego podczas podawania większości leków cytostatycznych wpływających na odporność przypada na okres:

270 / 1400

270. W diagnostyce zespołu żyły głównej górnej największe znaczenie odgrywa:

271 / 1400

271. Technika „aseptyki komórkowej” stosowana w chirurgii onkologicznej polega na:

272 / 1400

272. Radykalna amputacja piersi „an block” według Madena polega na:

273 / 1400

273. Wykonując iniekcje z heparyny drobnocząsteczkowej NIE wolno:

274 / 1400

274. PubMed/Medline, Cochrane Nursing Care, Cochrane Summaries, są to nazwy:

275 / 1400

275. Pielęgniarka słysząc od rodziny umierającego pacjenta objętego opieką paliatywną pytanie: „Co jeszcze można dla niego zrobić”, powinna:

276 / 1400

276. Termin paracenteza oznacza:

277 / 1400

277. Problemem etycznym w opiece paliatywnej jest ortotanazja, która oznacza:

278 / 1400

278. Brachyterapia polega na napromienianiu:

279 / 1400

279. Siatkówczak (retinoblastoma) jest to:

280 / 1400

280. W monitorowaniu, którego raka wykonuje się badanie markera nowotworowego Ca 125:

281 / 1400

281. Evidence -Based Medicine (EBM), uznaje się na podstawie literatury przedmiotu, że jest to:

282 / 1400

282. Do oceny jakości życia chorych onkologicznie służy skala:

283 / 1400

283. W przypadku wynaczynienia winkrystyny stosuje się:

284 / 1400

284. Kierowanie przez delegowanie uprawnień przynosi konkretne korzyści, do których zaliczamy:

285 / 1400

285. Do późnych powikłań skórnych, związanych z leczeniem promieniami jonizującymi, należy(ą):

286 / 1400

286. Do obsługi portu naczyniowego, stosuje się igłę:

287 / 1400

287. Po zabiegu operacyjnym guzów mózgu trudności w porozumiewaniu się spowodowane są:

288 / 1400

288. Na okno w hospicjum św. Krzysztofa ofiarował Cicely Saunders, Żyd polskiego pochodzenia

289 / 1400

289. W przebiegu nowotworów płuc u dzieci może występować objaw kaszlu. W zależności od czasu trwania wyróżnia się kaszel przewlekły który trwa:

290 / 1400

290. W rozważaniach teoretycznych nad problematyką jakości w opiece zdrowotnej Avedis Donabedian określił trzy wymiary jakości: struktura, proces, efekt (wynik). Do procesu zaliczamy:

291 / 1400

291. W zakresie późnych powikłań stosowania leków alkilujących u dzieci, pochodnych platyny wyróżnia się:

292 / 1400

292. Według skali oceny stopnia wczesnego skórnego odczynu popromiennego - 2° to:

293 / 1400

293. Zamieszczone w internecie ogłoszenie o treści"Jestem młody i zdrowy, sprzedam nerkę, mogę uratować komuś życie, cena do negocjacji". Czyn taki jest:

294 / 1400

294. Czynnikiem ryzyka raka piersi jest:

295 / 1400

295. Źródłem najczęściej występujących przerzutów do mózgu jest rak:

296 / 1400

296. W pierwszym okresie po operacji, gdy wydzielina z tchawicy jest obfita i gęsta oraz łatwo zasycha w strupy, wewnętrzną rurkę tracheostomijną należy czyścić:

297 / 1400

297. W celu łatwiejszego usunięcia wydzieliny z drzewa oskrzelowego należy zastosować:

298 / 1400

298. Pielęgniarka ma prawo odmówić wykonania zlecenia lekarskiego, tylko wtedy, gdy jest to niezgodne z jej:

299 / 1400

299. Normy etyki zawodowej zawarte w Kodeksie etyki zawodowej pielęgniarki i położnej Rzeczypospolitej Polskiej mają za zadanie:

300 / 1400

300. Pacjenci z kolostomią powinni unikać:

301 / 1400

301. Podanie pierwszej dawki morfiny dożylnie należy zawsze poprzedzić podaniem pacjentowi:

302 / 1400

302. U chorych na nowotwór często z powodu leczenia i odwodnienia występuje kserostomia, objaw ten świadczy o

303 / 1400

303. Chory przed rozpoczęciem leczenia promieniami jonizującymi jest informowany o:

304 / 1400

304. Najczęstszą przyczyną czkawki u chorych w terminalnej fazie choroby jest:

305 / 1400

305. Przeciwskazaniem do chirurgicznego założenia gastrostomii NIE jest:

306 / 1400

306. „5 momentów higieny rąk WHO” zawiera wskazania do wykonania higieny rąk, ułożone w kolejności:

307 / 1400

307. W przypadku wystąpienia napadu tężyczki po całkowitej strumektomii z powodu raka należy:

308 / 1400

308. Przyjmuje się, że jeżeli BMI u pacjenta wynosi 18,6 – 19,9 to pacjent:

309 / 1400

309. Po zabiegu operacyjnym guzów mózgu dokonasz oceny i ciągłej obserwacji stanu świadomości/przytomności za pomocą skali:

310 / 1400

310. Za światowego pioniera chirurgii żołądka uznajemy

311 / 1400

311. Do III stopnia drabiny analgetycznej NIE należy lek:

312 / 1400

312. Wykonanie testu zalegania w żołądku, podczas żywienia dojelitowego, ma na celu zapobieganie:

313 / 1400

313. Chory podczas napromieniania powinien:

314 / 1400

314. Najczęściej występującymi nowotworami wieku dziecięcego są:

315 / 1400

315. Żółtaczka pozawątrobowa u dzieci związana jest z:

316 / 1400

316. Co to jest "przewinienie zawodowe":

317 / 1400

317. Dieta u pacjenta podczas teleterapii przewodu pokarmowego powinna być:

318 / 1400

318. Do czynników psychologicznych prowadzących do niedożywienia pacjenta w opiece paliatywnej zaliczamy:

319 / 1400

319. Termin paracenteza oznacza:

320 / 1400

320. Makrohematuria jest objawem chorobowym układu moczowego, który objawia się

321 / 1400

321. Kurs specjalistyczny "Opieka pielęgniarska nad chorymi dorosłymi w leczeniu systemowym nowotworów" jest przeznaczony dla:

322 / 1400

322. Zespół Smitha to zespół objawów klinicznych występujących w nerwiaku zarodkowym współczulnym. Zespół ten charakteryzuje się:

323 / 1400

323. Główną przyczyną zaczopowania kałem u chorych w terminalnej fazie choroby nowotworowej jest:

324 / 1400

324. Wykonując iniekcje z heparyny drobnocząsteczkowej NIE wolno:

325 / 1400

325. Najważniejszym czynnikiem prewencyjnym w raku płuc jest: