/140

PIELĘGNIARSTWO ANESTEZJOLOGICZNE I INTENSYWNEJ OPIEKI

PIELĘGNIARSTWO ANESTEZJOLOGICZNE I INTENSYWNEJ OPIEKI - JESIEŃ 2019

1 / 140

1. Skala pięciu czynników ryzyka Wilsona zakłada wskaźnik ryzyka trudnej intubacji, a te pięć czynników to:

2 / 140

2. W diagnostyce różnicowej w tamponadzie osierdzia pod uwagę należy wziąć:

3 / 140

3. 22-letni mężczyzna uzależniony od narkotyków przewieziony do operacji usunięcia wyrostka robaczkowego. Choremu należy podać:

4 / 140

4. Układając kończyny górne chorego leżącego na plecach, należy pamiętać żeby:

5 / 140

5. Kwasica oddechowa przewlekła, w pełni skompensowana charakteryzuje się następującymi wartościami równowagi kwasowo-zasadowej:

6 / 140

6. Nadmierne przygięcie głowy u pacjenta poddawanego zabiegowi neurochirurgicznemu w pozycji siedzącej, może być przyczyną:

7 / 140

7. Przyczyną pozapłucną ostrej niewydolności oddechowej może być:

8 / 140

8. Zasadowica oddechowa ostra, nieskompensowana charakteryzuje się następującymi wartościami równowagi kwasowo-zasadowej:

9 / 140

9. Kardioplegia polega na zatrzymaniu pracy serca:

10 / 140

10. Najczęstszą przyczyną pooperacyjnej niewydolności krążenia jest:

11 / 140

11. Prosta łyżka do laryngoskopu to łyżka:

12 / 140

12. Czynnik zwiększający minimalne stężenie pęcherzykowe (MAC) anestetyku wziewnego to:

13 / 140

13. Kompensacyjną reakcją organizmu na ostrą hipoksję NIE jest:

14 / 140

14. Rodzajem znieczulenia nasiękowego wewnątrznaczyniowego jest znieczulenie:

15 / 140

15. Manewr Sellicka ma na celu:

16 / 140

16. Istotne dla postępowania anestezjologicznego zaburzenia EKG to:

17 / 140

17. Pacjent wymaga ułożenia do zabiegu operacyjnego na boku. Konsekwencją zastosowania tej pozycji może być:

18 / 140

18. Jaki poziom znieczulenia zewnątrzoponowego jest wymagany dla wyłączenia bólu okołoporodowego?

19 / 140

19. Do inwazyjnych metod monitorowania NIE należy pomiar:

20 / 140

20. Ciągły pomiar ciśnienia śródczaszkowego - ICP wykonujemy za pomocą czujnika:

21 / 140

21. Techniką znieczulenia miejscowego w zwalczaniu bólu pooperacyjnego jest:

22 / 140

22. Objawem klinicznym zatorowości płuc jest nagłe wystąpienie objawów:

23 / 140

23. Warunki niezbędne do spełnienia podczas znieczulenia nasiękowego wewnątrznaczyniowego to:

24 / 140

24. Zapotrzebowanie organizmu na anestetyki wziewne obniża się:

25 / 140

25. Który z niżej wymienionych leków działa podobnie do acetylocholiny?

26 / 140

26. Który lek jest przeciwwskazany podczas znieczulenia pacjenta do zabiegu usunięcia guza chromochłonnego nadnerczy?

27 / 140

27. Do oceny przepływu tkankowego w trakcie znieczulenia należą:

28 / 140

28. Do zmian ogólnoustrojowych w chorobie poresuscytacyjnej należą:

29 / 140

29. Na ciśnienie wewnątrzgałkowe NIE wpływa:

30 / 140

30. Ośrodkowe ciśnienie żylne, odzwierciedlające stan napięcia ścian dużych naczyń krwionośnych, pomocne w ocenie wypełnienia łożyska naczyniowego, to ciśnienie panujące w żyłach głównych. W warunkach prawidłowych wynosi 2-10 mm Hg i równe jest ciśnieniu w:

31 / 140

31. Najbardziej skutecznym i bezpiecznym znieczuleniem prawidłowo przebiegającego porodu siłami natury jest:

32 / 140

32. Do czynników predysponujących w kardiomiopatii restrykcyjnej należą:

33 / 140

33. Który rodzaj wentylacji mechanicznej jest całkowicie niezależny od aktywności oddechowej pacjenta?

34 / 140

34. Zaburzenia w EKG istotne dla postępowania anestezjologicznego to:

35 / 140

35. Przeciwskazaniem do zastosowania thiopentalu jest:

36 / 140

36. Który z wymienionych środków zwiotczających mięśnie prążkowane, ulega rozkładowi głównie w wyniku eliminacji Hofmanna?

37 / 140

37. Grupa anestetyków dożylnych obejmująca tlenowe i siarkowe pochodne kwasu barbiturowego to:

38 / 140

38. Pacjent, u którego w laryngoskopii bezpośredniej, widoczna jest tylko nagłośnia, otrzymał III° według:

39 / 140

39. Który ze środków anestetycznych jest gazem?

40 / 140

40. U pacjenta z penetrującym urazem serca należy wykonać następującą diagnostykę:

41 / 140

41. Rozmiar maski krtaniowej typu Pro-Seal dla pacjenta ważącego 7 kg to:

42 / 140

42. Skala Mallampatiego określa:

43 / 140

43. Ile wynosi maksymalna dobowa dawka ketoprofenu dla osoby dorosłej?

44 / 140

44. Blokada nerwów obwodowych okolicy kolana blokuje nerw:

45 / 140

45. Powikłaniem leczenia dopaminą NIE jest:

46 / 140

46. W jakim czasie od podania heparyny drobnocząsteczkowej (dawka profilaktyczna) wykonuje się blokadę centralną:

47 / 140

47. W wypadku utraty płynów odpowiadającej 6 – 8% masy ciała można obserwować następujące objawy kliniczne:

48 / 140

48. Nadciśnienie płucne rozpoznaje się, gdy skurczowe ciśnienie w tętnicy płucnej wynosi:

49 / 140

49. Do najczęstszych powikłań śródoperacyjnych u noworodków i małych dzieci NIE należy:

50 / 140

50. Jaki sposób wprowadzenia do znieczulenia najlepiej zastosować u małego, niewspółpracującego dziecka, z utrudnionym dostępem do żyły:

51 / 140

51. Wskazaniem do wprowadzenia kaniuli do światła tętnicy i prowadzenia bezpośredniego pomiaru ciśnienia tętniczego krwi przed rozpoczęciem znieczulenia u dziecka jest:

52 / 140

52. Blokada splotu ramiennego u dzieci polecana jest szczególnie z dojścia:

53 / 140

53. W anestezji i intensywnej terapii pediatrycznej u dzieci do 7- 8 roku życia nie powinno się używać rurek z mankietem. Jest to uzasadnieniem dla niedojrzałości organizmu, a mianowicie:

54 / 140

54. 14-letnia dziewczynka, przygotowana do zabiegu usunięcia guza jajnika w znieczuleniu ogólnym. W wywiadzie chorobowym podano niedoczynność tarczycy. Pacjentka dotychczas leczona preparatami hormonalnymi tarczycy. Jakie jest prawidłowe postępowanie terapeutyczne przed zabiegiem?

55 / 140

55. Hipotermia podczas znieczulenia noworodka powoduje:

56 / 140

56. Objawami zbyt płytkiego znieczulenia u dzieci są:

57 / 140

57. Przygotowujesz się do zabiegu przeszczepu wątroby u 4-letniego dziecka. Narząd pobrano od 28-letniego dawcy niespokrewnionego z dzieckiem. Który wziewny środek anestetyczny ze względu na specyfikę zabiegu jest najmniej wskazany dla dziecka?

58 / 140

58. Podczas leczenia ECMO do monitorowania podstawowego NIE należy:

59 / 140

59. Pierwsze użycie przetoki tętniczo-żylnej po jej wytworzeniu jest możliwe po:

60 / 140

60. Przyczynami hipernatremii mogącej doprowadzić do groźnych stanów zagrożenia życia u pacjentów z przewlekłymi chorobami nerek, są:

61 / 140

61. W czasie hemodializy, podczas antykoagulacji miejscowej za pomocą cytrynianów, konieczne jest bardzo staranne kontrolowanie kalcemii. Niewłaściwie kontrolowana kalcemia może doprowadzić do:

62 / 140

62. Do najważniejszych, ostrych problemów związanych z zabiegiem hemodializy należą:

63 / 140

63. Ostre powikłania w czasie zabiegu hemodializy wynikają:

64 / 140

64. Powikłaniem ze strony pacjenta, podczas leczenia terapią ECMO, NIE jest:

65 / 140

65. Klinicznym wskazaniem do dializy w ostrej niewydolności nerek t o między innymi oporne na leczenie przewodnienie zagrażające wystąpieniem obrzęku płuc lub obrzęku mózgu. Do biochemicznych wskazań należy:

66 / 140

66. W prewencji wykrzepiania krwi w układzie dializacyjnym NIE stosuje się:

67 / 140

67. Płyn substytucyjny bezwapniowy w zabiegach hemofiltracji stosuje się gdy w prewencji wykrzepiania krwi w układzie dializacyjnym wykorzystuje się:

68 / 140

68. Wskazaniem do zastosowania technik dializacyjnych u dzieci NIE jest:

69 / 140

69. Czynnikiem przyczyniającym się do rozwoju ostrej niewydolności nerek, u krytycznie chorych pacjentów, w intensywnej terapii jest:

70 / 140

70. Do przeciwwskazań względnych do leczenia ECMO NIE należy:

71 / 140

71. W ciągłej hemofiltracji żylno-żylnej szybkość przepływu krwi zwykle wynosi:

72 / 140

72. Przeciek płucny powstaje wówczas, gdy przepływająca przez płuca krew nie uczestniczy w wymianie gazowej. W warunkach fizjologicznych u zdrowego dorosłego człowieka przeciek płucny:

73 / 140

73. Czynnościowa pojemność zalegająca (FRC) jest to:

74 / 140

74. U chorych z ostrym bólem w klatce piersiowej typu wieńcowego z uniesieniem odcinka ST lub nowym blokiem lewej odnogi w EKG preferowanym postępowaniem jest:

75 / 140

75. Decyzję o ograniczeniu terapii daremnej podejmuje:

76 / 140

76. Skalą oceniającą stopień głębokości sedacji NIE jest skala:

77 / 140

77. W celu ułatwienia rozpoznania zatorowości płucnej opracowano skale punktowe. Zalicza się do nich skale:

78 / 140

78. Ostra niewydolność nerek (ONN) charakteryzuje się:

79 / 140

79. Najlepszym wskaźnikiem wentylacji pęcherzykowej płuc, za wyjątkiem kiedy przyczyną niewydolności oddechowej są depresja ośrodka oddechowego i choroby mięśni jest:

80 / 140

80. Zapobieganie powikłaniom ze strony układu oddechowego u chorego zaintubowanego lub z tracheostomią polega na:

81 / 140

81. Ampułka zawiera 10 ml leku o stężeniu 10%. Oznacza to, że leku w ampułce jest:

82 / 140

82. Zimne powłoki skórne, skurcz obwodowych naczyń krwionośnych, spadek pojemności minutowej serca to niektóre typowe objawy różnych postaci wstrząsu z WYJĄTKIEM:

83 / 140

83. W alkoholizmie lub zespole Wernickiego-Korsakowa lekiem z wyboru jest:

84 / 140

84. Niekorzystne działanie Amiodaronu podawanego w krótkiej infuzji to:

85 / 140

85. Do metod leczenia nerkozastępczego NIE zalicza się:

86 / 140

86. Podstawowym zabiegiem w tamponadzie serca jest:

87 / 140

87. Na częstość pracy serca NIE mają wpływu:

88 / 140

88. Procedura rozpoznania śmierci mózgu przebiega w etapach. Etap I. obejmuje:

89 / 140

89. W przypadku potencjalnych dawców serca stosuje się wentylację zastępczą, której celem jest utrzymanie pO2 w granicach 100-150 mmHg i wysycenie krwi tlenem nie niższe niż 95%. Ze względu na zmniejszenie się tempa przemian metabolicznych, w wyniku śmierci mózgu, zaleca się:

90 / 140

90. Wskaż twierdzenie NIEPRAWDZIWE dotyczące zespołu ciasnoty wewnątrzbrzusznej:

91 / 140

91. O złym rokowaniu we wstrząsie septycznym NIE świadczy:

92 / 140

92. W ewstrząsie kardiogennym zwiększenie pojemności minutowej serca początkowo można próbować osiągnąć przez:

93 / 140

93. Do technik usprawniania chorego w zakresie układu sercowo-naczyniowego zalicza się:

94 / 140

94. W obrażeniach klatki piersiowej najczęściej stosuje się znieczulenie:

95 / 140

95. Hipoglikemia u noworodka donoszonego, to zmniejszenie stężenia glukozy we krwi poniżej:

96 / 140

96. Pilnym wskazaniem do tracheotomii u dziecka NIE jest:

97 / 140

97. Najczęściej obserwowanym zaburzeniem rytmu serca u dzieci jest:

98 / 140

98. Której tętnicy, ze względu na niezbyt dokładny pomiar, nie powinno się kaniulować u dziecka w celu pomiaru ciśnienia krwi metodą inwazyjną:

99 / 140

99. U dzieci z ostrą niewydolnością nerek konieczne jest:

100 / 140

100. Najczęstszymi przyczynami zaburzeń oddychania u dzieci są:

101 / 140

101. Niedotlenie u dzieci jest najczęstszym mechanizmem doprowadzającym do zatrzymania czynności serca. Najczęściej bywa wywołane przez:

102 / 140

102. Wskazaniem do przyjęcia do oddziału intensywnej terapii dziecięcej dziecka z ciężkim urazem czaszkowo – mózgowym NIE będzie:

103 / 140

103. Obecność smółki w drzewie oskrzelowym noworodka może wywołać:

104 / 140

104. Analgezja multimodalna, zgodnie z założeniami, powinna oddziaływać na wielu poziomach powstawania i przetwarzania bodźca bólowego (działanie obwodowe, rdzeń kręgowy, ośrodki nardzeniowe), przez to jest bardziej skuteczna niż metoda bazująca na oddziaływaniu na jednym z wymienionych poziomów

105 / 140

105. W bezpośrednim okresie pooperacyjnym u chorego po rozległym zabiegu operacyjnym, wychłodzonego, z hipowolemią zalecaną drogę podaży leków przeciwbólowych jest:

106 / 140

106. Farmakoterapia przeciwbólowa (analgezja z wyprzedzeniem) przed zabiegiem operacyjnym połączonym z niewielkim urazem tkanek u dzieci powyżej 15 roku życia, obejmuje:

107 / 140

107. U chorego dorosłego z bólem pooperacyjnym o nasileniu według skali VAS 0-3 zaleca się podaż:

108 / 140

108. W ostatnim dziesięcioleciu stosowanie ciągłych blokad obwodowych zyskało znaczną popularność w uśmierzaniu ostrego bólu pooperacyjnego po rozległych zabiegach ortopedycznych. Najistotniejszą zaletą tego typu analgezji w grupie chorych ortopedycznych jest:

109 / 140

109. U chorego po operacji przepukliny pępkowej przebywającego na sali pooperacyjnej, u którego ciśnienie tętnicze krwi wynosiło 100/60 mmHg zastosowano analgezję miejscową (ostrzyknięto linię cięcia lidokainą) oraz podano metamizol w bolusie. Przyczyną spadku ciśnienia w tej sytuacji mogło być:

110 / 140

110. Drabina analgetyczna w leczeniu bólu przewlekłego obejmuje:

111 / 140

111. W celu indukowania efektu „analgezji z wyprzedzeniem” polecane jest:

112 / 140

112. Podczas stosowania dokanałowo Morfiny Spinal w bezpośrednim okresie pooperacyjnym występują następujące objawy: senność, uporczywy świąd skóry, nudności, wymioty, retencja moczu, co oznacza:

113 / 140

113. Stosując opioidy w blokadach centralnych, obowiązkowy jest odpowiedni nadzór nad chorym, obejmujący:

114 / 140

114. Do objawów niedrożności dróg oddechowych spowodowanych ciałem obcym zaliczamy kaszel nieefektywny, który objawia się:

115 / 140

115. W ocenie bezdechu u nieprzytomnego uwzględnisz:

116 / 140

116. Podstawowe zabiegi resuscytacyjne u dzieci należy rozpocząć od:

117 / 140

117. 1 2 – letnie dziecko zakrztusiło się cukierkiem. Jest przytomne, nie może mówić, ma trudności w oddychaniu. U dziecka należy wykonać:

118 / 140

118. Wskazaniami do leczenia w intensywnej opiece medycznej, pacjentów w ostrym okresie udaru niedokrwiennego są:

119 / 140

119. Kardiowersja polega na przepływie prądu stałego przez klatkę piersiową chorego w odstępie 40 ms po załamku R w zapisie EKG, c o powoduje rozładowanie elektryczne serca i umożliwia powrót rytmu zatokowego. Do powikłań kardiowersji należy:

120 / 140

120. Wskazaniem do tlenoterapii jest/są:

121 / 140

121. Metody epidemiologiczne stosuje się do:

122 / 140

122. Pielęgniarka i położna wykonują zlecenia lekarskie:

123 / 140

123. Rzecznikiem odpowiedzialności zawodowej pielęgniarek i położnych może zostać:

124 / 140

124. Pielęgniarka, położna uzyskująca tytuł specjalisty w danej dziedzinie ma obowiązek:

125 / 140

125. Pielęgniarka/położna może prowadzić badania naukowe i:

126 / 140

126. Stanowiska kierownicze w pielęgniarstwie obsadzane w drodze postępowania konkursowego, regulowane są przez ustawę o:

127 / 140

127. Proksemika zajmuje się:

128 / 140

128. Komunikacja, a więc wymiana różnego rodzaju informacji, zachodzi na wielu poziomach. Najbardziej bliskim człowiekowi poziomem, sięgającym w jego sferę osobistą, jest poziom:

129 / 140

129. Psychoterapia elementarna to:

130 / 140

130. Model transformacji demograficznej zakłada, że wartości kluczowych parametrów opisujących populację, które kształtują jej strukturę demograficzną zmieniają się:

131 / 140

131. Analiza czynników innych niż zdrowotne, które mogą mieć wpływ na stan zdrowia na poziomie województw została pogrupowana w trzech kategoriach: sytuacja demograficzna, rynek pracy i edukacja, sytuacja gospodarcza i stan gospodarstw domowych. Do oceny sytuacji demograficznej w województwach wykorzystane zostały dwa wskaźniki, są to:

132 / 140

132. „5 momentów higieny rąk WHO” zawiera wskazania do wykonania higieny rąk, ułożone w kolejności:

133 / 140

133. Dokument, w którym znajduje się opis wzajemnego oddziaływania między procesami systemu zarządzania jakością, nazywa się:

134 / 140

134. W ocenie kompetencji miękkich pracownika uwzględnisz:

135 / 140

135. Kierowanie przez delegowanie uprawnień przynosi konkretne korzyści, do których zaliczamy:

136 / 140

136. W oficjalnych kryteriach oceny ofert dla świadczeń medycznych składanych płatnikowi (obecnie NFZ), nie znajdują się kryteria:

137 / 140

137. Do technik obserwacji bezpośrednich zmierzających do ustalenia pracochłonności danego zadania, zalicza się:

138 / 140

138. PubMed/Medline, Cochrane Nursing Care, Cochrane Summaries, są to nazwy:

139 / 140

139. Wskaż, który typ badań klinicznych charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością:

140 / 140

140. Evidence-Based Medicine (EBM), uznaje się na podstawie literatury przedmiotu, że jest to:

Your score is

The average score is 66%

0%