/140

PIELĘGNIARSTWO INTERNISTYCZNE

PIELĘGNIARSTWO INTERNISTYCZNE - JESIEŃ 2023

1 / 140

1. Za pomocą tablic score szacuje się:

2 / 140

2. Zaparcia w przewlekłej niewydolności prawokomorowej są spowodowane:

3 / 140

3. Pielęgniarka w stratyfikacji problemów pielęgnacyjnych pacjenta może wykorzystać klasyfikację ccs (canadian cardiovascular society), która służy do oceny stopnia zaawansowania choroby wieńcowej. pacjent w skali ccs iii to chory, u którego występują bóle dławicowe w sytuacji:

4 / 140

4. Badanie polegające na selektywnym podaniu środka cieniującegodo każdej z tętnic wieńcowych, to:

5 / 140

5. W celu zobiektywizowania wywiadu i oceny stopnia ograniczenia codziennej aktywności należy zapytać pacjenta o:

6 / 140

6. Co nie jest objawem przedawkowania glikozydów naparstnicy?

7 / 140

7. Badanie echokardiograficzne w celu rozpoznania niewydolności serca wykonuje się u pacjentów z wolno narastającymi objawami choroby, gdy:

8 / 140

8. Co nie jest wskazaniem do kardiowersji?

9 / 140

9. W standardowym 12-odprowadzeniowym ekg wykorzystuje się 6 elektrod jednobiegunowych przedsercowych wilsona. odprowadzenie v5, to:

10 / 140

10. U pacjentów z objawami niewydolności serca zaleca się oznaczanie stężenia hormonu:

11 / 140

11. Szacowanie ryzyka chorób sercowo-naczyniowych (cvd) na podstawie przesiewowej oceny czynników ryzyka, w tym profilu lipidowego, należy rozważyć:

12 / 140

12. W celu oceny stopnia ograniczenia codziennej aktywności, należy zapytać pacjenta o:

13 / 140

13. Strategia populacyjna wdrożona w chorobie niedokrwiennej serca nie wpływa na:

14 / 140

14. Pielęgniarka, u pacjentów z przewlekłą niewydolnością serca, może spodziewać się przyczyn zaburzeń snu, takich jak:

15 / 140

15. U pacjenta wykonującego próbę wysiłkową na bieżni ruchomej, należy monitorować:

16 / 140

16. Prewencja chorób układu sercowo-naczyniowego (cvd) wyróżnia dwa podejścia: strategię populacyjną i strategię ukierunkowaną na grupę dużego ryzyka. celem strategii populacyjnej jest:

17 / 140

17. Zmiany w ekg - różnokształtne, drobnofaliste wychylenia przedsionkowe (fale f ) pojawiające się z częstotliwością 350-600/ min, najwyraźniej zaznaczone w odprowadzeniach przedsercowych v1- v2, świadczą o:

18 / 140

18. Jako system stopniowania stabilnej dławicy piersiowej wykorzystuje się klasyfikację kanadyjskiego towarzystwa kardiologicznego (canadian cardiovascular society – ccs), służącą do ilościowej oceny programu aktywności fizycznej, przy którym pojawiają się objawy. klasa iii mówi o:

19 / 140

19. W celu rozpoznania ostrego zespołu wieńcowego u chorego, w pierwszej kolejności należy wykonać:

20 / 140

20. Przeciwwskazaniem do wykonania drenażu ułożeniowego statycznego w pozycji trendelenbura nie jest:

21 / 140

21. Wczesnym powikłaniem po punkcji opłucnej, z powodu usunięcia dużej ilości płynu (>1500 ml) jest:

22 / 140

22. Do powikłań bronchoskopii nie zalicza się:

23 / 140

23. Między epizodem odmy a podróżą samolotem linie lotnicze zalecają pacjentom obecnie:

24 / 140

24. W warunkach fizjologicznych na zmianę szybkości oddechu wpływa/wpływają:

25 / 140

25. Do najczęstszych przyczyn krwotoku płucnego należą wszystkie poniższe, z wyjątkiem:

26 / 140

26. Popłuczyny żołądkowe dodiagnostyki mikrobiologicznej gruźlicy należy przesłać do badania:

27 / 140

27. Leki do nebulizacji:

28 / 140

28. Chory w czasie drenażu ułożeniowego statycznego w pozycji trendelenbura powinien pozostawać nie dłużej, niż:

29 / 140

29. Przygotowanie pacjenta do nakłucia jamy opłucnej (torakocentezy) wymaga ułożenia go w najdogodniejszej pozycji:

30 / 140

30. Jeżeli miejsce krwawienia w krwotoku płucnym zostało ustalone, to pacjenta należy ułożyć w pozycji na:

31 / 140

31. Platypnea toduszność, która ulega zmniejszeniu w pozycji:

32 / 140

32. Kwaśne ph kału świadczy o zaburzeniu trawienia i wchłaniania:

33 / 140

33. Przerzuty do wątroby są wynikiem zdiagnozowanych nowotworów w tych narządach, z których krew spływa drogą układu wrotnego i najczęściej jest to:

34 / 140

34. Do zakażenia wirusem zapalenia wątroby typu d (delta) dochodzi najczęściej u osób:

35 / 140

35. Zespół jelita drażliwego spowodowany jest:

36 / 140

36. W badaniu fizykalnym, w przypadku podejrzenia u chorego niedrożności mechanicznej jelit, pielęgniarka rozpozna:

37 / 140

37. Geofagia to czynnik ryzyka zarażenia:

38 / 140

38. Masywny krwotok z górnego odcinka przewodu pokarmowego prowadzi do wstrząsu:

39 / 140

39. Zaburzenie połykania, polegające na upośledzonym przechodzeniu pokarmów płynnych i stałych z jamy ustnej przez gardłodo przełyku, to:

40 / 140

40. Podstawowym badaniem stosowanym w rozpoznawaniu zaburzeń motoryki przełyku, jest:

41 / 140

41. W zaleceniach dietetycznych w chorobach pęcherzyka żółciowego zwraca się uwagę na konieczność stosowania przez pacjenta diety:

42 / 140

42. Istotnym postępowaniem profilaktycznym w chorobie leśniowskiego-crohna jest utrzymanie jak najdłuższych okresów remisji choroby, dlatego po opanowaniu aktywnej fazy choroby w edukacji chorego pielęgniarka powinna zwrócić szczególną uwagę na:

43 / 140

43. Pacjentowi z napadem kolki żółciowej nie należy podawać:

44 / 140

44. Do oceny funkcji wydalniczej nerek w przewlekłej chorobie nerek (pchn) służy badanie:

45 / 140

45. Ostre kłębuszkowe zapalenie nerek rozwija się w wyniku wcześniejszego paciorkowcowego zapalenia gardła (1-2 tygodnie wcześniej) i manifestuje się następującymi objawami: obrzęki, nadciśnienie tętnicze i zmiany w moczu o charakterze krwinkomoczu, są to objawy tzw. triady:

46 / 140

46. Który z wymienionych stanów chorobowych nie wpływa na rozwój przewlekłej niewydolności nerek:

47 / 140

47. Bezwzględnymi przeciwskazaniami do przeszczepiania nerki jest/są:

48 / 140

48. Arteriografia nerkowa to badanie wykonywane w diagnostyce:

49 / 140

49. Do najczęstszych przyczyn zespołu nerczycowego zaliczamy wszystkie za wyjątkiem:

50 / 140

50. Bezwzględnym przeciwwskazaniem do leczenia nerkozastępczego metodą dializy otrzewnowej jest/są:

51 / 140

51. Wskazaniem do biopsji nerki, jest:

52 / 140

52. Pielografia wstępująca i zstępująca jest badaniem obrazowym, stosowanym w chorobach nerek, polegającym na zobrazowaniu:

53 / 140

53. Najczęstszym czynnikiem wywołującym zakażenie układu moczowego w środowisku pozaszpitalnym jest:

54 / 140

54. Badanie obrazowe układu moczowego, które polega na bezpośrednim oglądaniu wnętrza pęcherza moczowego za pomocą wziernika, to:

55 / 140

55. Wśród pacjentów z chorobą gravesa-basedowa występują objawy ze strony narządu wzroku, a jednym z nich jest dodatni objaw moebiusa, który charakteryzuje się:

56 / 140

56. Charakterystyczny wygląd pacjenta: twarz jak "księżyc w pełni" jestobecny w:

57 / 140

57. Warunkiem normalizacji funkcjonowania organizmu w niedoczynności tarczycy jest uzyskanie eutyreozy poprzez stosowanie indywidualnie dobranej dawki hormonu tarczycy. pielęgniarka jest uczestnikiem w farmakoterapii pacjenta. jaka zasada obowiązuje przy stosowaniu hormonów tarczycy?

58 / 140

58. Objawami przemawiającymi za rozpoznaniem pełnoobjawowego przełomu tyreotoksycznego mogą być wszystkie wymienione, z wyjątkiem:

59 / 140

59. W badaniu przedmiotowym w niedoczynności gruczołu tarczowego nie stwierdza się:

60 / 140

60. Cechą wspólną dla kobiet i mężczyzn z guzem prolaktynowym jest:

61 / 140

61. Objawem nadczynności tarczycy, jest:

62 / 140

62. W chorobie addisona nie stwierdza się:

63 / 140

63. Guz chromochłonny nadnerczy (pheochromocytoma) produkuje:

64 / 140

64. Poziom hemoglobiny glikowanej (hba1c) pozwala określić średnią glikemię w ciągu ostatnich:

65 / 140

65. Guzki "gorące" lub "ciepłe" rozpoznajemy przy pomocy badania:

66 / 140

66. Do obliczania zawartości węglowodanów w spożywanych pokarmach stosuje się system:

67 / 140

67. Jakie postępowanie powinna zaproponować pielęgniarka w przypadku osoby, która podaje występowanie cukrzycy w wywiadzie rodzinnym?

68 / 140

68. Do pochodnych sulfonylomocznika nie należy:

69 / 140

69. Przebarwienia skórne o barwie brunatnej powstałe po ekspozycji na słońce lub w miejscach narażonych na ucisk: pachy, dłonie, w okolicy narządu rodnego, błony śluzowe, w chorobie addisona spowodowane są:

70 / 140

70. W śpiączce hipometabolicznej należy pacjentowi podać:

71 / 140

71. Przyczyną hipoglikemii nie jest:

72 / 140

72. Zespół objawów związanych z nadmiernym wydzielaniem mineralokortykosteroidów (aldosteronu) przez warstwę kłębkową kory nadnerczy, to:

73 / 140

73. Niedokrwistość addisona –biermera występuje z powodu niedoboru:

74 / 140

74. Kserostomia to:

75 / 140

75. Powiększenie śledziony, bladość skóry, zażółcenie powiek i spojówek, to objawy typowe dla niedokrwistości:

76 / 140

76. Cytoafereza to zabieg:

77 / 140

77. Po wykonaniu trepanobiopsji pacjent powinien pozostać w pozycji leżącej minimum:

78 / 140

78. Krzywą żelazową wykonuje się:

79 / 140

79. Kryterium rozpoznania ostrej białaczki szpikowej jest zawsze:

80 / 140

80. Przy niedokrwistości z niedoboru kwasu foliowego morfologia krwi będzie podobna jak w niedokrwistości:

81 / 140

81. Dojrzały erytrocyt żyje w układzie krążenia około:

82 / 140

82. W przebiegu przewlekłej białaczki może dochodzić do leukostazy, której objawy są następujące:

83 / 140

83. Do ostrych niepożądanych objawów chemioterapii, zaliczamy:

84 / 140

84. Odczyn białaczkowy:

85 / 140

85. Neutropenia oznacza:

86 / 140

86. Określenie „leukocyty” obejmuje kilka rodzajów krwinek. są to:

87 / 140

87. Wybierz prawidłowe stwierdzenie:

88 / 140

88. W okresie remisji w reumatoidalnym zapaleniu stawów:

89 / 140

89. Do niemodyfikowalnych czynników rozwoju osteoporozy zaliczamy:

90 / 140

90. W przypadku tocznia rumieniowatego układowego:

91 / 140

91. Nagły bardzo silny ból stawu, często stawu śródstopno - paliczkowego pierwszego, obrzęk, bolesność dotykowa, zaczerwieniona i napięta skóra w okolicy stawu. napad bólowy przeważnie zaczyna się nad ranem. opis ten charakterystyczny jest dla:

92 / 140

92. W leczeniu reumatoidalnego zapalenia stawów, glikokortykosteroidy są lekami:

93 / 140

93. Przeciwwskazaniem do nakłucia stawu jest:

94 / 140

94. Objaw balotowania rzepki świadczy o:

95 / 140

95. Gdy kolano jest w wyproście to w warunkach fizjologicznych:

96 / 140

96. Przed planowanym badaniem tomografii komputerowej (tk), z podaniem kontrastu, pacjent powinien:

97 / 140

97. Dlaczego nie należy podawać łącznie leków przeciwpadaczkowych z roztworem glukozy?

98 / 140

98. U pacjenta z chorobą parkinsona z e współistniejącym łupieżem i łojotokiem zaleca się stosowanie:

99 / 140

99. Zaburzenia magazynowania moczu u osób z e stwardnieniem rozsianym nie objawiają się:

100 / 140

100. Celem sprawdzenia oceny sprawności połykania u pacjenta, pielęgniarka nie powinna wykonywać poniższych działań:

101 / 140

101. W ocenie stanu klinicznego pacjentów z sm, można posłużyć się skalą:

102 / 140

102. Najczęściej występującym powikłaniem po nakłuciu lędźwiowym jest:

103 / 140

103. Postawa wernickiego-manna charakterystyczna jest dla chorych z:

104 / 140

104. Udzielając pierwszej pomocy pacjentowi w trakcie napadu padaczkowego, należy pamiętać o:

105 / 140

105. Opadanie kącika ust i wystąpienie dysfagii u pacjentów z udarem mózgu następuję w wyniku uszkodzenia nerwu:

106 / 140

106. Udary lakunarne są wynikiem:

107 / 140

107. Do czynników niemodyfikowalnych udaru niedokrwiennego mózgu zalicza się:

108 / 140

108. Do oddziału przyjęto pacjenta z objawami znacznie nasilonego bólu głowy, nudnościami i wymiotami, pogłębiającymi się zaburzeniami przytomności, niedowładem połowiczym. powyższe objawy świadczą, o:

109 / 140

109. Objawem pojawiającym się mimo braku fizjologicznego pobudzenia receptorów nosi nazwę:

110 / 140

110. Z objawów prodromalnych migreny wyklucza się:

111 / 140

111. Komunikując się z osobą starszą niedosłysząca nie należy:

112 / 140

112. Myślenie postformalne polega na:

113 / 140

113. Przetoka pęcherzowa polegająca na nadłonowym odprowadzeniu moczu z pęcherza moczowego, to:

114 / 140

114. Pacjentowi z wodobrzuszem, pielęgniarka powinna m. in.:

115 / 140

115. Szacunek dla autonomii choregodorosłego, to między innymi prawo choregodo wolności w zakresie myślenia. w opiece paliatywnej oznacza:

116 / 140

116. Zasada podwójnego skutku w opiece paliatywnej oznacza:

117 / 140

117. Okres terminalny chorób przewlekłych przewodu pokarmowego pochodzenia nienowotworowego może być powodem objęcia chorego opieką paliatywną, szczególnie dotyczy to pacjentów z:

118 / 140

118. Oceny jakości opieki paliatywnej nie możemy dokonać za pomocą:

119 / 140

119. Termin kryptoeutanazja, oznacza:

120 / 140

120. Efektywność opieki określana bywa najczęściej przez ocenę jakości życia chorych oraz satysfakcję z opieki. którego narzędzia użyjesz do jej badania w warunkach stacjonarnych?

121 / 140

121. Pielęgniarka, położna uzyskująca tytuł specjalisty w danej dziedzinie ma obowiązek:

122 / 140

122. Pacjent pozywa pielęgniarkę/położną i domaga się odszkodowania za szkodę wyrządzoną w wyniku błędu medycznego. ewentualna odpowiedzialność pielęgniarki/położnej będzie miała charakter odpowiedzialności:

123 / 140

123. W jakim zakresie pacjent, który nie ukończył 16 lat ma prawo do informacji o swoim stanie zdrowia, rozpoznaniu, proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych i leczniczych, dających się przewidzieć następstwach ich zastosowania albo zaniechania, wynikach leczenia oraz rokowaniu?

124 / 140

124. Przewinienie zawodowe to:

125 / 140

125. Obecnie obowiązujący kodeks etyki zawodowej pielęgniarki i położnej rzeczypospolitej polskiej został:

126 / 140

126. Uczestniczenie pielęgniarki, położnej w zabiegach i eksperymentach biomedycznych:

127 / 140

127. Do zakłóceń w komunikacji interpersonalnej, niezależnych od osób uczestniczących w relacji, należą:

128 / 140

128. Druga reguła komunikacyjna berne'a zakłada, że:

129 / 140

129. Zgodnie z założeniami analizy transakcyjnej u osoby będącej w stanie rodzic - krytyczny, można zaobserwować postawę patrzenia z góry, ściągnięte brwi oraz:

130 / 140

130. Wskaż, w którym kraju, w porównaniu z krajami ue, występują wyjątkowo korzystne tendencje demograficzne:

131 / 140

131. Analiza czynników innych niż zdrowotne, które mogą mieć wpływ na stan zdrowia na poziomie województw została pogrupowana w trzech kategoriach: sytuacja demograficzna, rynek pracy i edukacja, sytuacja gospodarcza i stan gospodarstw domowych. do oceny sytuacji demograficznej w województwach wykorzystane zostały dwa wskaźniki, są to:

132 / 140

132. Model transformacji demograficznej zakłada, że wartości kluczowych parametrów opisujących populację, które kształtują jej strukturę demograficzną zmieniają się:

133 / 140

133. Do narzędzi stosowanych w procesie doskonalenia jakości zaliczamy m.in. diagram ishikawa – diagram przyczynowo-skutkowy. wykres ten wskazuje na główne przyczyny problemu:

134 / 140

134. Do technik obserwacji bezpośrednich zmierzających do ustalenia pracochłonności danego zadania, zalicza się:

135 / 140

135. Przy formułowaniu obowiązków pracowniczych, świadomość hierarchii zadań przypisanych danemu stanowisku, nie odnosi się do zasady:

136 / 140

136. Wg h . fayola, do funkcji kierowniczej (inaczej zwanej funkcją zarządzania) zaliczamy:

137 / 140

137. Opracowanie polityki jakości, mapy procesów i ich opis todziałania podejmowane w ramach wdrożenia systemu zapewnienia jakości na etapie:

138 / 140

138. Wskaż nieprawdziwe twierdzenie dotyczące artykułu przeglądowego:

139 / 140

139. Rozwój własny i zawodu jest uznawany za jedną z głównych funkcji pielęgniarstwa, w ramach której pielęgniarka, położna:

140 / 140

140. Zmienna, która pojawia się w przebiegu badania jako skutek oraz nie podlega manipulacji lecz obserwacji i pomiarom jest to:

Your score is

Średni wynik to 65%

0%