/140

JESIEŃ 2020

ANESTEZJOLOGIA - JESIEŃ 2020

1 / 140

1. Anestetykiem wziewnym NIE jest:

2 / 140

2. Kardioplegia polega na zatrzymaniu pracy serca:

3 / 140

3. Nadmierne przygięcie głowy u pacjenta poddawanego zabiegowi neurochirurgicznemu w pozycji siedzącej, może być przyczyną:

4 / 140

4. Ciągły pomiar ciśnienia śródczaszkowego - ICP wykonujemy za pomocą czujnika:

5 / 140

5. Do zabiegu artroskopii stawu barkowego najskuteczniejszą metodą z wymienionych znieczuleń jest blokada:

6 / 140

6. U pacjenta z penetrującym urazem serca należy wykonać następującą diagnostykę:

7 / 140

7. Do przyczyn pooperacyjnych incydentów neurologicznych u pacjentów poddawanych zabiegom kardiochirurgicznym należy:

8 / 140

8. Właściwości anestetyczne mają następujące grupy związków:

9 / 140

9. Podczas stosowania znieczulenia z niskimi przepływami i mieszaniny powietrza z tlenem, stężenie tlenu w świeżym gazie powinno wynosić w przypadku low-flow co najmniej:

10 / 140

10. Warunki niezbędne do spełnienia podczas znieczulenia nasiękowego wewnątrznaczyniowego to:

11 / 140

11. Kwasica oddechowa przewlekła, w pełni skompensowana charakteryzuje się następującymi wartościami równowagi kwasowo-zasadowej:

12 / 140

12. Który lek jest przeciwwskazany podczas znieczulenia pacjenta do zabiegu usunięcia guza chromochłonnego nadnerczy?

13 / 140

13. Przechodzenie gazów oddechowych z pęcherzyków płucnych do krwi i z powrotem to?

14 / 140

14. Zapotrzebowanie organizmu na anestetyki wziewne obniża się:

15 / 140

15. Podstawowe zapotrzebowanie na płyny u dziecka od 1 do 10 kg wynosi:

16 / 140

16. Kapnogram określa:

17 / 140

17. Najczęściej dokonuje się kaniulacji tętnicy promieniowej, ponieważ jest ona:

18 / 140

18. Pulsoksymetria jest metodą pomiaru:

19 / 140

19. Objawy kliniczne tamponady osierdzia to:

20 / 140

20. Czas działania midazolamu podanego drogą doustną wynosi średnio około:

21 / 140

21. Nadciśnienie płucne rozpoznaje się, gdy skurczowe ciśnienie w tętnicy płucnej wynosi:

22 / 140

22. Najczęstszą przyczyną pooperacyjnej niewydolności krążenia jest:

23 / 140

23. W ostatniej dekadzie rośnie liczba pacjentów, którzy przewlekle stosują leczenie przeciwkrzepliwe. Związane jest to z:

24 / 140

24. W przypadku znieczulenia miejscowego do intubacji u przytomnego pacjenta, zastosowanie mają:

25 / 140

25. Który z wymienionych środków znieczulenia miejscowego działa najkrócej?

26 / 140

26. U dzieci w ocenie przedoperacyjnej należy zwrócić uwagę na przebyte choroby zakaźne. W przypadku odry znieczulenie jest dopuszczalne:

27 / 140

27. Niewydolność oddechowa po NZK może być spowodowana:

28 / 140

28. Niedepolaryzujące środki zwiotczające mięśnie to związki blokujące przewodnictwo nerwowo-mięśniowe:

29 / 140

29. Ile wynosi maksymalna dobowa dawka ketoprofenu dla osoby dorosłej?

30 / 140

30. Spośród wymienionych niedepolaryzujących środków zwiotczających NAJKRÓTSZE działanie wykazuje:

31 / 140

31. Objawem klinicznym zatorowości płuc jest nagłe wystąpienie objawów:

32 / 140

32. W wypadku utraty płynów odpowiadającej 6 – 8% masy ciała można obserwować następujące objawy kliniczne:

33 / 140

33. Dawki przeciwbólowe opioidów w bezpośrednim okresie poznieczuleniowym mogą prowadzić do wystąpienia powikłań:

34 / 140

34. Do czynników predysponujących w kardiomiopatii restrykcyjnej należą:

35 / 140

35. Istotne dla postępowania anestezjologicznego zaburzenia EKG to:

36 / 140

36. Celem zakładania dostępu żylnego obwodowego jest:

37 / 140

37. Wskazaniem do monitorowania hemodynamicznego jest:

38 / 140

38. Do oceny przepływu tkankowego w trakcie znieczulenia należą:

39 / 140

39. Stosując blokadę zwoju gwiaździstego uzyskamy brak bólu w obrębie:

40 / 140

40. Na blok operacyjny przewieziony 60-letni pacjent we wstrząsie hipowolemicznym z urazem jamy brzusznej. Chory spożywał posiłek 2 godziny temu. Musi mieć wykonaną laparoskopię zwiadowczą w trybie natychmiastowym. Ucisk na chrząstkę pierścieniowatą określa się manewrem:

41 / 140

41. W jakim czasie od podania heparyny drobnocząsteczkowej (dawka profilaktyczna) wykonuje się blokadę centralną:

42 / 140

42. Powikłaniem późnym podczas założenia cewnika permanentnego jest:

43 / 140

43. Powikłaniem leczenia dopaminą NIE jest:

44 / 140

44. Który z wymienionych środków zwiotczających mięśnie prążkowane, ulega rozkładowi głównie w wyniku eliminacji Hofmanna?

45 / 140

45. Skala Mallampatiego określa:

46 / 140

46. Do którego rodzaju znieczulenia regionalnego podaje się lek drogą dożylną?

47 / 140

47. U dziecka z astmą, w celu zmniejszenia reaktywności dróg oddechowych, do znieczulenia stosuje się:

48 / 140

48. Przykładem techniki analgezji multimodalnej jest:

49 / 140

49. 8-letnie dziecko ze schyłkową niewydolnością nerek do planowej operacji przeszczepienia nerki od dawcy rodzinnego, dotychczas leczone hemodializą. Który z leków zwiotczających będzie optymalny dla dziecka?

50 / 140

50. Spośród wymienionych anestetyków dożylnych, preparatem pobudzającym układ krążenia jest:

51 / 140

51. Objawami zbyt płytkiego znieczulenia u dzieci są:

52 / 140

52. 14-letnia dziewczynka, przygotowana do zabiegu usunięcia guza jajnika w znieczuleniu ogólnym. W wywiadzie chorobowym podano niedoczynność tarczycy. Pacjentka dotychczas leczona preparatami hormonalnymi tarczycy. Jakie jest prawidłowe postępowanie terapeutyczne przed zabiegiem?

53 / 140

53. Przy operacji zeza najczęstszymi zagrożeniami są:

54 / 140

54. Hipotermia podczas znieczulenia noworodka powoduje:

55 / 140

55. Autoregulacja przepływu mózgowego u noworodka zależy głównie od:

56 / 140

56. Wskazaniem do wprowadzenia kaniuli do światła tętnicy i prowadzenia bezpośredniego pomiaru ciśnienia tętniczego krwi przed rozpoczęciem znieczulenia u dziecka jest:

57 / 140

57. Mankiet do mierzenia ciśnienia tętniczego u dziecka powinien obejmować:

58 / 140

58. Płyn substytucyjny bezwapniowy w zabiegach hemofiltracji stosuje się gdy w prewencji wykrzepiania krwi w układzie dializacyjnym wykorzystuje się:

59 / 140

59. W ciągłej hemofiltracji żylno-żylnej szybkość przepływu krwi zwykle wynosi:

60 / 140

60. Zalecane podstawowe monitorowanie i badania przed zgłoszeniem pacjenta do leczenia ECMO to:

61 / 140

61. Do najważniejszych, powikłań związanych z zabiegiem hemodializy należą:

62 / 140

62. W czasie hemodializy konieczne jest stosowanie antykoagulacji w celu przeciwdziałania krzepnięciu krwi w obrębie krążenia zewnątrzustrojowego. Antykoagulacja miejscowa za pomocą cytrynianów to metoda, która polega na podawaniu roztworu cytrynianu sodowego do tętniczej części dializatora co zapobiega krzepnięciu krwi, a pożądany czas krzepnięcia w linii tętniczej wynosi:

63 / 140

63. Pierwsze użycie przetoki tętniczo-żylnej po jej wytworzeniu jest możliwe po:

64 / 140

64. Ostre powikłania w czasie zabiegu hemodializy wynikają:

65 / 140

65. Do najważniejszych, ostrych problemów związanych z zabiegiem hemodializy należą:

66 / 140

66. Czynnikiem przyczyniającym się do rozwoju ostrej niewydolności nerek, u krytycznie chorych pacjentów, w intensywnej terapii jest:

67 / 140

67. W czasie hemodializy, podczas antykoagulacji miejscowej za pomocą cytrynianów, konieczne jest bardzo staranne kontrolowanie kalcemii. Niewłaściwie kontrolowana kalcemia może doprowadzić do:

68 / 140

68. Zalecane podstawowe monitorowanie i badania przed zgłoszeniem pacjenta do leczenia ECMO obejmuje:

69 / 140

69. Klinicznym wskazaniem do dializy w ostrej niewydolności nerek to między innymi oporne na leczenie przewodnienie zagrażające wystąpieniem obrzęku płuc lub obrzęku mózgu. Do biochemicznych wskazań należy:

70 / 140

70. Do przeciwwskazań względnych do leczenia ECMO NIE należy:

71 / 140

71. Wskazaniem do zastosowania technik dializacyjnych u dzieci NIE jest:

72 / 140

72. Najważniejszymi buforami dla organizmu są:

73 / 140

73. Odruch oczno – sercowy może objawiać się:

74 / 140

74. Procedura rozpoznania śmierci mózgu przebiega w etapach. Etap I. obejmuje:

75 / 140

75. Które z poniższych płynów NIE są zalecane we wstępnej płynoterapii u chorych z ciężką sepsą?

76 / 140

76. Wartość prawidłowa pH (odczynu) krwi wynosi:

77 / 140

77. We wszystkich rodzajach wstrząsu występuje:

78 / 140

78. Ampułka zawiera 10 ml leku o stężeniu 10%. Oznacza to, że leku w ampułce jest:

79 / 140

79. Największe zmiany spowodowane unieruchomieniem pacjenta dotyczą układu krążenia i oddechowego. Występują one w ciągu pierwszych:

80 / 140

80. Zespół zaburzeń oddechowych u dorosłych to:

81 / 140

81. Upośledzenie motoryki przewodu pokarmowego u chorego nieprzytomnego jest spowodowane:

82 / 140

82. Test Allena służy do:

83 / 140

83. Wentylacja minutowa jest to:

84 / 140

84. Czynnościowa pojemność zalegająca (FRC) jest to:

85 / 140

85. Wskaż twierdzenie NIEPRAWDZIWE dotyczące zespołu ciasnoty wewnątrzbrzusznej:

86 / 140

86. Do technik usprawniania chorego w zakresie układu sercowo-naczyniowego zalicza się:

87 / 140

87. Chory lat 62 został przyjęty do oddziału OIT po urazie czaszkowo-mózgowym. W chwili przyjęcia chory przytomny, w kontakcie. Zaraz po przyjęciu należy ułożyć chorego w pozycji:

88 / 140

88. Zapobieganie powikłaniom ze strony układu oddechowego u chorego zaintubowanego lub z tracheostomią polega na:

89 / 140

89. Skalą oceniającą stopień głębokości sedacji NIE jest skala:

90 / 140

90. Na częstość pracy serca NIE mają wpływu:

91 / 140

91. Co oznacza technika wentylacji IPPV:

92 / 140

92. O złym rokowaniu we wstrząsie septycznym NIE świadczy:

93 / 140

93. Prawidłowa wartość wskaźnika wstrząsowego Allgowera wynosi:

94 / 140

94. Zbyt wąski mankiet w czasie pomiaru ciśnienia tętniczego metodą pośrednią spowoduje, iż pomiar będzie:

95 / 140

95. U pacjentów z normotensją po zatrzymaniu krążenia, u których stwierdza się złą perfuzję spowodowaną niskim rzutem serca, efektywnym lekiem inotropowym może być:

96 / 140

96. Pierwszym objawem cukrzycy u dzieci bywa często:

97 / 140

97. Najczęstszą przyczyną zatrzymania krążenia u dzieci są:

98 / 140

98. Podczas leczenia tlenem, każdorazowa zmiana FiO2 u noworodków wymaga kontroli:

99 / 140

99. Najczęściej obserwowanym zaburzeniem rytmu serca u dzieci jest:

100 / 140

100. Niedotlenie u dzieci jest najczęstszym mechanizmem doprowadzającym do zatrzymania czynności serca. Najczęściej bywa wywołane przez:

101 / 140

101. Po podanie surfaktantu NIE wolno wykonywać toalety drzewa oskrzelowego przez:

102 / 140

102. U dzieci z ostrą niewydolnością nerek konieczne jest:

103 / 140

103. Dzieci z sepsą i wstrząsem septycznym wymagają natychmiastowej resuscytacji płynowej o objętości w ciągu pierwszych 10 minut:

104 / 140

104. Skala VAS stosowana do określania natężenia bólu jest to skala:

105 / 140

105. Znieczulenie zewnątrzoponowe wiąże się z możliwością wystąpienia powikłań wczesnych, do których zalicza się:

106 / 140

106. Podczas stosowania dokanałowo Morfiny Spinal w bezpośrednim okresie pooperacyjnym występują następujące objawy: senność, uporczywy świąd skóry, nudności, wymioty, retencja moczu, co oznacza:

107 / 140

107. W analgezji pooperacyjnej u 9 latka z miernym urazem tkanek przy natężeniu bólu ocenionym na 4 - 6 pkt. (wg NRS), kiedy czas trwania dolegliwości bólowych jest krótszy niż 3 dni - NIE należy w:

108 / 140

108. Stosując opioidy w blokadach centralnych, obowiązkowy jest odpowiedni nadzór nad chorym, obejmujący:

109 / 140

109. Drabina analgetyczna w leczeniu bólu przewlekłego obejmuje:

110 / 140

110. U chorego po operacji przepukliny pępkowej przebywającego na sali pooperacyjnej, u którego ciśnienie tętnicze krwi wynosiło 100/60 mmHg zastosowano analgezję miejscową (ostrzyknięto linię cięcia lidokainą) oraz podano metamizol w bolusie. Przyczyną spadku ciśnienia w tej sytuacji mogło być:

111 / 140

111. Znieczulenie zewnątrzoponowe wiąże się z możliwością wystąpienia powikłań późnych, do których zalicza się:

112 / 140

112. Opioidowe leki przeciwbólowe to:

113 / 140

113. Najskuteczniejszym sposobem leczenia popunkcyjnych bólów głowy jest:

114 / 140

114. Najcięższą postacią ostrej niewydolności oddechowej jest:

115 / 140

115. Zabiegi resuscytacyjne u noworodka należy rozpocząć, jeżeli w czasie oceny stwierdzono:

116 / 140

116. Przerwanie resuscytacji może nastąpić, gdy:

117 / 140

117. Wskaż, które z poniższych stwierdzeń dotyczące odmy prężnej jest prawdziwe:

118 / 140

118. Podstawowe zabiegi resuscytacyjne u dzieci należy rozpocząć od:

119 / 140

119. Kardiowersja polega na przepływie prądu stałego przez klatkę piersiową chorego w odstępie 40 ms po załamku R w zapisie EKG, c o powoduje rozładowanie elektryczne serca i umożliwia powrót rytmu zatokowego. Do powikłań kardiowersji należy:

120 / 140

120. Ocena czy dziecko oddycha powinna być oparta na:

121 / 140

121. Czy przynależność pielęgniarki/położnej do samorządu zawodowego jest obowiązkowa?

122 / 140

122. Pielęgniarka, położna uzyskująca tytuł specjalisty w danej dziedzinie ma obowiązek:

123 / 140

123. Pielęgniarka/położna może prowadzić badania naukowe i:

124 / 140

124. Normy etyki zawodowej zawarte w Kodeksie etyki zawodowej pielęgniarki i położnej Rzeczypospolitej Polskiej mają za zadanie:

125 / 140

125. Pacjent pozywa pielęgniarkę/położną i domaga się odszkodowania za szkodę wyrządzoną w wyniku błędu medycznego. Ewentualna odpowiedzialność pielęgniarki/położnej będzie miała charakter odpowiedzialności:

126 / 140

126. Jednym z uprawnień pacjenta jest prawo do żądania, aby udzielająca mu świadczeń zdrowotnych pielęgniarka:

127 / 140

127. Poprawna definicja empatii, to:

128 / 140

128. Parafrazowanie to:

129 / 140

129. Czynniki utrudniające powstanie relacji terapeutycznej występujące po stronie pacjenta, to wszystkie niżej wymienione z WYJĄTKIEM:

130 / 140

130. Do najważniejszych modyfikowalnych czynników ryzyka chorób przewlekłych w Polsce należą:

131 / 140

131. Do negatywnych mierników zdrowia zaliczamy:

132 / 140

132. „5 momentów higieny rąk WHO” zawiera wskazania do wykonania higieny rąk, ułożone w kolejności:

133 / 140

133. Dostosowanie rytmów biologicznych człowieka do rozkładu jego czasu pracy, tak aby jak najmniej zaburzać fizjologię, to:

134 / 140

134. Do narzędzi niematerialnych stosowanych w motywowaniu pracownika zalicza się m.in.:

135 / 140

135. Sfera informacyjna w zarządzaniu jakością, czyli zakres wiedzy jaki powinnien posiadać pacjent, w tym między innymi profilaktyka, jakie leki należy przyjmować, jak często, jak stosować, jak postępować po badaniu, czy zabiegu, zawiera bariery, do których zalicza się:

136 / 140

136. Proces, w którym dobre lub złe wrażenie dotyczące jednego przymiotu rzutuje na całość oceny, to:

137 / 140

137. Fundamentalne założenie w zarządzaniu ludźmi stanowi, że najważniejszym zasobem organizacji, jest/są:

138 / 140

138. Według Evidence-Based Medicine decyzji klinicznych NIE powinno podejmować się na podstawie:

139 / 140

139. Praktyka pielęgniarska/położnicza oparta na dowodach naukowych NIE obejmuje:

140 / 140

140. Do kolejnych etapów postępowania podczas realizacji pielęgniarskiego projektu badawczego NIE należy:

Your score is

The average score is 0%

0%