/140

PIELĘGNIARSTWO CHIRURGICZNE

PIELĘGNIARSTWO CHIRURGICZNE - WIOSNA 2021

1 / 140

1. Pacjent zaliczony do III grupy ryzyka wg American Society of Anesthesiologists (ASA) to pacjent:

2 / 140

2. Do następstw niedożywienia w starości NIE zalicza się:

3 / 140

3. W odniesieniu do leczenia przeciwbólowego po zabiegu operacyjnym osób starszych, prawdziwe jest stwierdzenie:

4 / 140

4. Rana operacyjna niezakażona, goi się:

5 / 140

5. Który z wymienionych pierwiastków bierze udział w syntezie kolagenu oraz dostarcza tlen do rany, a jego niedobór może upośledzać jej gojenie?

6 / 140

6. Do typowych objawów odrzucenia przeszczepionej nerki należą:

7 / 140

7. Patologiczny, przetrwały ból po operacji lub po urazie charakteryzuje się:

8 / 140

8. Wskazaniem do podania osocza świeżo mrożonego, NIE jest:

9 / 140

9. Bezwzględne przeciwwskazania do pobrania narządów, to:

10 / 140

10. W opiece nad chorymi w podeszłym wieku bardzo duże znaczenie ma profilaktyka powikłań w okresie okołooperacyjnym. Zaleca się działania wszystkie wymienione, z WYJĄTKIEM:

11 / 140

11. Leczenie żywieniowe jest przeciwwskazane między innymi w przypadku:

12 / 140

12. Przeszczepianie tkanki allogennej to przeniesienie tkanki lub narządu:

13 / 140

13. Sytuację, w której pacjent przyjmuje więcej niż kilka leków jednocześnie określamy:

14 / 140

14. Jaka funkcja NIE jest wyłączona podczas znieczulenia rdzeniowego?

15 / 140

15. Przewlekła niewydolność tętnicza charakteryzuje się następującymi objawami, Z WYJĄTKIEM:

16 / 140

16. Obok wywiadu niezmiernie ważne jest w rozpoznaniu tętniaka aorty brzusznej badanie przedmiotowe. Charakterystycznym objawem dla pęknięcia tętniaka aorty brzusznej jest:

17 / 140

17. Ból trzewny (głęboki), jest to tępy ból o trudnym do określenia umiejscowieniu, zwykle w okolicy linii środkowej ciała. Jego umiejscowienie wiąże się z rozwojem embrionalnym przewodu pokarmowego i tworzeniem się jelita. Ból jelita tylnego jest umiejscowiony w okolicy:

18 / 140

18. Podczas badania fizykalnego brzucha stwierdzasz, że uciśnięcie lewego dolnego kwadrantu brzucha powoduje zwiększenie nasilenia bólu po stronie przeciwnej. Jest to dodatni objaw:

19 / 140

19. Aby ocenić ukrwienie tętnicze dłoni należy wykonać:

20 / 140

20. Objawy OGÓLNE uwięźniętej przepukliny, to:

21 / 140

21. Wczesne i uporczywe występowanie wymiotów jest charakterystyczne dla:

22 / 140

22. Podstawą przygotowania chorego do samodzielnego i aktywnego życia jest edukacja a jej obszary działań w chirurgii, to między innymi:

23 / 140

23. Pacjenta z nowotworem żołądka do wykonania gastroskopii układamy na:

24 / 140

24. Założenie cewnika do pęcherza moczowego przed operacją jest zalecane w przypadku:

25 / 140

25. Objawem zaostrzenia dolegliwości w kamicy dróg żółciowych m. in. jest:

26 / 140

26. W przypadku trudności wykonania endoskopii krwawienie z żylaków przełyku hamuje się:

27 / 140

27. Podstawowym kryterium edukacyjnym, przy wypisie pacjenta z wyłonioną stomią jelitową do domu, jest:

28 / 140

28. Przygotowując pacjenta do operacji na jelicie grubym, trzy dni przed zabiegiem zastosujemy dietę:

29 / 140

29. U pacjentki po mastektomii z limfadenektomią należy pamiętać o zapewnieniu dobrego odpływu limfy bezpośrednio po zabiegu. W tym celu należy ułoży kończynę:

30 / 140

30. D o podstawowych objawów klinicznych niedoczynności tarczycy należą:

31 / 140

31. W jakim czasie przed planowym zabiegiem operacyjnym należy odstawić doustne leki antykoncepcyjne:

32 / 140

32. Eutyreoza jest to stan, w którym we krwi występuje:

33 / 140

33. W okresie okołooperacyjnym ocena żywotności stomii jest istotnym elementem pielęgnowania pacjenta, prawidłowa stomia powinna być:

34 / 140

34. Do objawów miejscowego zakażenia rany pooperacyjnej zalicza się między innymi:

35 / 140

35. D o określenia aktywności krwawienia z górnego odcinka przewodu pokarmowego np. wrzodu żołądka służy skala Forresta, której stopień IIa oznacza:

36 / 140

36. Przedoperacyjne działania opiekuńczo-terapeutyczne obejmują:

37 / 140

37. Objawami wskazującymi na możliwość wystąpienia krwotoku w 1 godzinie po zabiegu operacyjnym usunięcia pęcherzyka żółciowego są:

38 / 140

38. Koncepcja TIME stosowana w leczeniu ran o różnej etiologii, polega na:

39 / 140

39. Pielęgniarka w czasie zmiany opatrunku odleżyny zaobserwowała zajęcie skóry właściwej i obnażenie podskórnej tkanki tłuszczowej. Według skali Torrance’a, jest to odleżyna stopnia:

40 / 140

40. Rany operacyjne w wykonanych jałowo operacjach, połączone z otwarciem trzewi, np. żołądka, uznaje się za rany:

41 / 140

41. Wyczuwalne palpacyjne trzeszczenie tkanek jest późnym objawem:

42 / 140

42. Objawami sugerującymi oparzenie dróg oddechowych, są między innymi:

43 / 140

43. ''Plastron'' to:

44 / 140

44. Na decyzje dotyczące wyboru zaopatrzenia stomijnego wpływają:

45 / 140

45. Leczenie, które polega na stosowaniu leków przeciwbólowych, przeciwkaszlowych oraz prowadzeniu gimnastyki oddechowej, stosuje się w przypadku:

46 / 140

46. W bezpośrednim okresie pooperacyjnym w celu zmniejszenia ryzyka zwichnięcia endoprotezy po totalnej alloplastyce stawu biodrowego, pacjent powinien unikać:

47 / 140

47. W zespole Sudecka okres dystrofii cechuje przewlekły skurcz naczyń krwionośnych. Okres ten trwa od:

48 / 140

48. Zależnie od czasu trwania utraty przytomności rozróżnia się III stopnie ciężkości wstrząśnienia mózgu. Średnie wstrząśnienie mózgu II stopnia występuje gdy:

49 / 140

49. Prowadzenie gimnastyki oddechowej zalecane jest dla pacjentów:

50 / 140

50. Która odma powoduje u pacjenta wygląd monstrualny?

51 / 140

51. Pierwszym etapem leczenia zachowawczego złamania kości jest repozycja, czyli odtworzenie prawidłowego ustawienia odłamów:

52 / 140

52. Ważnym rozwiązaniem w planowaniu opieki nad chorym unieruchomionym z powodu dysfunkcji narządu ruchu (gips, wyciąg szkieletowy) jest zapewnienie pacjentowi łóżka ortopedycznego wyposażonego w ramę bałkańską i trapez, a także drabinki przyłóżkowe, gdyż:

53 / 140

53. U chorego z założonym na kończynę dolną opatrunkiem gipsowym, konieczna jest systematyczna kontrola obwodowej części kończyny. Stwierdzeniobrzęku palców, bladości, zasinienia skóry, oziębienia i dolegliwości bólowych przy próbie ruchów biernych, może świadczyć o:

54 / 140

54. U pacjenta po urazie czaszkowo-mózgowym pielęgniarka zaobserwowała zwolnienie oddechu, co może być pierwszym sygnałem:

55 / 140

55. Pielęgniarka oceniając wg skali Glasgow stan świadomości pacjenta z urazem czaszkowo-mózgowym, musi wziąć pod uwagę:

56 / 140

56. D o działań pielęgniarki w zapobieganiu zmianom patologicznym w układzie moczowym u chorych unieruchomionych z powodu leczenia urazów narządu ruchu, NIE należy:

57 / 140

57. Pierwszoplanowym postępowaniem bez względu na postać wstrząsu jest:

58 / 140

58. Pacjent po urazie jamy brzusznej zgłasza promieniowanie bólu do barku, świadczyć może to o:

59 / 140

59. Na skutek ucisku spowodowanego gipsem może dojść do:

60 / 140

60. Pielęgniarka w celu przeciwdziałania obrzękowi mózgu, ułoży pacjenta z urazem czaszkowo- mózgowym w pozycji:

61 / 140

61. Lekiem zapobiegającym skurczowi naczyniowemu jest Nimodypina. Zgodnie z zaleceniem producenta lek ten powinien być podawany:

62 / 140

62. U pacjentów po zabiegach neurochirurgicznych brak aktywności ruchowej spowodowany długotrwałym unieruchomieniem powoduje ryzyko wystąpienia powikłań, z WYJĄTKIEM:

63 / 140

63. W jakiej pozycji należy ułożyć pacjenta po zabiegu operacyjnym przezczaszkowego zaopatrzenia tętniaka mózgu?

64 / 140

64. Które z wymienionych działań NIE zapobiega zakażeniom dróg moczowych u pacjentów z guzem kanału kręgowego?

65 / 140

65. Krwiaki pourazowe O.U.N. można podzielić w zależności od czasu, po którym pojawiają się ich objawy, na ostre, podostre i przewlekłe. Krwiaki podostre ujawniają się w ciągu:

66 / 140

66. Która interwencja pielęgniarska zapobiega przykurczom u pacjentów z niedowładem?

67 / 140

67. W ramach intensywnego nadzoru neurochirurgicznego pielęgniarka obserwuje i ocenia między innymi źrenice pacjenta. Nierówność źrenic nazywa się:

68 / 140

68. W odniesieniu do kompresjoterapii, FAŁSZYWE jest stwierdzenie:

69 / 140

69. D o prawidłowych praktyk pielęgnowania stóp u chorych z ryzykiem zespołu stopy cukrzycowej, NIE należy:

70 / 140

70. Badanie tętna w sytuacji niedokrwienia kończyn dolnych powinno być oceniane i rozpoczynać się:

71 / 140

71. Zespół trzech czynników uznawanych za przyczyny zakrzepicy żylnej (zaburzenia przepływu krwi, uszkodzenie ściany naczynia, zmiany w składzie krwi) określane są mianem:

72 / 140

72. W odniesieniu do stosowania opatrunków nowej generacji, pielęgniarka powinna znać właściwości opatrunków oraz zasady doboru opatrunku w zależności od cech rany/owrzodzenia, ponieważ:

73 / 140

73. Do odległych powikłań po arteriografii należy/ należą:

74 / 140

74. Owrzodzenia powstałe na stronie podeszwowej, w miejscach o zwiększonym nacisku i ciśnieniu wewnętrznym stopy, np. okolice uwypuklonych głów kości śródstopia, palce, pięta a rana ma regularny kształt i wyraźnie wcięte brzegi występują w:

75 / 140

75. Obserwowane u chorego po angiografii objawy, takie jak: zaczerwienienie skóry, świąd, pokrzywka, nudności, wymioty, tachykardia, wskazują na:

76 / 140

76. W opiece nad chorym z niedokrwieniem kończyn przeciwwskazane jest:

77 / 140

77. Pacjentowi z żylakami kończyn dolnych w celu zapobiegania zakrzepowemu zapaleniu żył zaleca się między innymi:

78 / 140

78. D o głównych przyczyn powodujących wystąpienie raka płuc NIE zaliczamy:

79 / 140

79. Niedostateczna edukacja lub jej brak w odniesieniu do chorych stosujących doustne środki przeciwkrzepliwe może prowadzić do niewłaściwego ich stosowania, co powoduje:

80 / 140

80. W codziennej praktyce klinicznej do klasyfikowania zmian obserwowanych na stopie niedokrwiennej wykorzystywana jest:

81 / 140

81. Jaki stopień kompresjoterapii użyjemy w leczeniu owrzodzeń żylnych:

82 / 140

82. Artropatia Charcota jest przyczyną znacznych deformacji stopy. W ostrej fazie charakteryzuje się triadą objawów, którymi są między innymi:

83 / 140

83. Wskaźnik kostka-ramię, to:

84 / 140

84. Opieka pielęgniarska nad chorym po amputacji kończyny dolnej z przyczyn naczyniowych, polega na:

85 / 140

85. W przypadku zapalenia żył powierzchownych metodą leczenia miejscowego jest stosowanie na zmieniony odcinek żyły:

86 / 140

86. Ocenę funkcji nerek u chorego po zabiegu kardiochirurgicznym w okresie pobytu w oddziale pooperacyjnym, dokonuje się poprzez:

87 / 140

87. Cewnik ze ściętą otwartą końcówką w kształcie fletu z dwoma bocznymi otworami stosowany jest w przypadku krwawień z pęcherza moczowego. Jest to cewnik:

88 / 140

88. Pielęgniarka w opiece pooperacyjnej nad pacjentem po elektroresekcji guza prostaty, oprócz standardowej obserwacji niepokojących objawów ze strony układu moczowego, powinna zwrócić szczególną uwagę na czynność serca, ze względu na możliwość wystąpienia:

89 / 140

89. Do drenażu wewnętrznego stosuje się cewnik:

90 / 140

90. Objaw tzw. krwawego bezmoczu jest charakterystyczny dla urazu:

91 / 140

91. Doraźne postępowanie w ataku kolki nerkowej bez zablokowania odpływu moczu i objawów zakażenia układu moczowego polega na:

92 / 140

92. U pacjenta z rakiem pęcherza moczowego podstawowym objawem jest:

93 / 140

93. Jakim skrótem określa się ultrasonografię przezodbytniczą

94 / 140

94. Pielęgnacja cewników pozostawionych w drogach moczowych powinna mieć na uwadze ocenę m. in. zapobieganie zakażeniu. Pielęgniarka w profilaktyce zakażeń układu moczowego, powinna zwrócić szczególną uwagę na:

95 / 140

95. W ramach postępowania wspomagającego farmakoterapię w nadreaktywności pęcherza moczowego stosuje się:

96 / 140

96. Płukanie pęcherza moczowego to zabieg terapeutyczny, polegający na wprowadzeniu i wyprowadzeniu płynu z pęcherza moczowego przez założony cewnik. Celem tego zabiegu jest:

97 / 140

97. Z a czynniki wewnętrzne predysponujące do występowania kamicy układu moczowego, uznaje się:

98 / 140

98. D o najczęstszych powikłań żywienia dojelitowego należy biegunka. Zadaniem pielęgniarki opiekującej się dzieckiem z założonym zgłębnikiem PEG jest zminimalizowanie ryzyka biegunki przez:

99 / 140

99. Objawy kliniczne, takie jak: ból brzucha o charakterze kolkowym, wymioty i śluzowo-krwisty stolec przypominający galaretkę porzeczkową, są charakterystyczne dla:

100 / 140

100. Rozpoznanie ostrego zapalenia wyrostka robaczkowego opiera się zasadniczo na:

101 / 140

101. Do określenia stopnia natężenia bólu u dzieci wykorzystuje się:

102 / 140

102. Płacz, u dziecka z rozszczepem wargi po zabiegu operacyjnym, stanowi ryzyko rozejścia się brzegów rany. W zapobieganiu niezbędne jest:

103 / 140

103. U niemowlęcia po zabiegach neurochirurgicznych w obrębie podwzgórza, do objawów pooperacyjnych zatrucia wodnego, należy:

104 / 140

104. Aby obiektywnie ocenić sinicę u dziecka powinno się wykonać:

105 / 140

105. Resuscytacja płynowa w leczeniu choroby oparzeniowej polega na przetaczaniu krystaloidów według reguły:

106 / 140

106. Premedykacji NIE stosuje się u dzieci poniżej:

107 / 140

107. W odniesieniu do chorych oparzonych, hospitalizacji NIE podlegają dzieci:

108 / 140

108. Wzrost/spadek temperatury u dziecka o 1° C zwiększa/zmniejsza zapotrzebowanie na płyny o:

109 / 140

109. U dziecka, w dniu planowanego zabiegu operacyjnego zaobserwowano katar, kaszel i wzrost temperatury ciała. Oznacza to, że:

110 / 140

110. Charakterystyczne objawy wstrząsu kardiogennego to:

111 / 140

111. W przypadku zatkania dróg oddechowych ciałem obcym u dziecka należy:

112 / 140

112. Kwasica ketonowa u dzieci:

113 / 140

113. Objawy zespołu hiperwentylacji to:

114 / 140

114. Przy oparzeniach u dzieci do oceny powierzchni oparzenia stosujemy regułę:

115 / 140

115. Kapnometr to urządzenie służące do:

116 / 140

116. W reanimacji dzieci ma znaczenie zastosowanie 100 % tlenu. Jest to:

117 / 140

117. W postępowaniu przedszpitalnym u pacjenta z odmrożeniami NIE wolno stosować:

118 / 140

118. Wskaż kolejność podstawowych czynności ratujących życie:

119 / 140

119. „Złota godzina” to czas:

120 / 140

120. Uczestniczenie pielęgniarki, położnej w zabiegach i eksperymentach biomedycznych:

121 / 140

121. Pacjent pozywa pielęgniarkę/położną i domaga się odszkodowania za szkodę wyrządzoną w wyniku błędu medycznego. Ewentualna odpowiedzialność pielęgniarki/położnej będzie miała charakter odpowiedzialności:

122 / 140

122. W przypadku odmowy wyrażenia zgody przez pacjenta na udzielenie świadczenia przez pielęgniarkę/położną:

123 / 140

123. Pielęgniarka, położna uzyskująca tytuł specjalisty w danej dziedzinie ma obowiązek:

124 / 140

124. Pielęgniarka/położna może prowadzić badania naukowe i:

125 / 140

125. Prawo dostępu do dokumentacji medycznej posiada:

126 / 140

126. Komunikacja interpersonalna to:

127 / 140

127. W perspektywie Analizy Transakcyjnej wszystkie czynności (komunikaty) należące do funkcji instrumentalnej pielęgniarka powinna wykonywać w stanie:

128 / 140

128. Asertywność:

129 / 140

129. Etiologia przewlekłych chorób niezakaźnych ma zazwyczaj charakter złożony i wieloczynnikowy. Z punktu widzenia profilaktyki chorób przewlekłych kluczowe okazują się tak zwane czynniki poddające się modyfikacji związane ze stylem życia. Do najważniejszych modyfikowalnych czynników ryzyka chorób przewlekłych w Polsce, spośród niżej wymienionych, należą:

130 / 140

130. Zakażenie szpitalne, to zakażenie, które wystąpiło w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, w przypadku gdy choroba:

131 / 140

131. Do negatywnych mierników zdrowia zaliczamy:

132 / 140

132. Dostosowanie rytmów biologicznych człowieka do rozkładu jego czasu pracy, tak aby jak najmniej zaburzać fizjologię, to:

133 / 140

133. Do technik obserwacji bezpośrednich zmierzających do ustalenia pracochłonności danego zadania, zalicza się:

134 / 140

134. Audyt przeprowadzany przez niezależne organizacje zewnętrzne, które prowadzą certyfikacje lub rejestrację za zgodność z wymogami ISO, to audyt:

135 / 140

135. Dokument, w którym znajduje się opis wzajemnego oddziaływania między procesami systemu zarządzania jakością, nazywa się:

136 / 140

136. Kierowanie przez delegowanie uprawnień przynosi konkretne korzyści, do których zaliczamy:

137 / 140

137. Według Evidence-Based Medicine decyzji klinicznych NIE powinno podejmować się na podstawie:

138 / 140

138. Zmienna, która pojawia się w przebiegu badania jako skutek oraz nie podlega manipulacji lecz obserwacji i pomiarom jest to:

139 / 140

139. Opieka pielęgniarska oparta na faktach - EBNP (Evidence- Based Nursing Practice), to konsekwentne wdrażanie do codziennej praktyki zawodowej wiarygodnych wyników badań naukowych, w której pacjent jest:

140 / 140

140. Jednym ze sposobów zapobiegania chorobom żył w porze nocnej jest unoszenie kończyn dolnych tak wysoko, aby znalazły się wyżej serca. Najkorzystniejsze dla pacjenta będzie:

Your score is

The average score is 0%

0%