/140

JESIEŃ 2018

ANESTEZJOLOGIA - JESIEŃ 2018

1 / 140

1. Budzenie po propofolu jest stosunkowo szybkie. Wynosi średnio:

2 / 140

2. Przed indukcją znieczulenia ogólnego, kobietę ciężarną należy ułożyć:

3 / 140

3. Płyny klarowne, w tym woda, klarowne soki oraz herbata lub kawa bez mleka dozwolone są:

4 / 140

4. Skala Glasgow (GCS) służy do oceny:

5 / 140

5. Zaburzenia w EKG istotne dla postępowania anestezjologicznego to:

6 / 140

6. Zaznacz stwierdzenie NIEPRAWDZIWE:

7 / 140

7. Techniką znieczulenia miejscowego w zwalczaniu bólu pooperacyjnego jest:

8 / 140

8. Który z leków NIE ma zastosowania w blokadach nerwów obwodowych?

9 / 140

9. Który z niżej wymienionych leków działa podobnie do acetylocholiny?

10 / 140

10. Przeciwwskazaniem do kaniulacji tętnicy promieniowej jest:

11 / 140

11. W wypadku utraty płynów odpowiadającej 6 – 8% masy ciała można obserwować następujące objawy kliniczne:

12 / 140

12. Dawki przeciwbólowe opioidów w bezpośrednim okresie poznieczuleniowym mogą prowadzić do wystąpienia powikłań:

13 / 140

13. Podczas zabiegu transplantacji płuc pacjent znajduje się w pozycji:

14 / 140

14. Pulsoksymetria jest metodą pomiaru:

15 / 140

15. Ile wynosi maksymalna dobowa dawka ketoprofenu dla osoby dorosłej?

16 / 140

16. Ciągły pomiar ciśnienia śródczaszkowego - ICP wykonujemy za pomocą czujnika:

17 / 140

17. Przykładem techniki analgezji multimodalnej jest:

18 / 140

18. Dystrybucja anestetyku podczas prowadzonego znieczulenia jest różna dla różnych tkanek i uzależniona od następujących czynników:

19 / 140

19. Najczęściej dokonuje się kaniulacji tętnicy promieniowej, ponieważ jest ona:

20 / 140

20. Przeciwskazaniem do zastosowania thiopentalu jest:

21 / 140

21. Działania niepożądane Noradrenaliny to:

22 / 140

22. Do inwazyjnych metod monitorowania NIE należy pomiar:

23 / 140

23. Wskazaniem do monitorowania hemodynamicznego jest:

24 / 140

24. Znieczulenie całkowite (TIVA - total intravenous anestesia), zdefiniowane jest jako technika znieczulenia, w której aby wywołać utratę świadomości, analgezję, niepamięć, kontrolę odruchów sympatoadrenergicznych i zwiotczenie mięśni szkieletowych, należy podawać:

25 / 140

25. Stężenie 2% oznacza, że w 100 ml roztworu znajduje się:

26 / 140

26. Wskaż zdanie prawidłowe odnośnie zatorowości płucnej:

27 / 140

27. Pacjent zakwalifikowany do ASA VI to:

28 / 140

28. Jakie są kryteria wypisu pacjenta do domu w przypadku wykonania znieczulenia podpajęczynówkowego do zabiegu w trybie jednodniowym?

29 / 140

29. Blokada nerwów obwodowych okolicy kolana blokuje nerw:

30 / 140

30. Powikłaniem późnym podczas założenia cewnika permanentnego jest:

31 / 140

31. Objawy kliniczne tamponady osierdzia to:

32 / 140

32. Wytworzenie odmy otrzewnowej przy zastosowaniu CO2, resorpcja CO2 i zmiana pozycji pacjenta podczas zabiegu mają wpływ na:

33 / 140

33. Oddech Kussmaula charakteryzuje się:

34 / 140

34. Jeśli dziecko miało kontakt z chorym na ospę wietrzną, czas, po którym możliwa jest anestezja wynosi:

35 / 140

35. Niedepolaryzujące środki zwiotczające mięśnie to związki blokujące przewodnictwo nerwowo-mięśniowe:

36 / 140

36. Który rodzaj wentylacji mechanicznej jest całkowicie niezależny od aktywności oddechowej pacjenta:

37 / 140

37. Do którego rodzaju znieczulenia regionalnego podaje się lek drogą dożylną?

38 / 140

38. Kapnogram określa:

39 / 140

39. W trakcie stosowania LFA (low – flow anaesthesia) lub MFL (minimal – flow anaesthesia) w aparacie do znieczulenia dopuszcza się utratę gazu z układu:

40 / 140

40. Depolaryzujące środki zwiotczające mięśnie to związki wywołujące odwracalne, wiotkie porażenie mięśni szkieletowych:

41 / 140

41. Rozcieńczenie adrenaliny 1:200 000 oznacza, że w 1 ml jest:

42 / 140

42. Przyczyną pozapłucną ostrej niewydolności oddechowej może być:

43 / 140

43. Prosta łyżka do laryngoskopu to łyżka:

44 / 140

44. Laryngoskop, który posiada zakrzywioną łopatkę z ruchomą końcówką pozwalającą na silniejsze uniesienie nagłośni to laryngoskop z łopatką:

45 / 140

45. Minimalne stężenie pęcherzykowe (MAC minimal alveolar concentration) to:

46 / 140

46. W jakim czasie od podania heparyny drobnocząsteczkowej (dawka profilaktyczna) wykonuje się blokadę centralną:

47 / 140

47. Do zmian ogólnoustrojowych w chorobie poresuscytacyjnej należą:

48 / 140

48. Ośrodkowe ciśnienie żylne, odzwierciedlające stan napięcia ścian dużych naczyń krwionośnych, pomocne w ocenie wypełnienia łożyska naczyniowego, to ciśnienie panujące w żyłach głównych. W warunkach prawidłowych wynosi 2-10 mm Hg i równe jest ciśnieniu w:

49 / 140

49. Najczęściej stosowanym lekiem w indukcji znieczulenia do zabiegu transplantacji serca jest:

50 / 140

50. W porównaniu z dziećmi starszymi i osobami dorosłymi, noworodki cechuje:

51 / 140

51. Przygotowując dziecko do znieczulenia w chirurgii ambulatoryjnej, w przypadku konieczności podania premedykacji, lekiem z wyboru jest:

52 / 140

52. Do anestezji wziewnej dotchawiczej przygotujesz zestaw rurek do intubacji dla 7-letniego chłopca o prawidłowej budowie i masie ciała. Mając na uwadze zasady bezpieczeństwa intubacji wykorzystasz dla tego pacjenta:

53 / 140

53. Jaki sposób wprowadzenia do znieczulenia najlepiej zastosować u małego, niewspółpracującego dziecka, z utrudnionym dostępem do żyły:

54 / 140

54. Blokada splotu ramiennego u dzieci polecana jest szczególnie z dojścia:

55 / 140

55. Autoregulacja przepływu mózgowego u noworodka zależy głównie od:

56 / 140

56. Hipotermia podczas znieczulenia noworodka powoduje:

57 / 140

57. Roztwór 10% glukozy zawiera w 100 ml płynu czynnej substancji:

58 / 140

58. Ocena stanu noworodka po urodzeniu według skali Apgar NIE uwzględnia:

59 / 140

59. Objawami zbyt płytkiego znieczulenia u dzieci są:

60 / 140

60. Pierwsze użycie przetoki tętniczo-żylnej po jej wytworzeniu jest możliwe po:

61 / 140

61. W czasie hemodializy konieczne jest stosowanie antykoagulacji w celu przeciwdziałania krzepnięciu krwi w obrębie krążenia zewnątrzustrojowego. Antykoagulacja miejscowa za pomocą cytrynianów to metoda, która polega na podawaniu roztworu cytrynianu sodowego do tętniczej części dializatora co zapobiega krzepnięciu krwi, a pożądany czas krzepnięcia w linii tętniczej wynosi:

62 / 140

62. Wskazaniem do zastosowania technik dializacyjnych u dzieci NIE jest:

63 / 140

63. W czasie hemodializy, podczas antykoagulacji miejscowej za pomocą cytrynianów, konieczne jest bardzo staranne kontrolowanie kalcemii. Niewłaściwie kontrolowana kalcemia może doprowadzić do:

64 / 140

64. Zalecane podstawowe monitorowanie i badania przed zgłoszeniem pacjenta do leczenia ECMO to:

65 / 140

65. Klinicznym wskazaniem do dializy w ostrej niewydolności nerek to między innymi oporne na leczenie przewodnienie zagrażające wystąpieniem obrzęku płuc lub obrzęku mózgu. Do biochemicznych wskazań należy:

66 / 140

66. Monitorowanie podstawowe podczas leczenia ECMO obejmuje:

67 / 140

67. Płyn substytucyjny bezwapniowy w zabiegach hemofiltracji stosuje się gdy w prewencji wykrzepiania krwi w układzie dializacyjnym wykorzystuje się:

68 / 140

68. Czynnikiem przyczyniającym się do rozwoju ostrej niewydolności nerek, u krytycznie chorych pacjentów, w intensywnej terapii jest:

69 / 140

69. W ciągłej hemofiltracji żylno-żylnej szybkość przepływu krwi zwykle wynosi:

70 / 140

70. Do przeciwwskazań względnych do leczenia ECMO NIE należy:

71 / 140

71. Monitorowanie podstawowe podczas leczenia ECMO obejmuje:

72 / 140

72. W prewencji wykrzepiania krwi w układzie dializacyjnym NIE stosuje się:

73 / 140

73. Do najważniejszych, powikłań związanych z zabiegiem hemodializy należą:

74 / 140

74. W przypadku potencjalnych dawców serca stosuje się wentylację zastępczą, której celem jest utrzymanie pO2 w granicach 100-150 mmHg i wysycenie krwi tlenem nie niższe niż 95%. Ze względu na zmniejszenie się tempa przemian metabolicznych, w wyniku śmierci mózgu, zaleca się:

75 / 140

75. Do oceny odruchów z pnia mózgu NIE należy sprawdzenie:

76 / 140

76. Przyczyną śpiączki strukturalnej (chirurgicznej) NIE jest:

77 / 140

77. Upośledzenie motoryki przewodu pokarmowego u chorego nieprzytomnego jest spowodowane:

78 / 140

78. Żywienie przez zgłębnik pacjentów u których nie ma przeciwskazań do żywienia enteralnego powinno być rozpoczęte po przyjęciu na oddział intensywnej terapii w ciągu:

79 / 140

79. Chory lat 62 został przyjęty do oddziału OIT po urazie czaszkowo-mózgowym. W chwili przyjęcia chory przytomny, w kontakcie. Zaraz po przyjęciu należy ułożyć chorego w pozycji:

80 / 140

80. Niekorzystne działanie Amiodaronu podawanego w krótkiej infuzji to:

81 / 140

81. Do technik usprawniania chorego w zakresie układu sercowo-naczyniowego zalicza się:

82 / 140

82. Niezależnie od użytego mankietu uszczelniającego wokół rurki intubacyjnej należy kontrolować ciśnienie wewnątrz mankietu za pomocą manometru i utrzymywać je w granicach:

83 / 140

83. We wstrząsie kardiogennym zwiększenie pojemności minutowej serca początkowo można próbować osiągnąć przez:

84 / 140

84. Decyzję o ograniczeniu terapii daremnej podejmuje:

85 / 140

85. Wskazaniem do wentylacji mechanicznej w ostrej niewydolności oddechowej (ONO) jest:

86 / 140

86. P o torakotomii najlepszą i najczęstszą metodą eliminowania bólu jest:

87 / 140

87. Zapobieganie powikłaniom ze strony układu oddechowego u chorego zaintubowanego lub z tracheostomią polega na:

88 / 140

88. 1 ml płynu izotonicznego zawiera:

89 / 140

89. We wszystkich rodzajach wstrząsu występuje:

90 / 140

90. O złym rokowaniu we wstrząsie septycznym NIE świadczy:

91 / 140

91. Ostrą niewydolność oddechową rozpoznaje się na podstawie badania równowagi kwasowo-zasadowej krwi, gdy:

92 / 140

92. Przeciek płucny powstaje wówczas, gdy przepływająca przez płuca krew nie uczestniczy w wymianie gazowej. W warunkach fizjologicznych u zdrowego dorosłego człowieka przeciek płucny:

93 / 140

93. Skalą oceniającą stopień głębokości sedacji NIE jest skala:

94 / 140

94. Ciśnienie średnie (MAP-mean arterial pressure) oblicza się według następującego wzoru:

95 / 140

95. Priorytetem opieki nad pacjentem z urazem czaszkowo-mózgowym jest:

96 / 140

96. W związku z odnerwieniem przeszczepionego płuca, w opiece nad pacjentem należy zwrócić uwagę na:

97 / 140

97. Chorego z obrzękiem płuc należy ułożyć w pozycji:

98 / 140

98. Podczas leczenia bezdechów u wcześniaków, dodatnie ciśnienie w drogach oddechowych (CPAP) należy utrzymywać w granicach:

99 / 140

99. Obecność smółki w drzewie oskrzelowym noworodka może wywołać:

100 / 140

100. Po podanie surfaktantu NIE wolno wykonywać toalety drzewa oskrzelowego przez:

101 / 140

101. Dzieci z sepsą i wstrząsem septycznym wymagają natychmiastowej resuscytacji płynowej o objętości w ciągu pierwszych 10 minut:

102 / 140

102. Podstawowym warunkiem powodzenia transportu noworodka na oddział, jest:

103 / 140

103. Hipoglikemia u noworodka donoszonego, to zmniejszenie stężenia glukozy we krwi poniżej:

104 / 140

104. U pacjentów z normotensją po zatrzymaniu krążenia, u których stwierdza się złą perfuzję spowodowaną niskim rzutem serca, efektywnym lekiem inotropowym może być:

105 / 140

105. U chorego dorosłego z bólem pooperacyjnym o nasileniu według skali VAS 0-3 zaleca się podaż:

106 / 140

106. Opioidowe leki przeciwbólowe to:

107 / 140

107. Stosując opioidy w blokadach centralnych, obowiązkowy jest odpowiedni nadzór nad chorym, obejmujący:

108 / 140

108. Chory po zabiegu w obrębie klatki piersiowej, przy natężenie bólu > 6 pkt. NRS i czasie trwania dolegliwości bólowych w okresie pooperacyjnym > 5 dni. W farmakoterapii bólu po zabiegu zaleca się podaż:

109 / 140

109. Podczas stosowania dokanałowo Morfiny Spinal w bezpośrednim okresie pooperacyjnym występują następujące objawy: senność, uporczywy świąd skóry, nudności, wymioty, retencja moczu, co oznacza:

110 / 140

110. U chorego po operacji przepukliny pępkowej przebywającego na sali pooperacyjnej, u którego ciśnienie tętnicze krwi wynosiło 100/60 mmHg zastosowano analgezję miejscową (ostrzyknięto linię cięcia lidokainą) oraz podano metamizol w bolusie. Przyczyną spadku ciśnienia w tej sytuacji mogło być:

111 / 140

111. Farmakoterapia przeciwbólowa (analgezja z wyprzedzeniem) przed zabiegiem operacyjnym połączonym z niewielkim urazem tkanek u dzieci powyżej 15 roku życia, obejmuje:

112 / 140

112. W celu indukowania efektu „analgezji z wyprzedzeniem” polecane jest:

113 / 140

113. Skala VAS stosowana do określania natężenia bólu jest to skala:

114 / 140

114. Rytmem serca do defibrylacji, który może być przyczyną zatrzymania krążenia jest:

115 / 140

115. U pacjenta wystąpiła gwałtownie narastająca duszność, sinica, przyśpieszony oddech, tachykardia. Osłuchowo po jednej stronie występuje ściszenie szmerów oddechowych i odgłos opukowy bębenkowy. Na podstawie wymienionych objawów rozpoznano wystąpienie odmy prężnej i w związku z tym należy:

116 / 140

116. Przerwanie resuscytacji może nastąpić, gdy:

117 / 140

117. Tlenoterapia to metoda terapeutyczna polegająca na wykorzystywaniu tlenu w leczeniu poprzez zwiększenie stężenia tlenu w powietrzu wdechowym. Wskazaniem do tlenoterapii jest/są:

118 / 140

118. 1 2 – letnie dziecko zakrztusiło się cukierkiem. Jest przytomne, nie może mówić, ma trudności w oddychaniu. U dziecka należy wykonać:

119 / 140

119. Podstawową zasadą leczenia wstrząsu niezależnie od przyczyny jest:

120 / 140

120. Zabiegi resuscytacyjne u noworodka należy rozpocząć, jeżeli w czasie oceny stwierdzono:

121 / 140

121. Od 1 stycznia 2016 roku, samodzielnie ordynować leki zawierające określone substancje czynne, mogą pielęgniarki i położne, które ukończyły:

122 / 140

122. Pielęgniarka ma prawo odmówić wykonania zlecenia lekarskiego, tylko wtedy, gdy jest to niezgodne z jej:

123 / 140

123. Kodeks etyki zawodowej pielęgniarki i położnej Rzeczypospolitej Polskiej zawiera szereg sformułowań odnoszących się do cech charakteru jakie powinna posiadać pielęgniarka/położna i są to m.in.:

124 / 140

124. Prawo dostępu do dokumentacji medycznej posiada/ją:

125 / 140

125. Pielęgniarka, położna nie udzieliła pomocy osobie, która nagle zasłabła na ulicy, lecz szybko oddaliła się z miejsca zdarzenia. Zachowanie takie naraża ją na poniesienie odpowiedzialności:

126 / 140

126. Normy etyki zawodowej zawarte w Kodeksie etyki zawodowej pielęgniarki i położnej Rzeczypospolitej Polskiej mają za zadanie:

127 / 140

127. Komunikacja werbalna, to komunikacja za pomocą:

128 / 140

128. Który model komunikacji w grupie sprzyja efektywnemu komunikowaniu się poprzez scentralizowany przepływ informacji:

129 / 140

129. Komunikowanie pośrednie to komunikowanie:

130 / 140

130. WHO opracowało plakat „5 momentów higieny rąk”, który zawiera informacje na temat kiedy i dlaczego należy je wykonać. Informacje, kiedy należy wykonać 5 momentów higieny rąk, dotyczą sytuacji:

131 / 140

131. Model transformacji demograficznej zakłada, że wartości kluczowych parametrów opisujących populację, które kształtują jej strukturę demograficzną zmieniają się:

132 / 140

132. Zakażenie szpitalne, to zakażenie, które wystąpiło w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, w przypadku gdy choroba:

133 / 140

133. Podstawowe wskaźniki modelu PATH obejmują m. in. wskaźniki efektywności (skuteczności i wydajności), do których zalicza się:

134 / 140

134. Przy formułowaniu obowiązków pracowniczych, świadomość hierarchii zadań przypisanych danemu stanowisku, NIE odnosi się do zasady:

135 / 140

135. Proces, w którym dobre lub złe wrażenie dotyczące jednego przymiotu rzutuje na całość oceny, to:

136 / 140

136. Kierowanie przez delegowanie uprawnień przynosi konkretne korzyści, do których zaliczamy:

137 / 140

137. Czynniki wewnętrzne warunkujące szybkość adaptacji zawodowej pielęgniarki, to:

138 / 140

138. Praktyka pielęgniarska oparta na dowodach naukowych NIE obejmuje:

139 / 140

139. Evidence-Based Medicine (EBM), uznaje się na podstawie literatury przedmiotu, że jest to:

140 / 140

140. Analiza zewnętrzna dokumentu NIE polega na:

Your score is

The average score is 0%

0%