/140

PIELĘGNIARSTWO INTERNISTYCZNE

PIELĘGNIARSTWO INTERNISTYCZNE - JESIEŃ 2018

1 / 140

1. W celu oceny stopnia ograniczenia codziennej aktywności, należy zapytać pacjenta o:

2 / 140

2. Podstawowym badaniem przesiewowym w kierunku migotania przedsionków u osób powyżej 65 roku życia, jest:

3 / 140

3. Działaniami prewencyjnymi w zakresie CVD (Cardiovascular Disease - Chorób sercowo-naczyniowych), należy obejmować pacjentów:

4 / 140

4. Doraźne postępowanie u pacjentów z migotaniem przedsionków powinno się koncentrować na ograniczeniu objawów i ocenie ryzyka związanego z chorobą. Ocena kliniczna powinna obejmować:

5 / 140

5. Pacjent w wieku podeszłym pyta pielęgniarkę o dostępne metody leczenia stenozy aortalnej. Pielęgniarka udzielając pacjentowi informacji, powinna wymienić:

6 / 140

6. Jako system stopniowania stabilnej dławicy piersiowej wykorzystuje się klasyfikację Kanadyjskiego Towarzystwa Kardiologicznego (Canadian Cardiovascular Society – CCS), służącą do ilościowej oceny programu aktywności fizycznej, przy którym pojawiają się objawy. Klasa III mówi o:

7 / 140

7. Statyny są przepisywane pacjentowi z wysokim poziomem cholesterolu. Jako pielęgniarka, w jaki sposób wyedukujesz pacjenta pod kątem działania statyn na organizm?

8 / 140

8. W standardowym 12-odprowadzeniowym EKG wykorzystuje się 6 elektrod jednobiegunowych przedsercowych Wilsona. Odprowadzenie V5, to:

9 / 140

9. Wśród pacjentów, u których zdiagnozowano stabilną dławicę piersiową, zaleca się:

10 / 140

10. Pacjentka z przewlekłą niewydolnością serca zgłasza pielęgniarce przy przyjęciu do szpitala utratę apetytu, spadek mobilności oraz znaczną utratę masy ciała > 6% w ciągu ostatnich 6-12 miesięcy. Może to świadczyć o:

11 / 140

11. Badania krwi w świeżym zawale serca ujawniają:

12 / 140

12. U wszytkich chorych na nadciśnienie tętnicze, docelowe wartości ciśnienia tętniczego wynoszą < 140/90 mmHg, z wyjątkiem chorych na cukrzycę, u których:

13 / 140

13. Przyjmuje się, że od momentu wystąpienia bólu dławicowego w ostrym zespole wieńcowym, pacjent powinien trafić do pracowni hemodynamiki:

14 / 140

14. Pielęgniarka przygotowując pacjenta z niewydolnością serca do samokontroli i samoopieki powinna przedstawić informacje na temat rozpoznawania niespodziewanego przyrostu masy ciała, spowodowanego retencją płynów i monitorowania niepokojących objawów, takich jak:

15 / 140

15. Pielęgniarka, u pacjentów z przewlekłą niewydolnością serca, może spodziewać się przyczyn zaburzeń snu, takich jak:

16 / 140

16. Zwężenie zastawki aortalnej, to:

17 / 140

17. Głównymi zaleceniami dietetycznymi w stabilnej chorobie wieńcowej, są:

18 / 140

18. CAT jest kwestionariuszem, który ocenia wpływ choroby na życie codzienne i samopoczucie chorego i jest zalecany do oceny objawów podmiotowych u chorych na:

19 / 140

19. Orthopnoë, to duszność:

20 / 140

20. Przebycie odmy opłucnowej jest:

21 / 140

21. Do działań niepożądanych w czasie indukowania plwociny NIE zalicza się:

22 / 140

22. Przeciwwskazaniem do bronchoskopii sztywnej jest/są:

23 / 140

23. Do objawów infekcyjnego zaostrzenia przewlekłej obturacyjnej choroby płuc, NIE należy:

24 / 140

24. Suchy kaszel jest wywołany najczęściej przez:

25 / 140

25. Do powikłań bronchoskopii NIE zalicza się:

26 / 140

26. W czasie bronchoskopii należy monitorować:

27 / 140

27. Ryzyko zassania powietrza i nawrotu odmy jest mniejsze, jeśli chory podczas usuwania drenu z jamy opłucnej:

28 / 140

28. Po nakłuciu tętnicy promieniowej i pobraniu krwi na gazometrię należy uciskać tętnicę do ustania krwawienia, przez:

29 / 140

29. Odczyn tuberkulinowy odczytuje się:

30 / 140

30. Pacjentom z zaleganiem wydzieliny w drogach oddechowych, należy podać w nebulizacji przed lekiem przeciwzapalnym:

31 / 140

31. Wysięk w jamie opłucnej NIE powstaje w przebiegu:

32 / 140

32. Które z objawów NIE należą do objawów dyspeptycznych?

33 / 140

33. Zalecenia dotyczące karmienia doustnego, chorego z zaburzeniami połykania z powodu uchyłków, są następujące - chorego należy karmić w pozycji:

34 / 140

34. W badaniu fizykalnym, w przypadku podejrzenia u chorego niedrożności mechanicznej jelit, pielęgniarka rozpozna:

35 / 140

35. W profilaktyce raka jelita grubego, zaleca się przyjmowanie przez chorego:

36 / 140

36. Dysfagii może towarzyszyć:

37 / 140

37. Czynnikiem ryzyka raka dróg żółciowych jest:

38 / 140

38. Przed badaniem oznaczenia zawartości tłuszczu w stolcu należy poinformować pacjenta o konieczności stosowania diety:

39 / 140

39. Objawem nietypowym pozaprzełykowym choroby refluksowej przełyku jest:

40 / 140

40. Niedrożność jelit w przebiegu nowotworu jelita grubego, jest najczęściej związana z umiejscowieniem guza w:

41 / 140

41. Chorzy z przewlekłym zapaleniem trzustki otrzymujący substytucyjną terapię enzymatyczną:

42 / 140

42. Pacjent z rozpoznaną chorobą wrzodową żołądka, powinien unikać:

43 / 140

43. W zaleceniach dietetycznych w chorobach pęcherzyka żółciowego zwraca się uwagę na konieczność stosowania przez pacjenta diety:

44 / 140

44. Arteriografia nerkowa to badanie wykonywane w diagnostyce:

45 / 140

45. U pacjenta, u którego występują objawy hiperkaliemii z diety należy wyeliminować pokarmy:

46 / 140

46. Do zaburzeń oddawania moczu zalicza się dyzurię, która oznacza:

47 / 140

47. Do typowych objawów klinicznych kamicy nerkowej NIE należy:

48 / 140

48. Bezwzględnymi przeciwskazaniami do przeszczepiania nerki jest/są:

49 / 140

49. Dostępem naczyniowym do leczenia nerkozastępczego w ostrym uszkodzeniu nerek, powinien być:

50 / 140

50. Do czynników ryzyka wystąpienia ostrego uszkodzenia nerek (Acute Kidney Injury - AKI) po niesteroidowych lekach przeciwzapalnych (NLPZ), należy:

51 / 140

51. Badaniem rozstrzygającym o rozpoznaniu kłębuszkowego zapalenia nerek jest:

52 / 140

52. Badanie obrazowe układu moczowego, które polega na bezpośrednim oglądaniu wnętrza pęcherza moczowego za pomocą wziernika, to:

53 / 140

53. W ostrym uszkodzeniu nerek (Acute Kidney Injury - AKI), w okresie wielomoczu częstym zaburzeniem elektrolitowym jest:

54 / 140

54. Pacjent po przeszczepie nerki otrzymuje leki immunosupresyjne. Jakich produktów spożywczych powinien wówczas unikać?

55 / 140

55. W leczeniu farmakologicznym nadczynności tarczycy zastosowanie mają leki hamujące syntezę hormonów tarczycy, które określane są jako:

56 / 140

56. Wskaż NIEPRAWIDŁOWE twierdzenie dotyczące insulin analogowych:

57 / 140

57. Do objawów neurowegetatywnych hipoglikemii zalicza się:

58 / 140

58. Guz chromochłonny nadnerczy (pheochromocytoma) produkuje:

59 / 140

59. Przyczyny hipoglikemii u osoby przyjmującej insulinę, to:

60 / 140

60. Wartość BMI 21,0 kg/m2 u osoby dorosłej wskazuje na:

61 / 140

61. Objawy kliniczne guza chromochłonnego nadnerczy, to wszystkie wymienione z WYJĄTKIEM:

62 / 140

62. U kobiet otyłych istnieje wzrost ryzyka zachorowalności na choroby nowotworowe, a zwłaszcza na:

63 / 140

63. Stanem zagrożenia życia w przebiegu nieleczonej i ciężkiej niedoczynności tarczycy, jest:

64 / 140

64. Zalecenia dietetyczne dla chorego z niedoczynnością tarczycy powinny uwzględniać:

65 / 140

65. Do pochodnych sulfonylomocznika NIE należy:

66 / 140

66. Zespół objawów związanych z nadmiernym wydzielaniem mineralokortykosteroidów (aldosteronu) przez warstwę kłębkową kory nadnerczy, to:

67 / 140

67. W Zespole Cushinga nadmiar tkanki tłuszczowej szczególnie umiejscawia się na:

68 / 140

68. Efektem mikroangiopatii cukrzycowej NIE jest:

69 / 140

69. W badaniu przedmiotowym w niedoczynności gruczołu tarczowego NIE stwierdza się:

70 / 140

70. Objawy tężyczki występują, w:

71 / 140

71. W prewencji rozwoju zespołu stopy cukrzycowej najważniejsze znaczenie odgrywają:

72 / 140

72. Do charakterystycznych objawów klinicznych moczówki prostej należą:

73 / 140

73. Pancytopenia przejawia się między innymi

74 / 140

74. Do ostrych niepożądanych objawów chemioterapii, zaliczamy:

75 / 140

75. Zwiększenie liczby granulocytów kwasochłonnych, określane jest jako:

76 / 140

76. Do czynników ryzyka zapalenia błony śluzowej jamy ustnej, zależnych od uwarunkowań osobniczych należy/ą:

77 / 140

77. Ostre powikłania poprzetoczeniowe dzielą się na łagodne, średnio ciężkie oraz zagrażające życiu. Ostrym łagodnym powikłaniem poprzetoczeniowym jest:

78 / 140

78. Głównym miejscem usuwania płytek krwi jest:

79 / 140

79. Klasyczne odchylenia w badaniu fizykalnym u chorych z niedokrwistością hemolityczną, obejmują:

80 / 140

80. Obniżenie liczby granulocytów obojętnochłonnych poniżej 0,5x109/l nazywamy:

81 / 140

81. Charakterystyczną cechą niedokrwistości aplastycznej jest:

82 / 140

82. Niedokrwistość z niedoboru witaminy B12 zaliczana jest do niedokrwistości:

83 / 140

83. Wybierz FAŁSZYWE stwierdzenie:

84 / 140

84. Jeśli w morfologii krwi obwodowej stwierdza się MCV zwykle >100 fl, to jest to typowe dla:

85 / 140

85. Choroba von Willebranda zaliczana jest do skazy krwotocznej:

86 / 140

86. Przy wykonywaniu krzywej żelazowej, stężenie żelaza w surowicy oznacza się po upływie:

87 / 140

87. Stężenie fibrynogenu w przebiegu przewlekłych procesów zapalnych jest:

88 / 140

88. Przewlekła choroba tkanki łącznej o podłożu autoimmunologicznym, w której dochodzi do powstania nacieków z limfocytów w gruczołach wydzielania zewnętrznego i upośledzenia ich czynności oraz do zmian zapalnych w wielu układach i narządach, to:

89 / 140

89. W przypadku tocznia rumieniowatego układowego:

90 / 140

90. Klasycznym niebiologicznym lekiem modyfikującym przebieg choroby w reumatoidalnym zapaleniu stawów, uważany za lek pierwszego wyboru, to:

91 / 140

91. Ból i nagłe zblednięcie skóry palców rąk, stóp, uszu, nosa oraz języka przechodzące następnie w sine zabarwienie, pojawiające się najczęściej pod wpływem zimna lub stresu, spowodowane skurczem małych lub średnich tętnic to:

92 / 140

92. Skala Barthel służy do oceny:

93 / 140

93. W zesztywniającym zapaleniu stawów kręgosłupa (ZZSK):

94 / 140

94. Balneoterapię u pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów, stosuje się:

95 / 140

95. Fizjoterapia w leczeniu choroby zwyrodnieniowej:

96 / 140

96. Kontrolowanie chodu osób z chorobą Parkinsona polega na wszystkich niżej wymienionych działaniach, Z WYJĄTKIEM:

97 / 140

97. Opadanie kącika ust i wystąpienie dysfagii u pacjentów z udarem mózgu następuję w wyniku uszkodzenia nerwu:

98 / 140

98. Do modyfikowalnych czynników ryzyka udaru niedokrwiennego mózgu zalicza się:

99 / 140

99. U chorego z chorobą Parkinsona drżenie ma charakter:

100 / 140

100. U pacjenta z chorobą Parkinsona ze współistniejącym łupieżem i łojotokiem zaleca się stosowanie:

101 / 140

101. W napadzie padaczkowym toniczno-klonicznym, występuje

102 / 140

102. Udar mózgu wedłg Światowej Organizacji Zdrowia (World Health Organization - WHO), to zespół kliniczny charakteryzujący się nagłym pojawieniem się ogniskowych lub globalnych zaburzeń czynności:

103 / 140

103. Porozumiewając się z pacjentem z afazją sensoryczną, należy:

104 / 140

104. Istotnymi czynnikami rokowniczymi we wczesnej śmiertelności z powodu udaru mózgu, są następujące czynniki, Z WYJĄTKIEM:

105 / 140

105. Do oddziału przyjęto pacjenta z objawami znacznie nasilonego bólu głowy, nudnościami i wymiotami, pogłębiającymi się zaburzeniami przytomności, niedowładem połowiczym. Powyższe objawy świadczą, o:

106 / 140

106. Do oceny stopnia zaawansowania choroby Parkinsona służy skala:

107 / 140

107. Postawa Wernickiego-Manna charakterystyczna jest dla chorych z:

108 / 140

108. Klasterowy ból głowy charakteryzuje się objawami, Z WYJĄTKIEM:

109 / 140

109. We wzmożonym ciśnieniu wewnątrzczaszkowym występuje:

110 / 140

110. Wobec pacjenta z niedowładem/porażeniem, pielęgniarka powinna wykonywać czynności, Z WYJĄTKIEM:

111 / 140

111. Zespół słabości charakteryzuje się występowaniem, między innymi takich czynników, jak:

112 / 140

112. Odwodnienie hipertoniczne, to:

113 / 140

113. U osoby starszej oddawanie moczu jedno lub dwukrotne w ciągu nocy uznaje się za:

114 / 140

114. Celem rehabilitacji w terminalnej fazie choroby, jest/są:

115 / 140

115. Okres terminalny chorób przewlekłych przewodu pokarmowego pochodzenia nienowotworowego może być powodem objęcia chorego opieką paliatywną, szczególnie dotyczy to pacjentów z:

116 / 140

116. Zasada podwójnego skutku w opiece paliatywnej oznacza:

117 / 140

117. Pacjentowi z wodobrzuszem, pielęgniarka powinna:

118 / 140

118. Termin kryptoeutanazja, oznacza:

119 / 140

119. Przetoka pęcherzowa polegająca na nadłonowym odprowadzeniu moczu z pęcherza moczowego, to:

120 / 140

120. Szacunek dla autonomii chorego dorosłego, to między innymi prawo chorego do wolności w zakresie myślenia. W opiece paliatywnej oznacza:

121 / 140

121. Od 1 stycznia 2016 roku, samodzielnie ordynować leki zawierające określone substancje czynne, mogą pielęgniarki i położne, które ukończyły:

122 / 140

122. Pielęgniarka ma prawo odmówić wykonania zlecenia lekarskiego, tylko wtedy, gdy jest to niezgodne z jej:

123 / 140

123. Kodeks etyki zawodowej pielęgniarki i położnej Rzeczypospolitej Polskiej zawiera szereg sformułowań odnoszących się do cech charakteru jakie powinna posiadać pielęgniarka/położna i są to m.in.:

124 / 140

124. Prawo dostępu do dokumentacji medycznej posiada/ją:

125 / 140

125. Pielęgniarka, położna nie udzieliła pomocy osobie, która nagle zasłabła na ulicy, lecz szybko oddaliła się z miejsca zdarzenia. Zachowanie takie naraża ją na poniesienie odpowiedzialności:

126 / 140

126. Normy etyki zawodowej zawarte w Kodeksie etyki zawodowej pielęgniarki i położnej Rzeczypospolitej Polskiej mają za zadanie:

127 / 140

127. Komunikacja werbalna, to komunikacja za pomocą:

128 / 140

128. Który model komunikacji w grupie sprzyja efektywnemu komunikowaniu się poprzez scentralizowany przepływ informacji

129 / 140

129. Komunikowanie pośrednie to komunikowanie:

130 / 140

130. WHO opracowało plakat „5 momentów higieny rąk”, który zawiera informacje na temat kiedy i dlaczego należy je wykonać. Informacje, kiedy należy wykonać 5 momentów higieny rąk, dotyczą sytuacji:

131 / 140

131. Model transformacji demograficznej zakłada, że wartości kluczowych parametrów opisujących populację, które kształtują jej strukturę demograficzną zmieniają się:

132 / 140

132. Zakażenie szpitalne, to zakażenie, które wystąpiło w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, w przypadku gdy choroba:

133 / 140

133. Podstawowe wskaźniki modelu PATH obejmują m. in. wskaźniki efektywności (skuteczności i wydajności), do których zalicza się:

134 / 140

134. Przy formułowaniu obowiązków pracowniczych, świadomość hierarchii zadań przypisanych danemu stanowisku, NIE odnosi się do zasady:

135 / 140

135. Proces, w którym dobre lub złe wrażenie dotyczące jednego przymiotu rzutuje na całość oceny, to:

136 / 140

136. Kierowanie przez delegowanie uprawnień przynosi konkretne korzyści, do których zaliczamy:

137 / 140

137. Czynniki wewnętrzne warunkujące szybkość adaptacji zawodowej pielęgniarki, to:

138 / 140

138. Praktyka pielęgniarska oparta na dowodach naukowych NIE obejmuje:

139 / 140

139. Evidence-Based Medicine (EBM), uznaje się na podstawie literatury przedmiotu, że jest to:

140 / 140

140. Analiza zewnętrzna dokumentu NIE polega na:

Your score is

Średni wynik to 80%

0%