Niedokrwistość  to jedna z najczęstszych przypadłości występujących w naszym ustroju,  jako odrębna jednostka chorobowa, lub  jako towarzysząca innym chorobom przewlekłym. Anemia to stan w naszym organizmie, gdy dochodzi do zmniejszenie stężenia hemoglobiny (Hb), hematokrytu (Ht) i liczby erytrocytów we krwi o >2 odchylenia standardowe od wartości prawidłowych. Do diagnozy niedokrwistości również wykorzystuje się oznaczenie poziomu płytek krwi, ferrytyny, transferytyny, wzrost całkowitej zdolności wiązania żelaza i utajonej zdolności wiązania żelaza, poziom przepuszczalnego poziomu receptora transferytyny, kwasu foliowego, witaminy B12, żelaza oraz biopsję szpiku kostnego.

Przykładowe diagnozy pielęgniarskie pacjenta z niedokrwistością wraz z celem i interwencjami.

I Problem pielęgnacyjny:

Ryzyko wystąpienia krwawień i  krwotoków spowodowanych małą ilością płytek krwi

Cel: Zminimalizowanie ryzyka wystąpienia krwawień i krwotoków

Interwencje pielęgniarskie:

 • Pomiar i zapis parametrów życiowych (tętno, CTK, saturacja, liczba oddechów)
 • Obserwacja pacjenta pod kątem
  • krwawień do OUN (ból głowy, nudności, zawroty głowy, zaburzenia równowagi, zaburzenia mowy, oczopląs, niedowłady mięśni twarzy),
  • krwawień do układu pokarmowego (czarne smoliste stolce, stolce z żywą czerwoną krwią, fusowate wymiociny, wymiociny z żywoczerwoną krwią,
  • krwawienia z układu moczowo-płciowego- krwiomocz
  • krwawych wybroczyn i zmian w okolicy błony śluzowej
 • Pobranie krwi żylnej pacjenta na badania diagnostyczne  na zlecenie lekarza
 • Wykonanie na zlecenie lekarza transfuzji krwi i preparatów krwiopochodnych
 • Poinformowanie pacjenta o unikaniu obrażeń mechanicznych i jak należy postępować w razie ich wystąpienia (zimne kompresy, stosowanie ucisku)

II Problem pielęgnacyjny:

Ryzyko upadku i zagrożenia zdrowia spowodowane osłabieniem, zawrotami głowy, omdleniami przy próbie pionizacji związanej z niskim wysyceniem krwi tlenem

Cel:  Ograniczenie ryzyka upadku przez pacjenta

Interwencje pielęgniarskie:

 •  Poinformowanie pacjenta o pozostaniu w łóżku
 • Asystowanie pacjentowi przy próbie pionizacji, czynnościach dnia codziennego
 • Obserwacja, pomiar i zapis parametrów życiowych (tętno, CTK, saturacja, liczba oddechów)
 • Obserwacja pacjenta podczas próby pionizacji i aktywności: pomiar saturacji, tętna i liczby oddechów
 • Wyjaśnienie pacjentowi przyczyny osłabienia i zawrotów głowy podczas nagłej pionizacji
 • Nauczenie pacjenta stopniowej pionizacji
 • W razie potrzeby doraźne podawanie tlenu przez wąsy tlenowe o przepływie 2l/ min

III Problem pielęgnacyjny:

Ryzyko wystąpienia odczynu hemolitycznego z powodu przetaczanie preparatów krwi i produktów krwiopochodnych 

Cel: Ograniczenie ryzyka wystąpienia odczynu  z powodu przetaczanie preparatów krwi i produktów krwiopochodnych  i wczesne wykrycie nieprawidłowości.

Interwencje pielęgniarskie:

 • Pomiar i zapis CTK, tętna, temperatury, saturacji  na karcie monitorowania stanu pacjenta
 • Obserwacja ciągła  pacjenta przez pierwsze 15 min od początku podłączenia preparatów krwi i produktów krwiopochodnych.
 • Pomiar, zapis w karcie monitorowania stanu pacjenta  co 15 min,: tętna CTK, temperatury, saturacji, obserwacja przyrządową pacjenta
 • Pouczenie pacjenta o konieczności zgłaszania niepokojących objawów, dreszcze, wysypka,  duszność, zaczerwieniona skóra  
 • Obserwacja pomiar, zapis w karcie monitorowania stanu pacjenta: tętna CTK, temperatury, saturacji po 15 min od końca podania preparatów krwi i produktów krwiopochodnych

IV Problem pielęgnacyjny:

Trudności w wykonywaniu czynności dnia codziennego spowodowane zmęczeniem i dusznością w wyniku obniżenia się parametrów morfotycznych w przebiegu niedokrwistości

Cel: Zapewnienie bezpieczeństwa choremu podczas wykonywania czynności dnia codziennego

Interwencje Pielęgniarskie:

 •  Obserwacja, pomiar i zapis parametrów życiowych (tętno, CTK, saturacja, liczba oddechów)
 • Ocena i obserwacja duszności
 • Obserwacja pacjenta podczas próby pionizacji i aktywności: pomiar saturacji, tętna i liczby oddechów
 • W razie potrzeby doraźne podawanie tlenu przez wąsy tlenowe o przepływie 2l/ min
 • Ocena wydolności pacjenta w zakresie samoobsługi
 • Pomoc w czynnościach dnia codziennego adekwatna do deficytu samoopieki
 • Ustalenie z chorym metod działań mających na celu uniknięcie duszności
 • Wyposażenie chorego w sprzęt ułatwiający samoobsługę w zależności od stanu chorego np. balkon. laskę

V Problem pielęgnacyjny:

Dyskomfort związany z uczuciem kołatania serca i podwyższonym tętnem spowodowany zwiększonym napływem żylnym oraz wzrostem kurczliwości serca z powodu niskiego stężenia hemoglobiny i mało efektywnego utlenowania tkanek

Cel: Zapewnienie  poczucia bezpieczeństwa chorego

Interwencje pielęgniarskie:

 • Obserwacja, pomiar i zapis parametrów życiowych (tętno, CTK, saturacja, liczba oddechów)
 • Wykonanie badania EKG na zlecenie lekarza
 • Podanie leków na zlecenie lekarza
 • Pobranie krwi żylnej pacjenta na badania diagnostyczne  na zlecenie lekarza
 • Stałe monitorowanie stanu chorego i jego samopoczucia

VI Problem pielęgnacyjny:

Niepokój pacjenta związany z utratą masy ciała spowodowana brakiem łaknienia w związku z przebiegiem anemii

Cel: Uspokojenie pacjenta, poprawa łaknienia u chorego

Interwencje pielęgniarskie:

 • Nawiązanie kontaktu terapeutycznego z pacjentem, przez okazanie w stosunku do niego, cierpliwość,  empatii, zrozumienia, akceptacji i przez czynne słuchania  pacjenta
 • Zapewnienie odpowiedniego mikroklimatu na sali (wywietrzenie sali)
 • Podanie urozmaiconych posiłków, takie jakie pacjent lubi jeść najbardziej
 • Podawanie posiłków wysokoenergetycznych i bogatych w białko zwierzęce
 • Zachęcania pacjenta do częstszego zjadania posiłków, ale w mniejszych ilościach
 • Kontrola masy ciała co 2 dni, zapisywanie wyników na karcie gorączkowej

VII Problem pielęgnacyjny:

Dyskomfort związany z występowaniem zaparć ze względu na przyjmowanie preparatów żelaza

Cel: Zmniejszenie dyskomfortu chorego, wyeliminowanie lub ograniczenie zaparć u chorego

Interwencje pielęgniarskie:

 • Ocena rodzaju zaprać
 • Monitorowanie częstości wypróżnień pacjenta, dokładna dokumentacja  i zapisanie informacji o oddanym stolcu
 • Wyjaśnienie pacjentowi normy wypróżnień
 • Podaż u chorego zwiększonej ilości płynów
 • Zalecenie spożywania większej ilości surowych warzyw i owoców
 • Wprowadzenie do diety produktów, takich jak surowe owoce i warzywa, suszone śliwki, ze względu na ich naturalne właściwości  pobudzające motorykę jelit
 • Zwiększenie aktywności fizycznej w miarę możliwości pacjenta

VIII Problem pielęgnacyjny:

Niedostateczna wiedza chorego na temat zaleceń dietetycznych  w niedokrwistości

Cel: podniesienie poziomu wiedzy chorego dotyczącej zaleceń dietetycznych w niedokrwistości

Interwencje pielęgniarskie:

 • Dostarczenie informacji pacjentowi na temat przyczyny choroby i czynników mogących mieć wpływ na jej powstanie
 • Rozmowa na temat zbilansowanej diety, produktów bogatych w żelazo, kwas foliowy i witaminę B12
 • Pogadanka na temat produktów bogatych w witaminę C i jej roli w przyswajaniu żelaza z przewodu pokarmowego
 • Wyjaśnienie jak związki (fityniany i fosfrany) ograniczają wchłanianie żelaza z przewodu pokarmowego
 • Dostarczenie pacjentowi informacji o niepokojących objawach świadczących o niedokrwistości
 • Dostarczenie pacjentowi materiałów edukacyjnych dotyczących jego jednostki chorobowej

Zauważyłeś błąd a może masz jakąś uwagę odnośnie przeczytanego wpisu? Pomóż nam wspólnie udoskonalać portal i napisz do nas w sekcji kontakt lub klikając w ten tekst.

Bibliografia:

Podolak-Dawidziak Maria, “Niedokrwistości”, Medycyna Praktyczna dla lekarzy, 10 sierpień 2020

Malinowska-Lipień Iwona , Fornagiel Szymon, “Pielęgniarstwo Hematologiczne”, PZWL, Warszawa 2015

Jurkowska Grażyna, Łagodna Katarzyna “Pielęgniarstwo internistyczne” PZWL, Warszawa 2021

 

POZOSTAŁE PROCESY PIELĘGNOWANIA