Niedokrwistość

To jedna z częstszych przypadłości występujących w naszym ustroju,  jako osobna jednostka chorobowa, lub  jako towarzysząca innym chorobom przewlekłym. Niedokrwistość to stan w naszym organiźnie, gdy dochodzi do zmniejszenie stężenia hemoglobiny (Hb), hematokrytu (Ht) i liczby erytrocytów we krwi o >2 odchylenia standardowe od wartości prawidłowych. Również do diagnozy niedokrwistości wykorzystuje się  najczęściej oznaczenie poziomu płytek krwi, ferrytyny, transferytyny, wzrost całkowitej zdolności wiązania żelaza i utajonej zdolności wiązania żelaza, poziom przepuszczalnego poziomu receptora transferytyny, kwasu foliowego, witaminy B12, żelaza i wykonuje się również biopsję szpiku kostnego.

I Problem pielęgnacyjny:

Trudności w wykonywaniu czynności dnia codziennego spowodowane zmęczeniem i dusznością w wyniku obniżenia się parametrów morfotycznych w przebiegu niedokrwostości

Cel: Zapewnienie bezpieczeństwa choremu podczas wykonywania czynności dnia codziennego

Interwencje Pielęgniarskie:

 1.  Obserwacja, pomiar i zapis parametrów życiowych (tętno, CTK, saturacja, liczba oddechów)
 2. Ocena i obserwacja duszności
 3. Obserwacja pacjenta podczas próby pionizacji i aktywności: pomiar saturacji, tętna i liczby oddechów
 4. W razie potrzeby doraźne podawanie tlenu przez wąsy tlenowe o przepływie 2l/ min
 5. Ocena wydolności pacjenta w zakresie samoobsługi
 6. Pomoc w czynnościach dnia codziennego adekwatna do deficytu samoopieki
 7. Ustalenie z chorym metod działań mających na celu uniknięcie duszności
 8. Wyposażenie chorego w sprzęt ułatwiający samoobsługę w zależności od stanu chorego np. balkon. laskę

 

II Problem pielęgnacyjny:

Ryzyko upadku spowodowane osłabieniem, zawrotami głowy, omdleniami przy próbie pionizacji ze względu na niskie wysycenie krwi tlenem

Cel:  Ograniczenie ryzyka upadku przez pacjenta

Interwencje pielęgniarskie:

 1.  Poinformowanie pacjenta o pozostaniu w łóżku
 2. Asystowanie pacjentowi przy próbie pionizacji, czynnościach dnia codziennego
 3. Obserwacja, pomiar i zapis parametrów życiowych (tętno, CTK, saturacja, liczba oddechów)
 4. Obserwacja pacjenta podczas próby pionizacji i aktywności: pomiar saturacji, tętna i liczby oddechów
 5. Wyjaśnienie pacjentowi przyczyny osłabienia i zawrotów głowy podczas nagłej pionizacji
 6. Nauczenie pacjenta stopniowej pionizacji
 7. W razie potrzeby doraźne podawanie tlenu przez wąsy tlenowe o przepływie 2l/ min

 

III Problem pielęgnacyjny:

Utrata masy ciała spowodowana brakiem łaknienia w związku z przebiegiem anemi

Cel: Poprawa łaknienia u chorego

Interwencje pielęgniarskie:

 1. Zapewnienie odpowiedniego mikroklimatu na sali (wywietrzenie sali)
 2. Podanie urozmaiconych posiłków, takie jakie pacjent lubi jeść najbardziej
 3. Podawanie posiłków wysokoenergetycznych i bogatych w białko zwierzęce
 4. Zachęcania pacjenta do częstszego zjadania posiłków, ale w mniejszych ilościach
 5. Kontrola masy ciała co 2 dni, zapisywanie wyników na karcie gorączkowej

 

IV Problem pielęgnacyjny:

Niedostateczna wiedza chorego na temat zaleceń dietetycznych  w niedokrwistości

Cel: podniesienie poziomu wiedzy chorego dotyczącej zaleceń dietetycznych w niedokrwistości

Interwencje pielęgniarskie:

 1. Dostarczenie informacji pacjentowi na temat przyczyny choroby i czynników mogących mieć wpływ na jej powstanie
 2. Rozmowa na temat zbilansowanej diety, produktów bogatych w żelazo, kwas foliowy i witaminę B12
 3. Pogadanka na temat produktów bogatych w witaminę C i jej roli w przyswajaniu żelaza z przewodu pokarmowego
 4. Wyjaśnienie jak związki (fityniany i fosfrany) ograniczają wchłanianie żelaza z przewodu pokarmowego
 5. Dostarczenie pacjentowi informacji o niepokojących objawach świadczących o niedokrwistości
 6. Dostarczenie pacjentowi materiałów edukacyjnych dotyczących jego jednostki chorobowej


V Problem pielęgnacyjny:

Niepokój pacjenta spowodowany hospitalizacją

Cel: Zmniejszenie niepokoju odczuwanego przez pacjenta

Interwencje pielęgniarskie:

 1. Nawiązanie kontaktu terapeutycznego z pacjentem, przez okazanie w stosunku do niego , cierpliwość,  empatii, zrozumienia, akceptacji i przez czynne słuchania  pacjenta
 2. Wyjaśnienie pacjentowi celu hospitalizacji
 3. Zapewnienie pacjenta o udzieleniu mu fachowej pomocy
 4. Każdorazowe omówienie przygotowania do badania pacjenta, wyjaśnienie celu badania, jak przebiega i postępowanie pacjenta przed, w trakcie i po zabiegu
 5. Uprzedzenie pacjenta o każdej wykonywanej czynności pielęgniarskiej
 6. Umożliwienie kontaktu chorego z bliskimi
 7. Obserwacja stanu psychicznego pacjenta

 

VI Problem pielęgnacyjny:

Podwyższone tętno i uczucie kołatania serca spowodowane z większonego napływu żylnego oraz wzrostu kurczliwości serca z powodu niskiego stężenia hemoglobiny i mało efektywnego utlenowania tkanek

Cel: Zapewnienie  poczucia bezpieczeństwa chorego

Interwencje pielęgniarskie:

 1. Obserwacja, pomiar i zapis parametrów życiowych (tętno, CTK, saturacja, liczba oddechów)
 2. Wykonanie badania EKG na zlecenie lekarza
 3. Podanie leków na zlecenie lekarza
 4. Pobranie krwi żylnej pacjenta na badania diagnostyczne  na zlecenie lekarza
 5. Stałe monitorowanie stanu chorego i jego samopoczucia

 

VII Problem pielęgnacyjny:

Występowanie zaparć ze względu na przyjmowanie preparatów żelaza

Cel: Wyeliminowanie lub ograniczenie zaparć u chorego

Interwencje pielęgniarskie:

 1. Ocena rodzaju zaprać
 2. Monitorowanie częstości wypróżnień pacjenta, dokładna dokumentacja  i zapisanie informacji o oddanym stolcu
 3. Wyjaśnienie pacjentowi normy wypróżnień
 4. Podaż u chorego zwiększonej ilości płynów
 5. Zalecenie spożywania większej ilości surowych warzyw i owoców
 6. Wprowadzenie do diety produktów, takich jak surowe owoce i warzywa, suszone śliwki, ze względu na ich naturalne właściwości  pobudzające motorykę jelit
 7. Na ile to możliwe zwiększenie aktywności fizycznej

 

VIII Problem pielęgnacyjny:

Ryzyko wystąpienia krwawień i  krwotoków spowodowanych małą ilością płytek krwi

Cel: Zminimalizowanie ryzyka wystąpienia krwanień i krwotoków

Interwencje pielęgniarskie:

 1. Pomiar i zapis parametrów życiowych (tętno, CTK, saturacja, liczba oddechów)
 2. Obserwacja pacjenta pod kątem
  1. krwawień do OUN (ból głowy, nudności, zawroty głowy, zaburzenia równowagi, zaburzenia mowy, oczopląs, niedowłady mięśni twarzy),
  2. krwawień do układu pokarmowego (czarne smoliste stolce, stolce z żywą czerwoną krwią, fusowate wymiociny, wymiociny z żywoczerwoną krwią,
  3. krwawienia z układu moczowo-płciowego- krwiomocz
  4. krwawych wybroczyn i zmian w okolicy błony śluzowej
 3. Pobranie krwi żylnej pacjenta na badania diagnostyczne  na zlecenie lekarza
 4. Wykonanie na zlecenie lekarza transfuzji krwi i preparatów krwiopochodnych
 5. Poinformowanie pacjenta o unikaniu obrażeń mechanicznych i jak należy postępować w razie ich wystąpienia (zimne kompresy, stosowanie ucisku)

 

IX Problem pielęgnacyjny:

Ryzyko wystąpienia odczynu z powodu przetaczanie preparatów krwi i produktów krwiopochodnych 

Cel: Ograniczenie ryzyka wystąpienia odczynu  z powodu przetaczanie preparatów krwi i produktów krwiopochodnych  i wczesne wykrycie nieprawidłowości.

Interwencje pielęgniarskie:

 1. Pomiar i zapis CTK, tętna, temperatury, saturacji  na karcie monitorowania stanu pacjenta
 2. Obserwacja ciągła  pacjenta przez pierwsze 15 min od początku podłączenia preparatów krwi i produktów krwiopochodnych.
 3. Pomiar, zapis w karcie monitorowania stanu pacjenta  co 15 min,: tętna CTK, temperatury, saturacji, obserwacja przyrządową pacjenta
 4. Pouczenie pacjenta o konieczności zgłaszania niepokojących objawów, dreszcze, wysypka,  duszność, zaczerwieniona skóra  
 5. Obserwacja pomiar, zapis w karcie monitorowania stanu pacjenta: tętna CTK, temperatury, saturacji po 15 min od końca podania preparatów krwi i produktów krwiopochodnych

 

Bibliografia:

Podolak-Dawidziak Maria, “Niedokrwistości”, Medycyna Praktyczna dla lekarzy, 10 sierpień 2020

Malinowska-Lipień Iwona , Fornagiel Szymon, “Pielęgniarstwo Hematologiczne”, PZWL, Warszawa 2015

Jurkowska Grażyna, Łagodna Katarzyna “Pielęgniarstwo internistyczne” PZWL, Warszawa 2021

 

POZOSTAŁE PROCESY PIELĘGNOWANIA