Udar mózgu według najnowszej definicji opracowanej przez AHA/ASA w 2013 roku z aktualizacją w 2015 udar jest nagłym ogniskowym lub uogólnionym zaburzeniem czynności mózgu, spowodowanym jedynie przez przyczyny naczyniowe w obrębie mózgowego przepływu krwi i trwającymi powyżej 24 godzin. Dodatkowo udar możemy rozpoznać przy:

 • Neurologicznych objawach ogniskowych trwających poniżej 24h ale z udokumentowanym dzięki badaniom neuroobrazowym ognisku niedokrwiennym
 • Objawach, które ustąpiły dzięki leczeniu trombolitycznemu lub śmierci pacjenta w pierwszej dobie licząc od pierwszych objawów.

W przypadku ustąpienia objawów ogniskowych do 24 godzin oraz braku ogniska niedokrwiennego w badaniach obrazowych mamy do czynienia z przemijającym napadem niedokrwiennym mózgu (TIA). Najczęściej występującą formą udaru jest udar niedokrwienny (ok. 80%), którego najczęstszą przyczyną są zatory pochodzenia sercowego a w mniejszym stopniu zmiany miażdżycowe. Pozostałe przypadki stanowią udary krwotoczne na które składa się głównie krwotok śródmózgowy (ok. 15%) oraz krwawienie podpajęczynówkowe (ok. 5%).

Przykładowe problemy pielęgnacyjne w pacjenta z udarem mózgu wraz z celem i interwencjami.

I Problem pielęgnacyjny:

Zagrożenie życia związane z wczesnymi powikłaniami po przebytym udarze objawiające się wzrostem ciśnienia wewnątrzczaszkowego mogącym prowadzić do obrzęku mózgu

Cel: Zapobieganie wczesnym powikłaniom, niedopuszczenie do powstania obrzęku mózgu

Działania pielęgniarskie:

 • Monitorowanie podstawowych parametrów życiowych (częstość i charakter oddechów, CTK, tętno, saturacja) oraz stanu świadomości chorego

 • Obserwacja pod kątem wystąpienia objawów wskazujących na podwyższone ciśnienie wewnątrzczaszkowe (nudności, wymioty, ból głowy, zaburzenia świadomości)

 • Założenie karty bilansu płynów oraz zmniejszenie podaży płynów

 • Uniesienie głowy chorego do poziomu 30 stopni w celu ułatwienia odpływu krwi żylnej  

 • Podaż leków osmotycznych oraz diuretycznych zgodnie z indywidualną kartą zleceń lekarskich

II Problem pielęgnacyjny:

Ryzyko wystąpienia powikłań zakrzepowo-zatorowych spowodowane unieruchomieniem pacjenta

Cel: Zapobieganie wystąpieniu powikłań zakrzepowo-zatorowych

Działania pielęgniarskie:

 • Obserwacja kończyn dolnych pod kątem pojawienia się objawów zapalenia żył głębokich (obrzęk, zaczerwienienie, ból i ocieplenie kończyny)

 • Regularna i częsta zmiana pozycji chorego  (co 2 godziny)

 • Pomoc w uruchamianiu pacjenta w celu usprawnienia układu krążenia

 • Motywowanie do wykonywania ćwiczeń zleconych przez zespół terapeutyczny

 • Unikanie stosowania podkładów utrudniających przepływ krwi żylnej

III Problem pielęgnacyjny:

Ryzyko wystąpienia zapalenia płuc oraz niedodmy płucnej związanego z unieruchomieniem

Cel: Niedopuszczenie do powstania powikłań płucnych

Działania pielęgniarskie:

 • Obserwacja podstawowych parametrów życiowych (częstość i charakter oddechu, saturacja, tętno, CTK)

 • Zapewnienie drożności dróg oddechowych dzięki ewakuacji wydzieliny zalegającej w drzewie oskrzelowym poprzez oklepywanie klatki piersiowej

 • Nauka efektywnego odkrztuszania plwociny

 • Odsysanie wydzieliny z drzewa oskrzelowego

 • W razie konieczności zastosowanie tlenoterapii według indywidualnej karcie zleceń lekarskich

IV Problem pielęgnacyjny:

Zagrożenie powstania infekcji dróg moczowych związanej z obecnością cewnika moczowego oraz obniżoną odpornością

Cel: Ograniczenia ryzyka powstania zakażenia

Działania pielęgniarskie:

 • Przestrzeganie zasad aseptyki i antyseptyki przy wykonywaniu czynności związanej z cewnikiem moczowym

 • Obserwacja charakteru oddawanego moczu (kolor, ilość)

 • Utrzymanie higieny w okolicy ujścia cewki moczowej

 • Usunięcie cewnika w momencie gdy przestaje być konieczny

 • W razie konieczności pobieranie próbki moczu na badanie bakteriologiczne zgodnie ze zleceniem lekarza

V Problem pielęgnacyjny:

Ryzyko powstania odleżyn oraz odparzeń skóry związanej z ograniczeniem w samoobsłudze i unieruchomieniu

Cel: Ograniczenie powstawania uszkodzeń skóry, pomoc w higienie pacjenta

Działania pielęgniarskie:

 • Pomiar ryzyka wystąpienia odleżyn wg. skali Norton

 • Obserwacja powłok skórnych oraz dokumentowanie ewentualnych zmian skórnych

 • Częsta zmiana pozycji chorego oraz odciążenie miejsc zagrożonych uciskiem (co 1,5-2 godziny)

 • Pomoc w higienie pacjenta oraz stosowanie maści przeciwodleżynowych na skórę

 • Wzbogacenie diety w wysokobiałkowe produkty

VI Problem pielęgnacyjny:

Trudność w komunikowaniu się z otoczeniem z powodu wystąpienia afazji

Cel: Ułatwienie choremu komunikacji

Działania pielęgniarskie:

 • Określenie charakteru zaburzenia mowy

 • Stosowanie pytań zamkniętych w celu ułatwienia odpowiedzi choremu

 • Zachęcanie chorego do rozmowy, zapewnienie czasu na wypowiedzenie się

 • Wzmacnianie komunikatów werbalnych poprzez pokazywanie omawianych przedmiotów

 • Motywowanie do wykonywania ćwiczeń wzmacniających mięśnie twarzy i języka np. poprzez ćwiczenia mimiczne czy poruszanie językiem

VII Problem pielęgnacyjny:

Deficyt wiedzy w zakresie samoopieki

Cel: Edukacja chorego i rodziny na temat opieki po powrocie do środowiska domowego

Działania pielęgniarskie:

 • Nauka czynności pielęgnacyjnych oraz ćwiczeń usprawniających

 • Poinformowanie o konieczności kontynuacji rehabilitacji

 • Wskazanie na dostosowanie mieszkania pod stan chorego (likwidacja progów w drzwiach, zaopatrzenie mieszkania w uchwyty, zapewnienie maty antypoślizgowej w łazience oraz krzesła kąpielowego)

 • Poinformowanie o zaleceniach żywieniowych (zastosowanie pełnowartościowej diety wysokobiałkowej)

 • Wyjaśnienie ewentualnych wątpliwości i odpowiedzenie na pytania

Zauważyłeś błąd a może masz jakąś uwagę odnośnie przeczytanego wpisu? Pomóż nam wspólnie udoskonalać portal i napisz do nas w sekcji kontakt lub klikając w ten tekst.

Bibliografia:

Powers W. J., Derdeyn C.P., Biller J. i wsp.; American Heart Association Stroke Council: 2015 American Heart Association/American Stroke Association Focused Update of the 2013 Guidelines for the Early Management of Patients With Acute Ischemic Stroke Regarding Endovascular Treatment: A Guideline for Healthcare Professionals From the American Heart Association/American Stroke Association. Stroke 2015; 46: 3020–3035.

Janiszewska E. Udar mózgu. Biuletyn OIPiP w Łodzi. NR. 10/16.

Jaracz K. Kozubski W. Pielęgniarstwo neurologiczne. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL; 2015.

 

POZOSTAŁE PROCESY PIELĘGNOWANIA