/140

PIELĘGNIARSTWO RODZINNE

PIELĘGNIARSTWO RODZINNE - WIOSNA 2022

1 / 140

1. Do opracowania standardów opieki wykorzystuje się między innymi:

2 / 140

2. Do szczegółowych standardów praktyki zawodowych pielęgniarek i położnych NIE należą:

3 / 140

3. Zgodnie z teorią Donabediana opiekę zdrowotną można oceniać w odniesieniu do aspektów:

4 / 140

4. Dochód na osobę w rodzinie to:

5 / 140

5. Decyzję o umieszczeniu w domu pomocy społecznej wydaje:

6 / 140

6. Świadczeniami z pomocy społecznej są świadczenia pieniężne oraz świadczenia niepieniężne. Do świadczeń pieniężnych NIE należy/żą:

7 / 140

7. Podopieczna lat 78 z ograniczoną sprawnością, mieszka sama. Jej emerytura wynosi 640 zł miesięcznie. Do kogo należy zgłosić potrzebę pomocy socjalnej

8 / 140

8. Społeczność lokalna rozumiana jest jako:

9 / 140

9. Do jednostek organizacyjnych pomocy społecznej NIE należy/żą:

10 / 140

10. Zachowania niezgodne z ogólnie przyjętymi i akceptowanymi w danej grupie czy społeczeństwie normami oraz zachowania je naruszające lub łamiące nazywamy:

11 / 140

11. Zadania pielęgniarki wobec biorcy świadczeń z zakresu zdrowia i choroby obejmują:

12 / 140

12. Zdolność pełnienia ról społecznych i utrzymywanie prawidłowych relacji z innymi ludźmi określamy jako:

13 / 140

13. Promocja zdrowia jest strategią ukierunkowaną na:

14 / 140

14. Ryzykowne zachowania, to działania, którym towarzyszy:

15 / 140

15. Do działań pielęgniarki w zakresie profilaktyki pierwszej fazy należą:

16 / 140

16. Komunikat wspierający np.: „to bardzo dobra decyzja, że chce Pani przestać palić papierosy, to ważne nie tylko dla Pani ale również dla Pani dziecka” ma na uwadze:

17 / 140

17. Główną rolę w kreowaniu międzynarodowej polityki zdrowotnej odgrywa:

18 / 140

18. W okresie wczesnego dzieciństwa działania promujące zdrowie powinny być ukierunkowane na:

19 / 140

19. Celem edukacji zdrowotnej jest:

20 / 140

20. W ramach modelu edukacji zdrowotnej zorientowanej na chorobę, podejmowane działania skierowane są na:

21 / 140

21. Orem wyróżnia:

22 / 140

22. Teoria M. Leininger zaliczana jest do grup teorii:

23 / 140

23. Wśród czynników, które mają wpływ na stan zdrowia człowieka i całej populacji największe znaczenie według WHO przypisano

24 / 140

24. Zaniedbanie - naruszenie obowiązku do opieki ze strony osób bliskich jest formą przemocy:

25 / 140

25. Przemoc fizyczna jest rodzajem przemocy w rodzinie, definiowana jako:

26 / 140

26. Syndrom Sztokholmski, to:

27 / 140

27. Pierwszym etapem procesu socjoterapeutycznego dzieci i młodzieży z zaburzeniami utrudniającymi funkcjonowanie społeczne to:

28 / 140

28. Związki, w których kobiety doświadczają przemocy ze strony sprawcy przechodzą przez trzy fazy. W fazie narastania napięcia sprawca:

29 / 140

29. Zjawisko prania mózgu, to:

30 / 140

30. W sytuacji przemocy w rodzinie, od przedstawiciela ochrony zdrowia możemy oczekiwać m.in.:

31 / 140

31. Astma oskrzelowa w okresie starości stanowi większe zagrożenie życia niż w pozostałych przedziałach wiekowych ponieważ:

32 / 140

32. Odleżyna II stopnia wg skali Thorrance’a charakteryzuje się:

33 / 140

33. Afazja ruchowa charakteryzuje się:

34 / 140

34. Wyodrębniono 5 postaw osób starszych wobec własnej starości. Postawa wolna od objawów oraz zaburzeń lękowych, harmonijne stosunki interpersonalne nacechowane empatią, zadowolenia z życia cechuje postawa:

35 / 140

35. Edukacja chorego z cukrzycą i jego rodziny powinna obejmować zasady zapobiegania i ewentualnego rozpoznawania hipoglikemii, która:

36 / 140

36. Skutki nietrzymania moczu to:

37 / 140

37. Zespół poupadkowy to:

38 / 140

38. U pacjentki lat 78 występuje zespół otępienny. Jakich wskazówek udzielisz rodzinie podopiecznej

39 / 140

39. Procesy starzenia wpływają na zmianę farmakokinetyki leków, dlatego po 65r. ż. zaleca się zmniejszenie dawek o:

40 / 140

40. Dokonujesz oceny czynności poznawczych podopiecznej. Które z poniższych zachowań każe szukać pomocy lekarskiej

41 / 140

41. Starzenie patologiczne (niepomyślne) to:

42 / 140

42. Do pozawerbalnych technik gromadzenia informacji w medycynie szkolnej NIE należą/ży:

43 / 140

43. Koncepcja czynników wpływających na zdrowie każdego człowieka została opracowana przez:

44 / 140

44. Do późnych następstw otyłości dzieci i młodzieży NIE należy:

45 / 140

45. Za niskorosłe uznaje się dziecko, którego wysokość ciała odpowiada wartości:

46 / 140

46. Do świadczeń gwarantowanych pielęgniarki szkolnej NIE należy:

47 / 140

47. Skrining to badanie zaliczone do badań:

48 / 140

48. Badanie przesiewowe służące do wykrywania zaburzeń widzenia barw wykonywane jest za pomocą:

49 / 140

49. Zadania pielęgniarki szkolnej wynikają m. in. ze standardów postępowania oraz umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych, która jest zawarta z:

50 / 140

50. Jedną z najczęstszych przyczyn hospitalizacji wśród dzieci i młodzieży w wieku szkolnym są:

51 / 140

51. Główne założenia systemu opieki zdrowotnej nad uczniami to:

52 / 140

52. Status pielęgniarek środowiskowych nadano pielęgniarkom szkolnym w:

53 / 140

53. Samokontrola i samoobserwacja prowadzona przez pacjenta z przewlekłą niewydolnością serca powinna obejmować:

54 / 140

54. Samobadanie piersi należy wykonywać:

55 / 140

55. U chorego z SM (stwardnieniem rozsianym) mogą wystąpić trudności adaptacyjne w środowisku. Udział pielęgniarki w kształtowaniu zachowań służących zapobieganiu negatywnych następstw dotyczy:

56 / 140

56. Niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ) stosowane są w bólach nowotworowych. Pielęgniarka opiekująca się pacjentem leczonym NLPZ powinna zwrócić szczególną uwagę na objawy, takie jak:

57 / 140

57. W celu oceny stopnia niepełnosprawności dla planowania rehabilitacji medycznej posługujemy się następującymi skalami:

58 / 140

58. Obrzęk śluzowaty jest klinicznym objawem świadczącym o:

59 / 140

59. U osoby z niedowładem połowiczym charakterystyczny jest chód:

60 / 140

60. Typowymi objawami skórnymi zapalenia skórno-mięśniowego są:

61 / 140

61. Charakterystycznym objawem klinicznym twardziny układowej jest objaw:

62 / 140

62. Główną przyczyną zgonów w Polsce są:

63 / 140

63. Do typowych powikłań długotrwałej cukrzycy NIE należy:

64 / 140

64. Celem opieki paliatywnej jest:

65 / 140

65. W razie przypadkowego ukłucia pielęgniarki igłą zabrudzoną krwią nosiciela HIV konieczne jest m.in.:

66 / 140

66. Odwrotna izolacja polega na

67 / 140

67. Stopień zaawansowania niewydolności serca można ocenić stosując klasyfikację:

68 / 140

68. Która z podanych wartości wskaźnika masy ciała (BMI) wskazuje na otyłość

69 / 140

69. Osoby z niepełnosprawnością sensoryczną to osoby:

70 / 140

70. Aby uzyskać wysoką skuteczność leczenia przeciwbólowego leki należy podawać:

71 / 140

71. Najczęstszą przyczyną choroby niedokrwiennej serca jest:

72 / 140

72. Leukocytoza może mieć przyczyny fizjologiczne, takie jak:

73 / 140

73. W chorobach układu oddechowego spirometryczne badanie czynnościowe pozwala określić:

74 / 140

74. Uważa się, ze promieniowanie ultrafioletowe jest odpowiedzialne za występowanie następującego odsetka nowotworów skóry:

75 / 140

75. U mężczyzn wprowadzenie cewnika do pęcherza moczowego może utrudniać:

76 / 140

76. Dla rozwoju pielęgniarstwa psychiatrycznego istotne znaczenie miał model relacji międzyludzkich autorstwa:

77 / 140

77. Rehabilitacja społeczna realizowana jest głównie przez:

78 / 140

78. Choroba Alzheimera to:

79 / 140

79. Właściwą dietą w zaostrzeniu objawów w przewlekłym zapaleniu trzustki jest:

80 / 140

80. W przypadku wystąpienia zaparć pielęgniarka powinna pacjentowi zalecić:

81 / 140

81. Zespół nadpobudliwości psychoruchowej z zaburzeniami koncentracji uwagi to:

82 / 140

82. Do typowych objawów klinicznych kamicy moczowej należy:

83 / 140

83. Decydującą rolę w patofizjologii choroby zakrzepowo–zatorowej odgrywa triada Virchofa. W jej skład wchodzą elementy:

84 / 140

84. Celem nebulizacji chorego wentylowanego mechanicznie NIE jest:

85 / 140

85. Według skali VAS, ból mieszczący sie w przedziale 7-10, należy traktować jako ból:

86 / 140

86. Występujące u pacjenta omamy będą objawiały się w następujący sposób:

87 / 140

87. W celu stwierdzenia niedoczynności tarczycy należy oznaczyć poziom:

88 / 140

88. W trakcie leczenia lekami cytostatycznymi pielęgniarką informuje chorego o bezwzględnym wykluczeniu z diety:

89 / 140

89. Przyczyną przednerkową ostrego uszkodzenia nerek (AKI) jest:

90 / 140

90. Chory otrzymujący opioidy, powinien jednocześnie otrzymywać:

91 / 140

91. Wśród kobiet choroba wieńcowa częściej niż u mężczyzn objawia się:

92 / 140

92. W przygotowaniu do badania ultrasonograficznego jamy brzusznej pacjent powinien przestrzegać zaleceń, z WYJĄTKIEM:

93 / 140

93. Podwyższone stężenie TSH stwierdzone w czasie terapii tyreostatykami zawsze świadczy o:

94 / 140

94. U pacjenta z cukrzycą typu 2–go w 1 fazie klinicznej neuroartropatii Charcota stopa jest:

95 / 140

95. Wynik pulsoksymetrii będzie zafałszowany w przypadku:

96 / 140

96. Stwardnienie rozsiane spowodowane jest:

97 / 140

97. Pod pojęciem kacheksja rozumiemy:

98 / 140

98. Badanie kolonoskopowe wymaga dokładnego przygotowania jelita, co uzyskuje się poprzez:

99 / 140

99. Najwłaściwsza droga podawania leków przeciwbólowych w zwalczaniu bólu nowotworowego u pacjenta z zaburzeniami połykania, wymiotami, to droga:

100 / 140

100. Podstawowym badaniem stosowanym w rozpoznawaniu zaburzeń czynnościowych chorób układu oddechowego jest:

101 / 140

101. W trakcie doustnego testu tolerancji glukozy pielęgniarka rozpuszcza 75g glukozy w:

102 / 140

102. 20-letnia kobieta jest na rencie z powodu zespołu depresyjno-maniakalnego. Obecnie pacjentka jest euforyczna, pobudzona ruchowo, stale robi zakupy. Pacjentka cierpi na:

103 / 140

103. Objawy pierwotne zgłaszane przez pacjenta z rakiem żołądka to

104 / 140

104. W chorobach zapalnych stawów ból jest najsilniejszy w godzinach:

105 / 140

105. Preferowanym miejscem świadczenia specjalistycznej opieki paliatywnej jest:

106 / 140

106. Lęk przed otwartą przestrzenią, obecnością tłumu, sytuacją, z której utrudniona jest ucieczka do bezpiecznego miejsca to:

107 / 140

107. Podstawowym lekiem pierwszego stopnia drabiny analgetycznej jest:

108 / 140

108. Do najczęstszych działań niepożądanych występujących przy stałym podawaniu opioidów (Morfiny) należą:

109 / 140

109. Ocenę natężenia bólu nowotworowego dokonuje się za pomocą skali:

110 / 140

110. Bezwzględnym przeciwwskazaniem do wykonania koronarografii jest:

111 / 140

111. Na jakie objawy należy zwrócić szczególną uwagę u chorych, u których występuje mania

112 / 140

112. Podwyższone stężenie którego antygenu występuje w raku gruczołu krokowego:

113 / 140

113. Kto był w Polsce prekursorką ruchu hospicyjnego:

114 / 140

114. W przebiegu kamicy nerkowej szczawianowej kontroli podlega:

115 / 140

115. Podaj objawy, które świadczą o hipoglikemii:

116 / 140

116. Kserostomia jest to:

117 / 140

117. Pielęgniarka stawiając diagnozę pielęgniarską w chorobach reumatycznych szczególna uwagę zwraca na:

118 / 140

118. Na jakie objawy należy zwrócić szczególną uwagę u chorych, u których występuje depresja

119 / 140

119. Do działań niepożądanych diuretyków tiazydowych (hydrochlorotiazyd) i pętlowych (furosemid) należy:

120 / 140

120. Do objawów klinicznych nadczynności tarczycy należy:

121 / 140

121. Stanowiska kierownicze w pielęgniarstwie obsadzane w drodze postępowania konkursowego, regulowane są przez ustawę o:

122 / 140

122. Metody epidemiologiczne stosuje się do:

123 / 140

123. Jednym z uprawnień pacjenta jest prawo do żądania, aby udzielająca mu świadczeń zdrowotnych pielęgniarka:

124 / 140

124. Humanizm Samarytanina zaliczamy do humanizmu personalistycznego:

125 / 140

125. Rzecznikiem odpowiedzialności zawodowej pielęgniarek i położnych może zostać:

126 / 140

126. Takie zachowania pielęgniarki jak: spóźnianie się do pracy, dyżurowanie ponad normatywny czas, unikanie szkoleń zawodowych, mieszczą się w granicach odpowiedzialności:

127 / 140

127. Definicja empatii, to:

128 / 140

128. Cisza w procesie terapii jest zjawiskiem:

129 / 140

129. Druga reguła komunikacyjna Berne'a zakłada, że:

130 / 140

130. Analiza czynników innych niż zdrowotne, które mogą mieć wpływ na stan zdrowia na poziomie województw została pogrupowana w trzech kategoriach: sytuacja demograficzna, rynek pracy i edukacja, sytuacja gospodarcza i stan gospodarstw domowych. Do oceny sytuacji demograficznej w województwach wykorzystane zostały dwa wskaźniki, są to:

131 / 140

131. WHO opracowało plakat „5 momentów higieny rąk”, który zawiera informacje na temat kiedy i dlaczego należy je wykonać. Informacje, kiedy należy wykonać 5 momentów higieny rąk, dotyczą sytuacji:

132 / 140

132. Odosobnienie osoby zdrowej, która była narażona na zakażenie, w celu zapobieżenia szerzeniu się chorób szczególnie niebezpiecznych i wysoce zakaźnych, to:

133 / 140

133. Przy formułowaniu obowiązków pracowniczych, świadomość hierarchii zadań przypisanych danemu stanowisku, NIE odnosi się do zasady:

134 / 140

134. Dostosowanie rytmów biologicznych człowieka do rozkładu jego czasu pracy, tak aby jak najmniej zaburzać fizjologię, to:

135 / 140

135. Na proces planowania zatrudnienia składa się:

136 / 140

136. Audyt przeprowadzany przez niezależne organizacje zewnętrzne, które prowadzą certyfikacje lub rejestrację za zgodność z wymogami ISO, to audyt:

137 / 140

137. Do narzędzi stosowanych w procesie doskonalenia jakości zaliczamy m.in. Diagram Ishikawa–diagram przyczynowo-skutkowy. Wykres ten wskazuje na główne przyczyny problemu:

138 / 140

138. Do kolejnych etapów postępowania podczas realizacji pielęgniarskiego projektu badawczego NIE należy:

139 / 140

139. Skala Sacketta jest skalą oceniającą:

140 / 140

140. Jaka instytucja ustala ranking publikacji naukowych w Polsce

Your score is

The average score is 0%

0%