/140

PIELĘGNIARSTWO PSYCHIATRYCZNE

PIELĘGNIARSTWO PSYCHIATRYCZNE - JESIEŃ 2023

1 / 140

1. W jakim zakresie osoba przebywająca w szpitalu psychiatrycznym lub domu pomocy społecznej może porozumiewać się z rodziną i innymi osobami?

2 / 140

2. Które z poniższych stwierdzeń jest fałszywe:

3 / 140

3. Przyczyną powstawania zespołu serotonergicznego jest:

4 / 140

4. Chorzy na depresję, którzy znajdują się w stresującej sytuacji psychospołecznej i u których stwierdza się myśli, plany i intencje samobójcze:

5 / 140

5. Model rozumienia etiologii zaburzeń psychicznych jako wynik zmian lub anomalii w budowie lub funkcji mózgu nazywa się terminem:

6 / 140

6. W klasyfikacji icd-10 w kategorii f60-69 klasyfikuje się:

7 / 140

7. Sąd po otrzymaniu zawiadomienia o przyjęciu pacjenta do szpitala psychiatrycznego bez jego zgody, prowadzi postępowanie:

8 / 140

8. Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego zwraca uwagę, że osoby wykonujące czynności wynikające z ustawy mają obowiązek zachowania tajemnicy zgodnie z artykułem:

9 / 140

9. Ochrona praw osób przebywających w szpitalu psychiatrycznym należy do zadań?

10 / 140

10. Czy osoba wobec, której wydano postanowienie o przyjęciu dodomu pomocy społecznej odmawia stawienia się w dps, może być doprowadzona tam przez policję?

11 / 140

11. Istnienie patologicznych triad w rodzinie np. matka i dziecko tworzy koalicję przeciwko ojcu, to forma patologii systemu rodzinnegodotycząca:

12 / 140

12. Autorem definicji: zdrowie psychiczne to zdolność do rozwoju w kierunku wszechstronnego rozumienia, przeżywania, odkrywania i tworzenia coraz wyższej hierarchii rzeczywistości i wartości, aż do konkretnego ideału indywidualnego i społecznego, jest:

13 / 140

13. Kogo zawiadamia, kierownik podmiotu leczniczego udzielającego świadczenia zdrowotne w zakresie psychiatrycznej opieki zdrowotnej, jeżeli dobro osoby chorej psychicznie lub upośledzonej umysłowo wymaga jej ubezwłasnowolnienia?

14 / 140

14. Czy rzecznik praw pacjenta szpitala psychiatrycznego ma prawo wglądu w dokumentację medyczną pacjenta?

15 / 140

15. Kto kieruje realizacją narodowego programu ochrony zdrowia psychicznego?

16 / 140

16. W jakich formach sprawowana jest specjalistyczna opieka nad osobami z zaburzeniami psychiatrycznymi?

17 / 140

17. Wdrożenie środowiskowego modelu ochrony zdrowia psychicznego tj. zapewnienie osobom z zaburzeniami psychicznymi wielostronnej i powszechnie dostępnej blisko miejsca ich zamieszkania opieki zdrowotnej oraz innych form opieki i pomocy niezbędnych do życia w środowisku rodzinnym i społecznym jest:

18 / 140

18. Zespół depresyjny to stan obniżonego nastroju, smutku i przygnębienia utrzymujący się co najmniej:

19 / 140

19. Wśród zalecanych technik komunikowania się z pacjentem z zaburzeniami lękowymi wymienia się:

20 / 140

20. Bad trip (zła podróż) to odlot po zażyciu:

21 / 140

21. Omamy pamięciowe to:

22 / 140

22. Konsekwentnie odgrywana przez pacjenta przez kilka dni symulacja może przejść w tzw.:

23 / 140

23. U osób w wieku podeszłym jeden z wymienionych problemów zdrowotnych występuje stosunkowo rzadko:

24 / 140

24. Objawy zespołu odstawienia po zaprzestaniu terapii lekiem przeciwdepresyjnym najczęściej obserwowane są po odstawieniu leku przeciwdepresyjnego z grupy:

25 / 140

25. Poszczególne fazy relacji terapeutycznej pielęgniarka-pacjent, odpowiadają odpowiednim etapom procesu pielęgnowania. któremu etapowi procesu pielęgnowania odpowiada faza identyfikacji relacji terapeutycznej?

26 / 140

26. Badanie psychiatryczne funkcji poznawczych nie obejmuje oceny:

27 / 140

27. Model pielęgnowania wg nancy roper w pielęgniarstwie psychiatrycznym, koncentruje się szczególnie na:

28 / 140

28. Podstawową zasadą w leczeniu zaburzeń psychicznych osób w podeszłym wieku jest:

29 / 140

29. Uznaną metodą leczenia bulimii jest psychoterapia. najwięcej danych potwierdzających dobry efekt leczenia bulimii w początkowym okresie terapii dotyczy:

30 / 140

30. Lęk jest jednym z najbardziej przykrych objawów i dość powszechnym, dlatego komunikowanie się z pacjentem:

31 / 140

31. Zminimalizowanie ryzyka samobójstwa u pacjenta depresyjnego to ogromne wyzwanie w pracy pielęgniarki psychiatrycznej, dlatego w postępowaniu z takimi osobami powinna dążyć do:

32 / 140

32. Pacjenci agresywni są diagnozowani jako:

33 / 140

33. W skład zespołu terapeutycznego wchodzą:

34 / 140

34. Wzrost umiejętności radzenia sobie ze stresem, wzrost umiejętności społecznych i wzmocnienie poczucia skuteczności, to cele komunikowania terapeutycznego z pacjentem:

35 / 140

35. Celowe użycie milczenia używane jako narzędzie terapeutyczne również wobeco sób chorych psychicznie, jest charakterystyczne dla fazy komunikowania:

36 / 140

36. W kontakcie z pacjentem agresywnym główną umiejętnością pielęgniarki powinno być:

37 / 140

37. Tolerancja w pracy z pacjentem chorym psychicznie:

38 / 140

38. U pacjenta z fobią stwierdzono brak umiejętności zaradczych z lękiem fobicznym. które z działań wobec pacjenta powinno być wyeliminowane z opieki pielęgniarskiej?

39 / 140

39. Poczucie zagubienia i zagrożenia u osób starszych z otępieniem alzheimerowskim wynika głównie z powodu:

40 / 140

40. W opiece nad osobą w podeszłym wieku z depresyjnym myśleniem i depresyjną oceną własnej osoby, za główny cel pielęgnacyjny uważa się:

41 / 140

41. Pacjent z e schizofrenią wycofuje się z kontaktów społecznych. w interwencji terapeutycznej pielęgniarka zastosuje:

42 / 140

42. Pacjenci z myślami samobójczymi, mogą gromadzić leki. w takim przypadku w opiece nad pacjentem należy:

43 / 140

43. Rzecznikiem praw pacjenta szpitala psychiatrycznego może zostać:

44 / 140

44. Opiekujesz się pacjentem w osłupieniu depresyjnym/katatonii. z pacjentem nie ma kontaktu słownego, nie przyjmuje on posiłków. Jaką metodę zastosujesz zgodnie z rolą pielęgniarki jaką jest asystowanie pacjentowi?

45 / 140

45. W opiece nad pacjentem leczonym elektrowstrząsami, pielęgniarka może przewidywać określone problemy. które z twierdzeń opisujących sytuacje związane z ew są prawdziwe?

46 / 140

46. Przy badaniu palpacyjnym brzucha, po nagłym zwolnieniu ucisku pacjent czuje silny ból. może to świadczyć o zapaleniu otrzewnej i nazywane jest objawem:

47 / 140

47. Wobec pacjenta małoletniego w szpitalu psychiatrycznym zastosowanie przymusu bezpośredniego:

48 / 140

48. Rozpoczynając po raz pierwszy zajęcia z psychorysunku z pacjentami oddziału psychiatrycznego, z dużym prawdopodobieństwem prowadzący zaobserwuje:

49 / 140

49. Wsparcie społeczne można ująć w formie funkcjonalnej. jeśli pielęgniarka w opiece nad pacjentem z zaburzeniami psychicznymi przekazuje konkretne instrukcje, pomaga w rozwiązaniu określonego problemu jest to rodzaj wsparcia?

50 / 140

50. Leczenie fototerapią wskazane jest w szczególności dla pacjentów:

51 / 140

51. Przyjęcie do szpitala psychiatrycznego osoby małoletniej:

52 / 140

52. W opiece nad pacjentką za noreksją, która ma zmniejszone łaknienie, nie podejmiesz:

53 / 140

53. Podczas przyjęcia do oddziału psychiatrycznego obserwujesz pacjenta, który wykonuje niekontrolowane ruchy języka i żuchwy, mlaska, cmoka, wykonuje ruchy atetotyczne. powyższe objawy mogą świadczyć o:

54 / 140

54. W opiece nad pacjentem z zaburzeniami typu borderline należy wziąć pod uwagę następujące cechy pacjentów:

55 / 140

55. Stosowanie przymusu bezpośredniego w formie unieruchomienia lub izolacji w jednostce organizacyjnej pomocy społecznej nie może przekroczyć:

56 / 140

56. Zauważyłeś/aś, że podczas wywiadu z mężczyzną w wieku 6 5 lat, pacjent jest spokojny, lecz nie może skupić się na jednym temacie rozmowy, nie wie jaka jest aktualna data. rodzina potwierdza, że od jakiegoś czasu pacjent jest zdezorientowany codo miejsca. nigdy nie nadużywał substancji psychoaktywnych. jaką skalę psychologiczną możesz zastosować, aby ocenić stan psychologiczny pacjenta?

57 / 140

57. Pacjent mówi, że jest prześladowany w taki sposób, że jego sąsiad próbuje g o otruć - wpuszcza trujący gaz przez dziurkę od klucza do jego mieszkania. w działaniach opiekuńczych nie powinno mieć miejsca:

58 / 140

58. Opiekując się pacjentem z e schizofrenią paranoidalną, można przybliżać godo rzeczywistości poprzez:

59 / 140

59. Promocja zdrowia skierowana dodzieci i młodzieży obejmuje:

60 / 140

60. Intencją aktu samookaleczenia adolescenta nie musi być chęć uczynienia sobie poważnej krzywdy lecz:

61 / 140

61. Wzbudzanie i wzmacnianie poczucia własnej wartości dziecka odbywa się m.in. poprzez:

62 / 140

62. Zaburzenia snu w przebiegu depresji, przejawiają się zazwyczaj jako:

63 / 140

63. Brak motywacji uzależnionego adolescenta do współpracy z zespołem terapeutycznym wynika głównie z:

64 / 140

64. Terapię zajęciową szczególnie zaproponujesz pacjentowi:

65 / 140

65. Który z modeli koncepcyjnych pielęgnowania odnosi się do pacjenta jako otwartego systemu, złożonego z części, które są z e sobą w e współzależności, a cały system jest w stałej interakcji z otoczeniem, które oddziałuje na jednostkę poprzez stresory?

66 / 140

66. Pacjentka lat 65, została przyjęta na oddział psychogeriatryczny po przedawkowaniu leków w celach samobójczych. w młodości już była hospitalizowana z powodu depresji poporodowej. od 5 lat pacjentka jest mniej aktywna, ostatnio nastrój pogarsza się. pacjentka jest introwertyczką, jest religijna. które z wymienionych działań były słuszne?

67 / 140

67. Pacjent podczas badania został poproszony o wykonanie czynności, które wykonywał na codzień, ale obecnie nie jest w stanie ich wykonać. poproszono g o o zademonstrowanie picia wody z kubka, nie wykonał polecenia. powyższe problemy opisuje termin:

68 / 140

68. Skierowanie do szpitala psychiatrycznego jest ważne:

69 / 140

69. Która z cech wsparcia społecznego w ujęciu strukturalnym jest najważniejsza:

70 / 140

70. Wsparcie społeczne jest jednym z elementów opieki nad pacjentem z zaburzeniami psychicznymi. realizacja wsparcia społecznego ukierunkowana jest na:

71 / 140

71. W opiece nad pacjentami, u których może dojść do eskalacji agresji, istotne jest przeciwdziałanie agresji poprzez:

72 / 140

72. Społeczność terapeutyczna zakłada współpracę personelu (wszystkich członków zespołu terapeutycznego) z pacjentami. jakimi głównymi zasadami kieruje się społeczność terapeutyczna?

73 / 140

73. W jednostkach pomocy społecznej, w przypadku braku możliwości uzyskania zlecenia lekarza, personel pielęgniarski może przedłużyć stosowanie przymusu bezpośredniego w formie unieruchomienia lub izolacji na okres nie dłuższy niż:

74 / 140

74. W e wsparciu pacjenta z zaburzeniami psychicznymi należy zadbać o budowanie relacji terapeutycznej. relację terapeutyczną buduję się poprzez:

75 / 140

75. Wobec pacjenta małoletniego poważnie zakłócającego funkcjonowanie szpitala psychiatrycznego można:

76 / 140

76. Typ  osobowości szczególnie związany z predyspozycjami do zachowań agresywnych to osobowość:

77 / 140

77. Odpowiedniodobrane formy muzykoterapii szczególnie wskazane są dla:

78 / 140

78. Podczas przyjęcia pacjenta do szpitala psychiatrycznego, rozpoznawanie problemów somatycznych i psychicznych, stawianie diagnoz pielęgniarskich obowiązuje personel:

79 / 140

79. Pacjent choruje na zaburzenia odżywiania. przy przyjęciu do oddziału należy ocenić stan odżywienia pacjenta poprzez:

80 / 140

80. Pacjent z manią nie chce współpracować z zespołem terapeutycznym. jakie są przyczyny takiej postawy pacjenta:

81 / 140

81. Do aspektów psychologicznych terapii zajęciowej można zaliczyć:

82 / 140

82. Wywiad motywujący jako skuteczna technika psychoterapeutyczna stosowana również w pielęgniarstwie psychiatrycznym, może być realizowana w opiece nad pacjentem:

83 / 140

83. Do najważniejszych zagrożeń zdrowia psychicznego w rodzinie należą:

84 / 140

84. Jakie podejmiesz interwencje lub powinna j e podjąć rodzina wobec pacjenta starszego z zaburzeniami poznawczymi, z zaburzeniami orientacji autopsychicznej, allopsychicznej:

85 / 140

85. Zmniejszanie ryzyka samobójstwa u pacjenta z depresją następuje m.in. przez zapewnienie pacjentowi poczucia bezpieczeństwa, które uzyskuje się w wyniku:

86 / 140

86. Który z modeli pielęgnowania dotyczy holistycznego poznawania człowieka/ pacjenta w ujęciu troskliwości transkulturowej oraz jej wpływu na zdrowie:

87 / 140

87. Determinacja osób starszych w dążeniu do śmierci jest przejawem nie tylkodepresji, lecz również:

88 / 140

88. Pacjent dowiaduje się, że choruje na przewlekłą, nawracającą chorobę o niewyjaśnionej etiologii. pielęgniarka podejmuje interwencje wspierające. którą z ról w relacji z pacjentem przyjmie jako najistotniejszą w tym przypadku?

89 / 140

89. C e l opieki pielęgniarskiej, zwłaszcza u młodocianych pacjentów z zaburzeniami odżywiania, polegający na wzmocnieniu przez osobę chorą własnego obrazu siebie i uzyskanie przez nią samoakceptacji wynika z:

90 / 140

90. Przebieg zaburzeń hiperkinetycznych u dzieci i młodzieży można scharakteryzować następująco:

91 / 140

91. U pacjenta ze schizofrenią, terapia kreatywna:

92 / 140

92. Leczenie elektrowstrząsami osób chorych psychicznie:

93 / 140

93. Działania pielęgniarskie, jak również działania całego zespołu terapeutycznego w oddziale odwykowym ukierunkowane są u osób uzależnionych na:

94 / 140

94. Pacjent opisuje swój stan: ,,czuję się od co najmniej dwóch tygodni osłabiony, apatyczny, nic mnie nie cieszy, nawet te rzeczy, które były dla mnie przyjemne. Mam trudności z zaśnięciem, budzę się za wcześnie, czuję się niewyspany, nie mam apetytu". Wskaż jakiego zaburzenia dotyczy problem:

95 / 140

95. Poczucie zmarnowanego, przegranego życia u osób starszych nazywane jest:

96 / 140

96. Przymus chodzenia jako jeden z objawów ubocznych przyjmowanych neuroleptyków to:

97 / 140

97. Podczas prowadzenia wywiadu z pacjentem przyjmowanym do szpitala można stosować różne techniki m.in. parafrazowanie. technika ta ma na celu:

98 / 140

98. Gdy podczas opukiwania klatki piersiowej, stwierdzamy odgłos opukowy nadmiernie jawny może to świadczyć o:

99 / 140

99. Badanie palpacyjne brzucha prawidłowo przeprowadza się stosując następujące zasady:

100 / 140

100. Psychoterapia grupowa oraz wzajemne interakcje w społeczności terapeutycznej mogą być związane z e zjawiskiem zwanym „naciskiem grupy”. zjawisko to:

101 / 140

101. W opiece nad dzieckiem ze spektrum autyzmu należy przyjąć przede wszystkim następujące cele:

102 / 140

102. Wypracowanie umiejętności aktywnego udziału pacjenta we własnej farmakoterapii zaliczane jest do:

103 / 140

103. Najczęściej realizowaną interwencją rehabilitacyjną w oddziałach dziennych i stacjonarnych psychiatrycznych jest:

104 / 140

104. Trening przygotowania do pracy należy do treningów:

105 / 140

105. Tzw. „zespół amotywacyjny” często jestobserwowany u osób przewlekle używających:

106 / 140

106. Do somatycznych objawów abstynencyjnych uzależnienia od nikotyny nie należy:

107 / 140

107. Muzykoterapia czynna polega na tym, że pacjenci:

108 / 140

108. Z uczestnictwem pacjenta w ergoterapii wiążą się następujące aspekty psychologiczne:

109 / 140

109. Środowiskowy dom samopomocy zgodnie z ustawą o ochronie zdrowia psychicznego może być utworzony m.in. przez:

110 / 140

110. Jednoczasowe oddziaływania na różne sfery życia pacjenta jest charakterystyczne dla zasady rehabilitacji psychiatrycznej:

111 / 140

111. Zasada wielokierunkowości oddziaływań w rehabilitacji psychiatrycznej oznacza:

112 / 140

112. Wyposażenie chorego w umiejętności fizyczne, intelektualne i emocjonalne - potrzebne do życia, uczenia się i pracy, przy jak najmniejszym wsparciu z e strony osób, które na codzień zajmują się pomaganiem jest celem:

113 / 140

113. Do najczęstszych psychopatologicznych następstw szkodliwego picia alkoholu zalicza się:

114 / 140

114. Turnus rehabilitacyjny dla pacjentów z chorobami psychicznymi:

115 / 140

115. Rozpoznawanie objawów ubocznych i radzenie sobie z nimi to jeden z zakresów umiejętności nabywanych przez pacjenta w trakcie treningu umiejętności:

116 / 140

116. Przekazanie wiedzy na temat metod leczenia choroby i sposobów radzenia sobie z nią jest istotą:

117 / 140

117. Zbyt wysokie wymagania wobec pacjenta chorego psychicznie, które stanowią podstawę do jego rezygnacji z udziału w dalszej rehabilitacji, są następstwem nie zastosowania zasady:

118 / 140

118. Użycie dawki substancji psychoaktywnej, która przekracza poziom tolerancji, nazywane jest:

119 / 140

119. Stygmatyzacja związana z chorobami psychicznymi jest zjawiskiem, które prowadzić może w konsekwencji do:

120 / 140

120. Podstawowymi formami aktywności wspomagającej proces rehabilitacji zawodowej i społecznej osób chorych psychicznie jest udział tych osób w:

121 / 140

121. Pielęgniarka, położna uzyskująca tytuł specjalisty w danej dziedzinie ma obowiązek:

122 / 140

122. Pacjent pozywa pielęgniarkę/położną i domaga się odszkodowania za szkodę wyrządzoną w wyniku błędu medycznego. ewentualna odpowiedzialność pielęgniarki/położnej będzie miała charakter odpowiedzialności:

123 / 140

123. W jakim zakresie pacjent, który nie ukończył 16 lat ma prawo do informacji o swoim stanie zdrowia, rozpoznaniu, proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych i leczniczych, dających się przewidzieć następstwach ich zastosowania albo zaniechania, wynikach leczenia oraz rokowaniu?

124 / 140

124. Przewinienie zawodowe to:

125 / 140

125. Obecnie obowiązujący kodeks etyki zawodowej pielęgniarki i położnej rzeczypospolitej polskiej został:

126 / 140

126. Uczestniczenie pielęgniarki, położnej w zabiegach i eksperymentach biomedycznych:

127 / 140

127. Do zakłóceń w komunikacji interpersonalnej, niezależnych od osób uczestniczących w relacji, należą:

128 / 140

128. Druga reguła komunikacyjna berne'a zakłada, że:

129 / 140

129. Zgodnie z założeniami analizy transakcyjnej u osoby będącej w stanie rodzic - krytyczny, można zaobserwować postawę patrzenia z góry, ściągnięte brwi oraz:

130 / 140

130. Wskaż, w którym kraju, w porównaniu z krajami ue, występują wyjątkowo korzystne tendencje demograficzne:

131 / 140

131. Analiza czynników innych niż zdrowotne, które mogą mieć wpływ na stan zdrowia na poziomie województw została pogrupowana w trzech kategoriach: sytuacja demograficzna, rynek pracy i edukacja, sytuacja gospodarcza i stan gospodarstw domowych. do oceny sytuacji demograficznej w województwach wykorzystane zostały dwa wskaźniki, są to:

132 / 140

132. Model transformacji demograficznej zakłada, że wartości kluczowych parametrów opisujących populację, które kształtują jej strukturę demograficzną zmieniają się:

133 / 140

133. Do narzędzi stosowanych w procesie doskonalenia jakości zaliczamy m.in. diagram ishikawa – diagram przyczynowo-skutkowy. wykres ten wskazuje na główne przyczyny problemu:

134 / 140

134. Do technik obserwacji bezpośrednich zmierzających do ustalenia pracochłonności danego zadania, zalicza się:

135 / 140

135. Przy formułowaniu obowiązków pracowniczych, świadomość hierarchii zadań przypisanych danemu stanowisku, nie odnosi się do zasady:

136 / 140

136. Wg h . fayola, do funkcji kierowniczej (inaczej zwanej funkcją zarządzania) zaliczamy:

137 / 140

137. Opracowanie polityki jakości, mapy procesów i ich opis todziałania podejmowane w ramach wdrożenia systemu zapewnienia jakości na etapie:

138 / 140

138. Wskaż nieprawdziwe twierdzenie dotyczące artykułu przeglądowego:

139 / 140

139. Rozwój własny i zawodu jest uznawany za jedną z głównych funkcji pielęgniarstwa, w ramach której pielęgniarka, położna:

140 / 140

140. Zmienna, która pojawia się w przebiegu badania jako skutek oraz nie podlega manipulacji lecz obserwacji i pomiarom jest to:

Your score is

The average score is 76%

0%