/140

PIELĘGNIARSTWO RODZINNE

PIELĘGNIARSTWO RODZINNE - JESIEŃ 2022

1 / 140

1. Zgodnie z teorią Donabediana opiekę zdrowotną można oceniać w odniesieniu do aspektów:

2 / 140

2. Przedmiotem monitorowania i oceny jakości opieki zdrowotnej, a także opieki pielęgniarskiej są trzy główne elementy:

3 / 140

3. Istotą oceny, jakości opieki jest:

4 / 140

4. Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi należy do:

5 / 140

5. System wsparcia to:

6 / 140

6. Decyzję o umieszczeniu w domu pomocy społecznej wydaje:

7 / 140

7. Do jednostek organizacyjnych pomocy społecznej NIE należy/żą:

8 / 140

8. Do świadczeń niepieniężnych zaliczane są świadczenia z WYJĄTKIEM:

9 / 140

9. Zadania z zakresu wspierania rodziny i opieki nad dzieckiem, dotyczące prowadzenia monitoringu sytuacji dziecka, u rodziny zagrożonej kryzysem lub przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej należy do zadań:

10 / 140

10. Zadania związane z codziennym życiem rodziny są podstawą realizowanej funkcji:

11 / 140

11. Zamierzone lub niezamierzone wykluczenie z życia społecznego oraz procesy, które do tego prowadzą nazywamy:

12 / 140

12. Deklaracja zwana ''Kartą Ottawską'' zdefiniowała zdrowie jako potencjał indywidualny i społeczny szczególnie akcentując:

13 / 140

13. Porada udzielana pacjentowi powinna zawierać następujące cechy:

14 / 140

14. Warunkiem aktywności obywateli (społeczności lokalnych) w efektywnych działaniach na rzecz własnego zdrowia jest uświadomienie, że:

15 / 140

15. Które z określeń różnicuje doradztwo z poradnictwem

16 / 140

16. Dokonując analizy problemu według modelu PRECEDE-PROCEED, należy szczególną uwagę zwrócić na:

17 / 140

17. Profilaktyka zdrowotna ma na celu:

18 / 140

18. Ryzykowne zachowania, to działania, którym towarzyszy:

19 / 140

19. Zgodnie z koncepcją „pól zdrowia” M. Lalonda, który z niżej wymienionych czynników w najmniejszym stopniu wpływa na zdrowie człowieka

20 / 140

20. Najwłaściwszym modelem edukacji zdrowotnej podejmowanym na rzecz podopiecznego jest model edukacji zorientowany na:

21 / 140

21. Rolą pielęgniarki w systemowym modelu opieki zdrowotnej B Neuman jest podtrzymywanie równowagi systemu podopiecznego/rodziny poprzez:

22 / 140

22. Teoria M. Leininger zaliczana jest do grup teorii:

23 / 140

23. Celem diagnozy rodziny dla potrzeb promocji zdrowia jest:

24 / 140

24. Przedstawicielem ochrony zdrowia uprawnionym do działań w ramach procedury „Niebieskie Karty” jest osoba wykonująca zawód medyczny, w tym:

25 / 140

25. Zjawisko prania mózgu, to:

26 / 140

26. Podejmowanie interwencji w środowisku wobec rodziny dotkniętej przemocą odbywa się w oparciu o procedurę Niebieskie Karty. Procedura ta:

27 / 140

27. Postawy przyzwolenia społecznego na złe traktowanie, dyskryminację osób starszych, to:

28 / 140

28. Syndrom Sztokholmski, to:

29 / 140

29. W wyniku doznawania przemocy, podejmowania nieskutecznych prób obrony siebie, a także w wyniku wtórnego zranienia spowodowanego nieprawidłowymi rekcjami otoczenia, osoba krzywdzona nabiera przekonania, że naprawdę zasługuje na takie zachowanie. Opisana sytuacja dotyczy:

30 / 140

30. Pielęgniarka, która w związku z wykonywaniem swoich obowiązków zawodowych powzięła podejrzenie o popełnieniu ściganego z urzędu przestępstwa z użyciem przemocy w rodzinie, powinna zawiadomić policję:

31 / 140

31. Wzmożone napięcie mięśniowe w chorobie Parkinsona można zmniejszyć przez:

32 / 140

32. Jakie skale COG należy wykonać u pacjenta w podeszłym wieku, aby ocenić jego wydolność czynnościową w zakresie podstawowych i złożonych czynności dnia codziennego:

33 / 140

33. Niedożywienie występujące u osób uprzednio dobrze odżywionych, wywołane urazem, operacją, zakażeniem, związane ze spadkiem białka i albumin, przy utrzymaniu wskaźników antropometrycznych w normie to niedożywienie:

34 / 140

34. Odleżyna II stopnia wg skali Thorrance’a charakteryzuje się:

35 / 140

35. MNA (Mini Nutritional Assesment) to kwestionariusz służący ocenie:

36 / 140

36. Skutki nietrzymania moczu to:

37 / 140

37. Azotan srebra to preparat antyseptyczny, który działa miejscowo:

38 / 140

38. Zjawisko szybkiego pogarszania się funkcji wielu narządów w przypadku, gdy pojawia się niewydolność pierwszego, jest typowa dla starości i nosi nazwę:

39 / 140

39. Prawdziwe jest stwierdzenie dotyczące półpaśca:

40 / 140

40. Klasyczna triada objawów choroby Parkinsona to:

41 / 140

41. Afazja ruchowa charakteryzuje się:

42 / 140

42. Koncepcja czynników wpływających na zdrowie każdego człowieka została opracowana przez:

43 / 140

43. Celem standaryzacji w Medycynie szkolnej było:

44 / 140

44. Status pielęgniarek środowiskowych nadano pielęgniarkom szkolnym w:

45 / 140

45. Jedną z najczęstszych przyczyn hospitalizacji wśród dzieci i młodzieży w wieku szkolnym są:

46 / 140

46. Listy uczniów danej szkoły objętych opieką pielęgniarki szkolnej należy potwierdzać podpisaną przez dyrektorów szkół informacją o liczbie uczniów objętych opieką przez świadczeniodawcę i przekazać do wojewódzkiego oddziału NFZ:

47 / 140

47. Do świadczeń gwarantowanych pielęgniarki szkolnej NIE należy:

48 / 140

48. Poradnictwo czynne stanowi istotny element:

49 / 140

49. Badanie przesiewowe służące do wykrywania zaburzeń widzenia barw wykonywane jest za pomocą:

50 / 140

50. W przypadku każdego nagłego zdarzenia na terenie szkoły niezależnie od rodzaju obrażenia zadaniem pielęgniarki szkolnej jest:

51 / 140

51. Celem testu przesiewowego jest:

52 / 140

52. Skrining to badanie zaliczone do badań:

53 / 140

53. Do działań niepożądanych morfiny należą:

54 / 140

54. Właściwą dietą w zaostrzeniu objawów w przewlekłym zapaleniu trzustki jest:

55 / 140

55. Celem opieki paliatywnej jest:

56 / 140

56. Kontrola masy ciała jest ważnym elementem samoopieki pacjenta z rozpoznaną przewlekłą niewydolnością krążenia. Zarówno pacjent jak i jego rodzina powinni wiedzieć, że lekarza należy powiadomić, gdy:

57 / 140

57. Stwardnienie rozsiane spowodowane jest:

58 / 140

58. Wśród kobiet choroba wieńcowa częściej niż u mężczyzn objawia się:

59 / 140

59. Dieta w przewlekłym zapaleniu trzustki powinna być:

60 / 140

60. Główną przyczyną zgonów w Polsce są:

61 / 140

61. Podopieczna lat 68, otyła. Skarży się na uczucie osłabienia, bóle głowy, brak łaknienia, zwiększone pragnienie, pocenie się twarzy i głowy, świąd sromu. Występuje częste parcie na mocz, ziębnięcie stóp. Jakie schorzenie sugerują opisane objawy

62 / 140

62. Matka 15 miesięcznego dziecka, podaje w wywiadzie przebycie zachorowania dziecka na różyczkę, matka wie również, że nie jest to przeciwwskazanie do szczepienia i chciałaby zaszczepić dziecko na ODRĘ, ŚWINKĘ lub RÓŻYCZKĘ, po upływie jakiego czasu od wyzdrowienia może zostać wykonane szczepienie

63 / 140

63. Osoby chorujące na chorobę wieńcową powinny do końca życia przyjmować lek przeciwpłytkowy taki jak:

64 / 140

64. Ból nowotworowy oceniany w skali VAS powyżej 8 to:

65 / 140

65. Wynik pulsoksymetrii będzie zafałszowany w przypadku:

66 / 140

66. Depresja może wystąpić w takich schorzeniach somatycznych jak:

67 / 140

67. Odwrotna izolacja polega na

68 / 140

68. Podstawowym badaniem stosowanym w rozpoznawaniu zaburzeń czynnościowych chorób układu oddechowego jest:

69 / 140

69. Szczepienie przeciwko GRUŹLICY i WIRUSOWEMU ZAPALENIU WĄTROBY typu B po urodzeniu dziecka odbywa się w ciągu:

70 / 140

70. Bezwzględnym przeciwwskazaniem do leczenia uzdrowiskowego NIE jest:

71 / 140

71. Pacjentka chora na schizofrenię, obecnie pobudzona ruchowo, która słyszy wrogie głosy i twierdzi, że ludzie cały czas ją obserwują, cierpi na urojenia:

72 / 140

72. Niezbędny czynnik budujący zaufanie to:

73 / 140

73. Warunkiem powodzenia w leczeniu odleżyn jest:

74 / 140

74. Kto był w Polsce prekursorką ruchu hospicyjnego:

75 / 140

75. Głównym czynnikiem etiologicznym choroby wrzodowej żołądka jest:

76 / 140

76. W celu oceny stopnia niepełnosprawności dla planowania rehabilitacji medycznej posługujemy się następującymi skalami:

77 / 140

77. Osoby z niepełnosprawnością sensoryczną to osoby:

78 / 140

78. W jakim celu posługujemy się skalą Lovetta

79 / 140

79. Najważniejszym źródłem wsparcia dla chorego jest:

80 / 140

80. U osoby z niedowładem połowiczym charakterystyczny jest chód:

81 / 140

81. Do głównych objawów podmiotowych chorób żył NIE należy/ą:

82 / 140

82. Wynik badania wskaźnika kostka - ramię sugerujący przewlekłe niedokrwienie kończyn to:

83 / 140

83. Rekomendowanym przez WHO narzędziem do diagnozowania osób uzależnionych od alkoholu jest:

84 / 140

84. Zadania pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania wobec dziecka chorego i niepełnosprawnego fizycznie lub psychicznie wynikają z profilaktycznej opieki zdrowotnej nad uczniami i są:

85 / 140

85. U mężczyzn wprowadzenie cewnika do pęcherza moczowego może utrudniać:

86 / 140

86. Pierwsze objawy stwardnienia rozsianego pojawiają się najczęściej między:

87 / 140

87. Ból przewlekły jest definiowany jako ból, który nie ustępuje pomimo wygojenia się tkanek i:

88 / 140

88. Do działań niepożądanych diuretyków tiazydowych (hydrochlorotiazyd) i pętlowych (furosemid) należy:

89 / 140

89. Niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ) stosowane są w bólach nowotworowych. Pielęgniarka opiekująca się pacjentem leczonym NLPZ powinna zwrócić szczególną uwagę na objawy, takie jak:

90 / 140

90. W przypadku wystąpienia zaparć pielęgniarka powinna pacjentowi zalecić:

91 / 140

91. Charakterystycznym objawem depresji NIE jest:

92 / 140

92. Choroba Alzheimera to:

93 / 140

93. W leczeniu bólu nowotworowego najlepszą drogą podania leku jest droga:

94 / 140

94. Typowymi objawami skórnymi zapalenia skórno-mięśniowego są:

95 / 140

95. Najczęstszą przyczyną choroby niedokrwiennej serca jest:

96 / 140

96. Preferowanym miejscem świadczenia specjalistycznej opieki paliatywnej jest:

97 / 140

97. Jakie czynności może samodzielnie podjąć pielęgniarka rodzinna w domu pacjenta do czasu przybycia lekarza w przypadku wystąpienia u pacjenta obrzęku płuc

98 / 140

98. W przygotowaniu do badania ultrasonograficznego jamy brzusznej pacjent powinien przestrzegać zaleceń, z WYJĄTKIEM:

99 / 140

99. Obrzęk śluzowaty jest klinicznym objawem świadczącym o:

100 / 140

100. Podwyższone stężenie którego antygenu występuje w raku gruczołu krokowego:

101 / 140

101. Najczęstszą przyczyną krwawienia podpajęczynówkowego jest:

102 / 140

102. W razie przypadkowego ukłucia pielęgniarki igłą zabrudzoną krwią nosiciela HIV konieczne jest m.in.:

103 / 140

103. Na jakie objawy należy zwrócić szczególną uwagę u chorych, u których występuje depresja

104 / 140

104. Astma jest przewlekła choroba zapalną układu oddechowego, do charakterystycznych objawów należy:

105 / 140

105. Chory otrzymujący opioidy, powinien jednocześnie otrzymywać:

106 / 140

106. Podaj objawy, które świadczą o hipoglikemii:

107 / 140

107. Epidemia to:

108 / 140

108. Owrzodzenia tętnicze:

109 / 140

109. Do typowych objawów klinicznych kamicy moczowej należy:

110 / 140

110. Kserostomia jest to:

111 / 140

111. Pacjentka po niedokrwiennym udarze mózgu półkuli dominującej opuszcza szpital. Nadal utrzymuje się niedowład połowiczy i afazja. Pacjentka ma znacznie upośledzoną zdolność mówienia, ale rozumie mowę innych osób. U pacjentki występuje afazja:

112 / 140

112. Charakterystycznym objawem klinicznym twardziny układowej jest objaw:

113 / 140

113. Bezwzględnym przeciwwskazaniem do wykonania koronarografii jest:

114 / 140

114. Wśród objawów klinicznych moczówki prostej NIE występuje:

115 / 140

115. W przebiegu kamicy nerkowej szczawianowej kontroli podlega:

116 / 140

116. Do objawów klinicznych nadczynności tarczycy należy:

117 / 140

117. Podstawowym lekiem pierwszego stopnia drabiny analgetycznej jest:

118 / 140

118. Dla rozwoju pielęgniarstwa psychiatrycznego istotne znaczenie miał model relacji międzyludzkich autorstwa:

119 / 140

119. Przeciwwskazaniem do pobrania wymazu z błony śluzowej nosa do badania mikrobiologicznego jest:

120 / 140

120. Do najczęstszych działań niepożądanych występujących przy stałym podawaniu opioidów (Morfiny) należą:

121 / 140

121. Metody epidemiologiczne stosuje się do:

122 / 140

122. Międzynarodowym dokumentem uchwalonym w celu przeciwdziałania handlu narządami, jest:

123 / 140

123. Pielęgniarka ma prawo odmówić wykonania zlecenia lekarskiego, tylko wtedy, gdy jest to niezgodne z jej:

124 / 140

124. Humanizm Samarytanina zaliczamy do humanizmu personalistycznego:

125 / 140

125. Co to jest ''przewinienie zawodowe''

126 / 140

126. Uczestniczenie pielęgniarki, położnej w zabiegach i eksperymentach biomedycznych:

127 / 140

127. Grupa osób wspólnie realizująca proces leczenia stanowi zespół terapeutyczny, którego cechami jest wspólnota celu działania i odpowiedzialności za jego realizację oraz:

128 / 140

128. Jednym z etapów choroby szpitalnej dziecka chorego jest faza rozpaczy, która trwa:

129 / 140

129. Zjawisko ''podwójnego wiązania'' w komunikacji to:

130 / 140

130. Bezrobocie jest poważnym problemem publicznym, jego wpływ na zdrowie może powodować:

131 / 140

131. Badania epidemiologiczne opisowe służą do:

132 / 140

132. Ruch naturalny ludności obejmuje informacje na temat:

133 / 140

133. Opracowanie polityki jakości, mapy procesów i ich opis to działania podejmowane w ramach wdrożenia systemu zapewnienia jakości na etapie:

134 / 140

134. Sfera informacyjna w zarządzaniu jakością, czyli zakres wiedzy jak i powinien posiadać pacjent, w tym między innymi profilaktyka, jakie leki należy przyjmować, jak często, jak stosować, jak postępować po badaniu, czy zabiegu, zawiera BARIERY, do których zalicza się:

135 / 140

135. Zidentyfikuj pracowników z teorii Y McGregora:

136 / 140

136. Do typowych planów awaryjnych chroniących przed utratą kontraktu z płatnikiem instytucjonalnym NIE należą:

137 / 140

137. Benchmarking jest to metoda użyteczna w doskonaleniu jakości i polega na:

138 / 140

138. Skala Sacketta jest skalą oceniającą:

139 / 140

139. Do obszaru osobistego praktyki opartej na dowodzie ( EBP -Evidence-Based Practice), należy m.in. krytyczne myślenie(critical thinking) charakteryzujące się:

140 / 140

140. Wskaż NIEPRAWDZIWE twierdzenie dotyczące artykułu przeglądowego:

Your score is

The average score is 0%

0%