/140

PIELĘGNIARSTWO RATUNKOWE

PIELĘGNIARSTWO RATUNKOWE - JESIEŃ 2023

1 / 140

1. Akcja prowadzenia medycznych czynności ratunkowych rozpoczyna się:

2 / 140

2. W rejonie objętym katastrofą lub wypadkiem masowym wyznacza się następujące strefy bezpieczeństwa:

3 / 140

3. Międzynarodowa pomoc w katastrofach prowadzona jest przez jednostki zrzeszone w ramach:

4 / 140

4. Zajęcia edukacyjne w zakresie udzielania pierwszej pomocy mogą być realizowane przez:

5 / 140

5. Według who katastrofy wywołane przez ludzi to:

6 / 140

6. Jednostkami systemu ratownictwa medycznego są:

7 / 140

7. Działania jednostek służb ratowniczych na miejscu katastrofy odbywają się na poziomie:

8 / 140

8. Twórcą koncepcji „łańcucha ratunkowego” jest:

9 / 140

9. Pierwszym ogniwem „łańcucha przeżycia” są działania podejmowane przez:

10 / 140

10. Ewakuacja z miejsca zdarzenia do szpitala w drugiej kolejności dotyczy poszkodowanych oznaczonych kodem segregacji:

11 / 140

11. W przypadku zgonu pacjenta na skutek uszkodzenia ciał lub zatrucia dokumentacja medyczna powinna być przechowywana przez okres:

12 / 140

12. „triada śmierci” zagraża wszystkim masywnie krwawiącym ofiarom wypadku. części składowe triady to:

13 / 140

13. Urazy głowy oraz urazy mnogie są przyczyną większości poważnych obrażeń u dzieci. w celu określenia stopnia ciężkości urazu stosuje się skalę glasgow dla dzieci. uraz umiarkowany jest, gdy w skali glasgow dziecko otrzymuje:

14 / 140

14. Ciśnienie zaklinowania w tętnicy płucnej:

15 / 140

15. Wykonując test allena u pacjenta, uciskamy tętnicę"

16 / 140

16. W świeżym zawale ściany dolnej występują charakterystyczne uniesienia st w odprowadzeniach:

17 / 140

17. Który z poniższych objawów występuje w niekardiogennym obrzęku płuc ( ncpe):

18 / 140

18. Podczas segregacji medycznej poszkodowani są oznaczani kodami barwnymi w zależności od stopnia zagrożenia życia i pilności ewakuacji. celem segregacji jest:

19 / 140

19. Pacjent z mnogimi obrażeniami ciała, którego częstość oddechów jest niższa niż 1 0 lub wyższa niż 2 9 w sytuacji, kiedy dokonujemy segregacji jest pacjentem:

20 / 140

20. Nagłe zdarzenie wymagające użycia sił i środków w liczbie przekraczającej możliwości lokalnych służb ratowniczych, gdzie konieczna jest pomoc poza lokalnych służb ratowniczych określane jest jako:

21 / 140

21. Ciśnienie pulsacyjne oznacza:

22 / 140

22. Pierwszy ton serca ( s1) wytwarza:

23 / 140

23. Zespół hornera sugerują poniższe objawy:

24 / 140

24. Test allena umożliwia:

25 / 140

25. Kąt, pod jakim należy nakłuwać tętnicę wynosi:

26 / 140

26. Jeżeli pacjent nie potrafi rozpoznać przedmiotu, pomimo że ma zachowane czucie dotyku, mówi się o:

27 / 140

27. Typowymi i łatwymi objawami do wykrycia w przypadku odmy opłucnowej są:

28 / 140

28. Zwiększenie fio2 o 0,01 (1%) powoduje wzrost prężności tlenu we krwi tętniczej o:

29 / 140

29. Debriefing to:

30 / 140

30. Ryzyko rozdęcia żołądka w rko zwiększają:

31 / 140

31. Technika zakładania i-gel jest bardzo prosta, a uzyskana szczelność na poziomie krtani pozwala uzyskać ciśnienia:

32 / 140

32. Konikopunkcja jest zabiegiem ratunkowym polegającym na:

33 / 140

33. Uznaną w międzynarodowych wytycznych niefarmakologiczną metodą poprawy utlenowania krwi u chorych za rds jest:

34 / 140

34. Zbyt wysokie ciśnienie w mankiecie uszczelniającym rurki intubacyjnej:

35 / 140

35. Rękoczyny, które poprawiają drożność dróg oddechowych zablokowanych przez język lub inne struktury górnych dróg oddechowych to:

36 / 140

36. II typo strej niewydolności oddechowej wg. klasyfikacji wooda to:

37 / 140

37. Do monitorowania pacjentów wykorzystasz skale sedacji:

38 / 140

38. Nalokson można podawać:

39 / 140

39. Która z poniższych metod suplementacji tlenu pozwala najprecyzyjniej dawkować jego stężenie?

40 / 140

40. Jakie jest najpoważniejsze powikłanie porażeniem prądem elektrycznym:

41 / 140

41. Kardiowersja elektryczna bezpiecznie i szybko przywraca rytm zatokowy w przypadku wystąpienia:

42 / 140

42. Po założeniu drenażu jamy opłucnej należy ułożyć pacjenta w pozycji:

43 / 140

43. Minimalny przepływ tlenu przy zastosowaniu maski twarzowej musi wynosić:

44 / 140

44. Urządzenie do wspomagania reanimacji/resuscytacji lucas cpr:

45 / 140

45. U chorego z częściową niewydolnością oddechową metodą pierwszego rzutu, umożliwiającą dostarczenie tlenu w stężeniach zbliżonych do 100% jest:

46 / 140

46. Jeśli u pacjenta z zawałem ściany dolnej mięśnia sercowego wystąpi hipotonia po podaniu ntg, należy brać pod uwagę:

47 / 140

47. W przypadku migotania komór u osoby dorosłej:

48 / 140

48. Rurki wendla:

49 / 140

49. Podanie jakiego leku może odroczyć konieczność intubacji w przypadku niewydolności oddechowej spowodowanej zatruciem benzodiazepinami:

50 / 140

50. Zjawisko auto-peep może wiązać się z koniecznością zastosowania wyższych niż zazwyczaj energii defibrylacji i być szczególnie wysokie u:

51 / 140

51. Tlenoterapia bierna:

52 / 140

52. Założenie dostępu do jamy doszpikowej może być wykonane systemem:

53 / 140

53. Do objawów odmy prężnej zaliczysz:

54 / 140

54. Po założeniu dostępu doszpikowego u dzieci przytomnych, zgłaszających ból w czasie przepłukiwania igły, przed podłączeniem płynów i leków, celem złagodzenia bólu można podać:

55 / 140

55. Zaintubowani chorzy z pochp w wywiadzie są szczególnie narażeni na powstanie:

56 / 140

56. Bezwzględne przeciwwskazanie do leczenia trombolitycznego ostrego zespołu wieńcowego stemi to:

57 / 140

57. Wystąpienie omdlenia podługim staniu np. podczas uroczystości religijnych jest objawem:

58 / 140

58. Hiperkaliemia w zapisie ekg objawia się:

59 / 140

59. Cabg jest metodą leczenia choroby niedokrwiennej serca polegającą na:

60 / 140

60. Nagłą śmierć sercową (scd, ang. sudden cardiac death) rozpoznajemy gdy zgon z przyczyn sercowych nastapił nagle a objawy poprzedzające wystąpiły nie wcześniej niż przed:

61 / 140

61. Istotą wstrząsu kardiogennego jest:

62 / 140

62. W przypadku rozpoznania ciężkiej sepsy i wstrząsu septycznego, antybiotyk należy podać:

63 / 140

63. Na miejscu zdarzenia należy ocenić poziom świadomości pacjenta według skali glasgow. ile punktów w skali glasgow przyznasz choremu, który: otwiera oczy tylko w odpowiedzi na twój głos, wykazuje reakcje obronną na ból, używa kończyny by oprzeć się zadanemu bólowi, przy próbie porozumienia się z chorym pacjent jest splątany, mówi nieskładnie:

64 / 140

64. Aminą katecholową z wyboru w leczeniu zaburzeń kurczliwości serca w przebiegu wstrząsu septycznego jest:

65 / 140

65. Najczęstszą przyczyną wystąpienia ostrej niewydolności nerek nie jest:

66 / 140

66. W leczeniu chorego z zaostrzeniem pochp zastosujesz tlenoterapię:

67 / 140

67. Do leków pierwszego rzutu stosowanych w leczeniu stanu padaczkowego zaliczamy:

68 / 140

68. Nadmierna podaż 0,9% chlorku sodowego może być przyczyną:

69 / 140

69. W resuscytacji płynowej ciężkiej sepsy i wstrząsu septycznego pierwszorzutowym postępowaniem z wyboru jest:

70 / 140

70. Przyjechałeś/łaś do pacjenta, który skarży się na silny, palący ból umiejscowiony w nadbrzuszu. od wczoraj chory oddaje smoliste stolce. w badaniu przedmiotowym stwierdzasz brzuch twardy deskowaty. u tego pacjenta podejrzewasz:

71 / 140

71. Do objawów ostrego zapalenia wyrostka robaczkowego zalicza się:

72 / 140

72. Do udaru niedokrwiennego mózgu nie zalicza się:

73 / 140

73. Dla której z wymienionych poniżej toksyn odtrutką jest deferoksamina:

74 / 140

74. Które z poniższych twierdzeń odnoszących się do skręcenia jest prawdziwe:

75 / 140

75. Trzeci stopień oparzenia:

76 / 140

76. Lekiem przeciwwskazanym u pacjentów z urazami głowy jest:

77 / 140

77. Którą z substancji wymienionych poniżej będzie dobrze absorbował węgiel aktywowany:

78 / 140

78. Które z następujących działań należy wykonać u pacjenta zakwalifikowanegodo kategorii „ładuj i jedź” („load and go”) przed przeniesieniem do karetki?

79 / 140

79. Swoistą odtrutką na acetaminofen jest:

80 / 140

80. Zator tłuszczowy, który wystąpił jako powikłanie złamania miednicy lub kości długich:

81 / 140

81. Do zespołu wgłobienia może dojść przy wartości ciśnienia wewnątrzczaszkowego:

82 / 140

82. Większość poważnych schorzeń powstałych podczas nurkowania jest skutkiem:

83 / 140

83. Jaka jest najbardziej typowa infekcja w obrębie ręki:

84 / 140

84. Objawy świadczące o wystąpieniu wstrząsu rdzeniowego to:

85 / 140

85. Szpilkowate źrenice, depresja ośrodka oddechowego, zaburzenia świadomości - wymienione objawy kliniczne są typowe dla toksydromów:

86 / 140

86. Metodę "obracania belki' w celu odwrócenia ciała stosuje się u pacjentów z podejrzeniem:

87 / 140

87. Klasyfikacja według murraya dotyczy uszkodzeń:

88 / 140

88. Który z niżej wymienionych środków stosowanych do indukcji anestezji charakteryzuje się najdłuższym czasem działania:

89 / 140

89. Do oceny ciężkości urazu używa się skali:

90 / 140

90. Skalę przytomności glasgow stosuje się do oceny stanu świadomości pacjenta. w trakcie transportu do sor dokonano oceny pacjenta. pacjentotwiera oczy jedynie w odpowiedzi na bodźce bólowe, wydaje chrząkające dźwięki. w odpowiedzi na bodźce bólowe cofa kończyny. w skali gcs pacjentotrzyma następującą ilość punktów:

91 / 140

91. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa ciężarnej w trzecim trymestrze ciąży powinna być prowadzona w następującym ułożeniu:

92 / 140

92. Na każdego poszkodowanego osoba wykonująca triage nie powinna poświęcić więcej czasu niż:

93 / 140

93. Do czynności drugiej fazy akcji ratunkowej w zdarzeniach masowych należy:

94 / 140

94. Drgawki występujące u kobiety ciężarnej z pih mogą doprowadzić do nieodwracalnych zmian w ośrodkowym układzie nerwowym jeśli czas trwania wynosi:

95 / 140

95. Profilaktyka zespołu aortalno – żylnego asc – aortocaval compression syndrome, zależnego od pozycji ciężarnej polega na ułożeniu ciała kobiety pod kątem:

96 / 140

96. Kobieta w ciąży po urazie z objawami hipowolemii wymaga:

97 / 140

97. Materiał zatorowy dotyczący zatorowości płucnej w przypadku kobiety w ciąży najczęściej stanowi:

98 / 140

98. Ocenę noworodka przy pomocy skali apgar dokonuje się w:

99 / 140

99. Cięcie cesarskie z powodu wypadnięcia pępowiny jest wskazaniem do zastosowania u kobiety:

100 / 140

100. Skala cormacka - lehane'a wykorzystywana jest do:

101 / 140

101. Prawidłową czynność oddechową u noworodka warunkują czynniki:

102 / 140

102. Jedną z dróg podawania adrenaliny podczas resuscytacji noworodka jest droga dotchawicza przez rurkę intubacyjną, zalecana dawka leku powinna być:

103 / 140

103. Mamy do czynienia z katastrofą autobusu przewożącegodzieci do szkoły. w autobusie było 2 4 osoby w wieku od 9 - 1 4 lat. na miejscu zdarzenia dokonujesz segregacji według schematu jump start. zaznacz prawidłowa odpowiedź:

104 / 140

104. Nitrogliceryna jest lekiem rozszerzającym mięśnie gładkie naczyń, działa:

105 / 140

105. Rurkę intubacyjną bez mankietu uszczelniającego stosuje w celu zmniejszenia ryzyka obrzęku podgłośniowego lub zwężenia podgłośniowego podczas przedłużonej intubacji:

106 / 140

106. Największa jednorazowa dawka atropiny podawana dzieciom < 8 lat dożylnie lub doszpikowo to:

107 / 140

107. Zaburzenia rozwoju, złe tempo wzrostu, brak higieny ciała, niedbałe ubranie, brak opieki to objawy wskazujące na:

108 / 140

108. Formułą parklanda posługujemy się w celu:

109 / 140

109. Woda o temperaturze 70°c działająca na skórę niemowlęcia przez 1 sekundę powoduje:

110 / 140

110. W przypadku drenażu jamy opłucnowej nacięcie skóry powinno znajdować się dokładnie:

111 / 140

111. W resuscytacji noworodka jeżeli tętno spada poniżej 6 0 uderzeń/ min, należy:

112 / 140

112. Dziecko znajduje się w e wstrząsie oparzeniowym wymaga podania płynów. prawidłowy wzór reguły parklanda dla dzieci w celu obliczenia zapotrzebowania płynowego to:

113 / 140

113. Drgawki są istotnym problemem klinicznym u noworodków. napady charakteryzujące się pojedynczymi skurczami zgięciowymi ramion i ( lub) szyi, przypominające odruch moro to:

114 / 140

114. Epinefrynę zastosujesz, z wyjątkiem:

115 / 140

115. Prowadząc podstawowe zabiegi resuscytacyjne u dzieci działania prowadzimy według safe, gdzie „ s” oznacza:

116 / 140

116. Paracenteza to:

117 / 140

117. Świst krtaniowy, charczenie, złe napowietrzenie płuc, dobra ruchomość klatki piersiowej, sinica to objawy:

118 / 140

118. Skalą służącą do oceny wstępnej stanu noworodka jest skala:

119 / 140

119. Do wczesnych objawów nec (necrotising enterocolitis) u noworodka należą:

120 / 140

120. Wartość energii skutecznej podczas defibrylacji dzieci dla pierwszego i kolejnych wyładowań wynosi:

121 / 140

121. Pielęgniarka, położna uzyskująca tytuł specjalisty w danej dziedzinie ma obowiązek:

122 / 140

122. Pacjent pozywa pielęgniarkę/położną i domaga się odszkodowania za szkodę wyrządzoną w wyniku błędu medycznego. ewentualna odpowiedzialność pielęgniarki/położnej będzie miała charakter odpowiedzialności:

123 / 140

123. W jakim zakresie pacjent, który nie ukończył 16 lat ma prawo do informacji o swoim stanie zdrowia, rozpoznaniu, proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych i leczniczych, dających się przewidzieć następstwach ich zastosowania albo zaniechania, wynikach leczenia oraz rokowaniu?

124 / 140

124. Przewinienie zawodowe to:

125 / 140

125. Obecnie obowiązujący kodeks etyki zawodowej pielęgniarki i położnej rzeczypospolitej polskiej został:

126 / 140

126. Uczestniczenie pielęgniarki, położnej w zabiegach i eksperymentach biomedycznych:

127 / 140

127. Do zakłóceń w komunikacji interpersonalnej, niezależnych od osób uczestniczących w relacji, należą:

128 / 140

128. Druga reguła komunikacyjna berne'a zakłada, że:

129 / 140

129. Zgodnie z założeniami analizy transakcyjnej u osoby będącej w stanie rodzic - krytyczny, można zaobserwować postawę patrzenia z góry, ściągnięte brwi oraz:

130 / 140

130. Wskaż, w którym kraju, w porównaniu z krajami ue, występują wyjątkowo korzystne tendencje demograficzne:

131 / 140

131. Analiza czynników innych niż zdrowotne, które mogą mieć wpływ na stan zdrowia na poziomie województw została pogrupowana w trzech kategoriach: sytuacja demograficzna, rynek pracy i edukacja, sytuacja gospodarcza i stan gospodarstw domowych. do oceny sytuacji demograficznej w województwach wykorzystane zostały dwa wskaźniki, są to:

132 / 140

132. Model transformacji demograficznej zakłada, że wartości kluczowych parametrów opisujących populację, które kształtują jej strukturę demograficzną zmieniają się:

133 / 140

133. Do narzędzi stosowanych w procesie doskonalenia jakości zaliczamy m.in. diagram ishikawa – diagram przyczynowo-skutkowy. wykres ten wskazuje na główne przyczyny problemu:

134 / 140

134. Do technik obserwacji bezpośrednich zmierzających do ustalenia pracochłonności danego zadania, zalicza się:

135 / 140

135. Przy formułowaniu obowiązków pracowniczych, świadomość hierarchii zadań przypisanych danemu stanowisku, nie odnosi się do zasady:

136 / 140

136. Wg H.fayola, do funkcji kierowniczej (inaczej zwanej funkcją zarządzania) zaliczamy:

137 / 140

137. Opracowanie polityki jakości, mapy procesów i ich opis todziałania podejmowane w ramach wdrożenia systemu zapewnienia jakości na etapie:

138 / 140

138. Wskaż nieprawdziwe twierdzenie dotyczące artykułu przeglądowego:

139 / 140

139. Rozwój własny i zawodu jest uznawany za jedną z głównych funkcji pielęgniarstwa, w ramach której pielęgniarka, położna:

140 / 140

140. Zmienna, która pojawia się w przebiegu badania jako skutek oraz nie podlega manipulacji lecz obserwacji i pomiarom jest to:

Your score is

The average score is 11%

0%