/140

PIELĘGNIARSTWO ANESTEZJOLOGICZNE I INTENSYWNEJ OPIEKI

PIELĘGNIARSTWO ANESTEZJOLOGICZNE I INTENSYWNEJ OPIEKI - JESIEŃ 2023

1 / 140

1. Ciągły pomiar ciśnienia śródczaszkowego - icp wykonujemy za pomocą czujnika:

2 / 140

2. Kwasica metaboliczna ostra, nieskompensowana charakteryzuje się następującymi wartościami równowagi kwasowo-zasadowej:

3 / 140

3. Przed indukcją znieczulenia ogólnego, kobietę ciężarną należy ułożyć:

4 / 140

4. Który z niżej wymienionych leków działa podobnie do acetylocholiny?

5 / 140

5. Pacjent do operacji resekcji żołądka wykonanej w znieczuleniu ogólnym dotchawiczym. po podaniu odpowiedniej dawki sukcynylocholiny nie nastąpiło zwiotczenie mięśni żuchwy. nasuwa to podejrzenie:

6 / 140

6. Wpływ na mózgowy przepływ krwi (cbf) m a m . in. wartość ciśnienia parcjalnego dwutlenku węgla w e krwi oraz temperatura ciała:

7 / 140

7. Na blok operacyjny przewieziony 60-letni pacjent w e wstrząsie hipowolemicznym z urazem jamy brzusznej. chory spożywał posiłek 2 godziny temu. musi mieć wykonaną laparoskopię zwiadowczą w trybie natychmiastowym. ucisk na chrząstkę pierścieniowatą określa się manewrem:

8 / 140

8. Pozycja litotomijna jest to ułożenie pacjenta na stole operacyjnym:

9 / 140

9. Wskazaniem do monitorowania hemodynamicznego jest:

10 / 140

10. Który lek jest przeciwwskazany podczas znieczulenia pacjenta do zabiegu usunięcia guza chromochłonnego nadnerczy?

11 / 140

11. Nadmierne przygięcie głowy u pacjenta poddawanego zabiegowi neurochirurgicznemu w pozycji siedzącej, może być przyczyną:

12 / 140

12. Ocenę zawartości dwutlenku węgla w powietrzu wydychanym podczas znieczulenia można dokonać za pomocą:

13 / 140

13. Ile wynosi maksymalna dobowa dawka ketoprofenu dla osoby dorosłej?

14 / 140

14. Rozcieńczenie adrenaliny 1:200 000 oznacza, że w 1 ml jest:

15 / 140

15. Pacjent, u którego w laryngoskopii bezpośredniej, widoczna jest tylko nagłośnia, otrzymał iii° według:

16 / 140

16. Podczas stosowania znieczulenia z niskimi przepływami i mieszaniny powietrza z tlenem, stężenie tlenu w świeżym gazie powinno wynosić w przypadku low-flow co najmniej:

17 / 140

17. Który z wymienionych środków zwiotczających mięśnie prążkowane, ulega rozkładowi głównie w wyniku eliminacji hofmanna?

18 / 140

18. Barbituranów nie stosuje się w:

19 / 140

19. Do szpitala przywieziono pacjenta z e złamaniem kończyny górnej, które musi być zaopatrzone w trybie natychmiastowym. podczas wywiadu okazało się, że pacjent przed godziną zjadł dość obfite śniadanie. każdy rodzaj znieczulenia jest w tej sytuacji niebezpieczny, ale jedna z metod szczególnie, jest to:

20 / 140

20. Przykładem techniki analgezji multimodalnej jest:

21 / 140

21. Kompensacyjną reakcją organizmu na ostrą hipoksję nie jest:

22 / 140

22. Do przyczyn pooperacyjnych incydentów neurologicznych u pacjentów poddawanych zabiegom kardiochirurgicznym należy:

23 / 140

23. Zaznacz stwierdzenie nieprawdziwe:

24 / 140

24. 22-letni mężczyzna uzależniony od narkotyków przewieziony do operacji usunięcia wyrostka robaczkowego. choremu należy podać:

25 / 140

25. Techniką znieczulenia miejscowego w zwalczaniu bólu pooperacyjnego jest:

26 / 140

26. Stosując blokadę zwoju gwiaździstego uzyskamy brak bólu w obrębie:

27 / 140

27. Dawki przeciwbólowe opioidów w bezpośrednim okresie poznieczuleniowym mogą prowadzić do wystąpienia powikłań:

28 / 140

28. W diagnostyce różnicowej w tamponadzie osierdzia pod uwagę należy wziąć:

29 / 140

29. Powikłaniem leczenia dopaminą nie jest:

30 / 140

30. Kwasica metaboliczna przewlekła, w pełni skompensowana charakteryzuje się następującymi wartościami równowagi kwasowo-zasadowej:

31 / 140

31. Jaki poziom znieczulenia zewnątrzoponowego jest wymagany dla wyłączenia bólu okołoporodowego?

32 / 140

32. Miarowy rytm o częstości 125 u/minutę z jednakowymi załamkami p, przed każdym zespołem qrs to:

33 / 140

33. W wentylacji jet wysokimi częstotliwościami – hfjv – liczba oddechów wynosi:

34 / 140

34. Który rodzaj wentylacji mechanicznej jest całkowicie niezależny od aktywności oddechowej pacjenta?

35 / 140

35. Objawem hipertermii złośliwej nie jest:

36 / 140

36. Skala glasgow (gcs) służy do oceny:

37 / 140

37. Ośrodkowe ciśnienie żylne, odzwierciedlające stan napięcia ścian dużych naczyń krwionośnych, pomocne w ocenie wypełnienia łożyska naczyniowego, to ciśnienie panujące w żyłach głównych. w warunkach prawidłowych wynosi 2-10 m m h g i równe jest ciśnieniu w:

38 / 140

38. Test patila dotyczy odległości pomiędzy punktami:

39 / 140

39. Najbardziej skutecznym i bezpiecznym znieczuleniem prawidłowo przebiegającego porodu siłami natury jest:

40 / 140

40. Przyczyną pozapłucną ostrej niewydolności oddechowej może być:

41 / 140

41. Przeciwwskazaniem do kaniulacji tętnicy promieniowej jest:

42 / 140

42. Rurki intubacyjne o podwójnym świetle, najczęściej zakładane są w zabiegach:

43 / 140

43. Zasadowica oddechowa ostra, nieskompensowana charakteryzuje się następującymi wartościami równowagi kwasowo-zasadowej:

44 / 140

44. Do którego rodzaju znieczulenia regionalnego podaje się lek drogą dożylną?

45 / 140

45. Kardioplegia polega na zatrzymaniu pracy serca:

46 / 140

46. Układając kończyny górne chorego leżącego na plecach, należy pamiętać żeby:

47 / 140

47. Wystąpienie odruchu oczno-sercowego objawia się:

48 / 140

48. Jaką objętość leku miejscowo znieczulającego stosuje się w blokadzie biera u osób dorosłych?

49 / 140

49. Autoregulacja przepływu mózgowego u noworodka zależy głównie od:

50 / 140

50. Jaki sposób wprowadzenia do znieczulenia najlepiej zastosować u małego, niewspółpracującegodziecka, z utrudnionym dostępem do żyły:

51 / 140

51. 14-letnia dziewczynka, przygotowana do zabiegu usunięcia guza jajnika w znieczuleniu ogólnym. w wywiadzie chorobowym podano niedoczynność tarczycy. pacjentka dotychczas leczona preparatami hormonalnymi tarczycy. jakie jest prawidłowe postępowanie terapeutyczne przed zabiegiem?

52 / 140

52. 8-letnie dziecko z e schyłkową niewydolnością nerek do planowej operacji przeszczepienia nerki od dawcy rodzinnego, dotychczas leczone hemodializą. który z leków zwiotczających będzie optymalny dla dziecka?

53 / 140

53. U dzieci z dystrofią mięśniową typu duchenne’a bezwzględnie przeciwwskazane jest stosowanie:

54 / 140

54. Przy operacji zeza u dziecka najczęstszymi zagrożeniami są:

55 / 140

55. Surfaktant, będący mieszaniną białek, fosfolipidów i węglowodanów:

56 / 140

56. Przygotowujesz się do zabiegu przeszczepu wątroby u 4-letniegodziecka. narząd pobrano od 28-letniego dawcy niespokrewnionego z dzieckiem. który wziewny środek anestetyczny z e względu na specyfikę zabiegu jest najmniej wskazany dla dziecka?

57 / 140

57. Cytrynian sodu podawany doustnie powoduje:

58 / 140

58. W czasie hemodializy konieczne jest stosowanie antykoagulacji w celu przeciwdziałania krzepnięciu krwi w obrębie krążenia zewnątrzustrojowego. antykoagulacja miejscowa za pomocą cytrynianów to metoda, która polega na podawaniu roztworu cytrynianu sodowegodo tętniczej części dializatora co zapobiega krzepnięciu krwi, a pożądany czas krzepnięcia w linii tętniczej wynosi:

59 / 140

59. W prewencji wykrzepiania krwi w układzie dializacyjnym nie stosuje się:

60 / 140

60. Do najważniejszych, powikłań związanych z zabiegiem hemodializy należą:

61 / 140

61. Do najważniejszych, ostrych problemów związanych z zabiegiem hemodializy należą:

62 / 140

62. Wskazaniem do zastosowania terapii ecmo (extracorporeal membrane oxygenation) u dzieci jest:

63 / 140

63. Podczas wspomagania ecmodo monitorowania podstawowego nie należy:

64 / 140

64. Pierwsze użycie przetoki tętniczo-żylnej po jej wytworzeniu jest możliwe po:

65 / 140

65. Przyczyną hiponatremii u pacjentów z przewlekłymi chorobami nerek jest:

66 / 140

66. U chorego z krwawieniem śródmózgowym, przeprowadzenie zabiegu hemodializy:

67 / 140

67. Wskazaniem do zastosowania technik dializacyjnych u dzieci nie jest:

68 / 140

68. Powikłaniem technicznym, podczas leczenia terapią ecmo, nie jest/nie są:

69 / 140

69. Płyn substytucyjny bezwapniowy w zabiegach hemofiltracji stosuje się gdy w prewencji wykrzepiania krwi w układzie dializacyjnym wykorzystuje się:

70 / 140

70. Zastosowanie metody krążenia pozaustrojowego (ecmo) do leczenia ostrej niewydolności oddechowej, jest specjalistyczną metodą stosowaną wobec pacjentów w stanie zagrożenia życia, a jej celem jest uzyskanie:

71 / 140

71. Wskaż zdanie prawdziwe:

72 / 140

72. Skalą oceniającą stopień głębokości sedacji nie jest skala:

73 / 140

73. Zespół niewydolności wielonarządowej w obrażeniach ocenimy za pomocą skali:

74 / 140

74. Usunięcie drenu z klatki piersiowej nie jest możliwe gdy:

75 / 140

75. W e wstrząsie kardiogennym zwiększenie pojemności minutowej serca początkowo można próbować osiągnąć przez:

76 / 140

76. Zimne powłoki skórne, skurcz obwodowych naczyń krwionośnych, spadek pojemności minutowej serca to niektóre typowe objawy różnych postaci wstrząsu z wyjątkiem:

77 / 140

77. U chorych z ostrym bólem w klatce piersiowej typu wieńcowego z uniesieniem odcinka s t lub nowym blokiem lewej odnogi pęczka hissa w ekg preferowanym postępowaniem jest:

78 / 140

78. Oddech paradoksalny rozpoznajemy, gdy następuje:

79 / 140

79. Dren do klatki piersiowej zakładamy najczęściej:

80 / 140

80. Wykonanie próby kalorycznej, będącej jednym z obowiązkowych badań odruchów pniowych u potencjalnych dawców narządów, polega na:

81 / 140

81. Najczęściej plazmaferezę w oddziale intensywnej terapii stosuje się w chorobach:

82 / 140

82. Lekiem pierwszego rzutu, stosowanym w leczeniu wstrząsu kardiogennego nie jest:

83 / 140

83. Do zadań pielęgniarki opiekującej się pacjentem leczonym za pomocą kontrapulsacji wewnątrzaortalnej należy:

84 / 140

84. Chory lat 62 został przyjęty do oddziału oit po urazie czaszkowo-mózgowym. w chwili przyjęcia chory przytomny, w kontakcie. zaraz po przyjęciu należy ułożyć chorego w pozycji:

85 / 140

85. W zwalczaniu bólu pooperacyjnego stosuje się koanalgetyki z wyjątkiem:

86 / 140

86. Objawem odmy prężnej jest:

87 / 140

87. Jak zmienia się przestrzeń martwa dróg oddechowych po zaintubowaniu dorosłego człowieka?

88 / 140

88. Do oceny odruchów z pnia mózgu nie należy sprawdzenie:

89 / 140

89. Wiotka klatka piersiowa jako następstwo uszkodzenia struktury kostnej powoduje oddech:

90 / 140

90. W celu ułatwienia rozpoznania zatorowości płucnej opracowano skale punkto we. zalicza się do nich skale:

91 / 140

91. Do metod leczenia nerkozastępczego nie zalicza się:

92 / 140

92. Co oznacza technika wentylacji ippv:

93 / 140

93. Śródoperacyjny ucisk na zatokę tętnicy szyjnej może powodować:

94 / 140

94. Rekrutacje pęcherzyków płucnych to:

95 / 140

95. Pierwszym objawem cukrzycy u dzieci bywa często:

96 / 140

96. Najczęstszymi przyczynami zaburzeń oddychania u dzieci są:

97 / 140

97. Dzieci z sepsą i wstrząsem septycznym wymagają natychmiastowej resuscytacji płynowej o objętości w ciągu pierwszych 10 minut:

98 / 140

98. Leczenie kwasicy oddechowej u noworodka polega na:

99 / 140

99. Do postępowania specyficznego dla intensywnej terapii dziecięcej należy terapia pacjentów, którzy ulegli zatruciu różnymi substancjami chemicznymi będących przyczyną ciężkich stanów zagrożenia życia. jakie preparaty antagonistyczne mogą być zastosowane przy przyjęciu do oddziału intensywnej terapii, pacjenta z zatruciem związkami fosforoorganicznymi.

100 / 140

100. Najczęstszą przyczyną zatrzymania krążenia u dzieci są:

101 / 140

101. Do postępowania specyficznego intensywnej terapii dzieci, należy terapia płynowa pacjentów, którzy ulegli zatruciu substancjami chemicznymi, stanowiącymi przyczynę ciężkich stanów zagrożenia życia. które z podanych poniżej zasad należy przestrzegać, aby opanować u dziecka bezpośredni stan zagrożenia życia, poprzez:

102 / 140

102. Jakie działania uznasz za niewłaściwe podczas przygotowania i podawania immunoglobulin mając na uwadze bezpieczeństwo pacjenta:

103 / 140

103. Najczęściej obserwowanym zaburzeniem rytmu serca u dzieci jest:

104 / 140

104. Znieczulenie zewnątrzoponowe wiąże się z możliwością wystąpienia powikłań wczesnych, do których zalicza się:

105 / 140

105. U choregodorosłego z bólem pooperacyjnym o nasileniu według skali vas 0-3 zaleca się podaż:

106 / 140

106. Opioidowe leki przeciwbólowe to:

107 / 140

107. Do zabiegów operacyjnych połączonych z rozległym urazem tkanek, gdzie spodziewany poziom natężenia bólu w okresie pooperacyjnym wynosi > 6 pkt wg vas lub nrs, a czas trwania dolegliwości bólowych w okresie pooperacyjnym jest dłuższy niż 7 dni zaliczamy:

108 / 140

108. Jedenastostopniowa skala numeryczna wykorzystywana w ocenie bólu ostrego i przewlekłego u dorosłych i dzieci powyżej 9 roku życia to skala:

109 / 140

109. W celu indukowania efektu „analgezji z wyprzedzeniem” polecane jest:

110 / 140

110. Leki adjuwantowe to leki posiadające działanie:

111 / 140

111. Podczas stosowania dokanałowo morfiny spinal w bezpośrednim okresie pooperacyjnym występują następujące objawy: senność, uporczywy świąd skóry, nudności, wymioty, retencja moczu, co oznacza:

112 / 140

112. Najskuteczniejszym sposobem leczenia popunkcyjnych bólówg łowy jest:

113 / 140

113. Stosująco pioidy w blokadach centralnych, obowiązkowy jestodpowiedni nadzór nad chorym, obejmujący:

114 / 140

114. Zmiany w zapisie ekg w postaci uniesienia lub obniżenia odcinka s t i załamka t charakterystyczne dla niedokrwienia ściany dolnej mięśnia serca obserwujemy w następujących odprowadzeniach:

115 / 140

115. W leczeniu bradykardii niezwiązanej z podaniem inhibitorów acetylocholinesterazy, u pacjenta z przeszczepionym sercem nie należy stosować:

116 / 140

116. 12 – letnie dziecko zakrztusiło się cukierkiem. jest przytomne, nie może mówić, ma trudności w oddychaniu. u dziecka należy wykonać:

117 / 140

117. Jakiego rzędu wielkości energii elektrycznej stosowane są w defibrylacji zewnętrznej dziecka?

118 / 140

118. Skuteczną defibrylację uzyskuje się wtedy, gdy przez serce przepłynie prądodostatecznie dużym natężeniu. natężenie przepływającego prądu zależy zarówno od wybranej energii wyładowania (j), jak i impedancji lub rezystancji (ω), na drodze prądu przez klatkę piersiową. czynniki określające impedancję klatki piersiowej to wszystkie wymienione z wyjątkiem:

119 / 140

119. Kardiowersja elektryczna jest jedną z metod przywrócenia rytmu zatokowego polegającą na:

120 / 140

120. Resuscytację krążeniowo-oddechową u topielca należy rozpocząć od:

121 / 140

121. Pielęgniarka, położna uzyskująca tytuł specjalisty w danej dziedzinie ma obowiązek:

122 / 140

122. Pacjent pozywa pielęgniarkę/położną i domaga się odszkodowania za szkodę wyrządzoną w wyniku błędu medycznego. ewentualna odpowiedzialność pielęgniarki/położnej będzie miała charakter odpowiedzialności:

123 / 140

123. W jakim zakresie pacjent, który nie ukończył 16 lat ma prawo do informacji o swoim stanie zdrowia, rozpoznaniu, proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych i leczniczych, dających się przewidzieć następstwach ich zastosowania albo zaniechania, wynikach leczenia oraz rokowaniu?

124 / 140

124. Przewinienie zawodowe to:

125 / 140

125. Obecnie obowiązujący kodeks etyki zawodowej pielęgniarki i położnej rzeczypospolitej polskiej został:

126 / 140

126. Uczestniczenie pielęgniarki, położnej w zabiegach i eksperymentach biomedycznych:

127 / 140

127. Do zakłóceń w komunikacji interpersonalnej, niezależnych od osób uczestniczących w relacji, należą:

128 / 140

128. Druga reguła komunikacyjna berne'a zakłada, że:

129 / 140

129. Zgodnie z założeniami analizy transakcyjnej u osoby będącej w stanie rodzic - krytyczny, można zaobserwować postawę patrzenia z góry, ściągnięte brwi oraz:

130 / 140

130. Wskaż, w którym kraju, w porównaniu z krajami ue, występują wyjątkowo korzystne tendencje demograficzne:

131 / 140

131. Analiza czynników innych niż zdrowotne, które mogą mieć wpływ na stan zdrowia na poziomie województw została pogrupowana w trzech kategoriach: sytuacja demograficzna, rynek pracy i edukacja, sytuacja gospodarcza i stan gospodarstw domowych. do oceny sytuacji demograficznej w województwach wykorzystane zostały dwa wskaźniki, są to:

132 / 140

132. Model transformacji demograficznej zakłada, że wartości kluczowych parametrów opisujących populację, które kształtują jej strukturę demograficzną zmieniają się:

133 / 140

133. Do narzędzi stosowanych w procesie doskonalenia jakości zaliczamy m.in. diagram ishikawa – diagram przyczynowo-skutkowy. wykres ten wskazuje na główne przyczyny problemu:

134 / 140

134. Do technik obserwacji bezpośrednich zmierzających do ustalenia pracochłonności danego zadania, zalicza się:

135 / 140

135. Przy formułowaniu obowiązków pracowniczych, świadomość hierarchii zadań przypisanych danemu stanowisku, nie odnosi się do zasady:

136 / 140

136. Wg h . fayola, do funkcji kierowniczej (inaczej zwanej funkcją zarządzania) zaliczamy:

137 / 140

137. Opracowanie polityki jakości, mapy procesów i ich opis todziałania podejmowane w ramach wdrożenia systemu zapewnienia jakości na etapie:

138 / 140

138. Wskaż nieprawdziwe twierdzenie dotyczące artykułu przeglądowego:

139 / 140

139. Rozwój własny i zawodu jest uznawany za jedną z głównych funkcji pielęgniarstwa, w ramach której pielęgniarka, położna:

140 / 140

140. Zmienna, która pojawia się w przebiegu badania jako skutek oraz nie podlega manipulacji lecz obserwacji i pomiarom jest to:

Your score is

The average score is 23%

0%