/140

PIELĘGNIARSTWO ONKOLOGICZNE

PIELĘGNIARSTWO ONKOLOGICZNE - JESIEŃ 2023

1 / 140

1. Najważniejszym dokumentem prawnym zobowiązującym pielęgniarkę onkologiczną do edukacji chorego jest:

2 / 140

2. Kartę diagnostyki i leczenia onkologicznego (dilo) może wystawić:

3 / 140

3. Według programu kształcenia szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa onkologicznego zatwierdzonego 19.08.2015 r . przez ministra zdrowia, pielęgniarka przed jego ukończeniem, musi udokumentować posiadanie kwalifikacji w zakresie badania fizykalnego. posiadanie jakiegodokumentu nie potwierdza kwalifikacji w zakresie badań fizykalnych:

4 / 140

4. Skala cas służy do oceny sprawności:

5 / 140

5. Przepracowanie poznawcze choroby polega na:

6 / 140

6. Istotą chemobrain są:

7 / 140

7. O składowej psychicznej w „strukturze” duszności świadczą:

8 / 140

8. Błędem w komunikacji z pacjentem onkologicznym nie jest:

9 / 140

9. Zespół przewlekłego zmęczenia to:

10 / 140

10. Termometr dystresu jest wykorzystywany do oceny:

11 / 140

11. Do oceny jakości życia chorych onkologicznie służy skala:

12 / 140

12. Osierocenie (bereavement) oznacza:

13 / 140

13. Zgodnie z teorią lazarusa i folkman człowiek przywraca sobie równowagę psychiczną poprzez:

14 / 140

14. Pierwszy ośrodek w polsce zajmujący się leczeniem i opieką chorych onkologicznie nosił nazwę:

15 / 140

15. Napady paniki oddechowej (respiratory panic) objawiają się:

16 / 140

16. Liczba zgonów na daną chorobę na 100 tys. obserwowanej populacji to:

17 / 140

17. Czynnikiem bakteryjnym o potencjale kancerogennym jest:

18 / 140

18. Cecha n0 w klasyfikacji tnm oznacza:

19 / 140

19. W schemacie karcynogenezy etap nieodwracalnych zmian, które ostatecznie prowadzą do powstawania komórek nowotworowych to:

20 / 140

20. Wskaźnik gleasona, służy do oceny stopnia złośliwości nowotworu:

21 / 140

21. Nadir, czyli okres największego wpływu uszkodzenia szpiku kostnego podczas podawania większości leków cytostatycznych wpływających na odporność przypada na okres:

22 / 140

22. Gimnastyka oddechowa, technika:

23 / 140

23. Technika aseptyki onkologicznej polega na:

24 / 140

24. W przypadku wystąpienia napadu tężyczki po całkowitej strumekto mii z powodu raka należy:

25 / 140

25. Zalecenia pielęgniarskie u pacjentów po zabiegach przeszczepów skórnych:

26 / 140

26. W trakcie napromieniania ośrodkowego układu nerwowego stosuje się profilaktykę:

27 / 140

27. Powikłanie ogólnoustrojowe radioterapii występujące w postaci dyspepsji to:

28 / 140

28. Dren penrosa zakładany w trakcie operacji duodenopankreatekto mii zabezpieczony jest workiem urostomijnym. celem obserwacji i kontroli odprowadzanego płynu jest:

29 / 140

29. Po zabiegu operacyjnym zmiany nowotworowej przysadki mózgowej, należy zwrócić uwagę na:

30 / 140

30. U pacjentów z e szpiczakiem mnogim nie dochodzi do powikłania typu:

31 / 140

31. Podczas wynaczynienia cytostatyku należy:

32 / 140

32. Do najważniejszych powikłań stosowania peg należy:

33 / 140

33. Teleradioterapia polega na napromienianiu:

34 / 140

34. Rekonstrukcja ciągłości przewodu pokarmowego po pankreatoduodenekto mii sposobem whipple’a w modyfikacji brauna obejmuje następujące zespolenia:

35 / 140

35. Pierwszą końcową ileostomię jelitową wyłonił:

36 / 140

36. Do czynników ryzyka wystąpienia zakrzepicy u chorych operowanych z powodu nowotworu zaliczymy:

37 / 140

37. Wczesne objawy wzrostu ciśnienia śródczaszkowego po zabiegu operacyjnym mózgu to:

38 / 140

38. Psychoedukacji pacjentów nie realizuje:

39 / 140

39. Klasyczna operacja whippla obejmuje:

40 / 140

40. Guz jajnika tzw. guz krugenberga jest to:

41 / 140

41. Chory podczas napromieniania powinien:

42 / 140

42. Podczas chemioterapii może wystąpić u pacjenta wiele objawów ubocznych, ich nasilenie uzależnione jestod:

43 / 140

43. Po zabiegu operacyjnym guzów mózgu dokonasz oceny i ciągłej obserwacji stanu świadomości/przytomności za pomocą skali:

44 / 140

44. Do czynników mogących opóźniać i upośledzać prawidłowy proces gojenia się rany pooperacyjnej oraz zespoleń i zbiorników jelitowych należy:

45 / 140

45. Po zakończeniu podawania leków cytostatycznych dopęcherzowo, wskazane jest wstrzymanie się od oddawania moczu przez okres:

46 / 140

46. Chirurgiczna klasyfikacja figo służy:

47 / 140

47. Przeciwskazaniem do chirurgicznego założenia gastrostomii nie jest:

48 / 140

48. Do czynników ryzyka występowania zakażenia miejsca operowanego po zabiegach chirurgicznych z powodu nowotworówg łowy i szyi należą:

49 / 140

49. Dla uznania zakażenia związanego z operacją istotny jest czas, jaki upłynął pomiędzy zabiegiem a wystąpieniem objawów. Za zakażenie miejsca operowanego można uznać takie zakażenie, które rozwinęło się:

50 / 140

50. Do głównych zadań zespołu terapeutycznego w obszarze psychoonkologii w chirurgii onkologicznej należą m.in.:

51 / 140

51. Za światowego pioniera chirurgii żołądka uznajemy:

52 / 140

52. Powikłaniem przy stosowaniu portu donaczyniowego nie jest:

53 / 140

53. Radykalna amputacja piersi „an block” według halsteada polega na:

54 / 140

54. Hipokalcemię w przypadku chorych leczonych na oddziałach chirurgii onkologicznej rozpoznaje się:

55 / 140

55. Zdarzeniem niepożądanym leczenia cytostatykami jest:

56 / 140

56. Wskaż zdanie fałszywe przy podawaniu cytostatyków należy unikać:

57 / 140

57. Hemikolekto mię prawostronną wykonuje się z reguły w przypadkach raka zlokalizowanego:

58 / 140

58. U pacjenta po zabiegu w obrębie głowy i szyi stosujemy ćwiczenia:

59 / 140

59. Hemikolekto mia lewostronna polega na usunięciu:

60 / 140

60. Czynnikiem ryzyka raka piersi jest:

61 / 140

61. Chory przed rozpoczęciem leczenia promieniami jonizującymi jest informowany o:

62 / 140

62. Do podstawowych zasad chirurgii onkologicznej zaliczamy:

63 / 140

63. Dieta zalecana po chemioterapii to:

64 / 140

64. W celu łatwiejszego usunięcia wydzieliny z drzewa oskrzelowego należy zastosować:

65 / 140

65. Do późnych powikłań skórnych, związanych z leczeniem promieniami jonizującymi, nie należy:

66 / 140

66. Przy nowotworze jajnika w surowicy krwi oznacza się poziom:

67 / 140

67. Wskazaniami onkologicznymi do stosowania peg są nowotwory:

68 / 140

68. Według skali oceny stopnia wczesnego skórnego odczynu popromiennego - 2° to:

69 / 140

69. Postępowanie pooperacyjne po operacji z powodu złośliwych nowotworówg łowy trzustki obejmują m.in.:

70 / 140

70. Radykalna amputacja piersi „an block” według madena polega na:

71 / 140

71. Dieta u pacjenta podczas teleterapii przewodu pokarmowego powinna być:

72 / 140

72. Nasilenie objawów związanych z wynaczynieniem leków przeciwnowotworowych zależy od:

73 / 140

73. Kardiomiopatia jako późny objaw niepożądany najczęściej występuje u chorych leczonych:

74 / 140

74. Wskazaniem do bronchofiberoskopii jest:

75 / 140

75. Do powikłań po zamknięciu kolostomii nie zaliczamy:

76 / 140

76. System v.a.c. (vacuum assisted closure) wspomagający leczenie ran wykorzystuje:

77 / 140

77. Aby uniknąć zapalenia otrzewnej, pierwszy pokarm bezpośrednio po założeniu peg (przezskórna endoskopowa gastrostomia) powinno się podać:

78 / 140

78. Diversion colitis (dc) jest rodzajem patologii znacznie obniżającą jakość życia chorych z e stomią czasową. które z poniższych twierdzeń jest fałszywe ?

79 / 140

79. Do wad przetok moczowodowo-jelitowych nie zaliczamy:

80 / 140

80. Do obsługi portu naczyniowego, stosuje się igłę:

81 / 140

81. Po zabiegu operacyjnym guzów mózgu trudności w porozumiewaniu się spowodowane są:

82 / 140

82. Wysokie ułożenie kończyn górnych wskazane jest po:

83 / 140

83. Po zabiegu operacyjnym guzów mózgu pielęgniarka układa pacjenta tak aby głowa wraz z tułowiem była pod kątem:

84 / 140

84. Histiocytoza (lch) jest chorobą:

85 / 140

85. Neuroblastoma (nbl) jest nowotworem rozwijającym się z listewki:

86 / 140

86. Bladość (palor) to zmniejszenie prawidłowego zabarwienia skóry. najczęściej świadczy o:

87 / 140

87. Guz wilmsa jest nowotworem:

88 / 140

88. Makrohematuria jest objawem chorobowym układu moczowego, który objawia się:

89 / 140

89. Lokalizacja ogniska pierwotnego mięsaka kościopochodnego najczęściej umiejscowiona jest w:

90 / 140

90. Rokowanie w chorobie hodgkina jest:

91 / 140

91. „infekcyjna maska” choroby nowotworowej u dzieci to występowanie:

92 / 140

92. Dominującym objawem mięsaka ewinga jest:

93 / 140

93. W ziarnicy złośliwej występują dwa szczyty zachorowania i dotyczą one:

94 / 140

94. Zespół smitha to zespół objawów klinicznych występujących w nerwiaku zarodkowym współczulnym. zespół ten charakteryzuje się:

95 / 140

95. Siatkówczak (retinoblastoma) jest to:

96 / 140

96. Ból kostny jest bólem:

97 / 140

97. Wskazaniem do podjęcia leczenia żywieniowego jest spodziewany brak możliwości włączenia diety doustnej przez ponad:

98 / 140

98. Zaburzenia wchłaniania (malabsorbtio) spowodowane są:

99 / 140

99. Zgodnie z wytycznymi espen leczenie żywieniowe powinno być rozpoczęte:

100 / 140

100. Bólem przewlekłym określa się ból trwający dłużej niż:

101 / 140

101. Do iii stopnia drabiny analgetycznej nie należy lek:

102 / 140

102. Pojęciem anoreksji w chorobie nowotworowej określa się:

103 / 140

103. Jakie objawy mogą świadczyć o wystąpieniu niedrożności przewodu pokarmowego u chorych w zaawansowanej chorobie nowotworowej?

104 / 140

104. W okresie agonii lekami, które należy podawać do końca są leki:

105 / 140

105. W polsce opieka paliatywna została oficjalnie włączona w struktury służby zdrowia i stała się przedmiotem kontrakto wania świadczeń z nfz w roku:

106 / 140

106. Tanatologia jest rozważaniem o:

107 / 140

107. Przetoka, przez którą nadłonowo odprowadzany jest mocz z pęcherza moczowego na skutek niedrożności, zwężenia cewki moczowej oraz niemożności założenia cewnika nazywa się:

108 / 140

108. Edukacja rodziny pacjenta w stanie terminalnym w zakresie profilaktyki przeciwodleżynowej powinna uwzględniać stosowanie wszystkich wymienionych działań, z wyjątkiem:

109 / 140

109. Postępowanie rodziny i personelu wobec pacjenta w okresie agonalnym powinno uwzględniać:

110 / 140

110. Postępowanie miejscowe w owrzodzeniach nowotworowych z obfitym

111 / 140

111. Przedmiotem rozważań tanatologii jest:

112 / 140

112. W celu ograniczenia emisji przykrego zapachu z owrzodzenia nowotworowego zaleca się stosowanie:

113 / 140

113. Octan megestrolu wykorzystywany jest w terapii chorych leczonych onkologicznie w celu:

114 / 140

114. Inicjatorką opieki paliatywnej po i i wojnie światowej w europie była:

115 / 140

115. Najczęstszą przyczyną czkawki u chorych w terminalnej fazie choroby jest:

116 / 140

116. Głównymi wskazaniami do paliatywnej radioterapii chorych z przerzutami do kości nie są/jest:

117 / 140

117. W diagnostyce zespołu żyły głównej górnej największe znaczenie odgrywa:

118 / 140

118. Główną przyczyną zaczopowania kałem u chorych w terminalnej fazie choroby nowotworowej jest:

119 / 140

119. Problemem etycznym w opiece paliatywnej jestortotanazja, która oznacza:

120 / 140

120. Wsparcie społeczne na poziomie instrumentalnym oznacza:

121 / 140

121. Pielęgniarka, położna uzyskująca tytuł specjalisty w danej dziedzinie ma obowiązek:

122 / 140

122. Pacjent pozywa pielęgniarkę/położną i domaga się odszkodowania za szkodę wyrządzoną w wyniku błędu medycznego. ewentualna odpowiedzialność pielęgniarki/położnej będzie miała charakter odpowiedzialności:

123 / 140

123. W jakim zakresie pacjent, który nie ukończył 16 lat ma prawo do informacji o swoim stanie zdrowia, rozpoznaniu, proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych i leczniczych, dających się przewidzieć następstwach ich zastosowania albo zaniechania, wynikach leczenia oraz rokowaniu?

124 / 140

124. Przewinienie zawodowe to:

125 / 140

125. Obecnie obowiązujący kodeks etyki zawodowej pielęgniarki i położnej rzeczypospolitej polskiej został:

126 / 140

126. Uczestniczenie pielęgniarki, położnej w zabiegach i eksperymentach biomedycznych:

127 / 140

127. Do zakłóceń w komunikacji interpersonalnej, niezależnych od osób uczestniczących w relacji, należą:

128 / 140

128. Druga reguła komunikacyjna berne'a zakłada, że:

129 / 140

129. Zgodnie z założeniami analizy transakcyjnej u osoby będącej w stanie rodzic - krytyczny, można zaobserwować postawę patrzenia z góry, ściągnięte brwi oraz:

130 / 140

130. Wskaż, w którym kraju, w porównaniu z krajami ue, występują wyjątkowo korzystne tendencje demograficzne:

131 / 140

131. Analiza czynników innych niż zdrowotne, które mogą mieć wpływ na stan zdrowia na poziomie województw została pogrupowana w trzech kategoriach: sytuacja demograficzna, rynek pracy i edukacja, sytuacja gospodarcza i stan gospodarstw domowych. do oceny sytuacji demograficznej w województwach wykorzystane zostały dwa wskaźniki, są to:

132 / 140

132. Model transformacji demograficznej zakłada, że wartości kluczowych parametrów opisujących populację, które kształtują jej strukturę demograficzną zmieniają się:

133 / 140

133. Do narzędzi stosowanych w procesie doskonalenia jakości zaliczamy m.in. diagram ishikawa – diagram przyczynowo-skutkowy. wykres ten wskazuje na główne przyczyny problemu:

134 / 140

134. Do technik obserwacji bezpośrednich zmierzających do ustalenia pracochłonności danego zadania, zalicza się:

135 / 140

135. Przy formułowaniu obowiązków pracowniczych, świadomość hierarchii zadań przypisanych danemu stanowisku, nie odnosi się do zasady:

136 / 140

136. Wg h . fayola, do funkcji kierowniczej (inaczej zwanej funkcją zarządzania) zaliczamy:

137 / 140

137. Opracowanie polityki jakości, mapy procesów i ich opis todziałania podejmowane w ramach wdrożenia systemu zapewnienia jakości na etapie:

138 / 140

138. Wskaż nieprawdziwe twierdzenie dotyczące artykułu przeglądowego:

139 / 140

139. Rozwój własny i zawodu jest uznawany za jedną z głównych funkcji pielęgniarstwa, w ramach której pielęgniarka, położna:

140 / 140

140. Zmienna, która pojawia się w przebiegu badania jako skutek oraz nie podlega manipulacji lecz obserwacji i pomiarom jest to:

Your score is

Średni wynik to 57%

0%