/140

PIELĘGNIARSTWO CHIRURGICZNE

PIELĘGNIARSTWO CHIRURGICZNE - JESIEŃ 2023

1 / 140

1. Patologiczny, przetrwały ból po operacji lub po urazie charakteryzuje się:

2 / 140

2. W zależności od głównego składnika niedoboru wyróżnia się trzy rodzaje niedożywienia. kwashiorkor charakteryzuje się:

3 / 140

3. Pomiar masy ciała i wzrostu wykonuje się przed zabiegiem operacyjnym w celu:

4 / 140

4. Jaka funkcja nie jest wyłączona podczas znieczulenia rdzeniowego?

5 / 140

5. Przeszczepy ksenogeniczne pochodzą od:

6 / 140

6. Do powikłań metabolicznych żywienia pozajelitowego należą między innymi:

7 / 140

7. Rany czyste według podziału ran w zależności od ryzyka zakażenia, to:

8 / 140

8. Rana operacyjna niezakażona, goi się:

9 / 140

9. Leczenie żywieniowe jest przeciwwskazane między innymi w przypadku:

10 / 140

10. Podstawowa przemiana materii (bmr) zmniejsza się u człowieka:

11 / 140

11. Jakich leków przeciwbólowych nie należy stosować po izolowanych urazach czaszki?

12 / 140

12. Czynnikami ryzyka sprzyjającymi zakażeniu, determinowanymi przez techniki zabiegowe, są:

13 / 140

13. Który z wymienionych pierwiastków bierze udział w syntezie kolagenu oraz dostarcza tlen do rany, a jego niedobór może upośledzać jej gojenie?

14 / 140

14. Czas przeżycia chorego prawidłowo odżywionego, głodzonego po urazie wielonarządowym wynosi około:

15 / 140

15. Do oceny ciężkości stanu chorego, prognozowania stopnia ryzyka zgonu oraz oceny zasadności leczenia na oddziale intensywnej terapii służy skala:

16 / 140

16. Podjęcie leczenia przeciwobrzękowego u pacjentów z urazem głowy konieczne jest ( u chorych stabilnych krążeniowo) w razie stwierdzenia objawów ciasnoty śródczaszkowej. są to objawy niżej wymienione, z wyjątkiem:

17 / 140

17. Dodatni objaw jaworskiego jest charakterystyczny dla:

18 / 140

18. Badanie fizykalne w przypadku ostrego brzucha dotyczy:

19 / 140

19. Przewlekła niewydolność tętnicza charakteryzuje się następującymi objawami, z wyjątkiem:

20 / 140

20. Charakterystyczny objaw występujący u pacjenta z zaawansowanym rakiem przełyku to:

21 / 140

21. Podstawowym celem przygotowania choregodo zabiegu operacyjnego, jest:

22 / 140

22. Pielęgniarka w czasie zmiany opatrunku odleżyny zaobserwowała zajęcie skóry właściwej i obnażenie podskórnej tkanki tłuszczowej. według skali torrance’a, jest to odleżyna stopnia:

23 / 140

23. W ostrym zapaleniu trzustki występuje zasinienie i marmurkowy wygląd skóry w okolicy pępka jest to objaw:

24 / 140

24. Po chirurgicznym usunięciu guza nadnerczy u pacjenta może wystąpić przełom nadnerczowy, który jest spowodowany:

25 / 140

25. Najczęstsze przyczyny ostrego zapalenia trzustki, to:

26 / 140

26. Który z wymienionych czynników ryzyka odleżyn należy do czynników wewnątrzpochodnych?

27 / 140

27. Do właściwych metod profilaktyki odleżyn należy:

28 / 140

28. W okresie okołooperacyjnym ocena żywotności stomii jest istotnym elementem pielęgnowania pacjenta, prawidłowa stomia powinna być:

29 / 140

29. Koncepcja time stosowana w leczeniu ran o różnej etiologii, polega na:

30 / 140

30. W czasie operacji w bilansie strat należy uwzględnić parowanie niewidoczne z rany operacyjnej, które przy dużych zabiegach może wynosić:

31 / 140

31. Objawami sugerującymi oparzenie dróg oddechowych, są między innymi:

32 / 140

32. Do późnych powikłań pooperacyjnych, czyli komplikacji mogących rozwijać się powyżej 24 godzin od zabiegu operacyjnego, należą:

33 / 140

33. Występowanie smolistych stolców u pacjenta, świadczy o:

34 / 140

34. Zgodnie z klasyfikacją rany operacyjnej wg stopnia zanieczyszczenia rany czyste skażone:

35 / 140

35. U pacjentki po mastekto mii z limfadenekto mią należy pamiętać o zapewnieniu dobrego odpływu limfy bezpośrednio po zabiegu. w tym celu należy ułożyć kończynę:

36 / 140

36. Eutyreoza jest to stan, w którym we krwi występuje:

37 / 140

37. Do określenia aktywności krwawienia z górnego odcinka przewodu pokarmowego np. wrzodu żołądka służy skala forresta, której stopień iia oznacza:

38 / 140

38. Celowe podanie chemioterapeutyków przed zabiegiem operacyjnym nazywa się chemioterapią:

39 / 140

39. U chorych odżywianych dojelitowo z obniżoną odpornością, stosuje się diety wzbogacone w:

40 / 140

40. Podstawowym kryterium edukacyjnym, przy wypisie pacjenta z wyłonioną stomią jelitową dodomu, jest:

41 / 140

41. Do powikłań pooperacyjnych późnych zaliczymy:

42 / 140

42. Do objawów przełomu tyreotoksycznego należą:

43 / 140

43. Klasyczna triada charcota występująca rzadko w kamicy przewodowej dróg żółciowych charakteryzuje się następującymi objawami:

44 / 140

44. Objawami wskazującymi na możliwość wystąpienia krwotoku w 1 godzinie po zabiegu operacyjnym usunięcia pęcherzyka żółciowego są:

45 / 140

45. Pacjent po urazie jamy brzusznej zgłasza promieniowanie bólu do barku, świadczyć może to o:

46 / 140

46. W edukacji chorego po implantacji endoprotezy stawu biodrowego należy zwrócić uwagę na zapobieganie zwichnięciu endoprotezy podczas wykonywania codziennych czynności. w tej kwestii chory powinien:

47 / 140

47. Pielęgniarka w celu przeciwdziałania obrzękowi mózgu, ułoży pacjenta z urazem czaszkowo- mózgowym w pozycji:

48 / 140

48. W jakim czasie dochodzi do największego obrzęku pourazowego spowodowanego uciskiem gipsu?

49 / 140

49. Uszkodzenie rdzenia kręgowego pomiędzy c5 a th 1 prowadzi do:

50 / 140

50. Pielęgniarka oceniając wg skali glasgow stan świadomości pacjenta z urazem czaszkowo-mózgowym, musi wziąć pod uwagę:

51 / 140

51. U pacjenta po urazie czaszkowo-mózgowym pielęgniarka zaobserwowała zwolnienie oddechu, co może być pierwszym sygnałem:

52 / 140

52. Skręcenie to uraz dotyczący uszkodzenia:

53 / 140

53. Prowadzenie gimnastyki oddechowej zalecane jest dla pacjentów:

54 / 140

54. Leczenie, które polega na stosowaniu leków przeciwbólowych, przeciwkaszlowych oraz prowadzeniu gimnastyki oddechowej, stosuje się w przypadku:

55 / 140

55. U chorego po urazie głowy występują charakterystyczne krwiaki okularowe. w zwązku z powyższym uraz dotyczył:

56 / 140

56. Pacjent leczony z powodu złamania kręgosłupa przy zastosowaniu gorsetu ortopedycznego powinien nosić gorset:

57 / 140

57. Przy obrażeniach czaszkowo- mózgowych płynotok nosowy charakterystyczny jest dla złamania dołu:

58 / 140

58. Odtworzenie prawidłowego ustawienia odłamów ( w znieczuleniu ogólnym lub miejscowym) sposobem zamkniętym, otwartym lub przez wyciąg szkieletowy nazywa się:

59 / 140

59. Która odma powoduje u pacjenta wygląd monstrualny?

60 / 140

60. W diagnostyce urazów czaszkowo-mózgowych, metodą z wyboru jest:

61 / 140

61. Wrapping jest jedną z metod przezczaszkowego zaopatrzenia tętniaków mózgu. metoda ta, polega na:

62 / 140

62. Jaka czynność u pacjenta z niedowładem utrudnia mu samoobsługę?

63 / 140

63. W opiece pooperacyjnej ważne jestodpowiednie ułożenie pacjenta po zabiegu operacyjnym neurochirurgicznym. po zabiegu operacyjnym na kręgosłupie szyjnym pacjent jest ułożony (wskaż zdanie niewłaściwe):

64 / 140

64. Opieka pielęgniarska nad pacjentem z tętniakiem śródczaszkowym ma na celu wspieranie działań stabilizujących stan chorego po krwotoku i zapobieżenie powikłaniom. aby nie dopuścić do wystąpienia ponownego krwawienia, należy:

65 / 140

65. Która interwencja pielęgniarska zapobiega przykurczom u pacjentów z niedowładem?

66 / 140

66. Utratę zdolności do wykonywania wyuczonych ruchów pomimo prawidłowego rozumienia zadania i prawidłowej siły mięśniowej nazywa się:

67 / 140

67. Do zadań pielęgniarki po operacji tętniaka mózgu należy między innymi ochrona przed czynnikami powodującymi wzrost ciśnienia śródczaszkowego. są to niżej wymienione działania, z wyjątkiem:

68 / 140

68. Krwioplucie jest wczesnym objawem:

69 / 140

69. Pacjent zgłasza ból kończyny dolnej występujący przy chodzeniu a ustępujący w spoczynku, występuje u niego:

70 / 140

70. Czasowe zatrzymanie czynności serca w rozkurczu za pomocą środków farmakologicznych najczęściej uzyskuje się podając do tętnic wieńcowych roztwór potasu schłodzony do temperatury:

71 / 140

71. Trzy elementy decydujące w patofizjologii żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej nazywamy triadą:

72 / 140

72. Zapobieganie powstaniu zespołu stopy cukrzycowej polega między innymi na:

73 / 140

73. Niedostateczna edukacja lub jej brak w odniesieniu do chorych stosujących doustne środki przeciwkrzepliwe może prowadzić do niewłaściwego ich stosowania, co powoduje:

74 / 140

74. W odniesieniu do stosowania opatrunków nowej generacji, pielęgniarka powinna znać właściwości opatrunków oraz zasady doboru opatrunku w zależności od cech rany/owrzodzenia, ponieważ:

75 / 140

75. Wskaźnik kostka-ramię, to:

76 / 140

76. W odniesieniu do kompresjoterapii, fałszywe jest stwierdzenie:

77 / 140

77. Owrzodzenia powstałe na stronie podeszwowej, w miejscach o zwiększonym nacisku i ciśnieniu wewnętrznym stopy, np. okolice uwypuklonych głów kości śródstopia, palce, pięta a rana ma regularny kształt i wyraźnie wcięte brzegi występują w:

78 / 140

78. Obserwowane u chorego po angiografii objawy, takie jak: zaczerwienienie skóry, świąd, pokrzywka, nudności, wymioty, tachykardia, wskazują na:

79 / 140

79. Do czynników ryzyka żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej nie zalicza się:

80 / 140

80. W przypadku zapalenia żył powierzchownych metodą leczenia miejscowego jest stosowanie na zmieniony odcinek żyły:

81 / 140

81. Cewnikowanie prawostronne serca wykonuje się w celu pomiaru ciśnienia zaklinowania w kapilarach płucnych, którego norma wynosi:

82 / 140

82. Opieka pielęgniarska nad chorym po amputacji kończyny dolnej z przyczyn naczyniowych, polega na:

83 / 140

83. Ocenę funkcji nerek u chorego po zabiegu kardiochirurgicznym w okresie pobytu w oddziale pooperacyjnym, dokonuje się poprzez:

84 / 140

84. Badanie tętna w sytuacji niedokrwienia kończyn dolnych powinno być oceniane i rozpoczynać się:

85 / 140

85. Sternotomia jest to:

86 / 140

86. Napadowe niedokrwienie palców rąk występujące częściej u młodych, znerwicowanych kobiet z dużą wrażliwością dłoni na zimno nosi nazwę:

87 / 140

87. Artropatia charcota jest przyczyną znacznych deformacji stopy. w ostrej fazie charakteryzuje się triadą objawów, którymi są między innymi:

88 / 140

88. Częste oddawanie moczu bez trudności, np. w stanach zapalnych pęcherza to:

89 / 140

89. Pierwszym i często jedynym objawem nowotworu jądra jest:

90 / 140

90. Obserwując pacjenta po zabiegu pcnl (przezskórna nefrolitotrypsja), należy zwrócić uwagę na nasilenie krwawienia, z:

91 / 140

91. Za czynniki wewnętrzne predysponujące do występowania kamicy układu moczowego, uznaje się:

92 / 140

92. Człowiek zdrowy powinien oddawać mocz:

93 / 140

93. Do najczęstszych przyczyn powstawania kamieni w układzie moczowym w wyniku zaburzeń gospodarki wapniowo -fosforanowej, należy:

94 / 140

94. Po zabiegu przezcewkowej elektroresekcji gruczolaka stercza (turp), wymagane jest zastosowanie stałego płukania pęcherza moczowego, którego celem jest:

95 / 140

95. Usuwanie kamieni z układu kielichowo-miedniczkowego nerki lub z górnego odcinka moczowodu przez przezskórną przetokę wytworzoną w wyniku nakłucia to:

96 / 140

96. Cewnik z e ściętą otwartą końcówką w kształcie fletu z dwoma bocznymi otworami stosowany jest w przypadku krwawień z pęcherza moczowego. jest to cewnik:

97 / 140

97. Kamica struwitowa spowodowana jest wytrącaniem:

98 / 140

98. Florę bakteryjną zakażenia nerek i dróg moczowych izolowanego u ponad 80% chorych leczonych z powodu niepowikłanego zapalenia pęcherza moczowego lub odmiedniczkowego zapalenia nerek stanowi:

99 / 140

99. U dzieci, u których analgetyki i leki sedacyjne były podawane długotrwale może pojawić się tzw. zespół odstawienia, który charakteryzuje się następującymi objawami:

100 / 140

100. Objaw wyważania barlowa oznacza:

101 / 140

101. Który z wymienionych czynników w najwyższym stopniu zmniejsza zapotrzebowanie na leki przeciwbólowe u dziecka po operacji?

102 / 140

102. Prawidłowe ułożenie dziecka po zabiegu usunięcia migdałków podniebiennych, polega na:

103 / 140

103. W odniesieniu do chorych oparzonych, hospitalizacji nie podlegają dzieci:

104 / 140

104. Do najczęstszych powikłań żywienia dojelitowego należy biegunka. zadaniem pielęgniarki opiekującej się dzieckiem z założonym zgłębnikiem peg jest zminimalizowanie ryzyka biegunki przez:

105 / 140

105. Niemowlę, u któregodoszłodo wgłobienia jelit, oddaje stolec:

106 / 140

106. W celu ograniczenia ryzyka odcewnikowych powikłań septycznych u dzieci żywionych drogą parenteralną, należy:

107 / 140

107. Kolostomia jest to chirurgicznie wykonane połączenie:

108 / 140

108. Przygotowanie dziecka z ostrym zapaleniem wyrostka robaczkowegodo zabiegu operacyjnego nie obejmuje:

109 / 140

109. Nadmierne ślinienie się noworodka, ksztuszenie się śliną i zaburzenia w oddychaniu, świadczą o:

110 / 140

110. Płacz, u dziecka z rozszczepem wargi po zabiegu operacyjnym, stanowi ryzyko rozejścia się brzegów rany. w zapobieganiu niezbędne jest:

111 / 140

111. Objawy zespołu hiperwentylacji to:

112 / 140

112. „Złota godzina” to czas:

113 / 140

113. U dorosłego pacjenta po spożyciu znacznej ilości leków pielęgniarka wykonuje zabieg płukania żołądka. pierwszą objętość płuczącą wynoszącą około

114 / 140

114. O wystąpieniu drgawek gorączkowych u dzieci decydują następujące czynniki:

115 / 140

115. U pacjenta przyjętego na oddział z odmrożeniami należy zastosować szybkie ogrzewanie w kąpieli wodnej, aż skóra stanie się elastyczna i różowa w obwodowych partiach zmian. Temperatura kąpieli powinna wynosić:

116 / 140

116. W przypadku zatkania dróg oddechowych ciałem obcym u dziecka należy:

117 / 140

117. Kapnometr to urządzenie służące do:

118 / 140

118. Reguła dziewiątek stosowana jest w:

119 / 140

119. Kwasica ketonowa u dzieci:

120 / 140

120. W przypadku dostania się związku toksycznegodo oka należy natychmiast:

121 / 140

121. Pielęgniarka, położna uzyskująca tytuł specjalisty w danej dziedzinie ma obowiązek:

122 / 140

122. Pacjent pozywa pielęgniarkę/położną i domaga się odszkodowania za szkodę wyrządzoną w wyniku błędu medycznego. ewentualna odpowiedzialność pielęgniarki/położnej będzie miała charakter odpowiedzialności:

123 / 140

123. W jakim zakresie pacjent, który nie ukończył 16 lat ma prawo do informacji o swoim stanie zdrowia, rozpoznaniu, proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych i leczniczych, dających się przewidzieć następstwach ich zastosowania albo zaniechania, wynikach leczenia oraz rokowaniu?

124 / 140

124. Przewinienie zawodowe to:

125 / 140

125. Obecnie obowiązujący kodeks etyki zawodowej pielęgniarki i położnej rzeczypospolitej polskiej został:

126 / 140

126. Uczestniczenie pielęgniarki, położnej w zabiegach i eksperymentach biomedycznych:

127 / 140

127. Do zakłóceń w komunikacji interpersonalnej, niezależnych od osób uczestniczących w relacji, należą:

128 / 140

128. Druga reguła komunikacyjna berne'a zakłada, że:

129 / 140

129. Zgodnie z założeniami analizy transakcyjnej u osoby będącej w stanie rodzic - krytyczny, można zaobserwować postawę patrzenia z góry, ściągnięte brwi oraz:

130 / 140

130. Wskaż, w którym kraju, w porównaniu z krajami ue, występują wyjątkowo korzystne tendencje demograficzne:

131 / 140

131. Analiza czynników innych niż zdrowotne, które mogą mieć wpływ na stan zdrowia na poziomie województw została pogrupowana w trzech kategoriach: sytuacja demograficzna, rynek pracy i edukacja, sytuacja gospodarcza i stan gospodarstw domowych. do oceny sytuacji demograficznej w województwach wykorzystane zostały dwa wskaźniki, są to:

132 / 140

132. Model transformacji demograficznej zakłada, że wartości kluczowych parametrów opisujących populację, które kształtują jej strukturę demograficzną zmieniają się:

133 / 140

133. Do narzędzi stosowanych w procesie doskonalenia jakości zaliczamy m.in. diagram ishikawa – diagram przyczynowo-skutkowy. wykres ten wskazuje na główne przyczyny problemu:

134 / 140

134. Do technik obserwacji bezpośrednich zmierzających do ustalenia pracochłonności danego zadania, zalicza się:

135 / 140

135. Przy formułowaniu obowiązków pracowniczych, świadomość hierarchii zadań przypisanych danemu stanowisku, nie odnosi się do zasady:

136 / 140

136. Wg h . fayola, do funkcji kierowniczej (inaczej zwanej funkcją zarządzania) zaliczamy:

137 / 140

137. Opracowanie polityki jakości, mapy procesów i ich opis todziałania podejmowane w ramach wdrożenia systemu zapewnienia jakości na etapie:

138 / 140

138. Wskaż nieprawdziwe twierdzenie dotyczące artykułu przeglądowego:

139 / 140

139. Rozwój własny i zawodu jest uznawany za jedną z głównych funkcji pielęgniarstwa, w ramach której pielęgniarka, położna:

140 / 140

140. Zmienna, która pojawia się w przebiegu badania jako skutek oraz nie podlega manipulacji lecz obserwacji i pomiarom jest to:

Your score is

Średni wynik to 80%

0%