/140

PIELĘGNIARSTWO ANESTEZJOLOGICZNE I INTENSYWNEJ OPIEKI

PIELĘGNIARSTWO ANESTEZJOLOGICZNE I INTENSYWNEJ OPIEKI - WIOSNA 2018

1 / 140

1. Podczas stosowania dokanałowo Morfiny Spinal w bezpośrednim okresie pooperacyjnym występują następujące objawy: senność, uporczywy świąd skóry, nudności, wymioty, retencja moczu, co oznacza:

2 / 140

2. Chrząstka nagłośni u dzieci jest położona na wysokości:

3 / 140

3. SIRS to określenie:

4 / 140

4. Jedynym historycznym, naturalnym środkiem znieczulenia miejscowego jest:

5 / 140

5. Do czynników określających impedancję klatki piersiowej zalicza się:

6 / 140

6. Etomidat u dzieci powoduje stosunkowo niewielką depresję oddychania i nie uwalnia histaminy. W związku z jego właściwościami może służyć do indukcji znieczulenia pacjenta pediatrycznego:

7 / 140

7. Po torakotomii najlepszą i najczęstszą metodą eliminowania bólu jest:

8 / 140

8. Czas działania midazolamu podanego drogą doustną wynosi średnio około:

9 / 140

9. Monitorowanie podstawowe podczas leczenia ECMO obejmuje:

10 / 140

10. Zalecane podstawowe monitorowanie i badania przed zgłoszeniem pacjenta do leczenia ECMO to:

11 / 140

11. Do którego rodzaju znieczulenia regionalnego podaje się lek drogą dożylną?

12 / 140

12. Niedepolaryzujące środki zwiotczające mięśnie to związki blokujące przewodnictwo nerwowo-mięśniowe:

13 / 140

13. Leczenie kwasicy oddechowej u noworodka polega na:

14 / 140

14. Pacjenta, u którego nawet niewielki wysiłek fizyczny wywołuje duszność i ból dławicowy, zaliczysz według klasyfikacji NYHA do klasy:

15 / 140

15. W okresie okołooperacyjnym u noworodków należy utrzymać stężenie hemoglobiny do:

16 / 140

16. W ostatniej dekadzie rośnie liczba pacjentów, którzy przewlekle stosują leczenie przeciwkrzepliwe. Związane jest to z:

17 / 140

17. Przeciwskazaniem do zastosowania thiopentalu jest:

18 / 140

18. Objętość wyrzutowa serca u noworodków wynosi:

19 / 140

19. Do czynników mających wpływ na zmianę minimalnego stężenia pęcherzykowego zalicza się:

20 / 140

20. Opioidowe leki przeciwbólowe to:

21 / 140

21. Najczęściej stosowanym lekiem w indukcji znieczulenia do zabiegu transplantacji serca jest:

22 / 140

22. Jedną ze składowych mających wpływ na odczuwanie bólu pooperacyjnego jest edukacja pacjenta. Pielęgniarka prowadząc edukację w tym zakresie powinna:

23 / 140

23. Farmakoterapia przeciwbólowa (analgezja z wyprzedzeniem) przed zabiegiem operacyjnym połączonym z niewielkim urazem tkanek u dzieci powyżej 15 roku życia, obejmuje:

24 / 140

24. Kwasica oddechowa podostra częściowo skompensowana charakteryzuje się następującymi wartościami równowagi kwasowo-zasadowej:

25 / 140

25. Mleko kobiece można bezpiecznie podawać przed planowaną operacją:

26 / 140

26. Wskazaniem do zastosowania technik dializacyjnych u dzieci NIEjest:

27 / 140

27. Anestezja wziewna dotchawicza polega na dostarczeniu mieszaniny środków anestetycznych bezpośrednio do dolnego odcinka dróg oddechowych, po połączeniu ich z układem anestetycznym za pomocą rurki intubacyjnej lub tracheotomijnej. U noworodka i małego dziecka najbardziej istotne jest:

28 / 140

28. Skuteczność uciskania klatki piersiowej NIE zależy od:

29 / 140

29. W porównaniu z dziećmi starszymi i osobami dorosłymi, noworodki cechuje:

30 / 140

30. Do przyczyn pooperacyjnych incydentów neurologicznych u pacjentów poddawanych zabiegom kardiochirurgicznym należy:

31 / 140

31. Podstawowe zapotrzebowanie na płyny u osób w wieku podeszłym to:

32 / 140

32. Wskazaniami do leczenia w intensywnej opiece medycznej, pacjentów w ostrym okresie udaru niedokrwiennego są:

33 / 140

33. Nadciśnienie płucne rozpoznaje się, gdy skurczowe ciśnienie w tętnicy płucnej wynosi:

34 / 140

34. Wrodzona rozedma płatowa występuje częściej u płci:

35 / 140

35. Do zabiegów operacyjnych połączonych z miernym urazem tkanek, gdzie poziom natężenia bólu w okresie pooperacyjnym wynosi > 4punkty wg NRS lub VAS, ale czas trwania dolegliwości bólowych w okresie pooperacyjnym jest zazwyczaj krótszy niż 3 dni, zalicza się zabiegi:

36 / 140

36. Operacje wewnątrzmaciczne są zwykle przeprowadzane w:

37 / 140

37. Kardiowersja polega na przepływie prądu stałego przez klatkę piersiową chorego w odstępie 40 ms po załamku R w zapisie EKG, co powoduje rozładowanie elektryczne serca i umożliwia powrót rytmu zatokowego. Do powikłań kardiowersji należy:

38 / 140

38. Do klinicznych objawów ciężkiej sepsy NIE należy/ą:

39 / 140

39. W związku z odnerwieniem przeszczepionego płuca, w opiece nad pacjentem należy zwrócić uwagę na:

40 / 140

40. Na patomechanizm ciężkiej sepsy NIE wpływa:

41 / 140

41. Laryngoskop, który posiada zakrzywioną łopatkę z ruchomą końcówką pozwalającą na silniejsze uniesienie nagłośni to laryngoskop z łopatką:

42 / 140

42. U chorego po operacji przepukliny pępkowej przebywającego na sali pooperacyjnej, u którego ciśnienie tętnicze krwi wynosiło100/60 mmHg zastosowano analgezję miejscową ( ostrzyknięto linię cięcia lidokainą) oraz podano metamizol w bolusie. Przyczyną spadku ciśnienia w tej sytuacji mogło być:

43 / 140

43. Do podstawowych rodzajów terapii w ostrym okresie udaru niedokrwiennego należy:

44 / 140

44. Zasadowica oddechowa przewlekła, w pełni skompensowana charakteryzuje się następującymi wartościami równowagi kwasowo-zasadowej:

45 / 140

45. Do najważniejszych, ostrych problemów związanych z zabiegiem hemodializy należą:

46 / 140

46. Wskazaniem do podania thiopentalu jest:

47 / 140

47. U dziecka z astmą, w celu zmniejszenia reaktywność dróg oddechowych, do znieczulenia stosuje się:

48 / 140

48. Ostre powikłania w czasie zabiegu hemodializy wynikają:

49 / 140

49. Jedenastostopniowa skala numeryczna wykorzystywana w ocenie bólu ostrego i przewlekłego u dorosłych i dzieci powyżej 9 roku życia to skala:

50 / 140

50. Do objawów stłuczenia płuc NIE należy:

51 / 140

51. Do zabiegu artroskopii stawu barkowego najskuteczniejszą metodą z wymienionych znieczuleń jest blokada:

52 / 140

52. Powikłaniem późnym podczas założenia cewnika permanentnego jest:

53 / 140

53. W czasie hemodializy konieczne jest stosowanie antykoagulacji w celu przeciwdziałania krzepnięciu krwi w obrębie krążenia zewnątrzustrojowego. Antykoagulacja miejscowa za pomocą cytrynianów to metoda, która polega na podawaniu roztworu cytrynianu sodowego do tętniczej części dializatora co zapobiega krzepnięciu krwi, a pożądany czas krzepnięcia w linii tętniczej wynosi:

54 / 140

54. Wentylacja pęcherzykowa u noworodków w stosunku do osoby dorosłej jest:

55 / 140

55. Podczas zastosowania hipotermii kontrolowanej pacjent znajduje się w fazie średniej hipotermii. Jego temperatura wynosi:

56 / 140

56. Wskazaniem do wprowadzenia kaniuli do światła tętnicy i prowadzenia bezpośredniego pomiaru ciśnienia tętniczego krwi przed rozpoczęciem znieczulenia u dziecka jest:

57 / 140

57. CPP to skrót określający:

58 / 140

58. Który z leków NIE ma zastosowania w blokadach nerwów obwodowych?

59 / 140

59. Powikłaniem technicznym, podczas leczenia terapią ECMO, NIE jest/są:

60 / 140

60. Ciśnienie w mankiecie uszczelniającym rurkę intubacyjną utrzymujemy na poziomie:

61 / 140

61. Działania niepożądane Noradrenaliny to:

62 / 140

62. W pediatrii, do indukcji znieczulenia etomidatem dawki leku mogą być:

63 / 140

63. Śródoperacyjny ucisk na zatokę tętnicy szyjnej może powodować:

64 / 140

64. Przyczyną pozapłucną ostrej niewydolności oddechowej może być:

65 / 140

65. Blokada splotu ramiennego u dzieci polecana jest szczególnie z dojścia:

66 / 140

66. Hipoglikemia u noworodka donoszonego, to zmniejszenie stężenia glukozy we krwi poniżej:

67 / 140

67. W czasie hemodializy, podczas antykoagulacji miejscowej za pomocą cytrynianów, konieczne jest bardzo staranne kontrolowanie kalcemii. Niewłaściwie kontrolowana kalcemia może doprowadzić do:

68 / 140

68. Resuscytacja płynowa u dziecka we wstrząsie wynosi:

69 / 140

69. Obecność smółki w drzewie oskrzelowym noworodka może wywołać:

70 / 140

70. Wskazaniem do wykonania blokady nerwu kulszowego są:

71 / 140

71. Ostra niewydolność nerek (ONN) charakteryzuje się:

72 / 140

72. Oceniając stopień trudności intubacji użyjemy skali:

73 / 140

73. Maksymalna dawka dobowa fentanylu dla osoby dorosłej wynosi:

74 / 140

74. Minimalne stężenie pęcherzykowe (MAC minimal alveolar concentration) to:

75 / 140

75. Multimodalna terapia przeciwbólowa jest jedną z powszechnie stosowanych metod leczenia przeciwbólowego zarówno w bólu ostrym jak i przewlekłym, a polega na:

76 / 140

76. W celu poprawienia stanu zdrowia pacjenta oczekującego na przeszczep wątroby, zabiegiem z wyboru będzie:

77 / 140

77. Zaburzenia w EKG istotne dla postępowania anestezjologicznego to:

78 / 140

78. Wskaż zdanie prawidłowe odnośnie zatorowości płucnej:

79 / 140

79. Dla pacjenta ważącego 17 kg odpowiedni rozmiar maski krtaniowej LMA to:

80 / 140

80. Podczas zabiegu transplantacji płuc pacjent znajduje się w pozycji:

81 / 140

81. Rekrutacje pęcherzyków płucnych to:

82 / 140

82. Właściwości anestetyczne mają następujące grupy związków:

83 / 140

83. Przeciwwskazaniami ogólnymi do zastosowania metody ECMO jest/są:

84 / 140

84. Najczęstszą przyczyną zatrzymań krążenia u dzieci są:

85 / 140

85. W przypadku prawidłowych wyników układu krzepnięcia, pacjent krwawiący po zabiegu operacyjnym, powinien wrócić na blok operacyjny celem rewizji rany, jeżeli:

86 / 140

86. Dystrybucja anestetyku podczas prowadzonego znieczulenia jest różna dla różnych tkanek i uzależniona od następujących czynników:

87 / 140

87. Pacjent zakwalifikowany do ASA VI to:

88 / 140

88. Przygotowując dziecko do znieczulenia w chirurgii ambulatoryjnej, w przypadku konieczności podania premedykacji, lekiem z wyboru jest:

89 / 140

89. Objawy kliniczne tamponady osierdzia to:

90 / 140

90. Wolutrauma jako skutek niepożądany wentylacji mechanicznej to:

91 / 140

91. Maksymalna dawka neostygminy u dorosłego człowieka to:

92 / 140

92. Jeśli dziecko miało kontakt z chorym na ospę wietrzną, czas, po którym możliwa jest anestezja wynosi:

93 / 140

93. Przerwanie resuscytacji może nastąpić, gdy:

94 / 140

94. Do metod leczenia nerkozastępczego NIE zalicza się:

95 / 140

95. Stosując analgezję nieopioidowymi lekami przeciwbólowymi należy połączyć:

96 / 140

96. Wskazaniem do intubacji jest:

97 / 140

97. W alkoholizmie lub zespole Wernickiego-Korsakowa lekiem z wyboru jest:

98 / 140

98. Wskazaniem do monitorowania hemodynamicznego jest:

99 / 140

99. Tlenoterapia to metoda terapeutyczna polegająca na wykorzystywaniu tlenu w leczeniu poprzez zwiększenie stężenia tlenu w powietrzu wdechowym. Wskazaniem do tlenoterapii jest/są:

100 / 140

100. Do metod oksygenacji pozaustrojowej należy:

101 / 140

101. Dawka propofolu do indukcji znieczulenia u 3-letniego dziecka wynosi:

102 / 140

102. Stridor wdechowy wskazuje na:

103 / 140

103. Ile wynosi maksymalna dobowa dawka ketoprofenu dla osoby dorosłej ?

104 / 140

104. Ile wynosi podstawowe zapotrzebowanie na płyny dla pacjenta o masie 70 kg ?

105 / 140

105. Czynnikiem przyczyniającym się do rozwoju ostrej niewydolności nerek, u krytycznie chorych pacjentów, w intensywnej terapii jest:

106 / 140

106. Przeciwskazaniem do zastosowania technik dializacyjnych u dzieci NIE jest:

107 / 140

107. Sztuczne mieszanki mleczne można podawać dzieciom przed planowaną operacją do:

108 / 140

108. Do rozpoznania ostrego zapalenia trzustki NIE używa się skali:

109 / 140

109. Klinicznym wskazaniem do dializy w ostrej niewydolności nerek to między innymi oporne na leczenie przewodnienie zagrażające wystąpieniem obrzęku płuc lub obrzęku mózgu. Do biochemicznych wskazań należy:

110 / 140

110. Wskazaniem do wentylacji mechanicznej w ostrej niewydolności oddechowej (ONO) jest:

111 / 140

111. W przypadku konieczności wdrożenia leczenia p/bólowego u noworodka, dawka morfiny podawanej podskórnie wynosi:

112 / 140

112. W jakim czasie od podania heparyny drobnocząsteczkowej (dawka profilaktyczna) wykonuje się blokadę centralną: (dawka profilaktyczna) wynosi:

113 / 140

113. Kwasica metaboliczna ostra, nieskompensowana charakteryzuje się następującymi wartościami równowagi kwasowo-zasadowej:

114 / 140

114. Hipowolemia jest zjawiskiem prowadzącym do:

115 / 140

115. Do oceny odruchów z pnia mózgu NIE należy sprawdzenie:

116 / 140

116. Skalą oceniającą stopień głębokości sedacji NIE jest skala:

117 / 140

117. Powikłaniem technicznym, podczas leczenia terapią ECMO, NIE jest/są:

118 / 140

118. Przyczyną śpiączki strukturalnej (chirurgicznej) NIE jest:

119 / 140

119. Zaznacz stwierdzenie NIEPRAWDZIWE:

120 / 140

120. Do najważniejszych, ostrych problemów związanych z zabiegiem hemodializy należą:

121 / 140

121. Jedyną polską bazą indeksującą piśmiennictwo naukowe z obszaru medycyny i nauk o zdrowiu jest:

122 / 140

122. Motywowanie polega na zespole oddziaływań, zmierzających do:

123 / 140

123. Co to jest "przewinienie zawodowe"?

124 / 140

124. Zasady pobierania, przechowywania i przeszczepiania komórek, tkanek i narządów określa ustawa:

125 / 140

125. Komunikowanie pośrednie to komunikowanie:

126 / 140

126. Zakażenie szpitalne, to zakażenie, które wystąpiło w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, w przypadku gdy choroba:

127 / 140

127. Sfera informacyjna w zarządzaniu jakością czyli zakres wiedzy jaki powinien posiadać pacjent, w tym m. in. profilaktyka, jakie leki brać, jak często, jak stosować, jak postępować pobadaniu, czy zabiegu, zawiera bariery, do których zaliczamy:

128 / 140

128. Fundamentalne założenie w zarządzaniu ludźmi mówi, że najważniejszym zasobem organizacji jest/są:

129 / 140

129. Celem reklamy jest:

130 / 140

130. Badania epidemiologiczne opisowe, służą do:

131 / 140

131. Który typ badań klinicznych charakteryzuje się najniższą wiarygodnością?

132 / 140

132. Pacjent ma 17 lat i konieczne jest uzyskanie zgody na wykonanie zabiegu. Zgodę tę wyraża

133 / 140

133. Pacjent pozywa pielęgniarkę/położną i domaga się odszkodowania za szkodę wyrządzoną w wyniku błędu medycznego. Ewentualna odpowiedzialność pielęgniarki/położnej będzie miała charakter:

134 / 140

134. Komunikacja interpersonalna to:

135 / 140

135. Praktyka pielęgniarska oparta na dowodach naukowych NIE obejmuje:

136 / 140

136. WHO opracowało plakat „5 momentów higieny rąk”, który zawiera informacje na temat kiedy i dlaczego należy je wykonać. Informacje, kiedy należy wykonać 5 momentów higieny rąk, dotyczą sytuacji:

137 / 140

137. Pielęgniarka ma prawo odmówić wykonania zlecenia lekarskiego, tylko kiedy jest niezgodne z jej:

138 / 140

138. Asertywność:

139 / 140

139. Prawidłowo prowadzona rekrutacja i selekcja stanowią jedno z najważniejszych zadań w obszarze pracowników firmy usługowej. Dział kadr poszukuje kandydatów, korzystając często z usług specjalistycznych agencji wyszukujących odpowiedniej osoby, zamieszczając ogłoszenie w prasie, czy prowadząc rekrutację wśród studentów. Proces selekcji kandydatów obejmuje:

140 / 140

140. Zamieszczone w internecie ogłoszenie o treści: "Jestem młody i zdrowy, sprzedam nerkę, mogę uratować komuś życie, cena do negocjacji". Czyn taki jest:

Your score is

Średni wynik to 56%

0%

Chcesz zobaczyć całość? 

Kup teraz! Otrzymaj dostęp do wszystkich aktualnych testów specjalizacyjnych z pielęgniarstwa anestezjologicznego w formie wygodnych quizów. 

  • Pytania zostały podzielone na pojedyncze sesje oraz bank pytań w celu jeszcze efektywniejszej nauki.
  • Po zakupie produktu automatycznie zostaje przyznawany dostęp do wszystkich na bieżąco aktualizowanych testów z danej specjalizacji na okres 1 lub 3 miesięcy.
  • Wraz z kupnem drogą mailową przesłana zostaje nazwa użytkownika i link do stworzonego profilu umożliwiającego logowanie się na portalu.
  • Dostęp do treści w sekcji specjalizacje pielęgniarskie następuje bezpośrednio po zalogowaniu się na stronie głównej w zakładce moje konto.
  • Po zakupie otrzymujemy również kod rabatowy na przedłużenie dostępu lub kupno pozostałych specjalizacji