/140

PIELĘGNIARSTWO ANESTEZJOLOGICZNE I INTENSYWNEJ OPIEKI

PIELĘGNIARSTWO ANESTEZJOLOGICZNE I INTENSYWNEJ OPIEKI- JESIEŃ 2022

1 / 140

1. Objawy kliniczne tamponady osierdzia to:

2 / 140

2. Przyczyną pozapłucną ostrej niewydolności oddechowej może być:

3 / 140

3. Do którego rodzaju znieczulenia regionalnego podaje się lek drogą dożylną?

4 / 140

4. Który rodzaj wentylacji mechanicznej jest całkowicie niezależny od aktywności oddechowej pacjenta?

5 / 140

5. Laryngoskop, który posiada zakrzywioną łopatkę z ruchomą końcówką pozwalającą na silniejsze uniesienie nagłośni to laryngoskop z łopatką:

6 / 140

6. Najczęstszą przyczyną pooperacyjnej niewydolności krążenia jest:

7 / 140

7. Wskaż zdanie prawidłowe odnośnie zatorowości płucnej:

8 / 140

8. Który z wymienionych środków znieczulenia miejscowego działa najkrócej?

9 / 140

9. Ciągły pomiar ciśnienia śródczaszkowego - ICP wykonujemy za pomocą czujnika:

10 / 140

10. Dystrybucja anestetyku podczas prowadzonego znieczulenia jest różna dla różnych tkanek i uzależniona od następujących czynników:

11 / 140

11. Pacjent wymaga ułożenia do zabiegu operacyjnego na boku. Konsekwencją zastosowania tej pozycji może być:

12 / 140

12. Do inwazyjnych metod monitorowania NIE należy pomiar:

13 / 140

13. Płyny klarowne, w tym woda, klarowne soki oraz herbata lub kawa bez mleka dozwolone są:

14 / 140

14. Anestetykiem wziewnym NIE jest:

15 / 140

15. Techniką znieczulenia miejscowego w zwalczaniu bólu pooperacyjnego jest:

16 / 140

16. Na blok operacyjny przewieziony 60-letni pacjent we wstrząsie hipowolemicznym z urazem jamy brzusznej. Chory spożywał posiłek 2 godziny temu. Musi mieć wykonaną laparoskopię zwiadowczą w trybie natychmiastowym. Ucisk na chrząstkę pierścieniowatą określa się manewrem:

17 / 140

17. W ostatniej dekadzie rośnie liczba pacjentów, którzy przewlekle stosują leczenie przeciwkrzepliwe. Związane jest to z:

18 / 140

18. Ile wynosi maksymalna dobowa dawka ketoprofenu dla osoby dorosłej?

19 / 140

19. Rozcieńczenie adrenaliny 1:200 000 oznacza, że w 1 ml jest:

20 / 140

20. U dzieci w ocenie przedoperacyjnej należy zwrócić uwagę na przebyte choroby zakaźne. W przypadku odry znieczulenie jest dopuszczalne:

21 / 140

21. Kardioplegia polega na zatrzymaniu pracy serca:

22 / 140

22. Zasadowica oddechowa ostra, nieskompensowana charakteryzuje się następującymi wartościami równowagi kwasowo-zasadowej:

23 / 140

23. Miarowy rytm o częstości 125 u/minutę z jednakowymi załamkami P, przed każdym zespołem QRS to:

24 / 140

24. Działania niepożądane Noradrenaliny to:

25 / 140

25. Podstawowe zapotrzebowanie na płyny u osób w wieku podeszłym to:

26 / 140

26. Kapnogram określa:

27 / 140

27. Chrząstka nagłośni u dzieci jest położona na wysokości:

28 / 140

28. Najbardziej skutecznym i bezpiecznym znieczuleniem prawidłowo przebiegającego porodu siłami natury jest:

29 / 140

29. W jakim czasie od podania heparyny drobnocząsteczkowej (dawka profilaktyczna) wykonuje się blokadę centralną:

30 / 140

30. Objętość powietrza jaka zostaje uruchomiona podczas normalnego oddechu to:

31 / 140

31. Zaburzenia w EKG istotne dla postępowania anestezjologicznego to:

32 / 140

32. Wytworzenie odmy otrzewnowej przy zastosowaniu CO2, resorpcja CO2 i zmiana pozycji pacjenta podczas zabiegu mają wpływ na:

33 / 140

33. Podstawowe zapotrzebowanie na płyny u dziecka od 1 do 10 kg wynosi:

34 / 140

34. Który z leków NIE ma zastosowania w blokadach nerwów obwodowych?

35 / 140

35. 70-letnia pacjentka do planowanej operacji jaskry w znieczuleniu ogólnym. Wywiad pacjentki obciążony jest nadciśnieniem tętniczym i cukrzycą. Który z anestetyków dożylnych jest przeciwwskazany do indukcji znieczulenia u tej pacjentki?

36 / 140

36. Wpływ na mózgowy przepływ krwi (CBF) ma m. in. wartość ciśnienia parcjalnego dwutlenku węgla we krwi oraz temperatura ciała:

37 / 140

37. Do przyczyn pooperacyjnych incydentów neurologicznych u pacjentów poddawanych zabiegom kardiochirurgicznym należy:

38 / 140

38. Objawem klinicznym zatorowości płuc jest nagłe wystąpienie objawów:

39 / 140

39. Krem EMLA składa się z:

40 / 140

40. Zapotrzebowanie organizmu na anestetyki wziewne obniża się:

41 / 140

41. W wentylacji JET wysokimi częstotliwościami – HFJV – liczba oddechów wynosi:

42 / 140

42. W wypadku utraty płynów odpowiadającej 6 – 8% masy ciała można obserwować następujące objawy kliniczne:

43 / 140

43. Znieczulenie całkowite (TIVA - total intravenous anestesia), zdefiniowane jest jako technika znieczulenia, w której aby wywołać utratę świadomości, analgezję, niepamięć, kontrolę odruchów sympatoadrenergicznych i zwiotczenie mięśni szkieletowych, należy podawać:

44 / 140

44. 45-letni pacjent przyjęty na blok operacyjny z rozpoznanym tętniakiem aorty brzusznej. U pacjenta wykonano znieczulenie ogólne dotchawicze + znieczulenie przewodowe ciągłe dla zabezpieczenia przeciwbólowego pooperacyjnego oraz poprawy czynności płuc w okresie pooperacyjnym. Jak należy przygotować pacjenta do zdjęcia zacisku z aorty?

45 / 140

45. Nadmierne przygięcie głowy u pacjenta poddawanego zabiegowi neurochirurgicznemu w pozycji siedzącej, może być przyczyną:

46 / 140

46. Wystąpienie odruchu oczno-sercowego objawia się:

47 / 140

47. Minimalne stężenie pęcherzykowe (MAC minimal alveolar concentration) to:

48 / 140

48. Przykładem techniki analgezji multimodalnej jest:

49 / 140

49. Autoregulacja przepływu mózgowego u noworodka zależy głównie od:

50 / 140

50. Jakie numery rurek intubacyjnych powinna przygotować pielęgniarka na tacy intubacyjnej dla 8-letniego chłopca?

51 / 140

51. U dzieci z dystrofią mięśniową typu Duchenne’a bezwzględnie przeciwwskazane jest stosowanie:

52 / 140

52. Podczas znieczulenia noworodka przeciwwskazaniem do podawania podtlenku azotu jest:

53 / 140

53. Mankiet do mierzenia ciśnienia tętniczego u dziecka powinien obejmować:

54 / 140

54. Etomidat u dzieci powoduje stosunkowo niewielką depresję oddychania i nie uwalnia histaminy. W związku z jego właściwościami może służyć do indukcji znieczulenia pacjenta pediatrycznego:

55 / 140

55. Jednym z celów premedykacji przed zabiegiem operacyjnym jest zapewnienie niepamięci. Uzyskuje się ją podając:

56 / 140

56. Ocena stanu noworodka po urodzeniu według skali Apgar NIE uwzględnia:

57 / 140

57. Do indukcji znieczulenia drogą domięśniową u 3-letniego dziecka można zastosować:

58 / 140

58. Monitorowanie podstawowe podczas leczenia ECMO obejmuje:

59 / 140

59. Pierwsze użycie przetoki tętniczo-żylnej po jej wytworzeniu jest możliwe po:

60 / 140

60. W ciągłej hemofiltracji żylno-żylnej szybkość przepływu krwi zwykle wynosi:

61 / 140

61. U chorego z krwawieniem śródmózgowym, przeprowadzenie zabiegu hemodializy:

62 / 140

62. W prewencji wykrzepiania krwi w układzie dializacyjnym NIE stosuje się:

63 / 140

63. Płyn substytucyjny bezwapniowy w zabiegach hemofiltracji stosuje się gdy w prewencji wykrzepiania krwi w układzie dializacyjnym wykorzystuje się:

64 / 140

64. Czynnikiem przyczyniającym się do rozwoju ostrej niewydolności nerek, u krytycznie chorych pacjentów, w intensywnej terapii jest:

65 / 140

65. Przyczyną zaburzeń metabolicznych a dokładnie kwasicy metabolicznej mogącej doprowadzić do groźnych stanów zagrożenia życia, u pacjentów z przewlekłymi chorobami nerek, jest:

66 / 140

66. Do przeciwwskazań względnych do leczenia ECMO NIE należy:

67 / 140

67. Ostre powikłania w czasie zabiegu hemodializy wynikają:

68 / 140

68. Zalecane podstawowe monitorowanie i badania przed zgłoszeniem pacjenta do wspomagania ECMO to:

69 / 140

69. Do najważniejszych, ostrych problemów związanych z zabiegiem hemodializy należą:

70 / 140

70. Hemodializa w sposób sztuczny służy usunięciu toksyn mocznicowych z organizmu chorych z niewydolnością nerek. Wskaż twierdzenie prawdziwe:

71 / 140

71. Klinicznym wskazaniem do dializy w ostrej niewydolności nerek to między innymi oporne na leczenie przewodnienie zagrażające wystąpieniem obrzęku płuc lub obrzęku mózgu. Do biochemicznych wskazań należy:

72 / 140

72. O złym rokowaniu we wstrząsie septycznym NIE świadczy:

73 / 140

73. Zespół niewydolności wielonarządowej w obrażeniach ocenimy za pomocą skali:

74 / 140

74. We wstrząsie kardiogennym zwiększenie pojemności minutowej serca początkowo można próbować osiągnąć przez:

75 / 140

75. Co oznacza technika wentylacji IPPV:

76 / 140

76. Wentylacja z PEEP jest to wentylacja:

77 / 140

77. Odruch oczno – sercowy może objawiać się:

78 / 140

78. Test Allena służy do:

79 / 140

79. W celu poprawienia stanu zdrowia pacjenta oczekującego na przeszczep wątroby, zabiegiem z wyboru będzie:

80 / 140

80. Do oceny głębokości śpiączki chorego używa się skali:

81 / 140

81. Hipotensja, oliguria, ochłodzenie obwodowych części ciała, zaburzenia świadomości, kwasica mleczanowa. Na tej podstawie możemy przypuszczać, że chory jest we wstrząsie:

82 / 140

82. Przednerkowa ostra niewydolność nerek jest spowodowana:

83 / 140

83. Na częstość pracy serca NIE mają wpływu:

84 / 140

84. Zespół zaburzeń oddechowych u dorosłych to:

85 / 140

85. Do metod leczenia nerkozastępczego NIE zalicza się:

86 / 140

86. Do oceny odruchów z pnia mózgu NIE należy sprawdzenie:

87 / 140

87. Po torakotomii najlepszą i najczęstszą metodą eliminowania bólu jest:

88 / 140

88. Wartość prawidłowa pH (odczynu) krwi wynosi:

89 / 140

89. Zimne powłoki skórne, skurcz obwodowych naczyń krwionośnych, spadek pojemności minutowej serca to niektóre typowe objawy różnych postaci wstrząsu z WYJĄTKIEM:

90 / 140

90. Do zadań pielęgniarki opiekującej się pacjentem leczonym za pomocą kontrapulsacji wewnątrzaortalnej należy:

91 / 140

91. Skalą oceniającą stopień głębokości sedacji NIE jest skala:

92 / 140

92. Najlepszym wskaźnikiem wentylacji pęcherzykowej płuc, za wyjątkiem kiedy przyczyną niewydolności oddechowej są depresja ośrodka oddechowego i choroby mięśni jest:

93 / 140

93. Najważniejszymi buforami dla organizmu są:

94 / 140

94. Śródoperacyjny ucisk na zatokę tętnicy szyjnej może powodować:

95 / 140

95. Do postępowania specyficznego intensywnej terapii dzieci, należy terapia płynowa pacjentów, którzy ulegli zatruciu substancjami chemicznymi, stanowiącymi przyczynę ciężkich stanów zagrożenia życia. Które z podanych poniżej zasad należy przestrzegać, aby opanować u dziecka bezpośredni stan zagrożenia życia, poprzez:

96 / 140

96. U dzieci z ostrą niewydolnością nerek konieczne jest:

97 / 140

97. Zespół poresuscytacyjny (choroba poresuscytacyjna) jest skutkiem:

98 / 140

98. Do postępowania specyficznego dla intensywnej terapii dziecięcej należy terapia pacjentów, którzy ulegli zatruciu różnymi substancjami chemicznymi będących przyczyną ciężkich stanów zagrożenia życia. Jakie preparaty antagonistyczne mogą być zastosowane przy przyjęciu do Oddziału Intensywnej Terapii, pacjenta z zatruciem związkami fosforoorganicznymi.

99 / 140

99. Skuteczność uciskania klatki piersiowej NIE zależy od:

100 / 140

100. Pilnym wskazaniem do tracheotomii u dziecka NIE jest:

101 / 140

101. Resuscytacja płynowa u dziecka we wstrząsie wynosi:

102 / 140

102. Dantrolen to preparat stosowany w wybiórczych stanach zagrożenia życia i znajduje zastosowania w:

103 / 140

103. Obecność smółki w drzewie oskrzelowym noworodka może wywołać:

104 / 140

104. Stosując opioidy w blokadach centralnych, obowiązkowy jest odpowiedni nadzór nad chorym, obejmujący:

105 / 140

105. W celu indukowania efektu „analgezji z wyprzedzeniem” polecane jest:

106 / 140

106. Opioidowe leki przeciwbólowe to:

107 / 140

107. Drabina analgetyczna w leczeniu bólu przewlekłego obejmuje:

108 / 140

108. U chorego dorosłego z bólem pooperacyjnym o nasileniu według skali VAS 0-3 zaleca się podaż:

109 / 140

109. Podczas stosowania leków opioidowych w bezpośrednim okresie pooperacyjnym wystąpiły następujące objawy: nadmierna senność, zaburzenia oddychania mogące wynikać z depresji ośrodka oddechowego, charakterystyczne zaczerwienienia skóry okolic głowy i szyi mogące świadczyć o nadmiernym uwalnianiu histaminy. Oznacza to:

110 / 140

110. Podczas stosowania dokanałowo Morfiny Spinal w bezpośrednim okresie pooperacyjnym występują następujące objawy: senność, uporczywy świąd skóry, nudności, wymioty, retencja moczu, co oznacza:

111 / 140

111. W bezpośrednim okresie pooperacyjnym u chorego po rozległym zabiegu operacyjnym, wychłodzonego, z hipowolemią zalecaną drogę podaży leków przeciwbólowych jest:

112 / 140

112. Do powikłań wczesnych znieczulenia zewnątrzoponowego zalicza się:

113 / 140

113. Leki adjuwantowe to leki posiadające działanie:

114 / 140

114. Rytmem serca do defibrylacji, który może być przyczyną zatrzymania krążenia jest:

115 / 140

115. Konikopunkcja jako metoda udrażniania dróg oddechowych może być wykonana:

116 / 140

116. Podstawowe czynności resuscytacyjne (BLS) NIE obejmują:

117 / 140

117. Kardiowersja elektryczna jest jedną z metod przywrócenia rytmu zatokowego polegającą na:

118 / 140

118. U pacjenta wystąpiła gwałtownie narastająca duszność, sinica, przyśpieszony oddech, tachykardia. Osłuchowo po jednej stronie występuje ściszenie szmerów oddechowych i odgłos opukowy bębenkowy. Na podstawie wymienionych objawów rozpoznano wystąpienie odmy prężnej i w związku z tym należy:

119 / 140

119. W resuscytacji krążeniowo-oddechowej, podczas przygotowywania i ładowania defibrylatora należy:

120 / 140

120. Udrożnienie dróg oddechowych dziecka, u którego nie podejrzewamy urazu kręgosłupa polega na:

121 / 140

121. Metody epidemiologiczne stosuje się do:

122 / 140

122. Międzynarodowym dokumentem uchwalonym w celu przeciwdziałania handlu narządami, jest:

123 / 140

123. Pielęgniarka ma prawo odmówić wykonania zlecenia lekarskiego, tylko wtedy, gdy jest to niezgodne z jej:

124 / 140

124. Humanizm Samarytanina zaliczamy do humanizmu personalistycznego:

125 / 140

125. Co to jest "przewinienie zawodowe"?

126 / 140

126. Uczestniczenie pielęgniarki, położnej w zabiegach i eksperymentach biomedycznych:

127 / 140

127. Grupa osób wspólnie realizująca proces leczenia stanowi zespół terapeutyczny, którego cechami jest wspólnota celu działania i odpowiedzialności za jego realizację oraz:

128 / 140

128. Jednym z etapów choroby szpitalnej dziecka chorego jest faza rozpaczy, która trwa:

129 / 140

129. Zjawisko "podwójnego wiązania" w komunikacji to:

130 / 140

130. Bezrobocie jest poważnym problemem publicznym, jego wpływ na zdrowie może powodować:

131 / 140

131. Badania epidemiologiczne opisowe służą do:

132 / 140

132. Ruch naturalny ludności obejmuje informacje na temat:

133 / 140

133. Opracowanie polityki jakości, mapy procesów i ich opis to działania podejmowane w ramach wdrożenia systemu zapewnienia jakości na etapie:

134 / 140

134. Sfera informacyjna w zarządzaniu jakością, czyli zakres wiedzy jaki powinnien posiadać pacjent, w tym między innymi profilaktyka, jakie leki należy przyjmować, jak często, jak stosować, jak postępować po badaniu, czy zabiegu, zawiera BARIERY, do których zalicza się:

135 / 140

135. Zidentyfikuj pracowników z teorii Y McGregora:

136 / 140

136. Do typowych planów awaryjnych chroniących przed utratą kontraktu z płatnikiem instytucjonalnym NIE należą:

137 / 140

137. Benchmarking jest to metoda użyteczna w doskonaleniu jakości i polega na:

138 / 140

138. Skala Sacketta jest skalą oceniającą:

139 / 140

139. Do obszaru osobistego praktyki opartej na dowodzie (EBP Evidence-Based Practice), należy m. in. krytyczne myślenie (critical thinking) charakteryzujące się:

140 / 140

140. Wskaż NIEPRAWDZIWE twierdzenie dotyczące artykułu przeglądowego:

Your score is

The average score is 44%

0%