Normy zatrudnienia pielęgniarek

Akt prawny

Z dniem 1 stycznia 2019 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Zdrowia, które zmieniło rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2012). Rozporządzenie z 2019 r. dotyczy norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych, jako warunków kontraktowania świadczeń przez NFZ w zakresie świadczeń lecznictwa szpitalnego. Wprowadzane zmiany wynikają z porozumienia zawartego pomiędzy Ogólnopolskim Związkiem Zawodowym Pielęgniarek i Położnych, Naczelną Izbą Pielęgniarek i Położnych a Ministrem Zdrowia i Prezesem NFZ. Wydane rozporządzenie wprowadza zasadę wyliczania zatrudnienia odpowiedniej liczby pielęgniarek w oparciu o równoważniki zatrudnienia,  w przeliczeniu na jedno łóżko pacjenta. 

 

Normy zatrudnienia – dotyczące dorosłych

Ilość etatu pielęgniarskiego na 1 jedno łóżko pacjenta Profil oddziału
 0,6 etatu zachowawczy
 0,7 etatu zabiegowy
2,22 etatu intensywnej
terapii

 

Normy zatrudnienia – dotyczące dzieci

Ilość etatu pielęgniarskiego na 1 jedno łóżko pacjenta Profil oddziału
0,8 etatu zachowawczy
0,9 etatu zabiegowy
2,22 etatu intensywnej
terapii noworodka
0,89 etatu Dotyczy drugiego poziomu referencyjności:

opieki ciągłej dla
noworodków po sztucznej wentylacji, lub

opieki
pośredniej dla noworodków niewymagających wsparcia oddechowego

1,11 etatu Dotyczy trzeciego poziomu referencyjności:

opieki ciągłej dla noworodków po sztucznej wentylacji, lub

opieki pośredniej dla
noworodków niewymagających wsparcia oddechowego

 

Minusy rozporządzenia?

Podstawową wadą metody wskaźnikowej – przeliczeniu X etatu pielęgniarskiego/ 1 łóżko pacjenta zawartej w rozporządzeniu jest pominięcie kwestii różnic w obciążeniu pracą, wynikających z różnego stopnia zapotrzebowania na opiekę pacjentów pomiędzy oddziałami o tym samym typie, np. zachowawczymi. Zarówno oddział kardiologiczny jak i rehabilitacyjny to odziały zachowawcze.

Mimo, że obserwowalna jest zależność między liczbą pacjentów a ich stanem zdrowia. Równocześnie ze zwiększaniem się całkowitej liczby pacjentów na oddziale zwiększa się liczba pacjentów niesamodzielnych i pacjentów wymagających monitorowania.  Niesamodzielni pacjenci wymagają pomocy przy wszystkich rutynowych czynnościach życia codziennego.

To jak można zauważyć na oddziałach szpitalnych przy obsadzie pacjentów np.15  jest tyle samo pracy i obowiązków co przy stanie chorych 30. Wynika to, że podawany stan chorych, to tylko liczba.  Nie  uwzględnia ona faktycznego stanu zdrowia chorego,  ilości pracy wykonywanej i przeznaczonej opieki w stosunku do jednego pacjenta. 

 

Konsekwencje rozporządzenia?

Zaniedbania pacjentów w ich procesie leczniczym!!!

 

Jednym z kluczowych elementów kształtowania wysokiej jakości usług medycznych, bezpieczeństwa pacjentów i bezpiecznego środowiska pracy dla pielęgniarek jest właściwa liczba zasobów ludzkich.

Świadczenia pielęgniarskie powinny być realizowane dla zapewnienia bezpieczeństwa pacjentom z uwzględnieniem realizacji ich potrzeb, niezbędnych dla prawidłowego procesu terapeutycznego. Wielkość obsad pielęgniarskich ma niebagatelny wpływ na bezpieczeństwo pacjenta, jakość opieki i satysfakcję pacjentów oraz samych pielęgniarek.

 

Kolejne konsekwencje…..

Liczba pacjentów przypadających na jedną pielęgniarkę ma bezpośredni wpływ na występowanie zdarzeń niepożądanych m.in. takich jak: zakażenia dróg moczowych, zapalenie płuc, występowanie odleżyn, upadki, zakończone niepowodzeniem akcje reanimacyjne, zapalenie żył odcewnikowe, czy też zakażenie ran pooperacyjnych. Nieodpowiednia obsada pielęgniarska – to większa śmiertelność i zachorowalność pacjentów, więcej błędów w sztuce i zdarzeń niepożądanych.

Zatem niewystarczająca kadra pielęgniarska i opieka zwiększają  pokłady finansowe szpitali w wyniku  zakażeń szpitalnych (np. koszty antybiotykoterapii), leczenia odleżyn (koszty specjalistycznych opatrunków), czy błędów medycznych.

Niedobory kadrowe = większe koszty poniesione przez szpital. 

Nawet w aspekcie finansowym powinno być to znaczące, szczególnie w aktualnej sytuacji polskich szpitali.

 

Bibliografia:

Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych: Praktyczne wskazówki wyliczania norm zatrudnienia w poszczególnych komórkach organizacyjnych w podmiotach leczniczych. Warszawa, luty 2020.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia, z dnia 1 stycznia 2019 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2012).

Bulanda M., Wójkowska Mach J: Zakażenia szpitalne w jednostkach opieki zdrowotnej. PZWL, Warszawa 2016.

Polskie Towarzystwo Pielęgniarek. OPINIA POLSKIEGO TOWARZYSTWA PIELĘGNIARSKIEGO W SPRAWIE PROJEKTU ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ZDROWIA W SPRAWIE SPOSOBU USTALANIA MINIMALNYCH NORM ZATRUDNIENIA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W PODMIOTACH LECZNICZYCH NIEBĘDĄCYCH PRZEDSIĘBIORCAMI. Warszawa 23.11.2012

Magiera V: Jakość opieki pielęgniarskiej a normy zatrudnienia pielęgniarek. Rozprawa Doktorska. Wrocław, 2020.

 

Zauważyłeś błąd a może masz jakąś uwagę odnośnie przeczytanego wpisu? Pomóż nam wspólnie udoskonalać portal i napisz do nas w sekcji kontakt lub klikając w ten tekst.